Комплекс Національного університету «одеська юридична академія»


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

Миколаївськийкомплекс

Національного університету

«одеська юридична академія»

Кафедра кримінально-правових дисциплін

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор_______П.М.Шапірко

“­­__”­­­___________2011 р.

Робоча навчальна програма

на 2011-2012 навчальний рік


для спеціальності 6.030401 “Правознавство”

Денна форма навчання

Цивільно-правова спеціалізація

Розробила ст. викладач Кіян Т.М.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

Протокол № від вересня 2011

Миколаїв - 2011

 1. Навчальний план курсу

Форма навчання

Спеціалізація

Курс

Семестр

Кількість кредитів ЕСТS

Кількість модульних контролів

Форми контролю

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Денна форма навчання

Цивільно-правова спеціалізація

3

6

4

2

1-МК

2-МК

30

26

56

-

+

80

136

-

Денна форма навчання

Цивільно-правова спеціалізація

4

7

4

2

1-МК

2-МК

24

20

44

-

+

72

116

+

Всього

8

4

54

46

100

152

252

2. Загальні положення

Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю. Вона виникла та розвивається у відповідь на потреби правоохоронних органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю кримінально-правовими засобами з додержанням вимог кримінально-процесуального законодавства.

Криміналістика найменш серед інших юридичних наук залежить від змін політичних режимів, економічних курсів, соціальних катаклізмів та кон’юктурних впливів. Вона об'єктивна та реальна, як реальна злочинність та необхідність боротьби з нею в будь- яких умовах.

Криміналістичні знання – необхідна умова для професіоналів, які вирішили присвятити своє життя боротьбі за справедливість на ниві кримінально-правового захисту прав та свобод громадян, суспільства та держави.

Складна кримінологічна ситуація в державі в період перехідної економіки зумовлює необхідність вивчення криміналістики не лише майбутніми працівниками правоохоронних органів, а й працівниками юридичних служб установ, організацій та підприємств різних форм власності. Адже ці знання мають відіграти значну роль у захисті законних інтересів як фізичних так і юридичних осіб від протиправних посягань зі сторони представників злочинного світу.

На семінарських заняттях студенти під керівництвом викладача засвоюють теоретичний матеріал та набувають навичок з використання криміналістичних знань у своїй майбутній практичній діяльності. Під час практичних занять студенти здобувають практичні навички із застосування криміналістичної техніки, тактичних заходів при проведенні слідчих дій та методів при розслідуванні окремих видів злочинів.

Метою вивчення дисципліни “Криміналістика” в юридичному навчальному закладі є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з таким рівнем знань, вмінь і навичок в сфері кримінально-процесуальної діяльності, які б забезпечували досягнення таких цілей:

а) науково-юридична:

 • поглиблене вивчення теоретичних положень дисципліни “Криміналістика”, набуття спеціальних практичних навичок і вмінь ефективного застосування криміналістичних знань, техніко-криміналістичних засобів і методів у практичній діяльності по розкриттю, розслідуванню і попередженню злочинів;

 • опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує їм бачення виникаючих проблем, шляхів їх розв’язання, використовуючи навички творчого мислення та самоудосконалення свого професійного рівня;

 • формування навичок прийняття рішень у складних слідчих ситуаціях, опанування логікою доказування при встановленні об’єктивної істини у кримінальних справах, а також складання процесуальних документів і ділових паперів слідчого;

б) загальноосвітня:

 • підвищення юридичної культури та ерудиції фахівців, оволодіння позитивним досвідом інших держав щодо застосування криміналістичних знань;

в) виховна:

 • формування відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття відповідальності перед суспільством, державою та людиною.

Вивчення дисципліни “Криміналістика” має на меті здобуття криміналістичних теоретичних знань і практичних умов. Вивчення криміналістики передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки, при якому вони повинні:

Знати:

 • основні концептуальні положення загальної теорії (методології) криміналістики, систему окремих криміналістичних теорій і вчень, криміналістичні поняття та категорії, закони і тенденції розвитку науки;

 • положення та рекомендації науки щодо застосування техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів під час роботи зі слідами злочину та іншою доказовою інформацією щодо обставин його вчинення;

 • положення та рекомендації криміналістики щодо тактики побудови і перевірки версій, планування розслідування злочинів, тактичних прийомів провадження слідчих дій, тактичних операцій, використання спеціальних знань і взаємодії слідчого з органами дізнання, державними установами, підприємствами, громадськістю та засобами масової інформації;

 • криміналістичні характеристики перелічених в програмі груп і видів злочинів, наукові рекомендації щодо методики їх розкриття, розслідування та попередження.

Володіти уміннями і практичними навичками:

 • застосування техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів задля виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину і злочинця, а також їх попереднього дослідження;

 • використання одержаної під час дослідження джерел матеріальних та ідеальних відображень інформації в розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів;

 • аналізу первісної інформації про злочин, правильної оцінки слідчих ситуацій та визначення напрямів (планування) розслідування конкретного злочину шляхом висування і перевірки версій;

 • організації розкриття, розслідування та попередження окремих видів злочинів, тактики проведення окремих слідчих і організаційних дій, їхнього поєднання з оперативно-розшуковими заходами (у межах тактичних операцій);

 • вирішення розумових завдань щодо використання спеціальних знань, здійснення взаємодії слідчого (дізнавача) з правоохоронними органами України і зарубіжних держав, а також із засобами масової інформації та громадськістю з метою розкриття, розслідування та попередження конкретних злочинів.

 1. Миколаївський Комплекс національного університету «одеська юридична академія» Кафедра кримінально-правових дисциплін (1)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 2. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (3)

  Документ
  Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.
 3. Миколаївський Комплекс національного університету «одеська юридична академія» Кафедра кримінально-правових дисциплін (2)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 4. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (1)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 5. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (4)

  Документ
  Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во сприяє
 6. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (2)

  Документ
  У всіх вищих навчальних закладах юридичного профілю кримінальний процес відноситься до переліку навчальних дисциплін, вивчення яких є умовою і передумовою для отримання диплому відповідного зразка.
 7. Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012

  Документ
  Директор Відокремленого структурного підрозділу «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Шапірко П.М. (керівник авторського колективу)
 8. Національного Університету «одеська юридична академія» (1)

  Документ
  АКТУАЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Термін «Митне право» має декілька тлумачень в залежності від змісту, який вкладається, тому «Митне право» можна розуміти у якості: галузі законодавства, митно-правової науки та начальної дисципліни.
 9. Національного Університету «одеська юридична академія» (2)

  Документ
  Адміністративно-процесуальне право – це одна з базових навчальних дисциплін, що викладається студентам вищих навчальних закладів України. Вивчення питань пов’язаних з адміністративним процесом є складовою частиною спеціальної підготовки

Другие похожие документы..