Миколаївський Комплекс національного університету «одеська юридична академія» Кафедра кримінально-правових дисциплін

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

миколаївський Комплекс

НАЦІОНАЛЬНОго університету «одеська юридична академія»

Кафедра кримінально-правових дисциплін

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор _________П.М. Шапірко

“­­__”­­­___________2011 р.

Робоча навчальна програма

на 2011-2012 навчальний рік

Теорія держави і права

для спеціальності 6.030401, Право

Форма навчання: денна

Розробив кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Оборотов І.Г.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

Протокол № _ від __ ______2011

Миколаїв – 2011

1. Навчальний план курсу

Денна форма навчання

Форма навчання, спеціалізація

Курс

Семестр

Кількість кредитів ЕСТS

Кількість модульних контролів

Форми контролю

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Прокурорсько-слідча спеціалізація

1

1

4

2

1-МК; 2-МК

52

16

68

102

170

1

2

4

2

1-МК; 2-МК, екз

28

10

38

*

80

118

ВСЬОГО

1

1,2

8

4

1-МК; 2-МК;

2- екз

80

26

106

2

182

288

2. Загальні положення

Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов'язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального апарату юриспруденції необхідні студенту як база для вивчення галузевого законодавства та юридичних процедур, а також для вироблення та закріплення навичок та умінь практичного застосування права.

Метою цієї дисципліни є формування у майбутніх юристів уявлень про правову реальність в її різноманітних проявах (правових ідеях, нормах права, правовідносинах, правосвідомості тощо), формування системи правових понять і основних концепцій існування права і держави, закріплення ціннісних установок, заснованих на використанні теоретичного осмислення функціонування правових реалій.

Структура навчального курсу складається з двох великих частин – теорії права і теорії держави. Така послідовність зумовлена поперед усе тим, що право в умовах правової держави має пріоритет перед державою, отже ідея пріоритету права має бути чітко закріпленою у правосвідомості майбутніх професійних правників і юридичній діяльності.

Міжпредметні зв’язки: Теорія держави і права належить до циклу теоретичних юридичних дисциплін і тісно пов’язана з такими навчальними дисциплінами як філософія права, соціологія права, методологія юридичної науки, порівняльним правознавством, фундаментальними галузями права (конституційним, адміністративним, кримінальним, цивільним, процесуальним), а також з неюридичними дисциплінами, зокрема, із політологією. Вивчення теорії держави і права базується на знанні шкільного курсу основ правознавства і є підгрунтям для вивчення галузевих та міжгалузевих юридичних дисциплін.

В результаті вивчення теорії держави і права студент має знати:

– юридичні концепції та теоретичні положення, які дозволяють йому увійти до професійного юридичного середовища;

– призначення та можливості права і держави при вирішенні соціальних і особистих питань;

– основні правові поняття, принципи, нормативи, процедури, рішення, динаміку їхнього формування та підстави використання;

– зміст розмежування сфер належного, сущого та ідеального в бутті права і держави;

– різноманіття існуючих правових систем, тенденції їх розвитку та взаємодії;

уміти:

– використовувати понятійно-категоріальний апарат юридичної науки для вирішення правових проблем;

– оцінювати конфлікти, що виникають у суспільстві, через призму суб’єктивних прав і юридичних обов’язків для використання юридичних засобів і державного механізму в їх розв’язанні.

3. Тематичний план дисципліни

спеціальність 6.030401, денне навчання

теми

Модуль,

змістовий модуль,

тема

Лекції

Сем. зан.

Сам. роб. студ.

I семестр

Модуль 1

26

8

52

Змістовий модуль 1. Теорія держави і права у системі юриспруденції. Поняття і сутність права

16

6

32

“Теорія держави і права” як наука і навчальна дисципліна

4

2

32

Виникнення і розвиток права

2

Поняття, ознаки і властивості права

4

2

Правова система і правова сім’я

2

Система права

4

2

Змістовий модуль 2. Об’єктивне право

10

2

20

Джерела права

2

2

20

Правові норми

2

Межі дії норм права

2

Правоутворення і правотворчість

4

Модуль 2.

26

8

50

Змістовий модуль 3. Правове життя

18

6

25

Правові відносини

4

2

25

Здійснення права

4

2

Тлумачення права

2

Юридичний процес

2

Правова поведінка

4

2

Юридична відповідальність

2

Змістовний модуль 4. Функціонування правової системи

8

2

25

Механізм правового регулювання

2

25

Правосвідомість і правова культура

4

2

Правовий порядок і законність

2

II семестр

Модуль 3

14

6

84

Змістовий модуль 5. Поняття, сутність і форма держави

14

6

40

Поняття, ознаки і сутність держави

4

2

40

Виникнення держави

2

Функції держави

2

2

Форма держави

6

2

Модуль 4

14

4

40

Змістовий модуль 6. Держава і суспільство

14

4

40

Державна влада, механізм і апарат держави

4

2

40

Державне управління і місцеве самоврядування

4

Громадянське суспільство і держава

2

2

Правова і соціальна держава

2

Держава і релігія

2

Взагалі

80

26

182

 1. Миколаївський Комплекс національного університету «одеська юридична академія» Кафедра кримінально-правових дисциплін (2)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 2. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (3)

  Документ
  Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.
 3. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (2)

  Документ
  У всіх вищих навчальних закладах юридичного профілю кримінальний процес відноситься до переліку навчальних дисциплін, вивчення яких є умовою і передумовою для отримання диплому відповідного зразка.
 4. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (4)

  Документ
  Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во сприяє
 5. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (1)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 6. Комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

  Документ
  Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю.
 7. Миколаївський комплекс національного університету «одеська юридчна академія»

  Документ
  В науці кримінального процесу традиційною визнається класифікація правових норм, які регулюють діяльність по притягненню до кримінальної відповідальності на дві частини – Загальну і Особливу, при цьому остання виступає предметом вивчення
 8. Національного Університету «одеська юридична академія» (1)

  Документ
  АКТУАЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Термін «Митне право» має декілька тлумачень в залежності від змісту, який вкладається, тому «Митне право» можна розуміти у якості: галузі законодавства, митно-правової науки та начальної дисципліни.
 9. Миколаївський комплекс національного університету „ (7)

  Документ
  Основне завдання сучасного адміністративного права України полягає в тому, щоб на основі конституційно-правових норм виробити адміністративні процедури,

Другие похожие документы..