Реферат курсова робота: 38 сторінок, 16 джерел

РЕФЕРАТ

Курсова робота: 38 сторінок, 16 джерел.

Об’єкт дослідження: психологічний стан, психологічні стосунки.

Предмет дослідження: агресія в кризові періоди.

Мета дослідження: простежити проблему прояву агресії в кризові періоди.

Завдання:

- визначити поняття агресії;

- розглянути теорії походження агресії;

- розглянути причини виникнення агресії в кризові періоди;

- виявити, як проявляється агресія в кризові періоди;

- провести дослідження особливостей прояву агресії в період кризи підліткового віку;

- зробити відповідні висновки.

Новизна роботи полягає у спробі уявити сучасний погляд на вивчаючу проблему, у спробі представити самостійну точку зору.

Методи дослідження: аналіз першоджерел; метод системного аналізу.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: викладання вікової психології у середніх спеціальних та вищих учбових закладах.

АГРЕСІЯ, АГРЕСИВНІСТЬ, АГРЕСИВНА ДІЯ, ФРУСТРАЦІЯ, ТЕОРІЯ ПОТЯГУ, ФРУСТРАЦІЙНА ТЕОРІЯ, ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ, РОЗДРАТУВАННЯ, НЕГАТИВІЗМ, ОБРАЗА, ПІДОЗРІЛІСТЬ, ВЕРБАЛЬНА АГРЕСІЯ, ФІЗИЧНА АГРЕСІЯ, УПЕРТІСТЬ

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ 1

ВСТУП 4

Висновки 5

СПИСОК використанних джерел 7

ВСТУП

Слово агресія походить від латинського “aggredi”, що означає “нападати”. Воно здавна існує в європейських мовах, однак, значення йому надавалося не завжди однакове. До початку XIX століття агресивним вважалося будь-яке активне поводження, як доброзичливе, так і вороже. Пізніше, значення цього слова змінилося, стало більш вузьким. Під агресією стали розуміти вороже поводження у відношенні оточуючих людей [1,118].

Існує безліч теоретичних обґрунтувань виникнення агресії, її природи і факторів, що впливають на її прояв. Але усі вони підпадають під наступні чотири категорії. Агресія відноситься до:

 1. Уродженим спонуканням і задаткам;

 2. Потребам, що активізуються зовнішніми стимулами;

 3. Пізнавальним і емоційним процесам;

 4. Актуальним соціальним умовам у поєднанні з попереднім навчанням.

Під агресивністю можна розуміти властивість особистості, що характеризується наявністю деструктивних тенденцій, в основному в області суб’єкт - суб’єктних відносин. Імовірно, деструктивний компонент людської активності є необхідним у творчій діяльності, тому що потреби індивідуального розвитку з неминучістю формують у людях здатність до усунення і руйнування перешкод, подоланню того, що протидіє цьому процесові.

Агресивність має якісну і кількісну характеристики. Як і усяка властивість, вона має різний ступінь виразності: від майже повної відсутності до її граничного розвитку. Кожна особистість повинна мати визначений ступінь агресивності. Відсутність її веде до пасивності, відомості, конформності і т.д. Надмірний розвиток її починає визначати весь вигляд особистості, що може стати конфліктною, нездатною до свідомої кооперації, і т.д. Сама по собі агресивність не робить суб'єкта свідомо небезпечним, тому що, з одного боку, існуючий зв'язок між агресивністю й агресією не є твердим, а, з іншої сторони, сам акт агресії може не приймати свідомо небезпечні і не схвалювані форми. У життєвій свідомості агресивність є синонімом "зловмисної активності". Однак саме по собі деструктивне поводження "зловмисністю" не володіє, таким його робить мотив діяльності, ті цінності, заради досягнення і володіння якими активність розвертається. Зовнішні практичні дії можуть бути подібні, але їхні мотиваційні компоненти прямо протилежні [1,120].

Висновки

Отже можна зробити такі висновки:

 • Слово агресія походить від латинського “aggredi”, що означає “нападати”. Воно здавна існує в європейських мовах, однак, значення йому надавалося не завжди однакове.

 • Агресія відноситься до:

- уродженим спонуканням і задаткам;

- потребам, що активізуються зовнішніми стимулами;

- пізнавальним і емоційним процесам;

- актуальним соціальним умовам у поєднанні з попереднім навчанням.

 • Агресію можна розглядати як біологічно доцільну форму поведінки, що сприяє виживанню й адаптації. З іншого боку, агресія розцінюється як зло, як поведінка, що суперечить позитивній сутності людей.

 • В психології виділяють такі теорії, щодо походження агресії:

- теорія потягу;

- екологічний підхід;

- фрустраційна теорія;

- теорія соціального навчання.

  • З вищезгаданих теорій, що пояснюють природу агресивності, можна зробити наступні висновки:

- прояв агресії пояснюють біологічні і соціальні фактори;

- агресивність може бути не тільки жорстокою, але і нормальною реакцією індивідуума в ході боротьби за виживання;

- агресивні дії можуть бути ослаблені або спрямовані в соціально прийнятні рамки за допомогою позитивного підкріплення неагресивного поводження, орієнтації людини на позитивну модель поводження, зміна умов, що сприяють проявові агресії.

   • Піддатливість до агресивних дій формується при недостатньо збалансованій соціалізації.

   • На соціалізацію агресії впливають два основних фактори:

- зразок відносин і поведінки батьків;

- характер підкріплення агресивної поведінки з боку навколишніх.

 • Огляд взаємозв'язку між стилем сімейного керівництва, відносин батьків до дитини й агресивним поводженням дозволяє прийти до висновку, що це фактори, що визначають агресивну поведінку дитини. Особливо це буде позначатися на дітях молодшого шкільного віку, тому що родина (до приходу дитини в дитячу установу) є першим етапом соціалізації дитини.

 • Роботу з корекції агресивної поведінки у дітей молодшого шкільного віку варто починати не тільки із самою дитиною, але і з її батьками.

 • В даний час агресивне поводження підлітків є проблемою, що хвилює і батьків і вчителів. Психологічна атмосфера в дитячому колективі найчастіше залежить від дітей, більш агресивних стосовно навколишніх.

СПИСОК використанних джерел

1. Айзенк Г. Структура личности. – СПб, 1999. – 340 с.

2. Лоренц К. Агрессия. – М., 1994. – 520 с.

3. Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш неспокойный подросток. – М., 1991. – 410 с.

4. Возрастная и педагогическая психология. / Под ред. Гамезо и др.– М.,1994.–510 с.

5. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 1996. – 390 с.

6. Фромм А. Азбука для родителей. – СПб., 1991. – 420 с.

7. Немов Р.С. Психология. – М., 1980. – 482 с.

8. Петровский А.В. Возрастная и психологическая психология. – М., 1995. – 281 с.

9. Мухина В.С. Детская психология. – М., 1995. – 430 с.

10. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб., 2000. – 513 с.

11. Хрестоматия по возрастной психологии. / Под ред. Д.И. Фельденштейна – М., 1996. – 480 с.

12. Клер Е. Особенности трехлетнего ребенка. – М., 1997. – 420 с.

13. Выготский В.С. Вопрос детской психологии. – СПб., в 1997 г.

14. Эльконин Д.Б. К вопросу периодизации психологического развития в детском возрасте. – М., 1994. – 340 с.

15. Учителям и родителям о психологии подростка./Под ред. Г.Г.Аракелова. - М., 1990. – 480 с.

16. Колесников В.М. Лекции по психологии индивидуальности. – М., 1996. – 245 с

 1. Реферат курсова робота: 38 сторінок, 16 джерел (2)

  Реферат
 2. Реферат курсова робота: 20 сторінок, 3 рисунки, 15 джерел, 6 додатків

  Реферат
  Мета дослідження – засвоїти знання в області формування бюджетних ресурсів держави, проаналізувати фактичний стан проблеми державного кредиту та його ролі у формуванні бюджетних ресурсів держави.
 3. Реферат курсова робота містить

  Реферат
  Ціль курсової роботи: прогнозування параметрів інвестиційного проекту, оцінка ефективності інвестиції, підвищення обґрунтованості інвестиційних рішень.
 4. Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “ виробництво виливків з сталі для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво

  Документ
  Згідно з навчальним планом та програмою дисципліни “Виробництво виливків з сталі” передбачена робота студентів в об’ємі 124 години самостійних занять по джерелах літератури, нормативних документах і виконанню контрольної роботи.
 5. Календарний план виконання курсової роботи 7 Прикріплення студентів до викладача. Реєстрація курсового завдання

  Документ
  Курсова робота є формою самостійної навчальної та науково-дослідної роботи студентів, яка підтверджує отримання теоретичних знань і практичних навичок з юридичних дисциплін, які вивчаються.
 6. Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “ виробництво виливків з сталі ” для студентів заочної форми навчання

  Документ
  Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.
 7. Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни „податковий облік” (1)

  Документ
  Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни„Податковий облік” для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності 6.050106 „Облік і аудит” всіх форм навчання Укладач: Л.
 8. Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни „податковий облік” (2)

  Документ
  Відповідно до навчального плану студенти IV курсу спеціальності 6.050106 „Облік і аудит” виконують курсову роботу дисципліни „Податковий облік”, що припускає поглиблення та закріплення теоретичних знань студентів при вивченні даної дисципліни.
 9. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи І технології»

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки «комп’ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / Укл.

Другие похожие документы..