На уроках географії

Практичне застосування диференціації в навчальному процесі

Основне призначення диференційованих завдань – забезпечити для кожного учня оптимальний характер пізнавальної діяльності у процесі навчальної роботи.

Допомагає ефективно організовувати процес диференціації на кожному з етапів навчального процесу використання структурно-логічних схем.

Актуалізація опорних знань

(фронтальна робота)

розподіл за варіантами

1–й варіант

(робота з учителем)


спільне завдання

2-й варіант

(самостійне виконання творчих завдань)

самостійна робота

Пояснення на етапі вивчення нового матеріалу

(робота під керівництвом учителя)

І в

(виконати самостійно)

ІІ в

(виконати за зразком)

спільне завдання

І в

(самостійне виконання)

ІІ в

(учитель допомагає при потребі найслабкішим учням)

Групова робота на етапі закріплення

Після прочитання умови завдання, вияснення всіх фактів, даних, виділення робочих варіантів


І-й варіант ІІ варіант


Виконують завдання Працюють з самостійно консультантом


Додаткові завдання Міра самостійності

виконання кожним

учнем

Перевірка всіх завдань

Так, вивчаючи тему “Австралія” (географія 7 кл.) я запроваджую наступні варіанти системи диференційованих проблемних рівневих завдань для організації роботи в групах на будь-яких етапах навчальної діяльності.

І в.

 1. Як впливає на особливості природи материка той факт, що його, як і Південну Африку, майже посередині перетинає Південний тропік.

 2. За словами австралійського поета Австралія – “горбата, руда, обвуглена країна”. Як ви розумієте цей вислів?

 3. Як змінився б клімат материка, якби гори були розміщені на заході Австралії?

 4. Дослідіть джерела живлення і режим найближчої річки у вашій місцевості. Порівняйте її за цими особливостями з австралійською річкою Муррей.

 5. Чому на території материка природні зони ніби концентричними колами розходяться від центру континенту до узбережжя?

 6. Відомо, що рослинність і тваринний світ Австралії багатий і унікальний. Однак на материку немає місцевих свійських тварин, Австралія не дала людству жодної культурної рослини. Як ви думаєте чому?

 7. Відомо, що сильні вітри в Австралії розносять родючий шар ґрунту. Які заходи з охорони ґрунтів ви запропонуєте?

 8. В Австралії гострою є проблема водозабезпечення населення та господарства. Запропонуйте свої варіанти розвязання цієї проблеми.

 9. Корінні жителі становлять 1% населення країни. Це надзвичайно мала кількість. Чому? Як ви думаєте?

 10. Користуючись картами, визначте, в яких частинах континенту природа найбільш змінена людиною. Чим це пояснюється?

ІІ в.

 1. На основі здобутих знань про географічне положення материка зробіть попередній висновок про природу Австралії. Як ви думаєте, у чому полягають подібність і відмінність природи австралійського і африканського континентів?

 2. Визначте за допомогою градусної сітки в кілометрах наскільки Австралія ширша за Південну Африку по Південному тропіку (величина дуги 1° по тропіку – 104,6 км). Який наслідок для клімату Австралії має цей факт?

 3. Зіставляючи карти атласу, поясніть взаємозалежність між будовою земної кори, рельєфом та розміщенням родовищ корисних копалин на материку.

 4. Здійсніть уявну подорож уздовж Південного тропіка. Опишіть свої враження від подорожі, використовуючи фізичну карту материка. Побудуйте гіпсометричний профіль. Обчисліть найбільшу різницю абсолютних висот точок по цій паралелі.

 5. Уявіть, що Австралію повернули за годинниковою стрілкою на 90° навколо своєї західної точки. Опишіть, як зміниться клімат материка цього в районі міста Сідней, мису Кейп-Йорк.

 6. Ваш клас був нагороджений туристичною путівкою “Круїз на судні по р. Муррей”. Під час подорожі ви вели щоденник. Прочитайте його.

 7. Природа Австралії дуже унікальна, за це її називають “материком – заповідником”. Спробуйте пояснити цю назву. Далі подумайте, як змінився б органічний світ Австралії, якщо на сьогодні вона була б сполучена сушею з Європою.

 8. Чи зміниться природа Австралії через 30 млн. років, якщо швидкість переміщення Індо-Австралійської літосферної плити буде складати, як і зараз, 5,2 см за рік? Де в цей час буде знаходитися Австралія? Які кліматичні пояси будуть присутні на материку?

 9. Спрогнозуйте, до яких природних і господарських наслідків може привести аварія нафтового танкера поблизу Великого Барєрного рифу.

 10. Опишіть природу рівнини Налларбор. Складіть перспективний план господарського розвитку і дайте прогноз щодо можливостей освоєння цього природного району.

Тема: Географічні дослідження на території України (8 клас)

Групи учнів опрацьовують джерело інформації з теми:

 1. Хрестоматія з географії України (П. Масляк).

Учні вибирають інформацію за напрямками:

І група. Дослідження природи України у ХVІІІ-ХІХ ст.

ІІ група. Географічні дослідження України і ХХ ст.

ІІІ група. Сучасні географічні дослідження.

ІV група. Створення творчих портретів дослідників України – вчених-географів: Вернадського, Рудницького, Воблого.

V група. Створення творчого портрету м. Паламарчука – видатного географа.

Прикладом може бути вивчення теми: “Господарство” у 9 класі. На першому уроці після загальної (до 5 хв.) характеристики господарства пропонується групова робота. Учні, користуючись підручником і консультуючись з учителем, заповнюють пропуски в текстах, який пропонується на індивідуальних картках, записують їх у зошити. Як приклади учнівські відповіді подано в дужках.

 1. Господарство – це… (сукупність різних типів виробництва і трудової діяльності людей).

 2. Головне завдання господарства… – (задоволення матеріальних і духовних потреб людей).

 3. Господарство складається з окремих галузей, а галузі… (з підприємств).

 4. Галузь – це… (усі підприємства, що випускають однорідну продукцію і мають подібні процеси виробництва або єдину вихідну сировину, хоч і розташовані в різних місцях країни).

 5. Господарство складається із… (галузей матеріального виробництва і невиробничої сфери).

 6. Структура господарства – це… (склад, співвідношення і звязки між галузями).

 7. Великі галузі обєднують менші, формуються у міжгалузеві комплекси. Найважливіші із них є шість: (машинобудівельний; паливно-енергетичний, комплекс галузей, що переробляють природні ресурси в конструкційні матеріали).

На таку роботу відводиться 30-35 хв. уроку, після чого групи зачитують свої відповіді, вносять корективи і доповнення (5-7 хв.)

Тема: Металургія (9 клас)

Завдання: обєднавши учнів у тематичні диференційовані групи зясувати, що металургія є базовою галуззю господарства та галуззю світового господарства.

Учні обєднуються в групи. Кожна група готує запитання сусідній

І група – історики.

Відповідають на питання:

а) З кого часу українці виплавляли залізо?

б) Докази перших слідів давніх сталеварів?

в) Металургія ХХ ст. і на сучасному етапі.

ІІ група – економісти:

а) Які умови в Україні для розвитку галузі?

б) Економічна оцінка розвитку галузі?

в) Від чого залежить собівартість продукції?

ІІІ група – географи:

а) Які принципи розміщення підприємств?

б) Де зосереджені металургійні підприємства?

в) Яка перспектива галузі?

ІV група – екологи:

а) Чи виникають відходи в металургії?

б) Екологічна ситуація в районі з найбільш розвиненою металургією.

в) Шляхи розвязання проблеми.

Тема: Біосфера (6 клас)

І рівень

 1. Основна властивість ґрунтів:

а) родючість; б) водопроникність.

 1. Світла шкіра, вузький ніс та тонкі губи притаманні представникам раси:

а) європеоїдної; б) негроїдної.

 1. Проблеми, повязані із впливом людини на довкілля, називаються:

а) екологічними; б) соціальними.

ІІ рівень

Закінчити речення:

 1. Родючість грунту залежить від кількості…

 2. Виберіть усі правильні твердження:

а) представники монголоїдної раси мешкають переважно в Європі;

б) кількість населення світу перевищує 6 млрд. чол.;

в) територію України омивають Чорне і Азовське море;

г) у вашій місцевості переважають рівнинні території.

 1. Використавши карту природних зон і тваринного світу Землі, запишіть щонайменше пять прикладів тварин, характерних для природної зони степів.

ІІІ рівень

1. Як саме тварини та рослини пустель пристосовуються до умов існування? Наведіть приклади, не менш чотирьох.

 1. Доповніть логічні ланцюжки, що відбивають результати впливу людини на біосферу:

а) Збільшення поголівя великої рогатої худоби → збільшення площі пасовиськ →

б) Поховання відходів на дні Світового океану → витікання радіоактивних речовин →

 1. Охарактеризуйте положення держави Канада на політичній карті світу за запропонованим планом.

План Характеристика

 1. В яких півкулях розташована?

 2. В якій частині якого материка

розташована?

 1. Якими морями омивається?

 2. З якими державами межує?

 3. Приблизна протяжність

з пн. на пд. і зх. на сх.

 1. Столиця та її географічні

координати.

ІV рівень

 1. Гирло річки Дунай відомо значними запасами риби. Проте виловлюють її не тільки рибаки, а й численні баклани. Оскільки птахи стали конкурентами людей, їх вирішили знищити. Невдовзі довелося відновлювати поголівя бакланів. Чому?

 2. Чому розвязання екологічних проблем потребує зусиль усіх країн світу? Відповідь обґрунтуйте.

12. Використовуючи назви столиць держав, складіть кросворд із пяти слів та шостого ключового.

 1. На уроках географии (1)

  Урок
  Я работаю более 20-ти лет, имею возможность вести педагогическую работу не менее 18 часов в неделю. С опытом выросло чувство ответственности перед детьми и родителями за качество преподавания предмета, что и является основой мотивации
 2. На уроках географии (3)

  Урок
  Компьютер ,как универсальное средство обработки, хранения и предоставления информации прочно вошел в нашу жизнь. Увеличивающиеся информационные потоки требуют нового уровня в обработке и осмыслении информации, быстрого и эффективного
 3. На уроках географии (4)

  Урок
  Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс, и, в первую очередь, компьютерной техники, позволяет изменять традиционную систему образования.
 4. На уроках географии (2)

  Урок
  «При обучении с помощью компьютера, дети приобщаются к исследованию, как думают они сами. Опыт подобного исследования действует возбуждающе: мышление о мышлении превращает ребенка в эпистемиолога, в исследователя способов познания,
 5. На уроках географии через использование

  Урок
  Выполнила: Ечина Любовь Николаевна, учитель географии муниципального бюджетного образовательного учреждения «Покровская основная общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области»
 6. На уроках географии в 10 11 классах

  Урок
  Особенностью обучения географии является комплексное взаимодействие множества факторов, относящихся к различным областям науки, что придаёт предмету с одной стороны, особую привлекательность, с другой – делает организацию учебного
 7. На уроках географии в гоу сош №324

  Урок
  В связи с введением в общеобразовательные учреждения Федеральной целевой программы, направленной на развитие единой образовательной системы информатизации общего образования и осуществление развития информационно-коммуникационных технологий
 8. Интернет-ресурсы, используемые учителями на уроках географии

  Урок
  Информационная система мира охватывает 210 стран. Справочные энциклопедические данные по большинству стран (свыше 180), много туристической информации, местная валюта, флаги почти всех стран на карте, карта часовых поясов.
 9. Активизация познавательной деятельности на уроках географии

  Урок
  В условиях модернизации образования главным направлением развития средней школы является повышение качества образования, создание условий для развития личности каждого ученика через совершенствование системы преподавания.

Другие похожие документы..