Л. Г. Мельник доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Сумського державного університету

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Сучасні проблеми вищої освіти України
в контексті інтеграції до європейського освітнього простору

Матеріали науково-методичної конференції

(Суми, 6-7 жовтня 2010 року)

Суми

Сумський державний університет

2010

У

ДК [378(477):339.924(4)] (063)

ББК 74.58 (4Укр)

C 91

Рецензенти:

О.Ф. Балацький – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри управління Сумського державного університету;

Л.Г. Мельник – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Сумського державного університету

Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету (протокол № 7 від 9.12.2010 р.)

C91

Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору: матеріали науково-методичної конференції, м. Суми, 6-7 жовтня 2010 р. / за ред. О.В. Прокопенко. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 196 с.

ISBN 978-966-657-337-0

У збірнику викладено матеріали доповідей учасників науково-практичної конференції «Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору», яка відбулася 6-7 жовтня 2010 року у м. Сумах. На конференції було розглянуто проблеми, пов’язані з перспективами реалізації принципів Болонського процесу в Україні, розробленням та впровадженням стандартів вищої освіти, покращанням якості підготовки фахівців, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців, та інші питання.

УДК [378(477):339.924(4)] (063)

ББК 74.58 (4Укр)

ISBN 978-966-657-337-0 © Сумський державний університет, 2010

Зміст

Передмова…………………………………………………...…………...

8

Секція 1. Проблеми управління якістю підготовки фахівців

Бубнов І.В. Підвищення якості інженерної освіти……………………….

11

Грек В.А.Самостоятельная работа студентов как фактор повышения качества их обучения …………………………………………………….

13

Грищенко В.Ф., Коваленко Л.Ю. Розвиток підходів до визначення економічної сутності поняття «трудовий потенціал території» ………

15

Грищенко О.Ф. Дослідження основних проблем партнерства вищої освіти та бізнес-середовища України ………………………………………………..

17

Домашенко М.Д., Савельєва Г.С. Забезпечення якості вищої освіти в Україні ……………………………………………………………………..

19

Древаль О.Ю.,Грищенко І.В. Удосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців з державного управління за сучасних умов господарювання …………………………………………………….

21

Євдокимов А.В., Яковлева Г.В. Кадровий потенціал вищої школи як чинник визначення якості освіти …………………………………………

23

Карпіщенко О.О. Підвищення кваліфікації викладачів як інструмент підвищення конкурентоздатності випускників на ринку праці ……….

25

Мішенін Є.В., Ярова І.Є. Управління знаннями в системі підготовки фахівців лісового господарства ………………………………………….

27

Олефіренко О.М. Проблеми управління якістю підготовки фахівців з економічних спеціальностей в системі вищої освіти України ………...

34

Прокопенко О.В. Підходи до оцінки якості освіти у вишах …………...

36

Старченко Л.В., Коваленко Е.В. Исследование и моделирование в обучении студентов экономических специальностей …………………...

39

Швиндина А.А. Деловые игры как катализатор процесса обучения ……

41

Ярова І.Є. До питання формування системи управління якістю освіти ……………………………………………………………..…………

43

Секція 2. Проблеми розроблення та впровадження стандартів вищої освіти

Балджи М.Д.,Мрук М.М. Рекомендації щодо створення національного стандарту вищої освіти України ………………………………………….

45

Бубнова І.С. Невербальна техніка – засіб впливу на студентів …………

47

Горобченко Д.В. Формирование системы образования в целях устойчивого развития с учетом концепции экологического долга ….....

49

Гриценко Л.Л., Боярко І.М. Актуальні напрями удосконалення вимог щодо якості виконання дипломних робіт випускників вищої школи .....

54

Денисенко А.Ф. Проблеми вищої освіти в Україні в сучасних умовах ...

56

Євдокимов А.В, Скібіна Т.І., Срібранець Ю.С. Проблеми підвищення практичної цінності знань у галузі післядипломної освіти ……………

58

Касьяненко Т.В. Екологічна складова вищої освіти в системі забезпечення сталого розвитку …………………………………………...

60

Крaпивний І.В. Вимоги до підготовки фахівців в умовах формування економіки знань ……………………………………………………………

61

Кулішов В.В. Підготовка майбутніх економістів європейського рівня ...

63

Муліна Н.І. Багаторівневість контролю якості знань студентів як складова системи управління якістю університету ……………………...

67

Рожкова Є.Ю. Студентське самоврядування – дієва форма виховання молоді ……………………………………………………………………….

69

Сотник І.М. Трансформація стандартів вищої освіти України з урахуванням проблем ресурсозбереження …………………………….. ..

72

Тараненко Ю.В. Образование в развитии на пульсе времени …………..

74

Тєлєтов О.С. Вища освіта і наука в Україні: здобутки, проблеми, перспективи ………………………………………………………………...

76

Чигрин О.Ю. Освіта для сталого розвитку: проблеми та перспективи впровадження в Україні ……………………..………………………….....

83

Секція 3. Економічні проблеми розвитку вищої освіти

Біловодська О.А. Основні переваги використання вірусного маркетингу в системі вищої освіти …………………………………….....

88

Брюханов М.В. Інноваційна діяльність і економічне зростання: теорії і факти ………………………………………………………………………..

90

Зайцева С.А. Для чего мы стремимся получить высшее образование и оправдывается ли оно экономически? …………………………………..

92

Захарова О.В. Стан фінансування освіти як індикатор ефективності інвестування у людський капітал ………………………………………..

94

Костюченко Н.М., Смоленніков Д.О. Шляхи пошуку фінансування студентського самоврядування ………………………………………….

97

Лукаш О.А. Підходи до викладання дисципліни «Економіка підприємства» в розрізі трансформації соціально-економічних систем .

99

Павленко О.О., Глівенко С.В. Аналіз сучасних проблем функціонування університетів ……………………………………………

101

Пересадько Г.О. Система вищої освіти Сумської області ………………

103

Прокопенко О.В., Прокопенко М.О. Вибір вищого навчального закладу старшокласниками ……………………………………………....................

105

Сабадаш В.В., Люльов О.В. Особливості формування економічних знань у студентів технічних спеціальностей …………………………...

106

Скляр І.Д. Проблеми та завдання підготовки магістрів з економічних спеціальностей ……………………………………………………………..

108

Тархов П.В., Жукова Т.А., Савченко Ю.Г. Економічні проблеми розвитку вищої освіти ……………………………………………………

110

Секція 4. Проблеми та перспективи реалізації принципів болонського процесу в Україні

Божкова В.В., Сагер Л.Ю. Тестування як форма контролю знань: переваги та недоліки ………………………………………………………......

113

Галахова О.В. Причины и следствия проблем в национальной образовательно-научной сфере Украины ……………………………….....

115

Голишева Є.О. Болонський процес в Україні: прорив чи провал ………

117

Дерев’янко Ю.М. Деякі питання вдосконалення кредитно-модульної системи організації навчального процесу у СумДУ ………………….....

119

Кубатко А.В. Исследование мотивации студентов в процессе учебной деятельности ……………………………………………………………….

121

Лук’янихіна О.А.,Вакуленко І.А. Переваги самостійної роботи студентів у рамках кредитно-модульної системи …………………….....

123

Петрушенко Ю.М., Ковдик В.В. Болонський процес в Україні: свобода чи добровільне обмеження? ……………………………………………….

125

Смоленніков Д.О. Впровадження кредитно-модульної системи як засіб підвищення об’єктивності оцінювання рівня набутих знань та умінь студента …………………………………………………………………….

127

Шипуліна Ю.С. Проблеми впровадження Болонської системи освіти у вузах України …………………………………………………………........

129

Школа В.Ю., Шевченко О.Ю. Переваги та недоліки болонського процесу ……………………………………………………………………..

131

Секція 5. Впровадження дистанційної освіти

Волк О.М. Підвищення освітнього та професійного рівня в галузі інформаційних технологій ………………………………………………. .

134

Зайцев О.В. Процент, його суть та термінологічна однозначність при практичному застосуванні ………………………………………………...

136

Зубань Ю.О. Особливості впровадження дистанційної форми навчання в Сумському державному університеті ……………………......................

140

Козин Э.Г. Некоторые проблемы дистанционного обучения как современной альтернативы традиционной форме заочного обучения ...

145

Лисиця В.І. Класифікація недоліків дистанційної форми навчання та шляхи їх подолання ………………………………………………………..

147

Махнуша С.М. Перспективи дистанційної форми підготовки фахівців з маркетингу ………………………………………………………………….

149

Мішеніна Н.В., Мішеніна Г.А. Якість навчального процесу дистанційної освіти: орієнтація на споживача …………………………..

151

Пликус И.Й. Дистанционное образование как часть процесса формирования новой модели образования ………………………………

153

Савченко К.В. Інформатизація процесу підготовки фахівців економічного профілю ………………………………………………….....

155

Сумина О.Н. Инновационный подход к организации дистанционного обучения ……………………………………………………………………

157

Терехов Є.М. Навчальний процес на базі «мережевого персонального комп’ютера» ………………………………………………………………..

159

Секція 6. Міжнародна співпраця та інтеграція у сфері вищої освіти

Домашенко М.Д., Дворник Р.С. Оцінка якості освіти як показник розвитку країни …………………………………………………………….

163

Дудкін О.В. Механізм соціальної відповідальності організації................

165

Загвойська Л., Максимів Л. Роль університетів у формуванні суспільства сталого розвитку ……………………………………………

167

Ілляшенко С.М., Ілляшенко Н.С. Досвід розробки курсу "Інноваційний менеджмент"за програмою TEMPUS …………………………………….

171

Нилова Н.М.,Нилова М. Высшее образование в Финляндии …………..

176

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Перспективи підготовки в СумДУ фахівців з міжнародної економіки ………………………………………..

180

Солоха Д.В.,Бєлякова О.В. Дослідження проблем інтеграційних процесів в освітньому просторі України …………………………………

182

Філіпков Ю.С. Проблеми української системи освіти в контексті європейської інтеграції ……………………………………………………

184

Хворост О.О. Впровадження дистанційної освіти – досвід академії Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності ……………………..

188

Чорток Ю.В., Прокопенко О.О., Скиртаченко В.І. Сучасні проблеми післядипломної освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору ………………………………………

190

Шопенська Т.І. Роль і місце вищої освіти в процесі глобалізації економіки …………………………………………………………………...

192

Інформація про факультет економіки та менеджменту Сумського державного університету ………………………………………………...

194

 1. Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 201 1 рік Довідково-бібліографічне видання Випуск 6 Кам'янець-Подільський 2010

  Документ
  К17 Календар знаменних і пам ятних дат Кам янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік / Кам янець-Поділ. нац. ун-т ім.
 2. У двох частинах (2)

  Документ
  До антології ввійшли тексти відомих українських інтелектуалів середини ХІХ – першої половини ХХ століття, які знайомлять читача з основними проблемами і течіями української філософсько-історичної думки.
 3. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка вісник чернігівського державного педагогічного університету (2)

  Документ
  Постановою Вищої атестаційної Комісії України «Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки» включено до переліку наукових видань, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних
 4. Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Том 2 Суми Сумський державний університет 2011

  Документ
  Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За.
 5. Розділ 2 Інноваційні процеси в економіці (1)

  Документ
  В статті досліджуються питання, що пов’язані із використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій у сфері міжнародної торгівлі під час проведення експортно-імпортних операцій при переході до інформаційного суспільства.
 6. Програма міжнародної науково-практичної конференції «модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін» 22-23 жовтня 2009 року

  Документ
  Координатор роботи першого пленарного засідання: проректор з наукової роботи ТНЕУ, завідувач кафедри державного і муніципального управління, доктор економічних наук, професор – Мельник Алла Федорівна.
 7. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 8. Міністерство охорони здоров ` я україни міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет медичний інститут

  Документ
  «Якісна та кількісна оцінка порушень серцевого ритму за даними холтерівського моніторування у хворих з ішемічною хворобою серця і її функціональним класом хронічної серцевої недостатності і її прогностичне значення».
 9. Наукових праць (2)

  Документ
  До збірника увійшли статті, у яких науковці розглядають актуальні проблеми удосконалення навчально-виховного процесу загальноосвітньої і вищої школи, висвітлюють результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук.

Другие похожие документы..