Реферат на тему: Біблійна археологія

Реферат

на тему:

Біблійна археологія

План

ВСТУП

1. ПЕРІОД ПРАОТЦІВ

2. ПЕРІОД ПАТРІАРХІВ

3. ВИХІД З ЄГИПТУ

4. ВИХІД З ЄГИПТУ

5. ЗАВОЮВАННЯ СВЯТОЇ ЗЕМЛІ

6. ЦАРСТВО ДАВИДА ТА СОЛОМОНА

ВСТУП

Як відомо, археологія – це наука, яка вивчає людське минуле за речовими пам'ятками. Власне термін складається з двох грецьких слів: arcaio – "древній" та logos – "слово, знання". Вперше до загального вжитку ввів це слово грецький філософ Платон (427-347 до Р.Х.). Під терміном археологія Платон розумів науку про древності у найширшому розумінні. У XVIII ст. цим словом стали позначати історію древнього мистецтва, й донині у багатьох країнах термін археологія позначає "мистецтво древньго світу".

У більшості західних країн первісна археологія належить не до історичних, а до біологічних або інших природничих наук, отже археологи працюють переважно на факультетах антропології. А вітчизняна археологічна наука займалась і займається дослідженням первісних, античних та середньовічних речових джерел, реконструюючи з них вининення й розвиток матеріального, суспільного й духовного життя людей. Археологічні джерела можна поєднати за їх призначенням: споруди, знаряддя праці, зброя, предмети побуту, культові предмети.

Найбільш поширеними археологічними пам'ятками є, по-перше, поселення, тобто, місця, на яких у давнину жили люди, котрі залишили відбитки своєї діяльності. Другий вид археологічних пам'яток – поховання, які добре ілюструють не лише побут древніх, але й їх релігійні переконання. Третій вид археологічних пам'яток – окремо зведені святилища.

Поняття археологічної культури містить комплекс відносно одночасних пам'яток зі схожим інвентарем та розташованих на одній території. Іноді археологічна культура належить певній етнічній спільноті людей, пов'язаних єдністю походження, мови, матеріального та духовного життя, або спільноти, яка виникла на засадах міцної єдності господарчого та духовного розвитку декількох споріднених між собою груп населення. Археологія як наука має свій предмет дослідження та властиві саме їй методи накопичування та вивчення джерел. Робота археолога складається, зазвичай, з трьох великих етапів. Першим етапом археологічного дослідження є розвідка та розкопки археологічних пам'яток, загалом які мають назву полеві роботи. Розвідка може здійснюватися пішим обходом усієї досліджуваної території з уважним її оглядом та описом, при цьому можуть застосовуватися й технічні засоби. Ще на початку ХХ ст. з повітряної кулі був сфотографований залишок римського порту Остії, що започаткувало аерографію, яка дозволяє дослідити планування древніх поселень ще до початку їх розкопок. Широковживаним є метод електророзвідки, під час якої за допомогою струму вимірюється опір ґрунту, який залежить від рівня вологості. Там, де під землею знаходяться залишки стін, вологість менша. Застосовується також і радарна апаратура: електромагнітні промені, випромінюючись, відображаються від розмежувань прошарків або поверхонь розташованих під землею предметів, що фіксується на екрані.

Другий етап: після розвідки починаються розкопки. Перші розкопки були здійснені ще вавилонським царем Набонідом (555-538 до Р.Х.), який розкопував підвалини будинків й храмів та шукав таблички з написами. Древні греки та римляни, коли знаходили кістки вже не існуючих тварин, вважали їх залишками титанів. Над такими кістками іноді навіть споруджували мавзолеї. Так, імператор Адріан (117-138 після Р.Х.) відбудував у передмісті Риму мавзолей на тому місці, де ріка вимила кістки мамонта, – їх помилково вважали залишками героя Аякса. У XVII-XVIII ст. у Європі досліджуються давньоримські катакомби, а мисливці за древностями варварськи руйнують античні пам'ятки.

Лише у ХІХ ст. упорядковується наукова методика археологічних розкопок, яка полягала у комплексному дослідженні як погребінь, так і культурного прошарку поселень. Останній, включаючи відбитки діяльності людини може мати різну товщину. Наприклад, на римському Форумі вона складає тринадцять метрів, у Ніппурі (Месопотамія) – двадцять метрів, а у поселенні Анау (Середня Азія) – тридцять п'ять метрів. Метою розкопок, окрім збору інформації, є збереження знахідок від загибелі, фіксування їх місцезнаходження. Поставленої мети досягають шляхом опису, фотографування й замалювання розкопок та знахідок, укладання планів споруд, стратиграфічних планів розкопок, схем чергування прошарків. Зібрані та описані знахідки стають повноцінним археологічним матеріалом лише після їхньої лабораторної обробки та досліджень, під час яких визначається структура археологічного матеріалу, призначення предметів, встановлюється їх зв'язок з іншими елементами культури, яка досліджується.

Усі знахідки поділяють за категоріями, групами, класами, типами та видами. В залежності від матеріалу, з якого виготовлені знахідки, їх поділяють на п'ять категорій: вироби з каміння, цегли, кістки, металу та дерева. Враховуючи первинну обробку матеріалів, кожна категорія поділяється на групи. Так, наприклад, кераміка поділяється на ліпнину, виготовлену руками, та гончарну. В залежності від характеру вторинної обробки матеріалів кожна група поділяється на класи, класи – на типи, типи – на види.

Кожна знахідка вимірюється, встановлюється її призначення, з'ясовується, з якого матеріалу і як вона була виготовлена, підраховується, скільки аналогічних до неї речей знайдено у даному комплексі, яку частку вони становлять у загальній кількості усіх занхідок. Усі ці дані підсумовують по кожній пам'ятці та порівнюють з іншими комплексами речей. На карті відмічають поширення схожих комплексів, а у деяких випадках і окремих речей. За такими картами визначають кордони розселення племен та народів, з'ясовують торгівельні шляхи.

Третій, завершуючий етап археологічного дослідження – кабінетна праця, написання статей та книг про життя древніх людей на підставі отриманих даних та проведених досліджень.

Оскільки біблійна археологія – наука, що відновлює на підставі археологічних джерел історичне тло подій священної історії та підтверджує достеменність цих подій, то методи біблійної археології, хоча й ідентичні вже згаданим, проте мають і деякі відмінності. По-перше, ареалом досліджень є біблійний світ – тобто Ближній Схід та Північна Африка; по-друге, верхньою хронологічною межею досліджень є рубіж І-ІІ ст. після Р.Х. – час закінчення біблійної історії; по-третє, окрім спільного для археології завдання реконструкції древніх культур, біблійна археологія припускає співвіднесення їх з біблійним контекстом, а також використання матеріалів дослідження для підтвердження подій священної історії; по-четверте, необхідність з'ясування історичного тла подій священної історії зумовлює широке залучення даних різноманітних допоміжних історичних наук: епіграфіки, папірології, палеографії, нумізматики, сфагістики, палеоботаніки, палезоології та етнографії (палеоетнографії).

У зв'язку з тим, що перераховані дисципліни більшістю західних вчених вважаються допоміжними дисциплінами біблійної археології, про них слід сказати окремо.

Епіграфіка – наука, яка займається вивченням написів, вирізьблених, видряпаних або накреслених на твердому матеріалі, зазвичай на камінні. Ними вкривали стіни, колони та стовпи храмів, вони висікалися на скелях, разом з рельєфами та розписами прикрашали стіни гробниць. Надгробні та переможні стели, жертовники, вівтарі, підніжжя саркофагів, скульптури царів та заможних людей були часто-густо списані текстами. Ці написи мають велике значення для біблійної археології. Так, наприклад, на стелі фараона Мернептаха (Мар-ни-Птаха) вперше зустрічається згадка про народ Ізраїля.

Написи іншого характеру являють собою графіті (італ. graffiti – "продряпані") – написані фарбою від руки чи продряпані якимось гострим предметом тексти на різноманітних предметах, спорудах або скелях. Таким самим чином виконані написи на остраконах (грец. to ostrakwn – "черепок") – уламках цегляних посудин або каміння. Відомим прикладом (у біблійній археології) є так звані лахіські листи – короткі повідомлення офіцерів іудейського гарнізону в Лахіші, написані на черепках під час облоги міста вавилонянами.

Наступний рід написів, які досліджує епіграфіка, – клинописні таблички, які є основним джерелом для історії біблійного світу. Саме клинописні таблички не лише чітко фіксують багато подій священної історії в їхньому взаємозв'язку з подіями у країнах Ближнього Сходу, але і надають масу матеріалу про цивілізаційний лад, у якому ці події відбувалися.

Десятки тисяч таких табличок знайдені у руїнах палаців, храмів та осель. Таблички, прямокутні чи, що трапляється рідко, у формі шестигранника, розписували клиноподібними знаками. На них писали, коли цегла була ще м'якою, а потім випалювали, що забезпечувало їх збереження протягом тисячоліть.


Остатки 8 в. до Р.Х. из Самарии, хозяйственные документы, где перечисляются поступления вина и масла в царское хозяйство из окрестных поселений

Тексти, написані на м'якому матеріалі – папірусі, пергаменті та дереві, досліджуються іншими допоміжними дисциплінами біблійної археології – палеографією та папірологією.

Папірологія, яка вивчає написи на папірусі, виділена у окрему дисципліну, враховуючи те, що, по-преше, надто велика кількість знайдених папірусів, а по-друге, більшу частину з них поєднує країна походження – Єгипет. Завдяки сухому клімату долини Нілу зберіглося безліч папірусів, серед них ті, які мають важливе значення для біблійної археології – наприклад, папіруси іудейської колонії на острові Елефантина.

Палеографія вивчає тексти, які виконані на пергаменті, шкірі, дереві та корі дерев. У записах на шкірі збереглися лише окремі фрагменти текстів, та й ті переважно з Єгипта, де вони уцілили лише завдяки сухому клімату. Набагато більше рукописів збереглося на пергаменті - шкірі, яка спеціально оброблена вапном. Починаючи з епохи елінізму, пергамент завдяки своїй довготривалості стає найважливішим матеріалом для писання, на якому, окрім усього іншого, були записані книги Старого Завіту. А об'єктом палеографічного дослідження, найбільш важливим для біблійної археології, є, безумовно, рукописи Мертвого моря.

Завдяки своїй міцності пергамент можна було застосовувати для написання текстів неодноразово. У такому випадку його основний текст змивали та писали на нього новий. Такі манускріпти мають назву палимпсести. За допомогою сучасних технічних засобів початковий запис зазвичай можна легко відновити.

До найважливіших для біблійної археології написів на дерев'яних дошках слід віднести так звану табличку Г. Карнарвона, яку назвали за ім'ям англійського лорда, на кошти якого була організована експедиція, котра й знайшла табличку. На ній записаний один з варіантів передання про вигнання з Єгипту гиксосів, що стало початком поневолення ізраїльтян.

Тексти, що вивчаються трьома вищеназваними дисциплінами, бувають різного характеру. Це хроніки й аннали, де переважно щорічно або у певній хронологічній послідовності фіксувалися найбільш важливі події, що відбувалися за часів того чи іншого правителя або видатні факти, які літописці вважали необхідним відмітити; це навчальні та священні тексти; це біографії та витяги законів; це усілякі декрети, політичні та торгівельні договори, постанови на надгробні написи.

Нумізматика – наука про монети.

Засновником систематичного дослідження в області нумізматики вважають І. Еккеля, який видав у 1792-1798 рр. у Відні восьмитомну працю "Наука про древні монети". Для біблійної археології одним з найважливіших відкриттів у області нумізматики є знаходження так званої Лепти Пілата, відомої раніше лише з зображення на Туринській плащаниці.


Персидский дарик


Динарий Кесаря


Монета Ирода Агриппы II


Монета Колосс

Сфрагістика вивчає древні печатки – здебільшого за їхніми відбитками. Для біблійної археології найбільш цікавими є відбитки печаток на фрагментах посудин епохи Поділених царств – печатки з Самарії, на яких теофорні імена власників поступово змінюються язичницькими, що характеризує релігійну ситуацію у царстві Ізраїльському.


Древние печати


Перстень с печатью и египетские печати в форме скарабеев

Палеоботаніка – дисципліна, що вивчає древню флору. Результати досліджень пилку рослин у тканині Туринської плащаниці стали ще одним доказом її справжньості.

Палеозоологія – дисципліна, що вивчає древніх тварин. Завдяки їй ми набагато удосконалили свої уявлення про світ, у якому жили учасники священної історії.

Етнографія (палеоетнографія чи етноархеологія) – наука, що вивчає народи, їх побут та культуру. Для біблійної археології етнографія є допоміжною наукою у тому розумінні, что відомості про побут, звичаї та культурно-історичні стосунки неспоріднених сучасною цивілізацією народів використовуються для реконструкції тих самих категорій людського буття народів Біблії, які знаходилися на східному ступеню розвитку.


Игральная доска из Ура с двумя наборами игральных камешков ок 2500 до РХ

 1. Реферат на тему (240)

  Реферат
  У процесі національного відродження духовної культури українського народу важливе місце у комплексі наук належить історії філософії, реалізації нею питань, структури, характеру і початку філософської думки України.
 2. Реферат на тему (279)

  Реферат
  Висвітлення даного питання доцільно розпочати з визначення поняття "релігія". Слово походить від латинського "religio" і означає "зв язок".
 3. Реферат на тему: Глобальні екологічні проблеми людства

  Реферат
  Ми живемо на самому дні блакитного повітряного океану Землі - її атмосферного шару. Земля - це наш дім. А який він? Французький географ Елізе Реклю дуже влучно сказав: "Людина створює навколишнє середовище по своєму образу і подобі".
 4. Реферат на тему (439)

  Реферат
  За даними бібліографії на сьогод­нішній день про Атлантиду, таємничий материк, що похований десь на дні океану, написано понад 2 наукових праць і пригодницьких творів.
 5. Реферат на тему: “ (63)

  Реферат
  Володимир Шухевич не є тільки чистим письменником, його інтереси сягають різних галузей людського життя і культури, але не можна заперечувати, що без праць та літературних творів цієї людини буде повноцінною літературна скарбниця Коломийщини,
 6. Реферат на тему (563)

  Реферат
  Під цим кутом зору викликає інтерес постать поета, літературознавця, педагога, культуролога, українознавця, дослідника української діаспори Яра Славутича.
 7. Реферат на тему (856)

  Реферат
  Івано-Франківськ є одним із 24 обласних центрів України — містом із значним промислово-економічним і науково-культурним потенціалом. Місто є центром Івано-Франківської області і до 9 листопада 1962 року носило назву Станіслав.
 8. Реферат на тему (587)

  Реферат
  Хочемо ми цього чи ні, інтерес до історії того скажімо, три­зуба або жовто-блакитного прапора буде постійно поглиблюватися. відтак виникатимуть конфлікти навколо такого наболілого питання, як використання цієї символіки в пов­сякденному житті.
 9. Реферат та фінансовий документ про оплату слід представити у науковий відділ до 20 березня на весняну сесію та до 10 листопада на осінню (1)

  Реферат
  Перелік документів, що подають здобувачі для складання кандидатських екзаменів. Сесія кандидатських іспитів проводяться організовано двічі на рік: Весняна- 01-10 квітня; осіння- 20-30 листопада.

Другие похожие документы..