Програма та навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації Укладач


ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВКА

практичних психологів

Програма

та навчально-тематичний план

курсів підвищення кваліфікації

Укладач:

Лукяненко Н.О., методист обласного центру практичної психології і соціальної роботи,

Новак О.О., в.о. доцента кафедри

педмайстерності ПОІППО

Рецензенти:

Моргун В.Ф., к.психол.н., професор, зав. кафедрою психології Полтавського державного педагогічного університету,

Губіна Т.І.., ст. викладач кафедри психології Полтавського державного педагогічного університету

Полтава, 2008

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма курсів підвищення кваліфікації практичних психологів передбачає підвищення фахового рівня та вдосконалення фахової майстерності практичних психологів дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти всіх кваліфікаційних категорій.

Програма включає теоретичні та практичні питання прикладної психології: діагностика, корекційно-розвивальна, консультативна, просвітницька, навчальна роботи, направленої на забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу.

Програма включає організацію і зміст методичної роботи, узагальнення та вико­ристання кращого досвіду практичних психологів.

Основна мета: підготовка практичних психологів до здійснення освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення умов для всебічного особистісного розвитку дітей і учнівської молоді, збереження їх психічного здоров’я, впровадження діагностичних, розвивальних, корекційних, просвітницьких програм навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій дітей.

Завдання:

 • ознайомити слухачів курсів підвищення кваліфікації з новітніми технологіями здійснення соціально-психологічного супроводу розвитку дітей та учнівської молоді;

 • передати новітні теоретичні знання та розвинути практичні навички в основних видах діяльності психологічної служби (діагностичній, розвивальній, корекційній, реабілітаційній, профілактичній, прогностич­ній, просвітницькій, консультативній);

 • ознайомити з програмно-методичними документами та матеріалами, вимогами, державними стандартами щодо забезпечення соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу, основними напрямками та перспективами розвитку освіти, психологічної служби системи освіти України;

 • вивчити сучасні підходи у здійсненні превентивного виховання, формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, його цінності, умінь і навичок ЗСЖ, захисті психічного здоров’я дітей;

 • ознайомити з новітніми досягненнями в області теоретичної та практичної психології, у т.ч. – щодо вивчення закономірностей психічного розвитку та умов формування гармонійно розвинутої особистості дитини;

 • вдосконалити фахову майстерність практичних психологів (соціальних педагогів) щодо використання психодіагностич­них, корекційних, розвивальних, профілактичних, просвітницьких методик у своїй практичній роботі;

 • удосконалити уміння і навички консультативної роботи.

Програмою передбачено:

 • цикл лекцій та практичних занять з актуальних проблем діяльності практичних психологів;

 • участь у психологічних тренінгах: розвитку комунікативних якостей, первинної профілактики негативних соціальних явищ (тренінг-презента­ція);

 • перегляд відеоматеріалів, моделювання та представлення власних програм розвивальних, просвітницьких занять з учнями;

 • проведення конференції з обміну досвідом;

 • психологічна практика.

Тематика лекційних та семінарських занять, організація психологічної практики відповідають змісту роботи психологічної служби системи освіти. Характер та методика розкриття тем співвідноситься з потребами практичних психологів.

Кількість годин для опрацювання кожної з тем, що передбачені навчально-тематичним планом курсів, визначена відповідно до тривалості курсів, їх проблематики та актуальності напрямку роботи. На основі результатів вхідного діагностування окремі теми, їх зміст, тривалість можуть бути змінені або доповнені.

Для завершення різних видів курсів використовуються такі форми роботи з практичними психологами (соціальними педагогами):

 • підготовка та захист реферату;

 • тестування з фаху;

 • співбесіда з актуальних методичних та практичних питань;

 • залік.

Практичний психолог повинен знати:

 1. Цілі та пріоритети державної освітньої політики. Нормативні документи, що визначають роботу практичного психолога у навчальному закладі:

 • “Конституція України”, “Декларація прав людини”, “Декларація про права дитини”, Закон України “Про освіту”, Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті, “Концепція розвитку загальної середньої освіти”;

 • “Положення про психологічну службу системи освіти України”, “Типове положення про атестацію педагогічних працівників України”, вимоги до кваліфі­кацій­них категорій;

 • правила оформлення та ведення документації (графік роботи, план роботи, протоколи індивідуальних консультацій, індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування, журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, журнал психологічного аналізу уроків).

 1. Основні напрямки діяльності психологічної служби системи освіти.

 2. Моделі роботи практичного психолога у навчально-виховних закладах різного типу.

 3. Основи педагогіки та психології.

 4. Навчальні посібники з питань прикладної психології, обладнання.

 5. Форми і методи підвищення професійної майстерності.

 6. Основи трудового законодавства з питань освіти.

 7. Основи комп’ютерної грамотності.

Практичний психолог повинен володіти вміннями:

 • визначити психологічну готовність дитини до навчання у школі (діагностика і методика забезпечення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які виявилися непідготовленими до шкільного життя);

 • первинного обстеження дітей при комплектуванні перших класів (виявлення дітей, які мають труднощі в адаптаційний період; індивідуальна психодіагностика для визначення причин труднощів при адаптації)

 • профілактика дезадаптації учнів під час переходу з початкової до середньої ланки шкільної освіти (виявлення можливої “групи ризику”)

 • основами роботи з обдарованими дітьми (психодіагностика дітей з високим творчим, інтелектуальним потенціалом, виявлення здібностей і обдарувань дітей)

 • психологічний супровід розвитку підлітків (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру; проводити тематичні бесіди, тренінги; надавати психологічну допомогу в кризових ситуаціях)

 • допомога в професійному самовизначенні старшокласників (групова психо­діагностика професійних нахилів, інтересів, здібностей; профорієнтаційні бесіди та ігри; індивідуальні консультації з проблеми професійного вибору)

 • зміст роботи з учнями старшого шкільного віку (виявлення психологічної готовності до “дорослого життя”, діагностика варіантів особистісного самовизначення)

 • допомога у налагодженні шкільної дисципліни (консультування педагогів, групова психокорекційна робота з формування навичок саморегуляції)

 • методи запобігання конфліктів серед учнів (соціометричні дослідження, визначення структури взаємовідносин, консультування класних керівників за результатами дослідження, спеціальні заняття з учнями для розвитку навичок конструктивного розв’язання конфліктів)

 • робота з підлітками групи “ризику” (виявлення акцентуацій характеру, розробка програми педагогічної і психологічної корекції неадекватної поведінки підлітків)

 • орієнтація учнів на здоровий спосіб життя (застосування психокорекційних програм, тренінги з розвитку навичок прийняття рішень)

 • виявлення дітей, які потребують особливої уваги (виділення серед невстигаючих учнів дітей з вадами розвитку; оформлення документів і направлення на обстеження до ПМПК; методичне забезпечення корекційно-відновлювальними і розвивальними видами роботи з цією категорією дітей)

 • психологічне забезпечення диференційного навчання (допомога вчителям у визначенні індивідуального підходу до навчання і виховання учнів)

 • психологічна підтримка вчителя (навчання саморегуляції, аутотренінгу; психологічні тренінги особистісного росту, позитивного мислення, подолання конфліктів).

Навчально-тематичний план підвищення кваліфікації

практичних психологів

Функціональна підготовка з фаху

з/п

Назва теми

Л

П

Всього

1.

Взаємодія практичного психолога закладу освіти і психолого-медико-педагогічної консультації

2

2

2.

Використання інформаційних технологій у роботі практичного психолога, соціального педагога

2

2

3.

Особливості діяльності практичного психолога у дошкільному закладі

2

2

4.

Особливості роботи практичного психолога в умовах загальноосвітнього навчального закладу

2

2

5.

Використання елементів тренінгу у корекційно-розвивальній роботі

4

4

6.

Практична конференція з обміну досвідом «Організація соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу»

4

4

7.

Спецкурс «Основні види діяльності шкільного психолога»

10

6

20

7.1

Усвідомлення психологом своєї особистості. Підтримка становлення і розвитку працівника психологічної служби.

2

2

7.2

Просвітницька робота у навчальних закладах як форма роботи щодо запобігання торгівлі людьми

2

2

7.3

Впровадження сучасних технологій в роботі психологічної служби ЗНЗ. Психологічні аспекти перспектив розвитку інформаційних систем

2

2

7.4

Особливості взаємодії практичного психолога з педагогічним колективом навчального закладу

4

4

7.5

Організація психологічного супроводу профільного навчання

2

2

7.6

Проектний підхід до діяльності психологічної служби як засіб підвищення ефективності роботи

2

2

7.7

Експертиза психологічного та соціологічного інструментарію в системі освіти Полтавської області

2

2

7.8

Нормативно-правове забезпечення діяльності працівників психологічної служби системи освіти

2

2

4

8.

Спецкурс «Психологічні аспекти роботи з сім’єю»

10

4

14

8.1

Організація роботи практичного психолога у кризових ситуаціях

2

2

8.2

Використання психологічних і психотерапевтичних технік у роботі шкільного психолога-консультанта

2

2

4

8.3

Співзалежність - хвороба членів сімей алкоголіків та наркоманів. Особливості психічного розвитку дітей у сім’ях, де один із членів є хімічно залежним

4

4

8.4

Психологічні аспекти реабілітації батьків

2

2

8.5

Формування у батьків навичок усвідомленого виховання

2

2

9.

Спецкурс «Порушення психічних процесів у дітей та методи їх дослідження»

4

6

10

9.1

Дослідження психічних процесів і станів у дітей дошкільного і шкільного віку

2

2

9.2

Психолого-педагогічна характеристика відхилень у розвитку дітей

2

2

9.3

Застосування патопсихологічних знань у практичній діяльності шкільного психолога. Нервово-психічні поведінкові прояви в дитячому віці

2

2

9.4

Методика діагностування причин шкільного невстигання першокласників. Основи дитячої нейропсихології

2

2

10.

Педагогічна практика

4

2

6

10.1

Використання прийомів саморегуляції у роботі роботі практичного психолога

4

4

10.2

Особливості роботи практичного психолога у роботі з дітьми з особливими потребами

2

2

11.

Залік

2

2

 1. Програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації Укладачі: Рецензенти: Кирилюк М. В., методист

  Документ
  Барболіна Т.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського державного педагогічного університету ім.
 2. Тематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  завідувач кафедри філософії і соціології освіти Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук, доцент
 3. Тематика випускних робіт, творчих про ектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т.
 4. Навчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості

  Документ
  . Система територіальної організації державного управління. 3. Місцеве самоврядування в системі територіальної організації влади.
 5. Функціональна підготовка учителів фізики та астрономії програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації

  Документ
  Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії розроблена на основі навчально-тематичних планів Міністерства освіти і науки України, концепції фізичної та астрономічної освіти 12-річної школи, законів
 6. Ти модернізація професійної освіти І навчання: проблеми, пошуки І перспективи збірник наукових праць Випуск 2 київ-2012

  Документ
  Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2012.
 7. Програма для слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Громадянська освіта» Пояснювальна записка

  Документ
  Процес розбудови і утвердження України як суверенної, правової, демократичної, соціально орієнтованої держави, визнання її світовою спільнотою відкрило перед шкільною соціогуманітарною освітою нові горизонти.
 8. План роботи Одеського обласного інституту удосконалення вчителів (2)

  Документ
  Робота Одеського обласного інституту удосконалення вчителів була спрямована на реалізацію освітньої політики, визначеної Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указом Президента України “Про невідкладні заходи
 9. Навчально-тематичний план курсу "Менеджмент" 4 Програма курсу "Менеджмент" 5 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів до семінарських та практичних занять 11 Список літератури 25

  Документ
  Можливо багато хто з Вас задавався питанням, чому деякі компанії досягають успіху у бізнесі, а інші - зазнають невдачі? Чим визначається успіх організації і що можна зробити для його досягнення? Щоб знайти відповіді на ці запитання,

Другие похожие документы..