Закон україни

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Вищу раду юстиції

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 23 березня 2004 року N 1645-IV,
 від 16 березня 2006 року N 3552-IV,
від 11 червня 2009 року N 1516-VI,
 від 13 травня 2010 року N 2181-VI,
від 7 липня 2010 року N 2453-VI,
 від 2 грудня 2010 року N 2756-VI

Положення частини другої та четвертої статті 1, абзацу другого пункту 8 частини першої статті 18, положення другого речення частини першої статті 25, пункту 4 частини першої статті 30,  частини першої статті 31 та статті 32, пункту 2 частини другої статті 33 та статті 37, частини третьої статті 37, статті 48 цього Закону визнано такими, що відповідають Конституції України (є конституційними), а положення пунктів 1, 2 частини першої статті 30, частини третьої статті 37, статті 38 визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) 

(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 21 травня 2002 року N 9-рп/2002)
Положенням частини першої статті 18 цього Закону
 дано офіційне тлумачення
 Рішенням Конституційного Суду України
 від 17 квітня 2008 року N 7-рп/2008

Окремим положенням цього Закону
 дано офіційне тлумачення
 Рішенням Конституційного Суду України
 від 18 вересня 2008 року N 18-рп/2008

Окремі положення цього Закону визнано
 такими, що відповідають Конституції України (є конституційними)
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 11 березня 2011 року N 2-рп/2011)

 Окремі положення цього Закону визнано
 такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними)
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 11 березня 2011 року N 2-рп/2011)

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Статус Вищої ради юстиції

Статус Вищої ради юстиції визначається Конституцією України і цим Законом.

Вища рада юстиції є колегіальним, незалежним органом, відповідальним за формування високопрофесійного суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а також за прийняття рішень стосовно порушень суддями і прокурорами вимог щодо несумісності та у межах своєї компетенції про їх дисциплінарну відповідальність.

(положення частини другої статті 1, за яким Вища рада юстиції є органом, відповідальним за прийняття "у межах своєї компетенції" рішень про дисциплінарну відповідальність прокурорів, визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 21.05.2002 року N 9-рп/2002)
Строк повноважень членів Вищої ради юстиції, крім тих, хто входить до її складу за посадою, становить шість років.

Вища рада юстиції є юридичною особою, видатки на її утримання визначаються окремо у Державному бюджеті України.

(положення частини четвертої статті 1, згідно з яким "Вища рада юстиції є юридичною особою", визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 21.05.2002 року N 9-рп/2002)
Стаття 2. Нормативно-правові засади діяльності Вищої ради юстиції

Повноваження, організація і порядок діяльності Вищої ради юстиції визначаються Конституцією України, цим Законом та регламентом Вищої ради юстиції, який затверджується на її засіданні.

Стаття 3. Повноваження Вищої ради юстиції

Вища рада юстиції:

1) вносить подання Президенту України про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад;

11) за поданням відповідної ради суддів призначає суддів на посади голови суду, заступника голови суду та звільняє їх з цих посад;

(частину першу статті 3 доповнено пунктом 11
 згідно із Законом України від 07.07.2010 р. N 2453-VI)

2) розглядає справи і приймає рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності;

3) здійснює дисциплінарне провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів;

4) розглядає скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.

Стаття 4. Символи та місцезнаходження Вищої ради юстиції

Вища рада юстиції має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і емблему Вищої ради юстиції, яка затверджується її рішенням.

Невід'ємним атрибутом залу засідань Вищої ради юстиції є Державний Герб України та Державний Прапор України.

Вища рада юстиції знаходиться у місті Києві.

Стаття 5. Склад Вищої ради юстиції

Відповідно до Конституції України Вища рада юстиції складається з двадцяти членів.

Верховна Рада України, Президент України, з'їзд суддів України, з'їзд адвокатів України, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три члени, всеукраїнська конференція працівників прокуратури - двох членів Вищої ради юстиції.

До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України.

Стаття 6. Вимоги до членів Вищої ради юстиції та гарантії їх діяльності

На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років і не старший шістдесяти п'яти років, який проживає в Україні не менш як десять останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років.

(частина перша статті 6 у редакції Закону
 України від 23.03.2004 р. N 1645-IV)

(положенням частини першої статті 6 дано офіційне тлумачення Рішенням Конституційного Суду України від 18.09.2008 р. N 18-рп/2008)
У разі якщо відповідно до цього Закону на посаду члена Вищої ради юстиції має бути призначений суддя, він призначається з числа суддів, обраних на посаду судді безстроково.

(статтю 6 доповнено новою частиною другою
 згідно із Законом України від 07.07.2010 р. N 2453-VI,
у зв'язку з цим частини другу і третю вважати
 відповідно частинами третьою і четвертою)

Вимоги частин першої та другої цієї статті не поширюються на осіб, які входять до складу Вищої ради юстиції за посадою.

(частина третя статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 07.07.2010 р. N 2453-VI)

Вплив на членів Вищої ради юстиції у будь-який спосіб забороняється.

Стаття 7. Обмеження щодо членства у Вищій раді юстиції

Не можуть бути членами Вищої ради юстиції особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними, та особи, які мають незняту або непогашену судимість.

Розділ II
ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ

Стаття 8. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції Верховною Радою України

Члени Вищої ради юстиції призначаються Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. Два із трьох членів Вищої ради юстиції, що призначаються Верховною Радою України, повинні бути суддями.

(частина перша статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 07.07.2010 р. N 2453-VI)

Пропозиції щодо кандидатур на посади членів Вищої ради юстиції вносяться депутатськими групами і фракціями.

Призначеним на посаду члена Вищої ради юстиції вважається кандидат, який за результатами таємного голосування одержав більшість голосів від конституційного складу Верховної Ради України.

Стаття 9. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції Президентом України

Президент України видає указ про призначення членів Вищої ради юстиції. Два із трьох членів Вищої ради юстиції, що призначаються Президентом України, повинні бути суддями.

(стаття 9 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 07.07.2010 р. N 2453-VI)

Стаття 10. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції з'їздом суддів України

Кандидатури на посади членів Вищої ради юстиції визначаються з числа суддів з'їздом суддів України за пропозицією делегатів з'їзду відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів з'їзду і включаються в бюлетень для прийняття рішення з'їздом суддів України шляхом таємного голосування по кожній кандидатурі.

(частина перша статті 10 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 07.07.2010 р. N 2453-VI)

Призначеним на посаду члена Вищої ради юстиції вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів від числа обраних делегатів з'їзду суддів України. У разі якщо голосування проводиться по кандидатурах, кількість яких перевищує квоту для призначення на посади членів Вищої ради юстиції, призначеними вважаються кандидати, які набрали більшість голосів щодо інших кандидатів.

За результатами голосування головуючим і секретарем з'їзду підписуються рішення про призначення членів Вищої ради юстиції.

Порядок скликання з'їзду суддів України визначається Законом України "Про органи суддівського самоврядування".

Стаття 11. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції з'їздом адвокатів України

З'їзд адвокатів України призначає трьох членів Вищої ради юстиції, один з яких призначається з числа суддів.

(статтю 11 доповнено новою частиною першою
 згідно із Законом України від 07.07.2010 р. N 2453-VI,
у зв'язку з цим частини першу - третю вважати
 відповідно частинами другою - четвертою)

Висування кандидатів і призначення членів Вищої ради юстиції з'їздом адвокатів України здійснюється у порядку, передбаченому частинами першою - третьою статті 10 цього Закону, крім вимог до кандидатів на посаду члена Вищої ради юстиції, встановлених частиною першою цієї статті.

(частина друга статті 11 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 07.07.2010 р. N 2453-VI)

Делегати на з'їзд адвокатів України обираються на республіканській (Автономної Республіки Крим), обласних, міських (міст Києва і Севастополя) конференціях адвокатів. Участь у цих конференціях можуть брати не більше п'яти делегатів від кожного району або міста обласного підпорядкування, які обираються районними або міськими (міст обласного підпорядкування) конференціями адвокатів.

Інші питання порядку скликання і проведення з'їзду адвокатів визначаються Законом України "Про адвокатуру".

Стаття 12. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ

З'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначає трьох членів Вищої ради юстиції, один з яких призначається з числа суддів.

(статтю 12 доповнено новою частиною першою
 згідно із Законом України від 07.07.2010 р. N 2453-VI,
у зв'язку з цим частини першу - третю вважати
 відповідно частинами другою - четвертою)

Висування кандидатів і призначення членів Вищої ради юстиції з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ здійснюється у порядку, передбаченому частинами першою - третьою статті 10 цього Закону, крім вимог до кандидатів на посаду члена Вищої ради юстиції, встановлених частиною першою цієї статті.

(частина друга статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 07.07.2010 р. N 2453-VI)

Делегати на з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ обираються на республіканській (Автономної Республіки Крим), обласних, міських (міст Києва і Севастополя) конференціях працівників цих установ та закладів.

Від вищих юридичних закладів, факультетів та наукових установ Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя обираються на з'їзд по п'ять делегатів.

Стаття 13. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції всеукраїнською конференцією працівників прокуратури

Всеукраїнська конференція працівників прокуратури призначає двох членів Вищої ради юстиції, один з яких призначається з числа суддів.

(статтю 13 доповнено новою частиною першою
 згідно із Законом України від 07.07.2010 р. N 2453-VI,
у зв'язку з цим частини першу - п'яту вважати
 відповідно частинами другою - шостою)

Висування кандидатів для призначення членами Вищої ради юстиції і голосування на всеукраїнській конференції працівників прокуратури здійснюється в порядку, передбаченому частинами першою - третьою статті 10 цього Закону, крім вимог до кандидатів на посаду члена Вищої ради юстиції, встановлених частиною першою цієї статті.

(частина друга статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 07.07.2010 р. N 2453-VI)

Представники на всеукраїнську конференцію працівників прокуратури обираються на республіканській (Автономної Республіки Крим), обласних, міських (міст Києва і Севастополя) конференціях працівників прокуратури. Участь у цих конференціях можуть брати всі відповідальні працівники органів прокуратури відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

У разі, якщо на конференції було висунено на посаду членів Вищої ради юстиції більш як два кандидати і ніхто з них не був обраний або був обраний тільки один, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які набрали в першому турі більше голосів делегатів конференції, ніж інші.

У разі, якщо при повторному голосуванні не було обрано в межах квоти необхідної кількості членів Вищої ради юстиції, то нове голосування проводиться з висуненням інших кандидатів на вільні посади членів Вищої ради юстиції у порядку, визначеному частиною третьою цієї статті.

У разі, якщо на конференції було висунено не більше двох кандидатів і ніхто з них не отримав необхідної більшості голосів, то для заміщення вільних посад членів Вищої ради юстиції проводиться нове голосування з висуванням інших кандидатів.

 1. Закон україни (2)

  Закон
  1. У Цивільному кодексі України ( Відомості Верховної Ради, 2003р., NN 40-44, ст.356; 2004р., N 2, ст.6; 2004р., N 11, ст.140; 2004р., N 33-34, ст.403; 2005р.
 2. Закон україни (3)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 26 грудня 2002 року N 380-IV, від 19 червня 2003 року N 1004-IV, від 11 вересня 2003 року N 1158-IV,
 3. Закон україни (14)

  Закон
  ( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92 № 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.
 4. Закон україни (17)

  Закон
  Цей Закон визначає правовий статус, закріплює основні права, свободи та обов язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, і визначає порядок вирішення питань, пов язаних з їх в їздом
 5. Закон україни (18)

  Закон
  Взаємовідносини при використанні об’єкта права інтелектуальної власності, майнові права на який належать співвласникам, визначаються договором між ними.
 6. Закон україни (19)

  Закон
  Цей Закон визначає правовий статус, закріплює основні права, свободи та обов язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, і визначає порядок вирішення питань, пов язаних з їх в їздом
 7. Закон україни (21)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 18 червня 1992 року N 2477-XII,Декретами Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 12-92,
 8. Закон україни (26)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Декретом Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 року N 43-93,Законами України від 12 лютого 1997 року N 64/97-ВР,
 9. Закон україни (28)

  Закон
  Цей Закон визначає загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики України в галузі туризму та спрямований на забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу

Другие похожие документы..