Київ облдержадмін.; Київ облас. ін-т післядиплом освіти пед к адрів; Редкол.: Наталія Клокар, Лариса Кабан, Алла Клочко; За заг ред. Н.І. Клокар. Біла Церква: коіпопк, 2004. 80 с

 • ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Анотований каталог 5-ї обласної виставки "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" / Упр. освіти і науки Київ. облдержадмін.; Київ. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів; Редкол.: Наталія Клокар, Лариса Кабан, Алла Клочко; За заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004. – 80 с. (УДК 371.1 А 69)

 2. Бабій, М.Ф. Нові психологічні напрями організації навчального процесу з природознавства: [Монографія] / М.Ф. Бабій. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 117, [1] с. (УДК 373.5 Б 12)

 3. Бойко, А.М. Виховуємо громадянина і професіонала: Теорія, досвід: [Монографія] / А.М. Бойко, П.Г. Шемет. – Полтава: ВАТ Вид-во "Полтава", 2003. – 403, [1] с. (УДК 373.5 Б 77)

 4. Веремійчик, І.М. Уроки трудового навчання в початкових класах: Посіб. для вчителя / І.М. Веремійчик. – К.: Пед. думка, 2003. – 112 с. – (Б-ка вчителя початк. кл.). (УДК 373.3 В 31)

 5. Вивчення у школі літератури рідного краю: Навч.-метод. посіб. / О.В. Забарний; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 173, [1] с. (УДК 373.5 В 41)

 6. Відеотехніка в навчальному процесі: (Метод. розробки до лаборатор. робіт з курсу "Технічні засоби навчання") / С.М. Давиденко, В.А. Ігнатенко, Л.М. Кнорозок, О.В. Мельничук; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 63, [1] с.: іл. (УДК 371.6 В 42)

 7. Військова психологія та педагогіка: Альб. опор. конспектів. Ч. 2 / Уклад.: В.П. Чабаненко, Я.Б. Зорій, Б.А. Урущак; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2004. – 31, [1] с. (УДК 378 В 42)

 8. Вступ до спеціальності: Метод. рек. до семінар. та лаборатор. занять /Н.І. Яковець, О.В. Аніщенко, Л.О. Дубровська та ін.; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 36 с. (УДК 37 В 85)

 9. Гімназійна освіта: 10 років / Ред. рада: В.І. Сафіулін, В.Ф. Паламарчук, Г.К. Дмитренко та ін.; Гімназія "Троєщина" Деснян. р-ну м. Києва. – 2-е вид. – К.: Знання України, 2004. – 226, [2] с. (ББК 74.24(4Укр) Г 48)

 10. Історія зарубіжної педагогіки: Тексти для вивч. курсу / Уклад.: Н.І. Бєлкіна, Є.І. Коваленко, Н.І. Яковець; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 286, [2] с. (УДК 37(091) І-90)

 11. Клокар, Н.І. Управління обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти: теорія і практика: Наук.-метод. посіб. / Н.І. Клокар. – К.: Міленіум, 2004. – 216, [2] с. (УДК 378.6:37 К 50)

 12. Ковальчук, Н.М. Вільні справи – засіб розвитку культури рухів студенток: Метод. рек. для студ. і викл. ін-тів фіз. культури / Н.М. Ковальчук. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. пед. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. - 47, [1] с.: іл. (УДК 378 К 56)

 13. Коцун, Б.Б. Основи натуралістичної роботи: Метод. рек. для проведення практ. занять зі студ. пед. ф-ту спец. 8.010104 "Початкове навчання" ден., заоч. та екстернат. форм навчання / Б.Б. Коцун, Л.О. Коцун; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 33, [3] с. (УДК 373.3 К 75)

 14. Мафтин, Л.В. Методика викладання теорії виховання у ВНЗ: Навч. посіб. / Л.В. Мафтин; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2003. – 72 с. (УДК 378 М 35)

 15. Методика викладання "Основ правознавства": Курс лекцій / Уклад.: С.М. Крапив'янський; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 212 с. (УДК 373.5 М 54)

 16. Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах: Метод. рек. до лаборатор. робіт / Н.І. Яковець, Н.М. Стрельнікова, Л.О. Дубровська та ін.: Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 54, [2] с. (УДК 379.8 М 54)

 17. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з психології: (для студ. спец. "Практ. психологія") / І.В. Кошова, І.М. Наказна, О.Д. Кресан; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 18, [2] с. (УДК 378 М 54)

 18. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2004-2005 навчальному році. Ч.1; 2 / Упр. освіти і науки Київ. облдержадмін.; Київ. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів; Редкол.: Наталія Клокар, Лариса Кабан, Алла Клочко; За заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004. (УДК 373 М 54)

 19. Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень: (плани практ. та лаборатор. занять) / Уклад.: С.О. Борисюк, А.І. Конончук, Ю.М. Щербина; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 29, [3] с. (УДК 37.01 М 54)

 20. Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів (наук. доробок викл. та асп. каф. педагогіки Житомир. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка) / Наук. кер. шк. – О.А. Дубасенюк; Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2003. – 334, [2] с. (УДК 378.6:37 Н 34)

 21. Освіта Київщини в цифрах і фактах (2003/2004 навч. р.) / Упр. освіти і науки Київ. облдержадмін.; Ред. група: І.Л. Лікарчук, В.А. Карандій, М.П. Качкарда та ін.; За ред. І. Лікарчука. – К.: Сакцент Плюс, 2004. – 127, [1] с. (УДК 37 О-72)

 22. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2004. – 255, [1] с. (УДК 371.3)

 23. Оцінювання техніки рухових дій учнів за навчальною програмою "Основи здоров'я і фізична культура": 1-4 кл.: Навч.-метод. посіб. / О.М. Ващенко, В.М. Єрмолова, Л.І. Іванова та ін.; За заг. ред. Е.В. Бєлкіної. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2004. – 35, [1] с. – (Початкова школа. Сер. "Здоров'ятко"). (УДК 373.3 О-93)

 24. Петренко, М.І. Шкільний курс економіки та методика його викладання для спец. "математика та основи економіки", "географія та основи економіки" / М.І. Петренко; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 16 с. (УДК 373.5 П 30)

 25. Пихтіна, Н.П. Основи професійної майстерності: Навч. прогр. курсу (для спец. "соц. педагогіка та практ. психологія" / Н.П. Пихтіна, Н.І. Яковець, О.В. Ляшко. – Ніжин НДПУ ім. Миколи Гоголя, 2003. – 31, [1] с. (УДК 37.01 П 35)

 26. Пихтіна, Н.П. Педагогічна профілактика адиктивної поведінки молоді: Навч.-метод. посіб. для вчителів, практ. психологів, соц. працівників / Н.П. Пихтіна, Н.І. Яковець; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 116 с. (УДК 37.03 П 35)

 27. Плани семінарських занять та методичні рекомендації з соціології / Уклад.: Т.В. Кушерець; Ніжин. держ пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 34, [2] с. (УДК 316 П 37)

 28. Плани семінарських та лабораторних занять із загальної педагогіки: (для студ. соціально-гуманіт. ф-ту денної форми навчання) / Уклад.: Ю.Г. Новгородська, Н.М. Суховєєва; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 34, [2] с. (УДК 37 П 37)

 29. Поза межами можливого: школа якою вона є / Людмила Галіцина, Марія Голубенко, Віктор Громовий та ін., За ред. Марини Мосієнко. – К.: Шк. світ, 2004. – 263, [1] с.: іл. (УДК 37 П 47)

 30. Поради батькам / Гімназія № 191 ім. П.Г. Тичини. Асоційований член ЮНЕСКО. – К., 2003. – 72 с. (УДК 37.018 П 59)

 31. Потапчук, Л.В. Педагогічна психологія: Метод. рек. для студ. спец. "Психологія" / Л.В. Потапчук; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. Психол. ф-т. Каф. пед. та вік. психології. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 88 с. (УДК 37.015.3 П 64)

 32. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Редкол.: В.Г. Кремень (гол. ред.), М.Ф. Степко, К.М. Левківський та ін.; Програма рівних можливостей ПРООН; Наук.-метод. центр вищ. освіти; Міжнар. фонд "Відродження". – К., 2004. – 171, [1] с. (УДК 37.01 П 78)

 33. Проблеми початкової ланки освіти в контексті розвитку світових педагогічних тенденцій: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Регіон. лаб. проф. ступен. підготовки педагогів почат. ланки освіти Ін-ту педагогіки і психології проф. освіти АПН України при Хмельниц. гуманіт.-пед. ін-ті; Прикарп. ун-т ім. Василя Стефаника; Редкол.: Кононенко В.І., Вихрущ А.В., Зав городня Т.К. та ін. – К.; Хмельницький; Івано-Франківськ: Плай, 2003. – 197, [3] с. (УДК 371.13 П 78)

 34. Проблемы преподавания и изучения русского языка в школе и вузе на современном этапе: Материалы международ. науч.-практ. конф. 20-22 окт. 2003 г. / Редкол.: Н.М. Арват, Л.А. Кудрявцева, Г.В. Самойленко и др.; Нежин. гос. пед. ун-т им. Николая Гоголя; Укр. асоц. преподавателей рус. яз. и лит. Каф. рус. яз. – Нежин, 2003. – 180 с. (УДК 373 П 78)

 35. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Креслення: Навч. прогр. проф. навчання: 10-11 кл. (для шк. з поглибл. вивч. кресл. як профілю труд. навчання) / Уклад. В.К. Сидоренко; Наук.-метод. центр серед. освіти. – К.: Навч. кн., 2004. – 15, [1] с. (УДК 373.5 П 78)

 36. Семенюк, Т.В. Модульно-розвивальне навчання: науково-педагогічне проектування граф-схем навчальних курсів: Монографія / Т.В. Семенюк. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2003. – 253, [1] с. (УДК 371.3 С 30)

 37. Сокольская, Л.П. Сборник и словарь диктантов: Орфография. Культура речи: Для учащихся 3-7 кл. / Л.П. Сокольская. – Каменец-Подольский: Абетка, 2003. – 239, [1] с. – (Русский язык). (УДК 373.5 С 59)

 38. Соціальна педагогіка: Навч. прогр. для студ. загальноосвіт. спец. пед. ун-ту / Уклад.: Н.М. Суховєєва; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. Каф. соц. педагогіки. – Ніжин, 2004. – 12 с. (УДК 37.01 С 69)

 39. Соціально-педагогічна діяльність в зарубіжних країнах: Навч. прогр. для студ. спец. "Соціальна педагогіка" / Уклад.: Н.М. Суховєєва; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 18, [2] с. (УДК 37.01 С 69)

 40. Соціолого-педагогічний словник / Уклад.: С.У. Гончаренко, В.В. Радул, М.М. Дубінка та ін.; За ред. В.В. Радула. – К.: ЕксОб, 2004. – 304 с. (УДК 37.01 С 69)

 41. Студентський порадник / Упоряд. Т.О. Зарембо; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 270, [2] с. (УДК 378.6:33 С 88)

 42. Тарасун, В.В. Концепція розвитку, навчання і соціалізації дітей з аутизмом: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В.В. Тарасун, Г.М. Хворова; За наук. ред. В.В. Тарасун; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К.: Наук. світ, 2004. – 98, [2] с. (УДК 376 Т 19)

 43. Творча особистість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі: Зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. 27-29 квіт. 2004 р. / Відп. ред. В.Г. Тарасов; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка; Пед. ф-т. Житомир. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 250, [2] с. (УДК 371.13 Т 28)

 44. Теоретичні основи та методика розробки тестових завдань з педагогіки: Навч.-метод. посіб. / М.Л. Свердан, В.В. Сушко, Т.А. Алєксєєнко, Є.В. Нємкова; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2003. – 93, [3] с. (УДК 378 Т 33)

 45. Туров, М.П. Створи себе через казку: Посіб. для батьків, учителів, вихователів, кер. гуртків і методистів / М.П. Туров; Під заг. ред. С. Чередниченко; Ін-т розвитку інтелекту дитини. Дит. Фонд Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ). – К.: Кобза, 2003. – 127, [1] с.: портр., 12 с. кольор. вкл. – (Сер. "Вчитися ніколи не рано"). (УДК 37.03 Т 88)

 46. Федорчук, В.М. Соціально-психологічний тренінг "Розвиток комунікативної компетентності викладача": Навч.-метод. посіб. / В.М. Федорчук; Кам'янець-Подільський держ. ун-т. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. – 240 с. (УДК 371.13 Ф 33)

 47. Фомюк, Г.А. Невдале подружнє життя: теоретичні та практичні аспекти психологічного діагностування і консультування / Г.А. Фомюк, О.А. Кудіна. – К.: Оріяни, 2004. – 142, [2] с. (УДК 316 Ф 76)

 48. Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки майбутнього вчителя: Зб. наук. пр. / Редкол.: З.М. Шалик, В.М. Галузинський, С.В. Полукарова, Т.Д. Тхоржевська; За заг. ред. М.Б. Євнуха; Київ. держ. пед. ін-т інозем. мов. – К.: КДПІІМ, 1992. – 124 с. (УДК 371.1 Ф 79)

 49. Хазратова, Н.В. Психологія відносин особистості й держави: Монографія / Н.В. Хазратова. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 276, [2] с. (УДК 316.6 Х 15)

 50. Хорошковська, О.Н. Уроки усного українського мовлення в 1 кл. чотирир. початк. шк. з рос. мовою навчання: Посіб. для вчителя / Ольга Хорошковська, Людмила Куценко. – К.: Початк. шк., 2002. – 127, [1] с. (УДК 373.3 Х 82)

 51. Шевцова, Л.С. Методика застосування мовленнєвих ситуативних завдань: Метод. посіб. / Л.С. Шевцова; Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДПУ, 2004. – 94, [2] с. (УДК 373.5 Ш 37)

 52. Яловик, В.Т. Теорія і методика вивчення видів легкої атлетики в школі. Ч. 1: Біг / В.Т. Яловик, В.М. Сергієнко. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 77, [3] с.: іл. (ББК 74.267.5 Я 51)

 1. Спадщина А. С. Макаренка І педагогічні пріоритети сучасності: 1991 2008 рр. (до 120-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  С 71 Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності: 1991 – 2008 рр. : до 120-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Акад. пед. наук України, Держ.
 2. Сформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 200 8

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 3. План роботи

  Документ
  План розрахований на працівників Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, начальників відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськрад),
 4. Затверджено (11)

  Документ
  головний спеціа­ліст відділу сприяння розвитку переробки продук­ції рослинництва та ринків збуту управління з питань розвитку рослинництва головного управ­ління агропромис­лового розвитку облдержадміністрації

Другие похожие документы..