Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Журавель Алла Василівна

УДК 340.15(477)

РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ІПОТЕКИ В УКРАЇНІ:

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА

ПЕРСПЕКТИВИ

12.00.01 – теорія та історія держави і права;

історія політичних та правових вчень

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Харків – 2009

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор,

Погрібний Олексій Олексійович,

Академія правових наук України,

головний вчений секретар.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор,

Головко Олександр Миколайович

Харківський національний університет

внутрішніх справ, перший проректор

з навчальної та методичної роботи;

кандидат юридичних наук, доцент

Лук’янов Дмитро Васильович,

Національна юридична

академія ім. Ярослава Мудрого,

доцент кафедри теорії держави і права.

Захист відбудеться 07 лютого 2009 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).

Автореферат розісланий 31 грудня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.Є. Кириченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Іпотека – правовий інститут, що використовується в усіх правових системах як важливий інструмент ефективного розподілу власності, надійний засіб захисту інтересів кредиторів. Заставні операції із земельними ділянками та іншим нерухомим майном поширені в усіх країнах із розвинутою ринковою економікою і Україна не є винятком.

Новітній етап розвитку українського суспільства, що ґрунтується на Конституції України 1996 р., пов’язаний із реформуванням національної правової системи в цілому та окремих правових інститутів зокрема. Це потребує наукового аналізу низки проблем, серед яких значне місце займають і питання становлення та функціонування іпотеки в Україні.

Після набуття Україною незалежності та проголошення права приватної власності на землю проблема іпотеки набуває дедалі більшої актуальності серед вітчизняних і зарубіжних науковців. На всіх історичних етапах свого розвитку іпотека – важливий чинник житлової, аграрної, фінансової політики держави на різних етапах її розвитку. Намагаючись дослідити цей правовий інститут, представники органів державної влади, як правило, звертаються до зарубіжного досвіду, не враховуючи власного. Але інститут іпотеки в Україні не є новим, а тому дослідження історії його розвитку заслуговує на увагу з точки зору не лише історії та теорії, а й практики. Оскільки іпотека протягом тривалого періоду в Україні не використовувалася, відсутній позитивний досвід її широкого застосування. Україна в цьому плані значно відстала від інших розвинутих країн. Тому дослідження цього питання особливо важливе для ефективного функціонування ринкової економіки в нашій державі.

Досвід зарубіжних і вітчизняних учених із питань іпотеки показує, що високоорганізована ринкова економіка немислима без широкого застосування іпотеки, особливо без застави земельних ділянок та іншого нерухомого майна з метою забезпечення зобов'язань боржників. Іпотечні відносини тісно пов'язані з інвестиціями й відіграють важливу роль у будівництві та сільському господарстві.

З точки зору динаміки та за результатами розвитку законотворчого процесу в галузі правового регулювання питань іпотеки плідним був 2003 рік, коли було прийнято Закон України “Про іпотеку”, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України та ін. Законом від 5 червня 2003 р. “Про іпотеку” закріплено юридичні підстави для використання заставної як цінного паперу і спеціального засобу іпотечного кредитування. З огляду на це, можна вважати, що основні засади відповідних правовідносин законодавчо визначені. Але проблема застосування інституту іпотеки і досі має характер дискусій.

Як свідчать теоретичні та практичні дослідження, питаннями іпотеки нерухомості, іпотечного кредитування приділялася недостатня увага – їх науковці розглядали частково, а комплексне дослідження вказаної теми відсутнє.

Отже, дисертаційне дослідження „Розвиток інституту іпотеки в Україні: історичний досвід, проблеми та перспективи” видається актуальним і наразі доречним для теоретичного осмислення та практичного вирішення низки проблем щодо перспектив розвитку інституту іпотеки.

Теоретичною основою дослідження є історико-правовий доробок науковців (І. А. Базанов, О. М. Головко, В. Д. Гончаренко, В. М. Іванов, П. П. Музиченко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький, М. М. Страхова, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко, О. О. Шевченко, О. Н. Ярмиш), російських правознавців (Д. Бачимег, І. В. Довдієнко, Л. А. Лунц, І. Б. Новицький, І. Г. Панайотов, С. І. Раєвич, Д. А. Сергєєв, З. М. Черниловський), а також вітчизняних правознавців (К. Д. Гордієнко, В. Ю. Дмитренко, О. О. Євтух, О.Т. Євтух, О. С. Любань, Д. О. Мальцев, В. В. Носік, О. М. Красніков, С. І. Кручко, О. О. Погрібний, В. Д. Сидор).

Між тим, зі здобуттям Україною незалежності значно змінилася економічна, політична та правова система, проходить процес реформування цивільного, земельного, господарського, банківського законодавства і, як наслідок, з’являються нові фактори, які впливають на виникнення, зміну та припинення відносин у зазначених галузях права. Слід зазначити, що у 1998 р. О. С. Кізловою була захищена дисертація “Еволюція інституту застави в контексті державотворення в Україні”, в 2001 р. О. Т. Євтухом була захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук “Іпотечний механізм ефективного використання і розвитку нерухомості”, а також були захищені дисертації: у 2004 р. К. В. Паливодою з теми “Іпотечний ринок житла в Україні”, у 2005 р. В. Д. Сидор з теми “Правові засади застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні”, Д. О. Мальцевим із теми “Застава як спосіб забезпечення банківського кредиту за цивільним законодавством України”, О. І. Виговським з теми “Правове регулювання застави цінних паперів в Україні”, В. Г. Першиним із теми “Організаційно-правове забезпечення впровадження іпотечного кредитування в Україні”, О. О. Євтухом із теми “Оцінка нерухомості в іпотечному кредитуванні”, в яких реалізована ідея комплексного підходу до багатьох проблем інституту іпотеки в цілому. Разом із тим ціла низка проблем інституту іпотеки потребує додаткового дослідження.

Актуальність обраної теми також зумовлена теоретичними та практичними потребами дослідження інституту іпотеки, процесу його становлення та розвитку в Україні з метою вивчення історичного досвіду, виявлення основних особливостей організації та діяльності вказаного інституту, його проблем та перспектив. Чинне законодавство України, що регламентує іпотечні відносини не вирішує всіх проблем, його прогалини та недостатня конкретизація окремих норм права може призвести до порушення прав суб’єктів іпотечних відносин. Усе це, а також брак в українській історико-правовій науці спеціальних розробок, присвячених цій темі, зумовлюють актуальність досліджуваної дисертантом проблеми.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язано з науковими розробками кафедри теорії та історії держави і права Одеського державного університету внутрішніх справ з теми “Правові акти: теорія та практика застосування”, та кафедри господарського права та процесу Одеського державного університету внутрішніх справ з теми “Проблеми правового регулювання господарських відносин за участю суб'єктів господарювання та органів внутрішніх справ”, які є складовими частинами плану науково-дослідної роботи Одеського юридичного інституту ХНУВС за темою “Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави” № РК 0103V002568 (IV кв. 2003 р. - IV кв. 2008 р.).

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є поглиблення історико-правових знань щодо становлення та розвитку інституту іпотеки у світі, його генезису в Україні з моменту набуття державою незалежності до теперішнього часу. Дослідження особливостей інституту іпотеки в зарубіжних країнах та можливості застосування світового досвіду іпотечного кредитування в умовах ринкової економіки України, а також вироблення на цій основі пропозицій щодо вдосконалення законодавства України про іпотеку.

Комплексність зазначеної мети передбачає постановку і розв’язання ряду завдань, основними з яких є:

- встановити передумови, обставини, історичні форми та закономірності становлення та розвитку інституту іпотеки, починаючи з епохи античності до новітнього часу;

- виявити передумови становлення та простежити еволюцію інституту іпотеки на українських землях й розкрити процес формування інституту іпотеки в Україні у радянській юридичній науці і доктрині;

- узагальнити іноземний досвід застосування інституту іпотеки в окремих країнах Європи та США (XVIII – перша половина XX століть) та за допомогою компаративістських методів дослідження виявити характерні особливості світових моделей іпотечних систем, які склалися в теорії і практиці кредитування; виокремити етапи процесу становлення інституту іпотеки у праві України (1991 – 2003 рр.);

- окреслити правову базу регулювання іпотечних відносин в Україні на сучасному етапі розвитку;

- установити місце та роль інституту іпотеки в правовій системі сучасної України та визначити основні проблеми та перспективи розвитку інституту іпотеки в Україні;

- сформулювати та надати пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання досліджуваних відносин в Україні у майбутньому.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі виникнення, становлення та розвитку інституту іпотеки, починаючи з давніх часів і до сьогодення.

Предмет дослідження – правові закономірності та особливості виникнення і розвитку інституту іпотеки в Україні під час його формування та становлення, міжнародне і національне законодавство, нормативно-правові акти, якими регулюються питання іпотечних відносин в Україні та правозастосовна практика.

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження у роботі використовувалися філософські та загальнонаукові методи, як-то: діалектичний, апріорного синтезу, типізації, гештальт-цілісності історичний, метод якісного аналізу та синтезу, формально-логічний, емпіричний, структурно-функціональний, комплексний. Характер та обсяг предмета дисертаційного дослідження зумовили також використання спеціальних методів наукового пізнання: порівняльно-правового, герменевтичного, синергетичного, які забезпечили повноту відображення об’єкта і предмета дослідження та стали основою комплексного дослідження правового інституту іпотеки.

Загальним методом роботи є метод філософської діалектики, який розкривається через методи сходження від абстрактного до конкретного та від простого до складного, а також метод (принцип) єдності логічного та історичного. Складовою частиною методу філософської діалектики є системно-структурний метод. Він допоміг розглянути положення про іпотечні відносини у процесі їх розвитку. Ґенеза інституту іпотеки досліджувалася у взаємозв’язку з історичними умовами, в яких він формувався. Метод якісного аналізу та синтезу використовувався при дослідженні наукових праць, дієвості і узгодженості законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів про іпотеку. За допомогою герменевтичного методу встановлювалася текстуальна сутність нормативних приписів законодавчих актів, якими регулюються питання іпотечних відносин в Україні та світі. Використання порівняльно-правового методу було необхідно для проведення компаративістського аналізу законодавства України та стосовно міжнародного права у контексті завдань дослідження. Відповідність норм права існуючим суспільним відносинам встановлювалась із застосуванням синергетичного методу. За допомогою комплексного методу сформульовано ряд наукових визначень і положень, отриманих у ході дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є комплексним історико-правовим монографічним дослідженням, присвяченим проблемам ґенези інституту іпотеки на землях України. У результаті проведеного дослідження сформульовано такі наукові положення та висновки.

1. Уточнено, що інститут іпотеки – застави землі – зародився у Давній Греції, отримав свій подальший розвиток у римському праві, а згодом сформувався у вигляді західноєвропейського правового інституту.

2. Зроблено висновок про те, що інститут іпотеки виник і набув свого поширення лише у тих державах античності й раннього середньовіччя, в яких інтенсивно розвивалися товарно-грошові відносини. Поступовий розвиток інституту іпотеки зумовлювався зростанням економічного потенціалу, а отже й цивільного обороту, розширенням кола об’єктів та суб’єктів приватної власності.

3. Розроблено та сформульовано висновок, що законодавство, яке становить сучасну правову базу іпотеки, має багатовекторний характер і включає: а) загальне законодавство, на підставі якого здійснюється функціонування і розвиток усіх правових інститутів; б) спеціальне земельне законодавство про заставу земельних ділянок; в) галузеве (земельне, аграрне, цивільне та ін.) законодавство, що закріплює певні однорідні суспільні відносини.

4. Уперше наводиться періодизація та надається характеристика етапів становлення й розвитку права іпотеки на українських землях. Першим етапом формування іпотечного права на українських землях став період протодержавних утворень на території Північного Причорномор'я і Приазов'я. Другий етап формування іпотеки пов'язаний зі становленням та розвитком держави і права Київської Русі в ІХ-ХІІ ст., періодом феодальної роздробленості Русі, існуванням Галицько-Волинського князівства наприкінці ХІІІ – ХІV століть. Третій етап охоплюється періодом ХІV – ХVІІ століть, коли українські землі перебували в складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої. Четвертим етапом є період створення Української національної держави і обмеження її суверенітету в другій половині XVII ст. Період ХVІІІ - XIX століть є самостійним п’ятим етапом розвитку іпотеки землі в Україні. В Україні створено окремий інститут іпотеки та визначено його місце як органу публічної діяльності в правовій системі українських земель. Наступним, шостим етапом, є радянський період, що характеризується існуванням виключної державної власності на землю, і, як наслідок, забороною застави земельних ділянок. З набуттям Україною незалежності почався новий, сьомий, етап у розвитку іпотечного права в Україні

 1. Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук та їх апробацію

  Документ
  7.5. Наявність журналу (періодичного видання) у фондах бібліотек України, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22 травня 1997 р.
 2. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (112)

  Автореферат диссертации
  Робота виконана на кафедрі історії, теорії та практики культури Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України.
 3. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (127)

  Автореферат диссертации
  Захист дисертації відбудеться 23 червня 2011 р. о 1300 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.055.02 у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м.
 4. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (10)

  Автореферат диссертации
  Дисертацією є монографія "Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право". — К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001.
 5. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (37)

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться “__” 2002 року о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м.
 6. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (85)

  Автореферат диссертации
  Науковий консультант - академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Панов Микола Іванович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, проректор з наукової роботи.
 7. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (94)

  Автореферат диссертации
  Дисертація виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України
 8. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться 3 жовтня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м.
 9. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (3)

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться «22» жовтня 2010 р. о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.15 у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України за адресою: 79013, м.

Другие похожие документы..