Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок

www.diplomukr.com.ua®

Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срок

ВСТУП           3

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА – СУБ’ЄКТА ЗЕД        6

1.1. Сутність товарних запасів        6

1.2. Механізм управління товарними запасами    11

1.3. Методичні підходи до оцінки ефективності управління товарними запасами      25

Розділ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „ФАРМАК”   31

2.1. Загальна характеристика підприємства  ВАТ „Фармак”       31

2.2. Організація управління товарними запасами на підприємстві ВАТ „Фармак”     45

2.3. Аналіз ефективності управління товарними запасами ВАТ „Фармак”       53

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ „ФАРМАК”           62

3.1. Шляхи підвищення ефективності системи управління товарними запасами ВАТ „Фармак”      62

3.2. Обґрунтування економічної ефективності заходів    83

ВИСНОВКИ  98

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ         102

ДОДАТКИ     109

Докорінні зміни в економіці України, зумовлені переходом її до ринку, визначили необхідність створення такого господарського механізму, який дасть змогу підприємствам (фірмам) реалізувати принципи ринкових відносин, сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності, забезпечить динамічний розвиток.

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств у розробці й прийнятті управлінських рішень які забезпечують ефективність їх роботи.

Управління товарними ресурсами розглядається через призму досягнення стратегічних цілей підприємств, об’єднань і оптимізації його основних оперативних процесів.

Надійність роботи торгового підприємства, його стабільність та перспективність, конкурентоспроможність продукції підприємства напряму залежать від вміння розв’язувати широке коло питань, пов’язаних з організацією управління товарними ресурсами підприємства.

Товарні ресурси, запаси товарів складають особливе місце у складі майна та займають домінуючу позицію у структурі витрат підприємств сфери торгівлі є найбільш важливою і значною частиною оборотних активів підприємства, обов’язково враховуються при визначенні результатів господарської діяльності підприємства,  та при висвітленні інформації про його фінансовий стан.

Якісна організація управління товарними ресурсами підприємства надає можливість  підвищити прибутковість товарних операцій, оптимізувати структуру оборотних активів, підвищити якість обслуговування клієнтів. Актуальність даної теми полягає у підвищенні ефективності управління товарними запасами за рахунок збільшення їх оборотності, створення оптимальної кількості складів та організація системи доставки товарних запасів, також вдосконалення основних логістичних систем для раціонального управління товарними запасами.

Метою роботи є дослідження організації системи управління товарними запасами підприємства – суб‘єкта зовнішньоекономічних відносин.

Для досягнення мети роботи поставлені наступні  завдання:

- розглянути сутність товарних запасів;

- дослідити механізм управління товарними запасами;

- визначити методичні підходи до оцінки ефективності управління товарними запасами;

- дослідити організацію управління товарними запасами на підприємстві ВАТ „Фармак”

- провести аналіз ефективності управління товарними запасами ВАТ „Фармак”

- визначити шляхи підвищення ефективності системи управління товарними запасами ВАТ „Фармак”

- обґрунтувати економічну ефективність запропонованих заходів

Об‘єктом дослідження виступає підприємство ВАТ „Фармак”, основним видом діяльності якого є виробництво та торгівля фармацевтичними засобами.

Предметом дослідження є проблеми управління товарними запасами підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Підприємство  ВАТ „Фармак”, на матеріалах якого проводилось дослідження відноситься до фармацевтичної галузі України. Форма власності – колективна. Підприємство засновано ще в 1925 році. Знаходиться ВАТ „Фармак” в м. Києві. Підприємство має потужну матеріально-технічну базу, власні виробничі та адміністративні приміщення, обладнання, транспорт. Номенклатура продукції, що випускає ВАТ «Фармак», складає близько 150 найменувань лікарських препаратів.

Активи підприємства ВАТ „Фармак” складають 811103,0 тис. грн. на 1.01.09 р. Кількість працюючих – 125 осіб.

При написанні даної роботи були використані учбові та наукові праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, статті періодичного друку та матеріали обліку досліджуваного підприємства.

При написанні роботи були використані методи наукового пізнання, економічного аналізу та статистики.

Практична цінність роботи полягає в наявності методичної розробки, інструкції по впровадженню системи управління товарними запасами на підприємстві. Дані розробки можуть бути використані як на ВАТ „Фармак” так і на інших підприємствах галузі виробництва.

В результаті проведеного в роботі дослідження можна зробити наступні висновки.

В першому розділі роботи були проведені дослідження літературних джерел з логістики та економіки підприємства та визначено сутність товарних запасів, їх класифікацію та методи управління. 

Товарні запаси – це придбані підприємством товари, призначені для подальшого перепродажу.

Залежно від призначення виділяють чотири групи товарних запасів: запаси початкового зберігання, сезонного зберігання, дострокового завозу та цільового призначення.

Залежно від місця формування виділяють товарні запаси роздрібної торгівлі, оптових підприємств та запаси товарів у дорозі. Наявність запасів у дорозі обумовлена діючими умовами та формами розрахунків між виробниками, підприємствами оптової та роздрібної торгівлі.

Залежно від місцезнаходження у складі товарних запасів роздрібної торгівлі виділяють:

— товари, які є у наявності в роздрібній мережі (магазинах, лавках, аптечних кіосках, розвізній та розносній мережах), а також у дрібнооптових базах, розподільчих складах та базах, овоче-, картопле-, фруктосховищах;

— товари, які є в наявності на базах і складах, що належать роздрібним підприємствам, організаціям;

—  товари, які закуплені та оплачені торговельним підприємством, організацією та залишені на відповідальне зберігання у постачальників;

— товари, здані на переробку, які на звітну дату знаходяться на виробничих підприємствах, як власних, так і сторонніх.

Класифікація запасів за товарними групами дозволяє характеризувати їх склад та служить основою для оцінки забезпечення ними товарообороту підприємства, як за загальним обсягом, так і за асортиментною структурою.

Товарні запаси залежно від відповідності попиту поділяють на запаси, що відповідають чи не відповідають попитові. До останніх належать неходові, залежані та завезені понад норму товари.

Щодо встановленого нормативу виділяють запаси в межах нормативу та понаднормативні.

Управлі?ння това?рними запа?сами — це складний комплекс заходів, спрямований на забезпечення максимально високого рівня обслуговування покупців при мінімізації поточних витрат, пов'язаних зі утримуванням запасів.

В економічній літературі розглядаються різні проблеми управління товарними запасами на підприємствах торгівлі. Визначені показники, що характеризують стан товарних запасів; фактори, що обумовлюють розмір і швидкість обороту товарних запасів; стратегії управління товарними запасами; методика аналізу товарних запасів; методика оцінки ефективності управління товарними запасами і планування товарних запасів.

Для аналізу ефективності управління товарними запасами  підприємства використовують різні методики аналізу. Часто використовуються методи АВС-аналізу т а XYZ-аналізу.

В другому розділі було проведено дослідження організації управління товарними запасами на підприємстві, що є суб‘єктом зовнішньоекономічної діяльності. Дослідження проводилось на прикладі підприємства ВАТ „Фармак”.  Було проведено дослідження основних техніко-економічних показників діяльності підприємства. Виявлено, що на підприємстві не проводиться попереднє оперативне планування матеріально-технічного постачання. План з матеріально-технічного постачання за всіма видами товарів було не виконано у 2007 році на -304,9 тис. грн. (або на -1,5%), також  не виконано і в 2008 році на 271,7 тис. грн.  (або на -1,78%). З опитування працівників підприємства стало відомо, що зміни (підвищення) ціни на постачання продукції не впливає на своєчасне та якісне обслуговування замовників підприємства ВАТ „Фармак”, такі зміни відображаються тільки на собівартості замовлення і відповідно на його рентабельності. А відсутність необхідних товарів у постачальника, найбільш негативний для підприємства ВАТ „Фармак”  випадок. В такому разі приходиться переносити строки постачання і відповідно прийому-передачі виконаного замовлення покупцям. Зрозуміло, що такі наслідки невиконання плану по постачанню товарно-матеріальних цінностей є негативними для підприємства.

Для виявлення товарів, по яким найбільш часто відбуваються замовлення на постачання було проведено АВС-аналіз товарних запасів ВАТ „Фармак”.

В третьому розділі роботи було проведено формування проекту заходів щодо вдосконалення організації планування поставок товарів на підприємстві ВАТ „Фармак”. 

В рамках розділу було розглянуто різноманітні підходи організації логістичних систем управління постачаннями товарних ресурсів від іноземних постачальників ВАТ „Фармак”. Зокрема розглянуті такі технологічні системи управління запасами: система управління запасами з фіксованим розміром замовлення; система управління запасами з фіксованою періодичністю замовлення; система з встановленою періодичністю поповнення запасів до встановленого рівня; система «Максимум-мінімум». В ході дослідження встановлено, що на сучасному етапі розвитку економічної науки підприємству ВАТ „Фармак” можна запропонувати  удосконалювати організацію управління активами на підприємствами за допомогою наступних заходів:

1. Застосування логістичного підходу до організації системи управління запасами.

2. Впровадження інформаційних систем в системі управління запасами підприємства.

3.  Застосування різних стратегій управління запасами на підприємстві. 

 В результаті проведено аналізу було вирішено, що на підприємстві ВАТ „Фармак” необхідно провести заходи щодо організації оперативного планування товарно-матеріальних цінностей. Також вирішено, що організацію планування товарних запасів та їх поставки будемо на основі складання матеріального балансу.

Далі в роботі розглянуто заходи щодо організації планування поставок товарних ресурсів на підприємстві. Складання матеріального балансу буде відбуватися у підрозділі збуту та постачання підприємства. В розділі проведено складання матеріального балансу на основі прогнозних даних підприємства ВАТ „Фармак” на 2009 рік. Наприкінці надання рекомендацій щодо організації матеріально-технічного планування на підприємстві було проведено розрахунок ефективності таких заходів. Було з‘ясовано, що ВАТ „Фармак” отримує додаткові доходи в сумі 110 тис. грн. за рахунок додаткових продажів в результаті скорочення строків обслуговування клієнтів. Також на суму  56,9 тис. грн. будуть зменшені втрати із-за неможливість своєчасної поставки товарних  запасів (за рахунок страхового запасу). На суму 22,3 тис. грн. працівники ВАТ „Фармак” планують зменшити обсяги штрафів за запізнення поставки. Таким чином загальна сума економії складе 189,2 тис. грн. Витрати на проект складуть 78,23 тис. грн.

З проведених розрахунків виявлено, що абсолютний економічний ефект складає 110,97 тис. грн., відносний економічний ефект складає 141,85%, індекс доходності складає 2,42. Отже, проект запропонованих заходів щодо запровадження планування поставок товарів на основі матеріального балансу та розрахунку оптимальних партій на підприємстві ВАТ „Фармак” вважається ефективним, прибутковим і доцільним для використання підприємством.  

1.  Господарський Кодекс України // Верховна Рада України;  Кодекс України, Закон, Кодекс  вiд 16.01.2003  № 436-IV

2.  Закон України „Про підприємства в Україні” № 887 від 27 березня 1991.

3.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. №246.

4.  Ангелин Д. Логистика логистики. // Бизнес-2005- № 43, с. 66- 72.

5.  Ареф'єва Олена Володимирівна, Сахаєв Вадим Григорович, Ареф'єв Олег Вікторович, Махсма Марія Борисівна, Попрозман Олександр Іванович. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2005. — 238с.

6.  Афанасьєв Микола Васильович, Гончаров Андрій Борисович. Економіка підприємства: Навч.- метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Харківський держ. економічний ун-т — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. — 409с.

7.  Бакаєв Олександр Олександрович, Кутах Олександр Петрович, Пономаренко Леонід Анатолійович. Теоретичні засади логістики: Підруч. для студ. екон. спец.:У 2 т. / Київський ун-т економіки і технологій транспорту — К. : Фенікс, 2005. — 528с.

8.  Васильков В.Г. Організація виробництва: Навчальний посіб. – К.: КНЕУ, 2003.

9.  Власова А.В. Основи товарознавства непродовольчих товарів. Навчальний посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2006 – 208 с.

10.           Войнаренко Михайло Петрович. Управління матеріально-технічним забезпеченням: Менеджмент постачально- збутових процесів:Навч. посібник. — Хмельницький : ХДУ, 2003. — 111с.

11.           Гаджинский А.М. Основы логистики. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2004. – 243 с.

12.           Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: Навч. посіб. — К.: Знання, 2004. — 541 с.

13.           Джонсон Дж.С., Вуд Д.Ф., Вордлоу Д.Л., Мерфи П.Р. Современная логистика, 7-е издание: Пер. с англ. под ред. Н.А. Коржа. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. — 624 с.

14.           Денисенко О. О., Євдокимов Ф. І., Кучер А. Т., Лисяков В. Ф., Ляхов О. В. Економіка промислового підприємства: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Донецький національний технічний ун-т / Ф.І. Євдокимов (ред.), Т.Б. Надтока (ред.). — Донецьк : Новый мир, 2003. — 357с.

15.           Дубовик Віктор Степанович, Нижник Олена Михайлівна, Піріашвілі Борис Захарович, Чиркін Борис Петрович. Регіональні матеріально-ресурсні баланси: розробка базових балансів / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. — Препр. — К., 2005. — 80с.

16.           Дудар Тарас Григорович, Волошин Роман Володимирович. Основи логістики: Навч. посіб. / Тернопільський держ. економічний ун-т. — Т. : Економічна думка, 2006. — 164с.

17.           Ейтутіс Георгій Дмитрович, Сухоруков Віктор Георгійович, Зеркалов Дмитро Володимирович. Нормування матеріальних ресурсів: Словник- довідник / Транспортна академія України. — К. : Науковий світ, 2000. — 92с.

18.           Економіка підприємства: теорія та практика=Economy of enterprise: theory and experience: Зб. матеріалів Міжнар. науково-практ. конф., 23-24 березня 2006 р. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Г.О. Швиданенко (ред.кол.) — К. : КНЕУ, 2006. — 205с.

19.           Економіка виробничого підприємства: Навчальний посіб. / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.; За ред. Й.М. Петровича. - 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 405 с.

20.           Калина Алла Василівна, Котвицький Адам Адамович, Cтожок Ольга Зосимівна. Економіка підприємства: навч. посібник / Університет сучасних знань. — К. : Знання України, 2007. — 323с

21.           Кальченко А. Г. Логістика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 148 с

22.           Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 284 с. 

23.           Качала Тамара Миколаївна, Карпова Ольга Михайлівна. Логістика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Черкаси : ЧДТУ, 2003. — 135с.

24.           Ковтун Костянтин Михайлович, Шеремет Наталія Юріївна. Основи логістики: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Національний гірничий ун-т — Д. : Видавництво НГУ, 2002. — 118с.

25.           Кочетов Олег Петрович, Торгова Лідія Володимирівна. Управління матеріально-технічним забезпеченням: Менеджмент постачально- збутових процесів:Навч. посібник. — Хмельницький : ХДУ, 2003. — 155с.

26.           Крикавський Євген Васильович. Логістичне управління: Підручник для вищ. навч. закл. / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2005. — 683с.

27.           Кристофер М. Логистика й управление цепочками поставок / Под общ. ред. B.C. Лукинского. — СПб.: Питер, 2004. — 316 с.

28.           Круш П. В., Подвігіна В. І., Сердюк Б. М., Андрусь О. І., Бойчук Н. Я. Економіка підприємства: навч. посібник. — К. : Ельга-Н; КНТ, 2007. — 777с.

29.           Кулішов Володимир Васильович. Економіка підприємства: теорія і практика: Навч. посібник. — К. : Ніка-Центр, 2002. — 211с.

30.           Ларіна Рена Ренатівна. Логістика: Навч. посіб. / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк : ДонДУУ, 2006. — 277с.

31.           Лебедев Н.Т. Логистика: теория гармонизированннх цепей поставки.- М.: Издательство МГТУ им. Баумана,- 2005,- 448 с.:илл.

32.           Логистика: Уч. пособие / Под ред. Б. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2000.

33.           Лукинский В. О развитии концепции управления запасами в целях поставок//Логистика. – 2007. – №4. - С.17-18

34.           Манів Зіновій Олексійович, Луцький Іван Михайлович. Економіка підприємства: Навч. посібник. — К. : Знання, 2004. — 580с.

35.           Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тези доп. VІ Міжнарод. наук.- практичної конф. (Львів, 9-11 листопада 2006 р.) / Національний ун-т "Львівська політехніка" ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; Інститут підприємництва та перспективних технологій при НУ "Львівська політехніка" ; Київський національний економічний ун-т. — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2006. — 428с.

36.           Маркетинг та логістика в системі менеджменту=Marketing and Logistics in the System of Management: Тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 7-9 жовтня 2004р.) / Національний ун-т "Львівська політехніка" ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному ун-ті "Львівська політехніка" ; Київський національний економічний ун-т ; НТУУ "Київський політехнічний ін-т" — Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. — 396с.

37.           Марцин В.С. Економіка торгівлі: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 402 с.

38.           Мельникова Катерина Валеріївна, Таньков Костянтин Миколайович. Логістичне обслуговування: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : Видавництво ХНЕУ, 2006. — 156с.

39.           Мороз Олег Васильович, Музика Оксана Владиславівна. Системні фактори ефективності логістичної концепції постачання на підприємствах / Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. — 165с.

40.           Окландер М. А., Хромов О. П. Промислова логістика: Навчальний посібник - Київ: Центр навчальної літератури, 2004,- 222 с.

41.           Окландер Михайло Анатолійович. Логістика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Зовнішня торгівля, 2005. — 232с.

42.           Основы логистики : учебник для ВУЗов / Под ред. В. А. Гудкова.- М: Горячая линия- Телеком, 2004,- 351 с, илл.

43.           Планування діяльності підприємства : Навч.-метод. посібник / Москалюк В.Є. – К.: КНЕУ, 2002. – 256 с.

44.           Планування діяльності промислового підприємства: Підручник / Орлов О.О. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

45.           Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 268 с.

46.           Пономарьова Ю.В. Логістика: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328с.

47.           Пушкар Михайло Семенович, Богач Аркадій Григорович, Мельник Віталій Григорович. Логістичні системи підприємства: облік, аналіз і аудит. — Т. : Економічна думка, 2007. — 187c.

48.           Cавченко Лідія Володимирівна. Оптимізація рішень в логістиці: теорія і практика:навч. посібник / Українська логістична асоціація. — К. : НТУ, 2007. — 248с.

49.             Смиричинський Валентин Васильович, Смиричинський Андрій Валентинович. Основи логістичного менеджменту: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Тернопільська академія народного господарства. — Т. : Економічна думка, 2003. — 239с.

50.           Степченков Я. Управление запасами // Дистрибуция и логистика. - 2008. - № 3. -с.12

51.           Сухоруков Аркадій Ісмаїлович. Управління матеріальними ресурсами: Навч. посібник / Інститут муніципального менеджменту та бізнесу. — К. : ІММБ, 2000. — 65с.

52.           Сухоруков Аркадій Ісмаїлович. Організація матеріальних потоків: Навч. посібник з курсу "Управління матеріальними ресурсами" для студ. вищих навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2000. — 105с.

53.           Таньков Костянтин Миколайович, Тридід Олександр Миколайович, Колодизєва Тетяна Олександрівна. Виробнича логістика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Харківський національний економічний ун-т. — 2. вид., переробл. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2006. — 352с. :

54.           Тридід Олександр Миколайович, Голофаєва Ірина Петрівна. Управління ризиками в логістиці: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2006. — 92с.

55.           Тридід Олександр Миколайович, Таньков Костянтин Миколайович. Логістичний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005. — 224с.

56.           Управління матеріально-технічним забезпеченням і збутом: Навч.-метод. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / Петро Іванович Белінський (уклад.). — Чернівці : Рута, 2007. — 27с.

57.           Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок: Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 502 с.

58.           Фролова Лариса Володимирівна. Механізми логістичного управління торговельним підприємством / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. — 322с.

59.           Чаюн Ірина Олександрівна, Бондар Інна Юріївна. Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2002. — 111с.

60.           Черепов В.В. Оптимизация товарных запасов // Логистика проблемы и решения. - 2007. - № 5. - с.56-59

61.           Чухрай Наталія Іванівна. Формування іннноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2002. — 316с.

62.           Хоменко Н.В. Теоретичні аспекти управлінського обліку товарних запасів // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – Спец. вип.: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 527-531.

63.       Хоменко Н.В. Теоретичні аспекти організації обліку товарних запасів // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць: У 2-хч. – Ч.2./ Редкол.: О.І. Черевко (відпов. ред.) та ін.; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2003. – С.16 - 24.

 1. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (416)

  Реферат
  Принятый 25 октября 2001 года Земельный кодекс РФ, возможно, не оправдал ожиданий. Невооруженным глазом можно заметить огромное количество недочетов юридико-технического характера, которые неизбежно повлекут за собой проблемы не столько
 2. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (3)

  Документ
  РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (ЖУ "ПІВДЕННЕ" ДП "ЕКОС" АТ ХК "КИЇВМІСЬКБУД") 42
 3. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (4)

  Реферат
  Живой современный язык находится в постоянном движении и развитии. Каждый человек, говорящий или пишущий на родном языке, подражая миллионам носителей этого языка (если это развитой язык большого народа), черпая из сокровищницы своего
 4. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (9)

  Документ
  ВСТУП 3РОЗДІЛ 1. Методологічні засади оцінки фінансово-господарського стану з точки зору його інвестиційної привабливості 61.1. Інвестиційна привабливість як передумова перспективного розвитку торговельного підприємства 61.
 5. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (15)

  Реферат
  Предложение – основная грамматическая категория синтаксиса, проти-вопоставленная в системе слову (словоформе) и словосочетанию по формам и значениям и функциям назначениям [30].
 6. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (27)

  Документ
  Вступ 2Розділ І. Основні аспекти і проблеми дефініції поняття “міжнародний тероризм” 51.1. Витоки та сутність міжнародного терроризму 51.2. Причини і мотиви терористичної діяльності 211.
 7. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (52)

  Документ
  Малий та середній бізнес справедливо посідає одне з чільних місць у формуванні механізму саморозвитку ринку. В умовах дестабілізації економіки, обмеження фінансових ресурсів насамперед суб єкти підприємництва, які не потребують великих
 8. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (60)

  Документ
  Актуальність дослідження. Міжнародна торгівля посідає особливе місце в складній системі світогосподарських зв’язків. Вона опосередковує практично всі види та форми міжнародного співробітництва, включаючи спільну підприємницьку діяльність
 9. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (62)

  Документ
  ВСТУП Актуальність теми дослідження обумовлена виникненням проблем у процесі організації обліку у бюджетних установах, що пов’язані із реформуванням економічної системи України в цілому і бухгалтерського обліку зокрема, що спонукає

Другие похожие документы..