Конспекти вступних уроків 10 клас Тема: Мовлення як предмет вивчення стилістики І культури мовлення

Плани-конспекти вступних уроків

10 клас

Тема: Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення

Мета: дати поняття про загальнонародну мову та літературну мову, мовну норму та мовний варіант, культуру мови та культуру мовлення, розмежувати мовлення правильне (таке, що відповідає мовним нормам) і мовлення комунікативно доцільне (скероване на максимальне досягнення мети спілкування); розвивати логічне мислення, увагу до системи вимог щодо вживання мови в мовленнєвій діяльності, повагу до рідної мови.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник1, таблиця.

Зміст уроку

І. Організаційно-психологічний момент.

* Знайомство з новим підручником.

 • Читання передмови.

 • Ознайомлення з використаними в підручнику умовними позначеннями (знаками-символами).

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

ІІІ. Підготовка до вивчення нового матеріалу

*Робота з підручником. Колективне усне виконання вправи 1.

*Прочитати спроектовані на дошку речення. Про які види мовленнєвої діяльності прямо або опосередковано йдеться в кожному з речень? Чому мова й мовлення нерозривні? Які види мовленнєвої діяльності являє собою спілкування?

Заговори, щоб я тебе побачив (Сократ). Як крапля довбає камінь не силою, а падінням, так людина стає вченою не примусом, а читанням. (Овідій ) Навчившись слухати, матимеш користь навіть від тих, хто говорить погано. (Плутарх.) Очі – дзеркало душі... Та ще більше дзеркало – язик! (О.Сухомлин.) Вірнішого і сердечнішого побратима, ніж папір, я не знаю. (В.Симоненко.) Розумного одразу видно, дурного одразу чутно. (О.Перлюк.) Перо коротше за багнет, а коле глибше (М.Полотай). Думай довго, пиши коротко. (А.Коваль.) Читання робить людину обізнаною, бесіда — кмітливою, а звичка записувати — точною. (Ф.Бекон.)  Чим менше думаєш, тим більше говориш. (Ш.Л. Монтеск’є.)

ІV. Сприйняття нового матеріалу.

* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу.

Спілкування – це передавання певної інформації, обмін нею між людьми.

Процес спілкування являє собою різні види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння,

читання, письмо. Форми спілкування бувають різні: полілог (групова розмова), діалог

(розмова двох людей), монолог (наявність співрозмовника не обов»язкова). Отже,

мовлення – це діяльність, пов»язана з функціонуванням мови, це спілкування засобами мови, тобто через посередництво мовних одиниць. Мова і мовлення нерозривні.

Розмежовують поняття загальнонародна мова і літературна мова.

Загальнонародна мова - це сукупність слів, граматичних форм, особливостей вимови

й наголошення, що їх використовують люди, для яких українська мова рідна.

Загальнонародна мова охоплює діалекти, просторіччя, професійну лексику, жаргони тощо.

Вищою формою загальнонародної мови є літературна мова.

Літературна мова - відшліфована форма загальнонародної мови, що постає на основі її

писемної форми і в усному та писемному виявах обслуговує життя нації: державну діяльність,

законодавство, науку, культуру, художню літературу, театр, засоби масової інформації.

Сучасна українська літературна мова опрацьовується науковцями, письменниками та

іншими діячами культури і науки.

Шанобливе та дбайливе ставлення до літературної мови є ознакою патріотизму й високої

духовності.

V. Вправи на закріплення здобутих знань.

*Робота з підручником.

Усне виконання вправи 2.

* Дати відповіді на запитання: Які види мовленнєвих помилок вам відомі? Які помилки найпоширеніші в мовленні ваших однокласників? Друзів? Як ставитеся до помилок у мовленні ви? Наскільки важливо володіти літературною мовою?

*Усне виконання вправи 3.

*Прочитати. Пояснити відмінність між поняттями культура мови та культура мовлення.

Важливим поняттям мовознавства є варіативність.

Варіанти - це паралельні форми існування мовних одиниць. Серед мовних варіантів

виділяють : варіанти звука, фонетичні варіанти слова (униз/вниз), словотвірні варіанти

слова (олениця/олениха), варіанти морфеми (префікси з-/зі-/із), варіанти

словосполучення (українська пшениця/пшениця з україни) і речення (Сказати слово/

Сказано слово), варіанти фразеологізмів (підрізати/обтяти крила).

Мовна норма – мовний варіант у сфері вимови, слововживання, словозміни, який

закріплений практикою та рекомендований до вживання як обов’язковий. Порушення

мовних норм утруднює спілкування.

Саме з поняттям мовної норми нерозривно пов’язана літературна мова. Адже літературна

мова – це унормована та відшліфована форма загальнонаціональної мови.

Мовне правило - це наукове осмислення, визначення, формулювання мовної норми.

Саме норми літературної мови є підґрунтям правил, якими користуються в усному і

писемному мовленні.

Нормативність мови, її відповідність тим вимогам, які ставлять перед мовою в суспільстві,

вивчає розділ мовознавчої науки «Культура мови». У цьому розділі науки про мову

розглядають питання мовних норм і доцільності вживання мовних засобів залежно від мети

й умов спілкування.

Інше значення терміна культура мови - уміння правильно говорити й писати, добирати

мовні засоби відповідно до мети й обставин спілкування, грамотно, логічно, точно й

виразно передавати засобами мови свої думки, почуття й переживання. Мові високої

культури властиві багатство словника, різноманітність граматичних форм і синтаксичних

конструкцій, логічна стрункість і виразність.

Таким чином, розрізняють мовлення правильне (таке, що відповідає мовним нормам)

і мовлення комунікативно доцільне (скероване на максимальне досягнення мети

спілкування).

Культура мовлення - це система вимог щодо вживання мови і мовленнєвій діяльності –

усній і писемній. Належний рівень культури мовлення засвідчує розвинений інтелект та

високу загальну культуру особистості. Культура мовлення забезпечує високий рівень

спілкування, ушляхетнює стосунки між людьми, сприяє підвищенн. Загальної культури

особистості та суспільства в цілому. Плекати культуру мовлення - обов’язок кожного.

Отже, літературна мова - це оброблена, унормована форма загальнонародної

мови. Саме унормованістю літературна мова протиставляється іншим різновидам

національної мови: діалектам, жаргонам, просторіччю. У писемному та усному різновидах

вона обслуговує культурне життя народу.

Українська літературна мова постійно розвивається й збагачується. Цей процес

супроводжується усталенням, шліфуванням обов»язкових для всіх мовців літературних

норм (З підручника.)

НОРМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

СТИЛІСТИЧНІ

правильне вживання у висловлюванні певного стилю

властивих йому мовних засобів

ОРФОЕПІЧНІ

правильна вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень,

правильне наголошення слів.

ОРФОГРАФІЧНІ

правильне написання слів і їхніх значущих частин, написання слів

окремо, разом чи через дефіс, правильне вживання великої літери

ЛЕКСИЧНІ

використання слів у властивому їм значенні та правильне

поєднання слів за змістом у реченні і словосполученні

СЛОВОТВІРНІ

правильне творення слів

МОРФОЛОГІЧНІ

правильна словозміна самостійних частин мови

СИНТАКСИЧНІ

правильна будова словосполучень і речень

ПУНКТУАЦІЙНІ

дотримання правил уживання розділових знаків* Опрацювання таблиці.

*Робота в парах. Відредагувати речення. Пояснити, які норми літературної мови порушено. З опорою на таблицю визначити тип кожної з виправлених помилок.

1. Згадуючи школу, перед нашими очима постає наш дружній клас, бібліотека та оформлений по останньому слову техніки спортзал. 2. Учасники олімпіади вспіли на регістрацію, яку розпочали в 9 годин ранку. Не дивлячись на спеку на протязі дня вони зберігали трудоспособність. Наслідки змагання їм об»явили через три неділі. 3.Без хороших знаннів дуже важко знайти своє місто в житті.

4. Сидячі в залі глядачі нестямилися від зачарування від п’єси. Їхній захват можна було збагнути по їх очах і дарованих виконавцям ошатних букетах. 5. Самий щасливий день у моєму житті це переможна гра по футболу з командою «Спартак». 6. Я рахую, що старшокласникам нічого не помішає прийняти участь у слідуючих міроприємствах: зустрічі з випускниками прошлих років і організації шкільного музея.            

*Робота в групах. Прочитати лист, надісланий школярем до редакції мовної телепрограми (стилістику та орфографію збережено).

Завдання:

 • Визначте допущені в листі мовленнєві помилки, усно виправте їх. Які норми літературної мови порушено?

 • Напишіть відповідь авторові листа, висловивши ваше розуміння порушеної проблеми.

Велика помилка відповідальних осіб є і в тому, що дозволяють людям позначати у паспортах та інших офіційних документах імена, прізвища українськими літерами у російському варіанті, наприклад: "Нікіта" замість Микита, "Анна" замість Ганна, "Крістіна" замість Христина чи прізвища, наприклад: "Іванєнко" замість Іваненко, "Літвінова" замість Литвинова... Це теж псує рідну мову.

Потрібен бути вироблений єдиний український стандарт стосовно цього, бо українська мова також має свою власну історичну специфіку, отже імена, прізвища, назви повинні відповідати їй. Ну от так заведено у нас що не "Анна" як скрізь у світі, а Ганна, що не "Ніколай", "Нікола", а Микола.

Просто в основному на ці імена негативна реакція багатьох людей, наприклад, на Слобожанщині, нехотять бути "Миколою" чи Ганною, чи Наталкою (до речі, бачив у документах тільки "Наталія") а мало чого не хотять, не подобається називатися як належить по-вкраїнські - хай їдуть звідси. Що буде, як Тома Сойєра перефарбувати на Хому Квасоленка?

 1. Урок вивчення нового матеріалу (2)

  Урок
  Мета: забезпечити усвідомлення учнями значення мови як основного засобу спілкування, формування думки й пізнання; усвідомлення значення державної мови для зміцнення української державності; сприяти формуванню патріотичних почуттів
 2. Програма з української мови

  Документ
  Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить
 3. Програма для профільного навчання учнів 10 (1)

  Документ
  Як засіб пізнання дійсності українська мова сприяє розвитку інтелектуальних і творчих здібностей старшокласників, їхнього абстрактного мислення, пам′яті та уяви, мовного чуття й мовного смаку, вихованню естетичного інтересу, усвідомленої
 4. Програма для профільного навчання учнів 10 (2)

  Документ
  Як засіб пізнання дійсності українська мова сприяє розвитку інтелектуальних і творчих здібностей старшокласників, їхнього абстрактного мислення, пам′яті та уяви, мовного чуття й мовного смаку, вихованню естетичного інтересу, усвідомленої
 5. 10-11 класи Профільний рівень Пояснювальна записка Вступ, мета та завдання профільного навчання з української мови (1)

  Документ
  Як засіб пізнання дійсності українська мова сприяє розвитку інтелектуальних і творчих здібностей старшокласників, їх абстрактного мислення, пам′яті і уяви, мовного чуття і мовного смаку, вихованню естетичного інтересу, усвідомленої
 6. 10-11 класи Профільний рівень Пояснювальна записка Вступ, мета та завдання профільного навчання з української мови (2)

  Документ
  Як засіб пізнання дійсності українська мова сприяє розвитку інтелектуальних і творчих здібностей старшокласників, їх абстрактного мислення, пам′яті і уяви, мовного чуття і мовного смаку, вихованню естетичного інтересу, усвідомленої
 7. 10-11 класи Профільний рівень Пояснювальна записка Вступ, мета та завдання профільного навчання з української мови (3)

  Документ
  Як засіб пізнання дійсності українська мова сприяє розвитку інтелектуальних і творчих здібностей старшокласників, їх абстрактного мислення, пам′яті і уяви, мовного чуття і мовного смаку, вихованню естетичного інтересу, усвідомленої
 8. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором українська мова

  Документ
  ДО РОЗПОДІЛУ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ 5-10 КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ШКІЛ ДЛЯ ДІТЕЙ СЛІПИХ ТА ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ
 9. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (філологічний напрям, профіль українська філологія)

  Документ
  Мова є одним із найважливіших засобів профілізації старшокласників, оскільки вона вербалізує картину світу і цим самим є основою світогляду кожної особистості.

Другие похожие документы..