Доклад за дейността

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към 31.12.2008 г.

/четвърто тримесечие на 2008 година/


“ТУРИН ИМОТИ“ АДСИЦ , 1434 София, ул. ”Шумака” 16

тел: (+359 2) 935 03 66; (+359 2) 935 02 30; факс: (+359 2) 935 03 18

I. Обща информация за дружеството

“Турин имоти” АДСИЦ, гр. София, рег. по ф.д. № 10692 по описа на СГС, ФО за 2007 г., вписано в регистъра на търговските дружества при СГС с парт. № 123750 , том 1706 , стр. 77, ЕИК по Булстат: 175349419.

“Турин имоти” АДСИЦ, гр. София е учредено и вписано като акционерно дружество с Решение № 1 по ф.д. № 10692 на СГС на 15.08.2007 г. Дружеството е учредено безсрочно.

“Турин имоти” АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти учредено в Република България, със седалище в гр. София и адрес на управление ул. “Шумака” № 16, тел: 02/ 935 03 09, факс: 02/ 935 03 18.

Комисията за финансов надзор издаде лиценз на “Турин имоти” АДСИЦ да извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел с решение №17-ДСИЦ от 04.01.2008г.

Междинният доклад за дейността на “Турин имоти” АДСИЦ за четвърто тримесечие на 2008г., е изготвен съгласно изискванията на чл.100о, ал.4 от ЗППЦК /изм. в ДВ бр.52 от 29.06.2007г/, относно разкриване на регулирана информация от емитентите, касаеща тримесечните финансови отчети за дейността. Междинният доклад за дейността е с натрупване и се състои от информация отразяваща дейността на Дружеството от началото на финансовата година до края на настоящия отчетен период – 31.12.2008г.

Дружеството има едностепенна система за управление.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

 1. Лукан Димитров Луканов, ЕГН: 5503226787 – Председател на СД и изпълнителен директор;

 2. Венцислав Симеонов Стоев, ЕГН: 6009266923 – Зам. – председател на СД;

 3. Йордан Добринов Николов, ЕГН: 7203118229 – член на СД;

II. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет

2.1. Лицензиране

На 04.01.2008 г. Комисията за финансов надзор издаде лиценз № 17-ДСИЦ на “Турин имоти” АДСИЦ да извършва дейност, като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.

Получаването на лиценз даде възможност за стартиране на процедурата по първоночалното увеличение на капитала на Дружеството.

2.2. Първоначално увеличение на капитала на “Турин имоти” АДСИЦ

В изпълнение на изискванията на чл.3 от ЗДСИЦ и взето решение на Учредителното събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ, проведено на 15.06.2007г. за първоначално увеличение на капитала, беше стартирана процедурата за първоначално увеличение на капитала на Дружеството от 500 000 /петстотин хиляди/ лева на 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ лева, чрез издаване на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ нови, обикновени, поименни, безналични акции с номинална и емисионна стойност 1 /един/ лев всяка.

Съобщението за първоначалното увеличение на капитала беше публикувано в Държавен вестник бр.10/01.02.2008г., началната дата за продажба /търговия/ на правата и за записване на акции беше първият работен ден следващ изтичането на 7 дни от датата на обнародване на съобщението за публично предлагане по чл.92а ЗППЦК в “Държавен вестник”, а крайният срок за прехвърляне на правата – първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за продажба на правата.

Първоначалното публично предлагане на 150 000 обикновени поименни безналични акции от първоначалното задължително увеличение на капитала на дружеството приключи успешно на 05.03.2008г., за което дружеството е уведомило по съответния ред Комисия за финансов надзор и “Българска фондова борса – София” АД.

На 08.05.2008г. Търговски регистър при “Агенция по вписванията” вписа първоначалното задължително увеличение на капитала на “Турин имоти” АДСИЦ. Към края на разглеждания период капиталът на дружеството е в размер на 650 000 лв. и е разпределен в същия брой обикновени поименни безналични акции с право на глас. На 16.05.2008г. увеличението на капитала беше отразено и в “Централен депозитар” АД. С Решение № 564 – ПД от 04.06.2008 г. Комисия за финансов надзор вписа увеличението на капитала във водения от нея регистър по чл. 30, ал. 1, т. 1 от ЗКФН като едновременно с това беше вписано и обстоятелството, че дружеството е публично.

С решение на Съвета на директорите на “Българска фондова борса – София” АД по Протокол № 20 от 15.07.2008г., емисията акции, издадени от “Турин имоти” АДСИЦ /борсов код TPS/ е допусната до търговия на Пазар на дружествата със специална инвестиционна цел. Дата за въвеждане за търговия: 22.07.2008г.

2.3 Промени в устава на дружеството

На проведеното на 27.06.2008г. редовно годишно общо събрание на акционерите беше взето решение за изменения в устава на дружеството във връзка с указания на Комисия за финансов надзор, дадени в лицензионното производство с Писмо изх. № РГ-05-1409/1 от 30.11.2007 г., както и със задължителното първоначално увеличение на капитала.

Подробна информация за тях се съдържа в т.1.3 от Вътрешна информация по Приложение 9 от Наредба № 2 на КФН от 17.09.2003 г.– част от настоящия отчет за второ тримесечие на 2008г.

3.Други важни събития

През първо и второ тримесечие на 2008 г. “Турин имоти” АДСИЦ, реализира следните сделки:

3.1. СНот. акт № 21, том I, рег. № 183, дело № 17/2008 г. на нотариус Меглена Цацарова - № 155 в Регистъра на Нотариалната камара, с район на действие – района на Пловдивски районен съд, вписан в Служба по вписванията с Вх. Рег. № 500, Акт № 60, том 2, дело № 323/2008г., на 22.01.2008г. “Турин имоти” АДСИЦ придоби от “Винин” ЕООД, ЕИК: 131188366, следния недвижим имот, находящ се в с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив, а именно:

 • Поземлен имот № 144034/сто четиридесет и четири хиляди тридесет и четири/ по плана за земеразделяне на землището на с. Цалапица, местността “Гърбища”, който имот е образуван от имоти № 144033 и № 144005, с площ от 20,400 дка /двадесет декара и четиристотин квадратни метра/, пета категория на земята, с начин на трайно ползване: нива, при граници и съседи – подробно описани в горепосоченият нотариален акт.

 • Гореописаният имот е с продажна цена 40 188 /четиридесет хиляди сто осемдесет и осем/ лв., съгласно горепосочения нотариален акт и на стойност 40 188/четиридесет хиляди сто осемдесет и осем/ лв., съгласно експертна оценка от 10.09.2007г. на Георги Асенов Трифонов - лицензиран оценител на недвижими имоти – Лиценз № 6299/18.11.1997г. изд. от Агенцията за приватизация.

3.2. СНот. акт № 22, том I, рег. № 185, дело № 18/2008 г. на нотариус Меглена Цацарова - № 155 в Регистъра на Нотариалната камара, с район на действие – района на Пловдивски районен съд, вписан в Служба по вписванията с Вх. Рег. № 501, Акт № 61, том 2, дело № 324/2008г., на 22.01.2008г. “Турин имоти” АДСИЦ придоби от “Винета” ООд, ЕИК: 131174904, следния недвижим имот, находящ се в с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив, а именно:

 • Поземлен имот № 144035/сто четиридесет и четири хиляди тридесет и пет/ по плана за земеразделяне на землището на с. Цалапица, местността “Гърбища”, който имот е образуван от имоти № 144004 и № 144003, с площ от 8,729 дка /осем декара седемстотин двадесет и девет квадратни метра/, пета категория на земята, с начин на трайно ползване: нива, при граници и съседи – подробно описани в горепосоченият нотариален акт.

 • Гореописаният имот е с продажна цена 17 197 /седемнадесет хиляди сто деветдесет и седем/ лв., съгласно горепосочения нотариален акт и на стойност 17 197 /седемнадесет хиляди сто деветдесет и седем/ лв., съгласно експертна оценка от 10.09.2007г. на Георги Асенов Трифонов - лицензиран оценител на недвижими имоти – Лиценз № 6299/18.11.1997г. изд. от Агенцията за приватизация.

3.3. СНот. акт № 23, том I, рег. № 187, дело № 19/2008 г. на нотариус Меглена Цацарова - № 155 в Регистъра на Нотариалната камара, с район на действие – района на Пловдивски районен съд, вписан в Служба по вписванията с Вх. Рег. № 502, Акт № 62, том 2, дело № 325/2008г., на 22.01.2008г. “Турин имоти” АДСИЦ придоби от “Елди” АД, ЕИК: 121425801, следния недвижим имот, находящ се в с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив, а именно:

 • Поземлен имот № 144016/сто четиридесет и четири хиляди и шестнадесет/ по плана за земеразделяне на землището на с. Цалапица, местността “Гърбища”, който имот е образуван от имоти № 143008 и № 143009, с площ от 9,899 дка /двадесет декара квадратни метра/, пета категория на земята, с начин на трайно ползване: нива, при граници и съседи – подробно описани в горепосоченият нотариален акт.

 • Гореописаният имот е с продажна цена 114 033 /сто и четиринадесет хиляди тридесет и три/ лв., съгласно горепосочения нотариален акт и на стойност 114 033 /сто и четиринадесет хиляди тридесет и три/ лв., съгласно експертна оценка от 10.09.2007г. на Георги Асенов Трифонов - лицензиран оценител на недвижими имоти – Лиценз № 6299/18.11.1997г. изд. от Агенцията за приватизация.

3.4. СНот. акт № 92, том I, рег. № 1414, дело № 72/2008 г. на нотариус Маргарита Иванчева - № 260 в Регистъра на Нотариалната камара, с район на действие – района на СРС, вписан в Служба по вписванията с Вх. Рег. № 5591, Акт № 85, том ХII, дело № 3086/2008г., на 07.02.2008г. “Турин имоти” АДСИЦ придоби от “Етон” ЕООД, ЕИК7 131230413, следния недвижим имот, находящ се в гр. София, Столична община, район „Слатина”, жилищен комплекс „Яворов”, в жилищна сграда - блок № 73 /седемдесет и три/, а именно: Апартамент на седми етаж в горепосочената сграда, със застроена площ от 188.20 /сто осемдесет и осем цяло и двадесет стотни/ квадратни метра, при съседи, подробно описани в горепосоченият нотариален акт.

 • Гореописаният имот е с продажна цена 315 275 /триста и петнадесет хиляди двеста седемдесет и пет/ лв., съгласно горепосочения нотариален акт и на стойност 315 275 /триста и петнадесет хиляди двеста седемдесет и пет/лв., съгласно експертна оценка от 10.09.2007г. на Георги Асенов Трифонов - лицензиран оценител на недвижими имоти – Лиценз № 6299/18.11.1997г. изд. от Агенцията за приватизация.

3.5. СНот. акт № 60, том I, рег. № 1995, дело № 59/2008 г. на нотариус Вяра Янева - № 265 в Регистъра на Нотариалната камара, с район на действие – района на СРС, вписан в Служба по вписванията с Вх. Рег. № 13765, Акт № 105, том ХХХII, дело № 8596/2008г., на 07.03.2008г. “Турин имоти” АДСИЦ продаде следния недвижим имот, находящ се в гр. София, Столична община, район „Слатина”, жилищен комплекс „Яворов”, в жилищна сграда - блок № 73 /седемдесет и три/, а именно:

 • Апартаментна седми етаж в горепосочената сграда, със застроена площ от 188.20 /сто осемдесет и осем цяло и двадесет стотни/ квадратни метра, при съседи, подробно описани в горепосоченият нотариален акт.

 • Гореописаният имот е с продажна цена EUR 330 000 /триста и тридесет хиляди евро/ съгласно горепосочения нотариален акт и на стойност 315 275 /триста и петнадесет хиляди двеста седемдесет и пет/лв., съгласно експертна оценка от 10.09.2007г. на Георги Асенов Трифонов - лицензиран оценител на недвижими имоти – Лиценз № 6299/18.11.1997г. изд. от Агенцията за приватизация.

3.6С Нот. акт № 13, том V, рег. № 6958, дело № 710/ 2008г. на Нотариус № 260 в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба по вписванията при СРС с вх. Рег. № 46692, Акт № 149, том LXV, дело № 32305/2008г. “Турин имоти” АДСИЦ придоби от “Етон” ЕООД, ЕИК: 131230413 следния недвижим имот:

УПИ Х – 10 /урегулиран поземлен имот – парцел десети, отреден за имот с планоснимачен номер десет/, кв. 350 /триста и петдесет/ по плана на гр. София, местност “ГГЦГ – 6 – 1 част”, целият с площ от 410 кв. м./четиристотин и десет квадратни метра/, заедно с построената в гореописания имотТРИЕТАЖНА ЖИЛИЖНА СГРАДА находяща се на административен адрес: гр. София, ул. “Неофит Рилски” № 35 и състояща се от следните самостоятелни обекти:

 • АПАРТАМЕНТ на I /първи/ партерен етаж, състоящ се от три стаи, кухня, антрета и сервизни помещения, със застроена площ от 89,34 /осемдесет и девет цяло и тридесет и четири стотни/ кв. м., с брутна кубатура 400,10 /четиристотин цяло и десет стотни куб. м. , при граници: север – двор, юг – улица “Неофит Рилски”, изток – двор, запад – калкан с “Неофит Рилски” № 33/тридесет и три/, отгоре – апартамент на “Етон” ЕООД, ЗАЕДНО с МАЗЕ, принадлежащо към апартамента с площ от 14,64 /четиринадесет цяло и шестдесет и четири стотни/ кв. м., при граници: север – двор, юг – коридор, изток – двор, запад – мазе на “Етон” ЕООД, ЗАЕДНО с 36/100 /тридесет и шест върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от дворното място, върху което е построена сградата, описано по-горе;

 • АПАРТАМЕНТ на I /първи/ надпартерен етаж, състоящ се от две стаи, хол, коридор,кухня, баня и тоалетна със сервизно дървено стълбище откъм черното антре на кухнята, със застроена площ от 102 /сто и два/ кв. м., при съседи на апартамента: от две страни – двора на сградата, запад – калкана на сградата юг – улица “Неофит Рилски”, отдолу – апартамент на “Софжилфонд”, отгоре – апартамент на “Етон” ЕООД, ЗАЕДНО с ИЗБЕНОПОМЕЩЕНИЕ -югозападното, принадлежащо към апартамента, при граници: улица “Неофит Рилски”, калкана на сградата, коридор и “Софжилфонд”, ЗАЕДНО с припадащите му се 34,50/100 /тридесет и четири цяло и петдесет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата /включително от общото таванско помещение/ и от дворното място, върху което е построена сградата, описано описано по-горе;

 • АПАРТАМЕНТ, на втори надпартерен етаж, състоящ се от : три стаи, кухня, коридор, тоалетна, със застроена площ от 100 /сто/ кв. м., при граници: изток и север – двор, запад – калкан, юг – улица “Неофит Рилски”, ЗАЕДНО с принадлежащото му МАЗЕ, ЗАЕДНО с 29,50/100 /двадесет и девет цяло и петдесет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от дворното място върху което е построена сградата, описано подробно описано по-горе

за ЦЕНА общо в размер на286 403.72 евробез ДДС.

3.7. С Нот. акт № 11, том V, рег. № 6954, дело № 709/ 2008г. на Нотариус № 260 в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба по вписванията при СРС с вх. Рег. № 46690, Акт № 148, том LXV, дело № 32302/2008г. “Турин имоти” АДСИЦ придоби от “Етон” ЕООД, ЕИК: 131230413 следните недвижими имоти, находящи се в офис-сграда с подземни етажи в гр. София, ул. “Враня” № 32 /тридесет и две/, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ III – 6 /трети отреден за имот с планоснимачен номер шест/ от квартал 39а /тридесет и девет “а”/ по плана на гр. София, местност “ГГЦ – Зона В-17 /седемнадесет/”, а именно:

 • ОФИС № 14 /четиринадесет/, находящ се в офис-сградата на мансардните нива – V-ти и VІ-ти /пети и шести/ етажи над партера, с обща застроена площ от 239,30 кв.м. заедно с принадлежащите 10,922 % /десет цяло деветстотин двадесет и две хилядни върху сто/идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот,в който е построена сградата, подробно описан по-горе.

 • ПОДЗЕМНА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 10 /десет/, находяща се в подземните гаражи на гореописаната сградата, със застроена площ 16,43 кв.м. заедно с принадлежащите 6,580 % /шест цяло петстотин и осемдесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, подробно описан по-горе.

 • ПОДЗЕМНА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 5 /пет/, находяща се в подземните гаражи на сградата, със застроена площ 15,68/петнадесет цяло и шестдесет и осем стотни/кв. м. заедно с принадлежащите 6,279 % /шест цяло и двеста седемдесет и девет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, подробно описан по-горе

за ЦЕНА общо в размер на 156 152.63 евро.

През трето и четвърто тримесечие на 2008г. дружеството не е било страна по сделки с недвижими имоти. Взетото решение от Общото събрание на акционерите, проведено на 14.11.2008 г. не е привеждано в изпълнение.

3.8. През четвърто тримесечие на 2008 год. дружеството продължава изпълнението на задълженията си в качеството си на възложител по договор за строителство за построяването на апартаментен хотел с обща разгърната застроена площ от 1675 /хиляда шестстотин седемдесет и пет/ кв. м. в урегулираният поземлен имот, посочен в т.3.6 от настоящия доклад.

3.9. През четвърто тримесечие на 2008 год., с Решение № 1533 – ДСИЦ от 03.12.2008 г., дружеството получи одобрение от Комисията за финансов надзор за замяна на обслужващото дружество “Елана пропърти мениджмънт” АД с “Реста сървиз енд мениджмънт” ООД.

Влияние на изброените събития върху резултатите във финансовия отчет.

“Турин Имоти” АДСИЦ реализира нетна печалба от дейността за първо, второ, трето и четвърто тримесечие на 2008г. общо в размер на 440 000/четиристотин и четиридесет хиляди/лв.

III. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година

Рисковете, на които е изложена дейността на “Турин имоти” АДСИЦ и в тази връзка резултатите от дейността му, са подробно изложени в Документ за регистрация /Раздел – “Рискови фактори”/ - Част I от Проспекта за първоначално увеличение на капитала на “Турин имоти” АДСИЦ, потвърден с Решение №17- ДСИЦ от 04.01.2008г. на Комисия за финансов надзор.

Световната финансова криза поставя допълнителни предизвикателства пред пазара на недвижими имоти в България. Чуждестранните инвеститори като цяло търпят загуби на световните финансови пазари, което води до замразяване на техните проекти в страната и оттеглянето им от българския пазар. Чуждите граждани, притежаващи недвижими имоти в страната са на път да ги разпродават, за да спасят инвестициите си в страните, където кризата е вече факт. Тази тенденция вече се отразява на пазара на ваканционни имоти в България, където се очаква поевтиняването да продължи. В период на световна финансова криза, пазарът на недвижими имоти ще бъде силно повлиян от решенията на банковите институции при какви условия да отпускат кредити и цялостната им кредитна политика, което от своя страна предопределя в голяма степен развитието на пазара на недвижими имоти.

Към настоящия момент на членовете на Съвета на директорите на “Турин имоти” АДСИЦ, не са им известни други рискове, извън описаните такива в регистрационния документ.

_____________________________

(Изпълнителен Директор)

 1. Доклад за дейността (1)

  Доклад
  В изпълнение на основните дейности, съгласно Закона за държавна собственост и правилника за прилагането му, за отчетния период са комплектовани и изпратени до МРРБ - 8 броя преписки с искания за предоставяне на бивши военни имоти и
 2. Доклад за дейността на софийски районен съд

  Доклад
  За Софийския районен съд изминалата 2010 г. беше поредната динамична и тежка година, която беше белязана от продължаващото устойчиво увеличаване броя на новопостъпващите дела, при което през годината материалните и битови условия на
 3. Доклад за дейността (3)

  Доклад
  Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството през 2010 г.
 4. Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад

  Доклад
  Настоящият междинен консолидиран отчет на управлението на “Доверие – Обединен холдинг” АД обхваща периода, приключващ на 31 март е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.
 5. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 03. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 6. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 12. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 7. Отчетен доклад за дейността на ус на блс за периода

  Содержательный отчет
  Изминалият период бе изключително динамичен и без да преувеличаваме – ползотворен за Българския лекарски съюз. През последните три години проведохме 6 извънредни събора, голям брой заседания на Националния и Управителния съвет, пресконференции,
 8. Годишен доклад за дейността (2)

  Доклад
  В края на 2008 год. „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД закупи акции на „Артескос 98” АД, равняващи се на 53,07% от капитала на дружеството.
 9. Оловно цинков комплекс ” ад годишен доклад за дейността 200

  Доклад
  Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.33 от Закона за счетоводството и чл. 100 Н, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Другие похожие документы..