Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок

www.diplomukr.com.ua®

Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срок

ВСТУП                                                                                                                              3

РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТОПТЕК»)                                                                                                               7

2.1. Аналіз ефективності ведення оподаткування за спрощеною системою на підприємстві «ТОПТЕК»    7

2.2. Вплив спрощеної системи оподаткування на  ТОВ «ТОПТЕК»                           21

РОЗДІЛ 3. НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ                                                                                    45

3.1. Недоліки спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого бізнесу                45

3.2. Міжнародний досвід оподаткування за спрощеною системою                            49

3.3. Шляхи покращення системи оподаткування суб’єктів малого бізнесу                 63

ВИСНОВКИ  69

Малий та середній бізнес справедливо посідає одне з чільних місць у формуванні механізму саморозвитку ринку. В умовах дестабілізації економіки, обмеження фінансових ресурсів насамперед суб'єкти підприємництва, які не потребують великих стартових інвестицій, спроможні за певної підтримки найшвидше і найефективніше розв'язати проблеми демонополізації, стимулювати розвиток економічної конкуренції.

Від малого розвитку підприємництва залежить відродження вітчизняного товаровиробника, створення цивілізованого внутрішнього ринку товарів і послуг. Створюючи нові робочі місця, підприємництво сприяє якісному зростанню місцевих та Державного бюджетів через збільшення податкових надходжень від розширення кола платоспроможних платників. Реагуючи на зміни економічної кон'юнктури більш ефективно, малий бізнес швидше пристосовується до нових умов, він здатний оперативно перебудовувати виробничий процес, налагоджувати виробництво нової номенклатури продукції, заповнюючи існуючі прогалини на ринку. При цьому діяльність суб'єктів малого бізнесу зорієнтована здебільшого на задоволення місцевих потреб у товарах та послугах — соціальних потреб населення.

Загалом важливий соціальний зміст малого бізнесу переконливо доводить і світова економічна практика. Його можна вважати своєрідним "сектором виживання", який залучає до сфери продуктивної діяльності значні соціальні верстви, включаючи тих, хто з різних причин втратив роботу, звільнених у запас військовослужбовців, молодь, жінок, працездатних пенсіонерів. Це особливо актуально за обставин перехідної економіки з її характерною особливістю — постійним зростанням кількості людей, для яких соціальна допомога вкрай необхідна.

Позбавлені соціального захисту з боку держави, ці категорії завдяки підприємницькій діяльності можуть вирішити проблему "власного виживання", ставши незалежними від державних структур. А це — важлива передумова становлення громадянського суспільства, а отже й побудови демократичного суспільства в цілому.

Тож очевидно, що підприємницька ініціатива в системі малого й середнього бізнесу здатна суттєво прискорити структурні перетво¬рення в народному господарстві, стимулювати цивілізовану конку¬ренцію, додаткові надходження до бюджету. При цьому відкрива¬ються нові робочі місця, створюються умови для підвищення со¬ціально-економічного становища населення, отримання адекватної зарплатні, а значить — становлення середнього класу — основи ста¬більності демократичної держави. Отже, у процесі розвитку малого підприємництва відчутно нейтралізується низка негативних політич¬них і соціально-економічних наслідків, пов'язаних зі структурною кризою, зростанням безробіття, посиленням соціальної напруги в суспільстві.

Проте, на жаль, в Україні сектор малого й середнього підприєм¬ництва ще не відіграє в національній економіці такої важливої ролі, як в економічно розвинутих країнах, не розвивається достатньо енер¬гійно для того, аби забезпечити динамічне нарощування власного по¬тенціалу й загальне покращення економічної ситуації у країні. Тому нині вкрай важливо з'ясувати причини такої тенденції, розробити на¬уково обґрунтовані рекомендації щодо усунення і об'єктивних, і суб'єктивних перешкод та стимулювання його розвитку.

Одним із напрямків стимулювання розвитку малого підприємництва в нашій країні є створення спрощеної системи оподаткування та звітності  З огляду на глибину вказаної економічної проблеми тема дослідження особливостей спрощеного оподаткування суб‘єктів малого бізнесу є актуальною. Стимулювання розвитку підприємництва в нашій країні а також створення оптимальної податкової системи в країні, що окрім суто економічних, виконує ще й інші важливі функції загальнодержавного масштабу, що також суттєво актуалізує обраний напрям наукового дослідження.

Метою роботи є теоретичний опис та практичне проведення аналізу спрощеної системи оподаткування та її ролі у розвитку малого бізнесу

Предметом дослідження виступають економічні відносини, які виникли в процесі  оцінки спрощеної системи оподаткування  та її ролі у розвитку малого бізнесу.

Об‘єктом дослідження витупає ТОВ «Топтек».

Для досягнення мети роботи були поставлені наступні завдання:

- розглянути сутність спрощеної системи оподаткування;.

- вивчити заходи  державної підтримки малого бізнесу в Україні;

- проаналізувати законодавче регулювання спрощеної системи оподаткування;

- провести аналіз ефективності ведення оподаткування за спрощеною системою на підприємстві «ТОПТЕК»;

- дослідити вплив спрощеної системи оподаткування на  ТОВ «ТОПТЕК»;

- визначити недоліки спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого бізнесу;

- розглянути міжнародний досвід оподаткування за спрощеною системою;

- розглянути шляхи покращення системи оподаткування суб’єктів малого бізнесу.

Під час написання роботи були використані методи наукового дослідження, наукового пізнання, аналізу і синтезу інформації, узагальнення, індукції і дедукції. При написанні другого розділу  роботи використовувались методи економічного і фінансового аналізу, метоли коефіцієнтів, аналіз динаміки, факторний аналіз, табличні та графічні методи.

При написанні роботи інформаційною базою слугували наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, статті періодичного друку, нормативно-правові акти, дані обліку і звітності досліджуваного підприємства.

Практична цінність дослідження полягає в розробці рекомендацій щодо удосконалення нормативно-правової бази спрощеної системи оподаткування, дослідженні зарубіжного досвіду, наданні рекомендацій щодо адміністрування податків. 

В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.

В першому розділі роботи було проведено дослідження сутності поняття суб‘єктів малого бізнесу та критеріїв віднесення до цієї категорії підприємств та підприємців.

Також у розділі проаналізована вітчизняна нормативно-законодавча база регулювання спрощеної системи оподаткування.

Спрощена система оподаткування обліку та звітності – система оподаткування, запроваджена з метою стимулювання розвитку малого підприємництва. Запроваджена для таких суб’єктів малого підприємництва: фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше як 10 осіб та обсяг виторгу яких від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень; юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно правової форми та форми власності в яких за рік середньооблікова чисельність працівників не перевищує 50 осіб і обсяг виторгу, яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

До переваг єдиного податку можна віднести такі:

?            спрощено процедуру і порядок реєстрації платника єдиного податку. Суб’єкти малого підприємництва можуть перейти на сплату єдиного податку як спочатку року, так і спочатку будь-якого кварталу. При цьому суб’єкт малого підприємництва може відмовитися бути платником єдиного податку і перейти на загальну систему оподаткування не тільки с початку наступного календарного року, а також і с початку будь-якого кварталу;

?            значно спрощуються розрахунки, пов’язані з визначенням сум податків;

?            замість різноманітних форм податкової звітності по податках та зборах, які заміщуються єдиним податком, заповняється одна форма звітності і надається до податкового органу один раз на квартал;

?            відсутня необхідність здійснювати контроль за строками сплати по податках і зборах, і платником якого перестає бути суб’єкт малого підприємництва;

?            суб’єкти малого підприємництва здійснюють податковий облік тільки за тими податками та зборами, платниками яких вони є;

?            з`являється можливість маневрування фінансовими ресурсами суб’єкта малого підприємництва;

?            спрощується ведення поточного бухгалтерського обліку та форм фінансової звітності, що передбачена Національними стандартами бухгалтерського обліку.

На сьогодні одним з основних законодавчих актів, який регулює діяльність держави в напрямку підтримки малого підприємництва, є Закон України «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21 грудня 2000 р. № 2154-ІІІ. Програму розроблено на підставі  положень Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19 жовтня 2000 р. і виходячи з важливого значення розвитку малого підприємництва для економіки України.

В другому розділі роботи було проведено аналіз господарської діяльності ТОВ „Топтек” та впливу на неї системи оподаткування.  Основним видом діяльності підприємства є роздрібний продаж комп‘ютерних комплектуючих та зборка персональних комп‘ютерів. Підприємство знаходиться у місті Києві.

Підприємство ТОВ “Топтек” використовує спрощену систему оподаткування, тобто сплачує єдиний податок за ставкою 6%.

Сума єдиного податку нараховується на виручку, тому її динаміка відповідає динаміці зміни виручки від реалізації товарів та послуг.  У 2007 році було сплачено 120,3 тис. грн. єдиного податку, що на 6% більше ніж  у 2006 році. Сума податку в 2006 році зросла на 22,5% відносно 2005 року і склала 113,5 тис. грн. У 2005 році було уплачено  92,7 тис. грн. єдиного податку, що на 7,5% більше ніж у 2004 році.

Нарахування на фонд заробітної плати збільшилися, що пов‘язано із зростанням рівня оплати праці на підприємстві. Обсяги сплати зборів до Пенсійного фонду не залежать від зростання виручки від реалізації, а лише від розміру фонду заробітної плати. Фонд оплати праці на підприємстві ТОВ “Топтек” не високий. Середньоспискова чисельність останні три роки складала всього 4 особи.

Загальний обсяг сплачених податків і зборів становив у 2004 році  219,47 тис. грн. У 2005 році він зріс до 258,78 тис. грн., що на 17,9% більше ніж у попередньому році. В 2006 році обсяги сплачених податків зросли на 21%. Сума сплачених податків у 2007 році склала 345,96 тис. грн., що на 5,7% більше ніж у минулому році.

Найбільшу долю загального обсягу сплачених податків складає ПДВ. У 2006 році частка цього податку в загальному обсязі сплачених податків склала 61,8%, в 2007 році – 61,5%. Також значну долю складає єдиний податок.  У 2006 році частка єдиного податку в загальному обсязі сплачених податків і зборів  склала 34,7%, в 2007 році – 34,8%.

Дослідження податкового навантаження показали, що на кожну гривню витрат на виробництво продукції у 2007 та 2006  році припадало 0,2 грн. сплаченого податку на додану вартість. Даний показник залишається постійним протягом останніх двох років.  На одну гривню виробничих витрат також припадає 09,11 грн. єдиного податку. Коефіцієнт оподаткування операційних витрат за всіма видами податків  складає 0,32. Зважаючи на темпи зростання прибутку підприємства, податок на додану вартість сплачується в обсязі навіть більшому ніж прибуток підприємства в 1,53 рази в 2007 році.

За проведеними розрахунками зроблено висновок, що при загальній системі оподаткування компанія ТОВ „Топтек” має можливість сплачувати менший обсяг податків.  Отже, спрощена система оподаткування вигідна не для всіх підприємців.

В третьому розділі роботи були виділені недоліки спрощеної системи оподаткування та надано рекомендації щодо її вдосконалення.

Напрямків покращення системи оподаткування можна виділити декілька:

1) перший напрямок – поліпшення законодавчої бази: внесення необхідних поправок до законодавчих актів, надання роз‘яснень, усунення суперечностей в законодавчих актах.

2) другий напрямок – поліпшення економічного регулювання системи спрощеного оподаткування, усунення подвійного оподаткування.

3) третій напрямок – поліпшення системи адміністрування податків по спрощеній системі.

Також у розділі проведено аналіз застосування спрощених систем оподаткування в зарубіжних країнах. Світовий досвід свідчить про те, що особливо велику роль відіграє державна підтримка малого підприємництва у кризових умовах, коли економіка потребує докорінної структурної перебудови і вкрай не¬обхідне зниження соціальної напруги. Прикладом цього можуть бути післявоєнні Японія і Німеччина, Англія кінця 70-х років, краї¬ни Східної Азії в останні 10—15 років.

До непрямих заходів належать численні податкові знижки та пільги, які полегшують умови діяльності підприємницьких струк¬тур на важливих етапах їхнього розвитку (створення, формування основних та оборотних фондів, інвестицій, НДДКР, професійна підго¬товка кадрів, експорт тощо).

Серед заходів податкового характеру слід зазначити такі:

— повне звільнення нових підприємств від податків на прибу¬ток протягом перших двох років роботи, на 75 % — на третьому році, на 50 % — на четвертому і 25 % — на п'ятому;

— звільнення протягом перших двох років роботи від сплати податку на забудовану територію, професійного податку тощо;

— знижки для підприємств, які мають намір укоренитися на іноземному ринку;

— знижка на науково-дослідні витрати;

— режим прискореної амортизації для устаткування;

— знижка на витрати, пов'язані з професійною підготовкою кадрів тощо.

Досвід зарубіжних країн становить певний інтерес для України, і загальні риси, властиві ба¬гатьом країнам, мають враховуватися при формуванні державної політики підтримки малого підприємництва в Україні.

 1. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (416)

  Реферат
  Принятый 25 октября 2001 года Земельный кодекс РФ, возможно, не оправдал ожиданий. Невооруженным глазом можно заметить огромное количество недочетов юридико-технического характера, которые неизбежно повлекут за собой проблемы не столько
 2. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (3)

  Документ
  РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (ЖУ "ПІВДЕННЕ" ДП "ЕКОС" АТ ХК "КИЇВМІСЬКБУД") 42
 3. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (4)

  Реферат
  Живой современный язык находится в постоянном движении и развитии. Каждый человек, говорящий или пишущий на родном языке, подражая миллионам носителей этого языка (если это развитой язык большого народа), черпая из сокровищницы своего
 4. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (9)

  Документ
  ВСТУП 3РОЗДІЛ 1. Методологічні засади оцінки фінансово-господарського стану з точки зору його інвестиційної привабливості 61.1. Інвестиційна привабливість як передумова перспективного розвитку торговельного підприємства 61.
 5. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (15)

  Реферат
  Предложение – основная грамматическая категория синтаксиса, проти-вопоставленная в системе слову (словоформе) и словосочетанию по формам и значениям и функциям назначениям [30].
 6. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (27)

  Документ
  Вступ 2Розділ І. Основні аспекти і проблеми дефініції поняття “міжнародний тероризм” 51.1. Витоки та сутність міжнародного терроризму 51.2. Причини і мотиви терористичної діяльності 211.
 7. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (57)

  Документ
  Докорінні зміни в економіці України, зумовлені переходом її до ринку, визначили необхідність створення такого господарського механізму, який дасть змогу підприємствам (фірмам) реалізувати принципи ринкових відносин, сприятиме підвищенню
 8. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (60)

  Документ
  Актуальність дослідження. Міжнародна торгівля посідає особливе місце в складній системі світогосподарських зв’язків. Вона опосередковує практично всі види та форми міжнародного співробітництва, включаючи спільну підприємницьку діяльність
 9. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (62)

  Документ
  ВСТУП Актуальність теми дослідження обумовлена виникненням проблем у процесі організації обліку у бюджетних установах, що пов’язані із реформуванням економічної системи України в цілому і бухгалтерського обліку зокрема, що спонукає

Другие похожие документы..