Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Бондар Ладимир Олександрович

УДК 349.6(477)

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Спеціальність: 12.00.06 - земельне право;

аграрне право;

екологічне право;

природоресурсове право

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Київ - 2002

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі аграрного, земельного та екологічного права Одеської національної юридичної академії Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії

правових наук України

ПОГРІБНИЙ Олексій Олексійович,

Одеська національна юридична академія,

завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор

МУНТЯН Василь Лук’янович,

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, професор кафедри правознавства

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України

ГЕТЬМАН Анатолій Павлович,

Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, проректор з навчальної роботи, професор кафедри екологічного права

Провідна установа – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,

відділ проблем аграрного, земельного та екологічного права, м. Київ

Захист відбудеться “__” ________ 2002 року о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, в ауд. 253).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.

Автореферат розісланий “___” ________ 2002 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради, кандидат

юридичних наук, доцент БОДНАР Тетяна Валерїївна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ст. 50 Конституції України проголошує право кожного на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди, а згідно ст. 16 Конституції забезпечення екологічної безпеки є обов’язком держави. Відповідно до зазначених вимог Конституції, Президент України у посланні до ВР “Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 - 2004 рр.” проголосив розвиток і вдосконалення законодавчо-правової бази у галузі забезпечення екологічної безпеки ключовим завданням, що ставиться перед Україною.

Науково-технічний поступ, зростаючі світові темпи розвитку господарства, ріст комунікацій, урбанізації тощо, обертаються й негативним боком, що пов’язано з різким погіршанням якості довкілля, виснаженням природних ресурсів, їх забрудненням. Екологічний тягар України чи не найважчий у світі: на пересічного жителя припадає близько 150 кг отруйних забруднюючих речовин, що викидаються у повітря; майже 100 м3 забруднених стічних вод скидаються у водойми держави, прямі витрати на знищення відходів виробництва сягають сьогодні 16 млн. доларів США, а на видалення й знищення отруйних відходів витрачається близько 61 млн. доларів США. Вчені різних країн майже одностайні у тому, що глобальна екологічна криза спричинюється екологічно небезпечною діяльністю (надалі – “ЕНД”) людини. Саме тому зусилля вчених різних країн і галузей науки спрямовані на гармонізацію ЕНД з екологічними викликами сьогодення. Цими питаннями займаються фахівці у царині екології, біології, економіки, медицини, географії, техніки тощо, але саме правознавство, зокрема, право екологічної безпеки, має унікальний інструмент опанування такою проблематикою, а саме широкою палітрою державно-владного впливу на поведінку людей задля її коригування, враховуючи об’єктивно існуючі загрози, що опосередковуються у системі правовідносин. З огляду на викладене, опрацювання правового механізму регулювання здійснення ЕНД наразі є завданням вельми актуальним для України.

Окремі питання правового регулювання здійснення ЕНД в Україні розроблялися Андрейцевим В. І., Балюк Г. І., Каракашем І. І., Погрібним О. О. Однак комплексне дослідження багатоаспектної проблеми здійснення екологічно небезпечної діяльності в Україні на часі залишається актуальним. Прогалинами в цій галузі залишається комплексне окреслення заходів правового механізму регулювання ЕНД, визначення особливостей правового регулювання окремих видів ЕНД, правова розробка наукового поняття ЕНД, теоретичні дослідження механізму правового регулювання ЕНД через комплексне визначення критеріїв екологічної небезпечності окремих видів діяльності. Вивчення правових засад здійснення ЕНД в Україні, вдосконалення вітчизняного законодавства з цього питання може стати могутнім важелем в системі забезпечення екологічної безпеки і створення дієвих гарантій конституційного права громадян на екологічну безпеку.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Відповідно до Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 11 липня 2001 року, пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки визнано, зокрема: збереження довкілля та сталий розвиток, ресурсоощадні технолоґії в енергетиці, промисловості та АПК. Концепцією пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, затвердженою постановою КМУ “Про реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки” від 22.06.94 р. № 429 зазначені основні напрями конкретизовано щодо різних видів ЕНД. Окрім того, Концепцією науково-технолоґічного та інноваційного розвитку України, затвердженою постановою ВР від 13 липня 1999 року № 916-XIV, наукове забезпечення розв’язання проблем охорони здоров’я людини та забезпечення екологічної безпеки визнано пріоритетним напрямом науково-технолоґічного та інноваційного розвитку. А такий засадничий документ як Концепція (основи державної політики) національної безпеки України, затверджена постановою ВР від 16.01.97 р., спрямовує зусилля наукової громадськості на зниження навантаження ЕНД на довкілля, ліквідацію наслідків негативного впливу ЕНД. Тема дисертаційного дослідження затверджена рішенням Вченої ради ОНЮА (протокол № 5 від 3 липня 2000 р.) та узгоджується з загальною науково-дослідницькою програмою кафедри аграрного, земельного та екологічного права ОНЮА на тему: “Правове регулювання розвитку АПК України”, розробленою відповідно до теми досліджень Одеської національної юридичної академії “Проблеми розвитку держави і права України в умовах ринкових відносин”. Авторові у виконанні цієї програми належить розробка положень, що стосуються забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі економіки та регулювання ЕНД в сільському господарстві.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження, зокрема, є комплексний аналіз чинного законодавства, яке визначає правові засади здійснення ЕНД, а також розробка рекомендацій з вдосконалення правового регулювання здійснення ЕНД в Україні, всебічна теоретична розробка правових засад здійснення ЕНД в Україні.

Завданнями дисертації є:

 • ґрунтовне вивчення загальнотеоретичної, спеціально-правової, технічно-природознавчої та екологічної літератури, а також законодавства України і практики його застосування у царині регулювання ЕНД в Україні та за кордоном;

 • дослідження поняття ЕНД, її характеристик, особливостей здійснення різних видів ЕНД;

 • виявлення шляхів вдосконалення законодавства України про ЕНД;

 • формулювання власних наукових висновків, розробка автором пропозицій щодо вдосконалення сучасної системи правового регулювання ЕНД в Україні.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, врегульовані нормами права, що пов’язані зі здійсненням ЕНД.

Предметом дослідження є теоретичні наукові праці та інші правові дослідження проблеми регулювання здійснення ЕНД, законодавство України про ЕНД, відповідне законодавство деяких зарубіжних країн, міжнародне право у частині правового регулювання здійснення ЕНД, практика застосування законодавства України про ЕНД.

Теоретичною базою дослідження стали праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених. У дисертації використані праці таких відомих вітчизняних фахівців у галузі екологічного права: Андрейцева В. І., Балюк Г. І., Бобкової А. Г., Гетьмана А. П., Каракаша І. І., Ковальчук Т. Г., Кравченко С. М., Краснової М. В., Малишевої Н. Р., Малишка М. І., Мунтяна В. Л., Погрібного О. О., Попова В. К., Середи І. О., Титової Н. І., Фролова М. О., Шемшученка Ю. С., Шульги М. В. тощо. Широко використані також праці таких зарубіжних вчених, як Адама Ярошинського, Боголюбова С. О., Браун-Вайса, Бринчука М. М., Єжи Куцовскі, Єрофеєва Б. В., Колбасова О. С., Лінди Старк, Лі Харісона, Петрова В. В., Серова Г. П. та ін.

Враховуючи багатогранність та багатоаспектність правового регулювання здійснення ЕНД, автором використані також праці відомих вчених інших галузей права: Колпакова В. К., Копейчикова В. В., Луця В. В., Савичева В. Н., Саніахметової Н. О. та ін. Крім того, з’ясувати механізм дії екологічних загроз і напрямки вдосконалення законодавства України авторові допомогли праці вчених інших галузей наук: екології, біології, географії, техніки, сільського господарства, економіки тощо, зокрема: Білявського Г. О., Бокова В. О., Дерія С. І., Ілюхи В. О., Качинського А. Б., Кашенка О. Л., Лапечука П. І., Лапіна В. М., Лущика А. В., Фурдуя Р. С. та ін.

Методи дослідження. У ході дослідження використано дві групи методів наукового пізнання: а) загальнонаукові (діалектичний, історичний, метод системного аналізу, формально-логічний, емпіричний, структурно-функціональний тощо); б) спеціальні правові методи дослідження (порівняльно-правовий, метод тлумачення правових норм тощо). За допомогою діалектичного методу досліджувався розвиток законодавства у царині регулювання здійснення ЕНД. Конкретні види ЕНД розглядаються в комплексі з безпосередніми видимими джерелами екологічної небезпеки. Застосування методу системного аналізу дозволило з’ясувати систему взаємозв’язків між різними видами ЕНД. Шляхом аналізу та синтезу досліджувалися теоретичні та практичні аспекти здійснення ЕНД. За допомогою порівняльно-правового методу досліджувалося законодавство інших країн щодо правового регулювання здійснення ЕНД. Для з’ясування системи правового регулювання ЕНД застосовувався метод тлумачення правових норм. Ці дослідницькі методи ґрунтуються на вимогах об’єктивного і всебічного аналізу процесів та явищ суспільного розвитку, що відбуваються в нашій країні в період перехідного розвитку господарства. Все це зробило можливим різнобічно проаналізувати такий правовий інститут як правове регулювання здійснення ЕНД, дати наукову оцінку українському праву екологічної безпеки в частині правового регулювання здійснення ЕНД та спрогнозувати напрями подальшого вдосконалення законодавства України у цій царині.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у належному теоретико-прикладному аналізі правового регулювання ЕНД. Робота є однією з перших дисертацій, де наводиться детальна характеристика стану чинного законодавства в незалежній Україні стосовно правових засад здійснення ЕНД в цілому. Вперше на рівні дисертаційного дослідження комплексно аналізуються основні недоліки і прогалини чинного законодавства з даної проблеми, визначаються напрямки вдосконалення правового регулювання здійснення ЕНД різних ступенів екологічної небезпеки. На підставі загальновідомих теоретичних положень в дисертації конкретизовано зміст поняття ЕНД. У роботі знайшли свій подальший розвиток питання вдосконалення законодавчо-правових актів і норм, особливості їх реалізації у царині правового регулювання ЕНД, запропоновані Андрейцевим В. І., Погрібним О. О. та іншими науковцями.

На захист виносяться такі положення:

 • ЕНД в правовому аспекті слід законодавчо визначити як одну або більше дій у певній царині, які справляють або можуть справити негативний з точки зору права вплив на довкілля, внаслідок чинників екологічного ризику, що такі дії супроводжують; у цьому визначені “чинники екологічного ризику” означають різні обставини, що зумовлюють зростання або зменшення екологічного ризику;

 • екологічно небезпечну дію слід розуміти як будь-який свідомий вчинок особи, початок якого характеризується одноразовим проявом активності (руху) суб’єкта, який запускає певний механізм, і з запуском такого механізму (природного, технічного, біологічного, суспільного тощо) активність (рух) суб’єкта вичерпується, при чому зазначений чинник є чинником екологічного ризику або запускає дію чинника екологічного ризику;

 • правова характеристика ЕНД охоплює: а) елементи ЕНД: суб’єкт (не потребує спеціальної реєстрації), об’єкт (навколишнє природне середовище, а опосередковано – людина, її майно і господарська діяльність) і зміст (екологічно небезпечна дія або сукупність таких дій); б) правові форми здійснення ЕНД (здійснення ЕНД фізичними, юридичними особами та державою у різних співвідношеннях); в) правові факти виникнення і припинення ЕНД (екологічний ризик і екологічно небезпечна дія); г) ступінь екологічної небезпеки ЕНД;

 • ЕНД можна ділити за різними ознаками на види: за ступенем екологічної небезпеки, за об’єктним і суб’єктним складом, екологічно небезпечними наслідками, середовищем провадження, силою впливу, тривалістю, змістом, інтенсивністю, предметом діяльності, швидкістю прояву негативних наслідків тощо; пропонується розробити ДК “Класифікація видів екологічно небезпечної діяльності”;

 • сучасний стан правового регулювання ЕНД охоплює: а) адміністративні обмеження ЕНД (прямі заборони ЕНД, заходи нормативного характеру, заходи запобіжного характеру, заходи обліково-інформативного характеру, заходи контрольно-наглядового характеру); б) економічні заходи обмеження ЕНД (екологічне податкове стимулювання, екологічне оподаткування і страхування); в) обмеження ЕНД у надзвичайних ситуаціях; г) правову відповідальність за порушення законодавства про ЕНД;

 • екологічно ризикована діяльність тим відрізняється від ЕНД, що включає в себе лише одну або більше дій, що можуть справити негативний з точки зору права вплив на довкілля, а ЕНД – дії, що справляють або можуть справити такий вплив;

 • оцінка ступеню екологічної небезпеки ЕНД має здійснюватись на двох рівнях: сталому і рухомому; сталий рівень передбачає розробку законодавчих переліків видів ЕНД, що належать до певного класу небезпеки, а рухомий рівень передбачає оцінку видів ЕНД, що не віднесені до жодного з переліків у порядку сталої оцінки;

 • система правового регулювання ЕНД залежно від ступеню екологічної небезпеки має передбачати чотири правових режими ЕНД: а) вкрай небезпечна ЕНД підлягає забороні; б) дуже небезпечна ЕНД підлягає посиленій реґламентації і обмеженню; в) правовий режим небезпечної ЕНД передбачає меншу кількість обмежень у її здійсненні – для неї встановлюється система обмежувальних дозволів – ліцензій; г) малонебезпечна діяльність здійснюється без будь-яких дозволів, але за умови дотримання певних законодавчо визначених умов;

 1. Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук та їх апробацію

  Документ
  7.5. Наявність журналу (періодичного видання) у фондах бібліотек України, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22 травня 1997 р.
 2. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (112)

  Автореферат диссертации
  Робота виконана на кафедрі історії, теорії та практики культури Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України.
 3. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (127)

  Автореферат диссертации
  Захист дисертації відбудеться 23 червня 2011 р. о 1300 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.055.02 у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м.
 4. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (10)

  Автореферат диссертации
  Дисертацією є монографія "Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право". — К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001.
 5. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (34)

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться 07 лютого 2009 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м.
 6. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (85)

  Автореферат диссертации
  Науковий консультант - академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Панов Микола Іванович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, проректор з наукової роботи.
 7. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (94)

  Автореферат диссертации
  Дисертація виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України
 8. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться 3 жовтня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м.
 9. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (3)

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться «22» жовтня 2010 р. о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.15 у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України за адресою: 79013, м.

Другие похожие документы..