На уроках географії

Головне управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації

Обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

Освітні технології

та їх використання

на уроках географії

/з досвіду роботи вчителів області/

Черкаси

Освітні технології та їх використання на уроках географії. /З досвіду роботи вчителів області/.

Упорядник:

Мойсеєва С.Г.,завідувач лабораторією природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

Рецензент:

Чепруна Н.М.,директор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, кандидат педагогічних наук

Затверджено вченою радою інституту.

Протокол №4 від 27 грудня 2007 року.

Видання підготовлено до друку та віддруковано

редакційно-видавничим відділом ЧОІПОПП.

Зам. №737. Тираж 100 прим.

18003, Черкаси, Бидгощська, 38/1.

Зміст

 1. Вступ

 1. Голобородько Т.Г., Онищук Л.П.

Технологія навчання як дослідження

 1. Махно І.В., Кравець Г.В., Кульбаба О.О.

Використання технології рівневої диференціації на уроках географії

 1. Хроменко З.В.

Створення „ситуації успіху” у школярів середньої та старшої школи

 1. Шаров Ю.М.,Мосійчук С.Г.

Використання проблемного навчання на уроках географії

 1. Лятуринська Н.Й., Терещенко Т.Б.

Технології групової діяльності учнів на уроках географії

 1. Жиденко Л.В., Тужик К.С.

Технологія модульного навчання на уроках географії

 1. Юхименко Н.М.

Створення „ситуації успіху” у школярів середньої та старшої школи

 1. Петренко Н.А., Криволап В.О.

Технологія розвивального навчання на уроках географії

 1. Мисик Л.В., Топтун О.М., Горобець Н.В.

Особистісний підхід у викладанні географії

 1. Подрушняк Л.І., Павлюк Н.Н.

Використання інформаційних технологій навчання у сучасному процесі викладання географії

 1. Дрозденко – Киричата Л.Г.

Використання інформаційних технологій навчання у сучасному процесі викладання географії та економіки

Вступ

Найцінніше багатство народу, держави – розум. Тому шкільні уроки покликані розвивати і відточувати його. А уроки географії мають бути найцікавішими для учнів, бо світ, - то не хаотичне нагромадження різних предметів і компонентів, а їх поєднання різноманітними зв’язками. Тому, сучасний урок географії – це не тільки ознайомлення і робота з картою, підручником, а й вивчення взаємозв’язків, виявлення закономірностей, згідно з якими весь світ об’єднується в єдиний складний організм.

Відомий на Черкащині вчитель-новатор О.Дорошенко з села Великий Хутір Драбівського району зазначав, що „учительська праця – це постійний, невтомний пошук свого найкращого уроку, постійний біг за синім птахом своєї професії” .

Цей пошук вимагає від педагога використання нових технологій, нестандартних прийомів, моделювання ситуацій, актуалізації розумових та емоційних процесів, уміння створювати щось нове, незвичайне.

Саме тому, перед інститутами післядипломної освіти педагогічних працівників постає чимало завдань, направлених на вивчення, виявлення, розкриття, впровадження, вдосконалення досягнень учителів географії та впровадження їх досягнень у практику роботи інших.

Збірник статей учителів географії та економіки розкриває суть педагогічних технологій, які вони опрацювали, та містить досвід їхньої роботи.

Голобородько Т.Г., вчитель географії

Матусівської ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів

Онищук Л.П., вчитель географії

Цибулівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Технологія навчання як дослідження

...Людей варто навчати найголовнішим чином того,

щоб вони здобували знання не з книг,

а спостерігали самі небо і землю, дуби і буки,

тобто щоб вони досліджували і пізнавали

самі предмети, а не памятали тільки

чужі спостереження і пояснення.

Я.А. Коменський

Історія виникнення технології

Учителі багатьох поколінь прагнули здійснювати навчання за єдиними законами людської природи, коли прилучення до нових знань відбувається в тісній єдності з розвитком розумових сил, почуттєвої сфери і практичної діяльності учнів. Переконливішим ставало розуміння того, що єдиним джерелом достовірних знань є досвід. Історія свідчить, що саме формулювання досвіду людини зобов’язане дослідницькому ставленню її до облаштованості свого існування, вдосконалювання трудової діяльності і багатства спілкування. Дослідницька практика людини в набутті знань і досвіду формувала її пізнавальні здібності, розумові сили й творчі вміння.

Починаючи з п’ятнадцятого століття, багато визначних філософів і педагогів приділили велику увагу в навчанні підростаючого покоління, зокрема, розвитку самостійності суджень, спрямованих на вивчення речей, а не порожніх слів.

XV-XVI ст..

Фр. Рабле і

М. Монтель

Підкреслювали важливість розвитку самостійності суджень

XVII ст.

Дж. Локк

Розвивав розум учнів на основі заохочення їхньої допитливості, активності і самостійної роботи

XVIIІ ст.

Ж-Ж. Руссо

Надавав можливість самостійно вирішувати різні (доступні) питання

XIXст.

А.Я. Герд і

П.Ф. Каптерев

Використання евристичного методу (дослідницького методу)

XIX ст.

Дж. Брунер

Розробив метод творчого навчання „шляхом відкриття”

XIX ст.

Українські педагоги
Я. Чепіга і

А. Музиченко

Наголосили на роль дослідницької практики у розвитку самостійності їхньої думки

XX ст.

В.В. Всесвятський і

В.Ф. Наталі і ін.

Комісія з „дослідницького методу” і впровадження його в школах

1929 р.

К.П. Ягодовський

Розробив та видав „Исследовательский метод в школьном обучении”

XX ст.

П.П. Блонський

Зауважив, що робота учня повинна організовуватися так, щоб із самого початку поступово підводити його до оволодіння методами наукової праці

XX (60рр.)

Дослідницькі праці

З’являється багато праць, де розкрито дослідницькі методи „Про методи навчання” і ін.

1975 р.

В.І. Андрєєв

Здійснив спробу визначити межі застосування дослідницького методу в навчанні.

1980 рр.

А.М. Алексюк

„Загальні методи навчання в школі”, розкриває елементи дослідницької діяльності вчителя і учня

Таким чином, починаючи з кінця 19-го століття, вчителі, методисти, дидакти шукали можливостей застосування наукових досліджень у навчанні, вивчали й аналізували різноманітні аспекти використання дослідницького методу в пізнавальній діяльності учнів. Сучасна школа, як підкреслює
М.В. Кларін, покликана не просто давати знання, а й організовувати навчання, здатне підготувати учнів до перетворення знань в інструмент творчого освоєння світу.

ІІ. Концептуальні положення

Багато педагогів відзначають високу ефективність застосування дослідницьких прийомів і методів у навчанні для поглиблення інтересу учнів до пізнавальної та творчої діяльності, формування в них відповідних знань, умінь, навичок і дослідницької позиції в сприйнятті й осмисленні світу. Є всі підстави стверджувати, що використання цієї технології здатне забезпечити освіченість, розвиток і вихованість учнів відповідно до вимог, запропонованих сучасним рівнем розвитку науково-технічного і соціального прогресу до особистості, здатної і підготовленої до активного, позитивно творчого осмислення і перетворення світу. Навчання як дослідження припускає, що особливістю навчально-дослідницької діяльності учня є суб’єктивне відкриття ним нових знань на основі індивідуальної актуалізації попередньо засвоєних ним же знань і вмінь, уведення їх до особистісного пізнавального простору.

Під час орієнтування навчання на повномасштабне застосування дослідницьких методів слід враховувати, що, як свідчить досвід педагогів, схильність учнів до дослідницької діяльності в значній мірі індивідуальна. Вона виявляється у своєрідності розвитку їхніх пізнавальних інтересів, аналітичних здібностей, змісту й обсягу знань, спостережливості, пам’яті, уваги, гнучкості мислення, багатства, уявлень, працьовитості, волі, спроможності до зосередженої й відповідальної праці. Це свідчить про особистісно орієнтований характер цієї технології.

Застосування дослідницького підходу в навчанні спрямоване на становлення в школярів досвіду самостійного пошуку нових знань і використання їх в умовах творчості, на формування нових пізнавальних цінностей учнів і збагачення їх пізнавальної ціннісної орієнтації. Тому навчання в значній мірі стає таким, що ініціюється учнями, які засвоюють новий досвід, у тому числі і дослідницько-пізнавальний.

Дослідницька практика школярів повинна відповідати науковим методам пізнання, розширювати зміст їхньої освіти й удосконалювати підготовку до майбутньої діяльності.

Рівні дослідницької діяльності можуть бути різноманітними. Серед основних визначаються такі: низький, середній і високий. На першому рівні викладач сам ставить проблему й обирає методи її розв’язання. На середньому рівні ініціатива викладача виявляється на етапі постановки проблеми, тоді як методи розв’язання її шукають учні самостійно. Високий рівень дослідницького навчання визначається самостійністю учнів і на етапі постановлення проблеми, і в процесі пошуку методів розв’язання.

Дослідницька технологія потребує використання відповідних дидактичних засобів непрямого і перспективного керування роботою школярів, що забезпечували б напрямок їхньої діяльності на пошук пояснень і доказів закономірних зв’язків, відношень фактів і процесів, що їх можна експериментально спостерігати або теоретично аналізувати. Домінуючим при цьому повинно бути самостійне використання учнями наукових методів пізнання, що забезпечували б формування їхніх знань у єдності з дослідницькими здібностями.

ІІІ. Мета і завдання дослідницької технології

Мета застосування дослідницької технології в навчанні – набуття учнями досвіду дослідницької роботи в пізнавальній діяльності; об’єднати розвиток інтелектуальних здібностей, дослідницьких умінь і творчого потенціалу, формувати активну, компетентну, творчу особистість.

Завдання дослідницької технології:

 • Використовувати дослідницькі методи у шкільній програмі.

 • Застосовувати дослідження під час вивчення окремих явищ, процесів, фактів.

 • Формувати дослідницькі уміння й навички.

 • Прищеплювати інтерес до навчальних і наукових досліджень.

 • Формування в школярів розуміння того, що їхнє навчання наближається до наукового пізнання.

 • Формувати в школярів уявлення про дослідницьку стратегію в пізнавальній діяльності.

 • Збагачувати знання учнів на основі їхнього дослідницького досвіду.

 • Пов’язувати дослідницький метод з навчального предмета з іншими програмами матеріалу, встановлювати міжпредметні зв’язки до вибору доцільної методики, організації дослідницько-пізнавальної діяльності учнів.

 1. На уроках географии (1)

  Урок
  Я работаю более 20-ти лет, имею возможность вести педагогическую работу не менее 18 часов в неделю. С опытом выросло чувство ответственности перед детьми и родителями за качество преподавания предмета, что и является основой мотивации
 2. На уроках географии (3)

  Урок
  Компьютер ,как универсальное средство обработки, хранения и предоставления информации прочно вошел в нашу жизнь. Увеличивающиеся информационные потоки требуют нового уровня в обработке и осмыслении информации, быстрого и эффективного
 3. На уроках географии (4)

  Урок
  Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс, и, в первую очередь, компьютерной техники, позволяет изменять традиционную систему образования.
 4. На уроках географии (2)

  Урок
  «При обучении с помощью компьютера, дети приобщаются к исследованию, как думают они сами. Опыт подобного исследования действует возбуждающе: мышление о мышлении превращает ребенка в эпистемиолога, в исследователя способов познания,
 5. На уроках географии через использование

  Урок
  Выполнила: Ечина Любовь Николаевна, учитель географии муниципального бюджетного образовательного учреждения «Покровская основная общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области»
 6. На уроках географии в 10 11 классах

  Урок
  Особенностью обучения географии является комплексное взаимодействие множества факторов, относящихся к различным областям науки, что придаёт предмету с одной стороны, особую привлекательность, с другой – делает организацию учебного
 7. На уроках географии в гоу сош №324

  Урок
  В связи с введением в общеобразовательные учреждения Федеральной целевой программы, направленной на развитие единой образовательной системы информатизации общего образования и осуществление развития информационно-коммуникационных технологий
 8. Интернет-ресурсы, используемые учителями на уроках географии

  Урок
  Информационная система мира охватывает 210 стран. Справочные энциклопедические данные по большинству стран (свыше 180), много туристической информации, местная валюта, флаги почти всех стран на карте, карта часовых поясов.
 9. Активизация познавательной деятельности на уроках географии

  Урок
  В условиях модернизации образования главным направлением развития средней школы является повышение качества образования, создание условий для развития личности каждого ученика через совершенствование системы преподавания.

Другие похожие документы..