Розділ І формування концепції правових відносин у вітчизняній правовій науці

ЗМІСТ

ВСТУП.....................................................................................................................4

РОЗДІЛ І

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАВОВІЙ НАУЦІ...........................................................18

РОЗДІЛ ІІ

ЗАГАЛЬНА КАТЕГОРІЯ ПРАВОВІДНОСИН І АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ....................................................................................63

2.1. Постановка проблеми.....................................................................................63

2.2. Правовідносини, суспільні відносини та норми права...............................72

2.3. Загальна класифікація правовідносин..........................................................80

2.4. Структура правовідносин..............................................................................92

2.5. Підстави виникнення, припинення та трансформації правовідносин.....109

РОЗДІЛ ІІІ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ЯК КАТЕГОРІЯ

ПУБЛІЧНОГО ПРАВА....................................................................................132

3.1. Дихотомія “публічне право – приватне право” і категорія

адміністративно-правових відносин.................................................................132

3.2. Адміністративне право як право публічне................................................153

3.3. Поняття та ознаки адміністративних правовідносин...............................180

3.4. Класифікація адміністративно-правових відносин..................................194

3.5. Норма адміністративного права, її реалізація та виникнення

адміністративно-правових відносин..................................................................218

РОЗДІЛ ІV

РЕГУЛЯТИВНІ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ……………………………………………………..242

4.1. Соціальне управління (врядування) як середовище виникнення

адміністративно-правових відносин.................................................................242

4.2. Державне управління (врядування) та адміністративно-правові

відносини..............................................................................................................266

4.3. Підстави виникнення адміністративно-правових відносин.....................294

РОЗДІЛ V

АДМІНІСТРАТИВНО–ПРАВОВІ ОХОРОННІ ВІДНОСИНИ................322

5.1. Адміністративно-правові охоронні відносини як результат

трансформації правовідносин регулятивних…………………………………322

5.2. Охоронні адміністративно–правові відносини як форма реалізації

засобів державного примусу..............................................................................333

5.3. Адміністративно-правові делікти як підстава трансформації

адміністративно-правових регулятивних відносин у адміністративно–

правові охоронні відносини……………………................................................349

ВИСНОВКИ........................................................................................................367

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................................379

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте /search.html

ВСТУП

Актуальність теми. Найважливішим завданням для всіх державних інституцій України, кожної із гілок влади, науковців-теоретиків та практиків є втілення засад Конституції України в реальне життя. Реалізація Основного Закону – це гарантія становлення України як суверенної, незалежної, держави.

Однією із сфер реформування на сучасному етапі в Україні є система державного управління. Перед Україною після набуття незалежності постала нагальна проблема трансформації адміністративної системи, успадкованої від радянських часів, у якісно нову систему, що грунтується на принципах правової, соціально орієнтованої демократичної держави. Багато складових елементів механізму державного управління в Україні характеризуються на сьогодні як такі, що гальмують суспільний розвиток, організуючий вплив яких на суспільні процеси не задовольняє потреб динамічного розвитку громадянського суспільства.

Невеликими перетвореннями у цій сфері відбутися не можна, адже йдеться про радикальну зміну ідеології державної діяльності з визнанням пріоритетності прав людини і громадянина. Головним завданням адміністративної реформи і реформи адміністративного права є на сьогодні зміна призначення усієї сфери публічного права як такої, що має захищати права людини і громадянина, і порушення такого захисту повинно тягти відповідальність держави. Відтак у системному реформуванні українського суспільства права людини мають стати головною метою, яка покликана принципово змінити історичну парадигму стосунків між державою і людиною.

Оскільки адміністративне право є однією з основних галузей вітчизняного права, втіленням права публічного на національному рівні, що несе головне навантаження публічно-правового регулювання управлінської діяльності, воно водночас виступає основним засобом юридичного супроводження процесу адміністративної реформи. Разом із тим, сучасне адміністративне право України також потребує зміни його теоретичного підгрунтя, формування нової доктрини, яка відповідала б вимогам становлення й розвитку демократичної правової держави. Таким чином, на противагу колишній доктринальній традиції, сучасне адміністративне право має стати галуззю законодавства, спрямованою на забезпечення й захист прав людини. Тому виникає нагальна необхідність теоретичного опрацювання відповідних проблем адміністративного права, створення сучасного теоретичного підґрунтя розвитку цієї галузі, уточнення системи та структури адміністративно-правових відносин, підстав їх виникнення тощо.

Слід зазначити, що в юридичній науці в цілому і окремих її галузях, мабуть, немає більш дискусійного питання, ніж питання про сутність і особливості правових відносин. Це пояснюється тим, що проблема правових відносин взагалі є кардинальною для правової теорії, і, крім того, дає уявлення про предмет відповідної галузі. Саме у правових відносинах найбільш яскраве відображення знаходять специфічні особливості механізму правового впливу на суспільні відносини.

То ж природним є те, що на всіх етапах розвитку юридичної науки цим питанням приділялася значна увага як у контексті дослідження загальних проблем визначення поняття та встановлення його сутності, так і у тих наукових розвідках, спеціальним предметом яких були власне правовідносини як правова категорія, співвідношення останніх з іншими видами суспільних відносин, структура, підстави виникнення та механізм їхнього функціонування.

Звернення до теоретичних проблем однієї з найважливіших категорій адміністративного права – адміністративно-правових відносин, їх аналіз з радикально нових позицій має прискорити адаптацію вітчизняного адміністративного права до найкращих його моделей, що склалися в світі.

Необхідність дослідження і всебічного аналізу сутності адміністративно-правових відносин зумовлена також появою нових категорій у адміністративному праві. Змінюються правові засоби й методи впливу публічної влади на економічну сферу і зв’язки господарюючих суб’єктів тощо. Отож, змінюється природа впливу держави на відповідну сферу суспільних відносин, що також знаходить прояв у зміні сутності адміністративно-правових відносин.

Слід зазначити, що, попри наявність досліджень у цій сфері, вони стосувалися лише радянських адміністративно-правових відносин, природа яких не відповідає сучасному станові речей у цій сфері.

Що ж до обставин, з якими пов’язане виникнення, зміна, припинення або інші трансформації правовідносин, то спеціальні дослідження у цій галузі з’явилися відносно недавно і, крім того, ґрунтувалися, головним чином, на положеннях загальної теорії права щодо визначення, характеристики та класифікації юридичних фактів, без дослідження особливостей, що властиві їм у окремих галузях права. Такий стан речей у зазначеній галузі й досі залишається практично незмінним.

Таким чином, існує нагальна необхідність заповнити прогалини в наукових розвідках сутності адміністративно-правових відносин на сучасному етапі, дослідити підстави їх класифікації, уточнити критерії такої класифікації та встановити специфіку статики та динаміки окремих видів адміністративно-правових відносин.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану наукової діяльності кафедри адміністративного та фінансового права Одеської національної юридичної академії і є частиною загальної науково-дослідницької програми академії «Правові проблеми становлення і розвитку сучасної Української держави» (державний реєстраційний номер 0101U001195). Дисертацію виконано як розділ науково-дослідницької роботи кафедри адміністративного та фінансового права Одеської національної юридичної академії «Правові основи адміністративної реформи в Україні».

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в дослідженні категорії адміністративно-правових відносин, з’ясуванні їх правової природи, підстав виникнення, припинення та трансформацій; встановлення співвідношення з іншими категоріями адміністративного права України.

Для досягнення мети були поставлені такі задачі:

здійснити аналіз формування концепції правових відносин у вітчизняній правовій науці;

дослідити механізм взаємозв’язку правовідносин, суспільних відносин та норм права;

проаналізувати адміністративно-правові відносини як категорію публічного права;

здійснити аналіз поняття та характерних ознак адміністративно-правових відносин на сучасному етапі державотворення в Україні;

з’ясувати сутність та зміст адміністративно-правових відносин;

встановити специфіку суб’єктного складу адміністративно-правових відносин;

проаналізувати існуючі класифікації адміністративно-правових відносин з метою їхньої уніфікації;

обґрунтувати концептуальне бачення регулятивних та охоронних адміністративно-правових відносин;

дослідити поняття, специфіку та види підстав виникнення і трансформації адміністративно-правових відносин;

уточнити критерії класифікації вказаних юридичних фактів та значення окремих їх видів у загальному контексті аналізу категорії адміністративно-правових відносин.

Об’єктом дослідження є концепція адміністративно-правових відносин, взята у діалектичному взаємозв’язку із концепціями загальної категорії правовідносин та спеціальної категорії публічних правовідносин, котрі розглядаються як правові феномени, які взаємно впливають одне на одне, проявляються ззовні одне за допомогою іншого і у кінцевому підсумку забезпечують поступальний розвиток одне через одне.

Предметом дослідження є адміністративно-правові регулятивні відносини та адміністративно-правові охоронні відносини, взяті у загальному контексті їх виникнення, розвитку та трансформацій, як публічних правовідносин, а також їхні елементи та структура, підстави їхнього виникнення, зміни та припинення; адміністративно-правові норми та засоби їх реалізації.

Методи дослідження. У процесі аналізу досліджуваних проблем, які охоплюються дисертаційним дослідженням, було використано відповідні загальнонаукові і спеціальні методи наукового пізнання. Серед найважливіших із них слід виділити такі: діалектичний (за допомогою якого адміністративно-правові відносини досліджувалися як складова частина соціальних відносин, існуючий порядок регулювання відносин нормами адміністративного права, структурні особливості адміністративно-правових відносин. Його застосування дозволило також визначити трирівневу структуру категорії адміністративно-правових відносин, розглядаючи їх у контексті загально-теоретичного поняття правовідносин; як правовідносини публічного права, а також як категорію власне адміністративного права); функціональний (дозволив розглянути під відповідним кутом зору види адміністративно-правових відносин, з’ясувати особливості та функціональне призначення регулятивних адміністративно-правових відносин, а також їх функціонально-системні зв’язки з охоронними адміністративно-правовими відносинами); порівняльно-правовий (застосовувався при аналізі низки аспектів проблеми, що складає предмет дисертаційного дослідження, був також використаний для порівняння різних підходів до визначення та характеристики адміністративно-правових відносин у різних правових системах); історичний метод (оскільки адміністративно-правові відносини розглядаються у глибокій історичній перспективі, як результат тривалого розвитку загальної теорії права і науки адміністративного права, то за його допомогою визначаються закономірності розвитку адміністративного права та основних його категорій); догматичного (логічного) аналізу (при здійсненні висновків і пропозицій, які містяться в дисертації, з врахуванням вимог відносно визначеності, несуперечливості, послідовності і обґрунтованості суджень і здійснення в межах загальнотеоретичних і адміністративно-правових конструкцій з використанням понятійного апарату відповідних галузей науки).

Теоретичною базою дисертаційного дослідження є праці
В. Б. Авер’янова, С. С. Алексєєва, Г. В. Атаманчука, Д. М. Бахраха,
Ю. П. Битяка, А. С. Васильєва, О. В. Венедиктова, І. О. Галагана,
І. П. Голосніченка, Є. В. Додіна, А. І. Єлистратова, З. Д. Іванової,
О. С. Йоффе, В. Б. Ісакова, Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова,
Б. О. Кистяківського, Ю. М. Козлова, А. А. Козловського, М. І. Козюбри,
А. М. Колодія, В. К. Колпакова, І. Б. Коліушка, А. Т. Комзюка,
В. В. Копейчикова, А. П. Коренева, М. М. Коркунова, О. О. Красавчикова,
Є. Б. Кубка, Є. В. Курінного, Я. М. Магазинера, М. М. Марченка,
П. Є. Недбайла, В. С. Нерсесянца, М. П. Орзіха, І. М. Пахомова,
П. С. Пацурківського, Г. І. Петрова, П. Д. Пилипенка, Л. Л. Попова,
П. М. Рабіновича, В. М. Селіванова, В. М. Синюкова, О. Ф. Скакун,
В. Д. Сорокіна, Ю. М. Старилова, В. Ф. Тарановського, Ю. О. Тихомирова,
В. С. Толстого, Є. М. Трубецького, О. Ф. Фрицького, Р. О. Халфиної,
Є. О. Харитонова, В. В. Цвєткова, М. В. Цвіка, В. К.Шкарупи, О. П. Юристи, В. О. Юсупова, Л. С. Явича, М. К. Якимчука та ін.

Вивчення та аналіз праць зазначених науковців дали змогу визначити й оцінити стан досліджуваної проблеми, виявити та дослідити питання, що постали на сучасному етапі реформування теорії адміністративного права та визначити шляхи їх вирішення.

Емпіричну основу дослідження складає законодавство України, міжнародні нормативно-правові акти та законодавство зарубіжних країн.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше у вітчизняній науці адміністративного права пострадянської доби здійснене комплексне монографічне дослідження концептуальних питань визначення поняття, сутності та особливостей окремих видів адміністративно-правових відносин. На цьому підґрунті сформульовано і розвинуто низку авторських положень щодо характеристики адміністративно-правових відносин з виокремленням декількох рівнів останніх: як категорії загальної теорії права, категорії публічного права та категорії власне адміністративного права. Крім того, обґрунтовується авторське бачення сутності деяких нових категорій адміністративного права, що з’явилися останнім часом, і на цій основі пропонуються уточнення дефініцій низки категорій і понять адміністративно-правових відносин.

У межах проведеного дослідження одержано результати, що мають наукову новизну.

Елементи наукової новизни полягають, зокрема, у наступному:

вперше обґрунтовано висновок, що важливою тенденцією розвитку теорії адміністративного права останнім часом є поступове витіснення вчення про особливі владні відносини і заміна цього вчення концепцією характеристики адміністративно-правових відносин, як врегульованих правовими нормами відносин, що спрямовані на забезпечення правопорядку і безпеки громадян та суспільства;

вперше визначено, що поняття правовідносин є багатоплановим і визначення та характеристика його можливі на декількох рівнях: загальнотеоретичному, галузевотеоретичному та конкретно-галузевому.

вперше доведено, що на першому рівні характеристика правовідносин може бути дана у найбільш абстрактному вигляді як категорія, що існує та підлягає аналізу в межах загальної теорії права взагалі.

 1. Розділ проблема періодизації історико-правового процесу: історія І сучасний стан

  Документ
  Актуальність теми. Становлення і розвиток права як відносно самостійного явища має свою часову характеристику, яка транслюється в проблеми різного роду.
 2. Філософсько-правові І теоретико-юридичні аспекти генезису публічно-правового порядку

  Документ
  Розбудова суспільства на засадах громадянських цінностей і формування властивостей правової і соціальної держави вимагає переосмислення багатьох державно-правових реалій, серед яких особливе місце займає служба.
 3. Авер'янов - Адміністративне право

  Документ
  З метою піднесення рівня підготовки юристів у вищих юридичних навчальних закладах Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України започатковано видання серії підручників (академічних курсів).
 4. Авер'янов - Виконавча влада і адміністративне право

  Документ
  У книзі, яка. є черговою публікацією в серії наукових видань "Адмі-ністративно-правова реформа в Україні", висвітлюються науково-теоретичні засади і актуальні проблеми функціонування виконавчої влади та її правового регулювання в Україні.
 5. Цвік ТДП Загальна теорія держави і права

  Документ
  XVII — проф. О. В. Петришин, доц. В. Д. Ткаченко (§ 3), доц. І. В. Яковюк; XVIII — доц. В. Д. Ткаченко (§ 1-8), канд. юрид. наук С. П. Погребняк (§ 9);
 6. Аграрне право України Погрібний

  Документ
  Одним із напрямів аграрної реформи в Україні є зміна суті й ха­рактеру відносин власності на землю та майно, реформування тру­дових відносин у сільськогосподарських підприємствах недержав­ної форми власності, що потребує адекватного
 7. Конституційне право зарубіжних країн Георіца

  Документ
  В.Ф. Погорілко – чл. кор. АПрНУкраїни, д.ю.н., проф., завідувач відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім.
 8. Цивільне право

  Документ
  Ще з часів римського права існує проблема дуалізму права, тобто необхідності поділу права у об єктивному смислі1 на публічне І при­ватне. Так, у Дигестах Юстініана знаходимо: «вивчення права розпа­дається на два положення - публічне та приватне (право).
 9. Цивільне право України Т.1 Шишка

  Кодекс
  З прийняттям 16 січня й підписання Президентом України 6 березня 2003 р. нового Цивільного кодексу України цивільне право в Україні отримало стабільну основу для свого подальшого розвитку і вишколу фахівців.

Другие похожие документы..