На уроках природничого циклу

Кам'яноярузький навчально – виховний комплекс

Чугуївської районної ради

Інтерактивне навчання

на уроках природничого циклу

Підготувала:

вчитель фізики та математики

Дурихіна Ольга Василівна

2012р.

ЗМІСТ

 1. Загальне поняття про інтерактивні технології.

 2. Інтерактивне навчання як сукупність технологій.

 3. Структура уроку з інтерактивними методиками.

 4. Нетрадиційні уроки з використанням інтерактивних методик.

 5. Значення інтерактивного навчання.

 6. Література.

Вступ

Характерними тенденціями сучасного світу й України, зокрема, є глобалізація та інтеграція суспільного розвитку, що охоплює, економічні, політичні, соціальні і культурні сфери життєдіяльності людини; перехід від постіндустріального суспільства до інформаційного, а потім і до суспільства знань, визнання найвищою цінністю і метою будь-якого соціального розвитку Людину. Нові цивілізаційні виклики висуваютьпідвищені вимоги до особистості.

Очевидним є те, що майбутнє залежить не тільки від того, чи зможе людина адаптуватися й жити в нових умовах, а й від того, чи зможе вона стати суб'єктом і творцем свого життя і суспільства.

Загальновизнаним є те, що освіта й загальноосвітня школа, зокрема, є не тільки джерелом знань, а й обов'язковим етапом розвитку особистості. Тому зміни, що відбуваються сьогодні в освіті, пов'язані з переусвідомленням мети, яка передусім скерована на формування і розвиток особистісних якостей учнів, вдосконалення особистості впродовж життя та результату освіти, який передбачає сформованість ключових компетентностей, що дозволяють легко адаптуватися до соціального середовища і гармонійно його розвивати.

Вимоги до особистості випускника середньої школи сприяли пошуку нових парадигм реформування освіти, її нових моделей і технологій, інноваційних підходів, форм і методів навчання та виховання.

Науковцями і практиками визнано, що набуття знань, формування вмінь і навичок, розвиток особистісних якостей, набуття певних компетентностей особистості учня є найбільш ефективними, якщо в навчально-виховному процесі використовуються інтерактивні форми і методи.

Теоретичні й методичні засади інтерактивної освіти, ефективність її впливу на формування особистості ґрунтовно досліджено у працях І.В. Авдєєвої,

О. Пометун, О. Пєхоти, Г. Селевка та інших.

Особливості застосування інтерактивних технологій, форм і методів у педагогічному процесі розкрили науковці та педагоги: Л.К. Асімова,

Н.Н. Богомолова, Л.А.Петровська та інші.

1. Загальне поняття про інтерактивні технології

Суть інтерактивних технологій у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Це спів-навчання (колективне, кооперативне навчання, навчання у співпраці ), в якому і вчитель, і учні є суб'єктами. Учитель виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи учнів. ІТН найбільше відповідають особистісне зорієнтованому підходу до навчання. ІТН найбільше сприяють формуванню в учнів умінь і навичок, виробленню особистих цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні.

Інтерактивні технології дозволяють забезпечити глибину вивчення змісту. Учні освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінку). При цьому відсоток учнів, які засвоїли знання, досить високий (50%).

Змінюється роль учнів. Вона активна: учні приймають важливі рішення щодо процесу навчання.

Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учня.

Значно підвищується роль особистості педагога. Педагог більше розкривається перед учнями, виступає як лідер, організатор.

Засвоєння незначного обсягу інформації потребує значного часу.

Кожна інтерактивна технологія потребує попереднього розгляду і навчання учнів процедури. Викладач має менший контроль над обсягом і глибиною вивчення, часом і ходом навчання. Результати роботи учнів менш передбачувані. Дисципліна учнів на інтерактивному уроці може бути проблемою для вчителя.

Практично відсутні методичні розробки та літератури з інтерактивних технологій.

Як правило, сучасна система навчання вимагає від учителя охоплення великого обсягу інформації, вона орієнтована на рівні "знання" й "розуміння". Це підштовхує педагога на використання в основному пасивних методів навчання. В середньовіччі використання пасивних методик було виправдане. Учитель мав можливість передати весь обсяг відомої на той час інформації з будь-якого предмета своєму учневі. У сучасному світі ситуація кардинально змінилася. Неможливо одній людині знати все, навіть у якійсь вузькій царині знання. До того ж, як відомо, численні факти добре запам'ятовують комп'ютери. Учні ж повинні мати цілком інші навички: думати, розуміти суть речей, осмислювати ідеї та концепції і вже на основі цього вміти шукати потрібну інформацію, трактувати її та застосовувати в конкретних умовах, формулювати й відстоювати особисту думку. Саме цьому сприяють інтерактивні технології.

Інтерактивні технології потребують певної зміни всього життя класу, а також значної кількості часу для підготування.

Як педагогові, так і учням треба звикнути до них. Можна навіть створити цілий план поступового впровадження інтерактивних технологій.

Краще старанно підготувати декілька занять у навчальному році, ніж часто проводити наспіх підготовлені "ігри".

Можна провести з учнями особливе "організаційне заняття", створити разом з ними "правила роботи в класі". Необхідно налаштувати учнів на старанну підготовку до навчальних семінарів. Можна використовувати спочатку прості інтерактивні технології - робота в парах, малих групах, мозковий штурм тощо. Коли у вчителя і в учнів з'явиться досвід подібної роботи, такі заняття проходитимуть набагато легше, а підготовка не потребуватиме багато часу.

Використання інтерактивних технологій - не самоціль. Це лише засіб для досягнення такої атмосфери в класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню й доброзичливості, дає можливість дійсно реалізувати особистісно-орієнтоване навчання.

Якщо застосування інтерактивних технологій у конкретному класі веде до протилежних результатів - треба переглянути стратегію й обережно підходити до використання подібних технологій. Можливо, варто обговорити цю ситуацію з учнями (чи правильно ви розумієте й використовуєте ІТН, чи готові ви й учні до їх використання?).

Деяким викладачам буває складно розкривати себе перед школярами, висловлювати своє особисте ставлення до матеріалу, показувати некомпетентність у деяких питаннях. Безумовно, не всі викладачі "створені" для інтерактивних технологій. Проте їх використання дає можливість для фахового зростання, для зміни себе, для навчання разом з учнями. Зробити перший крок допоможе сам новий підхід до навчання та його мети, за якого викладач відверто може визнати себе не спеціалістом отримати "право" не знати відповіді на ті або інші запитання (до того ж багато запитань з будь-якого предмета не мають однозначної або єдино правильної відповіді). З іншого боку, після декількох старанно підготовлених уроків викладач зможе відчути, як змінилося ставлення до нього учнів, а також сама атмосфера в класі - і це послужить додатковим стимулом до роботи з інтерактивними технологіями.

Для ефективного застосування інтерактивних технологій, зокрема, для того щоб охопити весь необхідний обсяг матеріалу і глибоко його вивчити (а не перетворити технології на безглузді "ігри заради самих ігор"), педагог повинен старанно планувати свою роботу, щоб:

- дати завдання учням для попереднього підготування: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання;

- відібрати для уроку або заняття такі інтерактивні вправи, які дали б учням "ключ" до освоєння теми;

- під час самих інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно або "граючись" виконали його;

на одному занятті можна використовувати одну (максимум - дві) інтерактивних вправи, а не їх калейдоскоп;

- дуже важливо провести спокійне глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентуючи увагу й на іншому матеріалі теми,
прямо не порушеному в інтерактивній вправі;.

- проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних
матеріалів теми, які не були пов'язані з інтерактивними завданнями.

Для зміцнення контролю над ходом процесу навчання за умов використання інтерактивних технологій викладач повинен добре підготуватися:

- глибоко вивчити та продумати матеріал, у тому числі додатковий,
наприклад, різноманітні тексти, зразки документів, приклади ситуації, завдання

для груп тощо;

- старанно планувати і розробити заняття: визначити хронометраж, ролі
учасників, підготувати запитання й можливі відповіді, виробити критерії оцінки
ефективності заняття ( докладно описуючи хід занять, автори намагались
максимально полегшити підготовку викладача до проведення заняття );

- мотивувати учнів до вивчення шляхом добору найбільш цікавих для учнів випадків, проблем; оголошувати очікуванні результати (мети) заняття й критерії оцінки роботи учнів;

- передбачити різноманітні методи для привернення уваги учнів, налаштування їх на роботу, підтримання дисципліни, необхідної для нормальної роботи аудиторії; цьому, зокрема, можуть сприяти різноманітні вправи-розминки, письмовий розподіл ролей у групах тощо. Передбачається, що оцінювання навчальних досягнень учнів за умов застосування інтерактивних технологій відбуватиметься у формі схвалювання будь-яких, навіть щонайменших успіхів та зусиль учнів. Коментарі щодо учнівських дій, навіть такі, що містять критику, мають починатися з позитивних зауважень. Коригування неточних, неправильних
відповідей та дій можливе лише у формі пропозицій діяти інакше: "Можлива інша відповідь"... , "Існує інша точка зору"..., "Можна сказати (написати, зробити) інакше".... Передусім необхідно дати право самому учневі переглянути свій початковий варіант дій.

Методика перевірки навчальних досягнень учнів має відповідати меті та методиці викладання предмета. Якщо для перевірки знань існують традиційні способи оцінювання, то перевірка навичок потребує набагато більше часу, а переконатися у виховному ефекті навчання безпосередньо на уроці взагалі майже неможливо. Цінності, особисте ставлення проявлятимуться в реальному житті; завдання ж учителя - дати учням можливість висловлювати й захищати особисту думку в будь-яких навчальних ситуаціях у класі та поза школою.

Оцінюючи результати інтерактивного навчання, необхідно враховувати такі умови:

 • тримати баланс перевірки знань, перевірки навичок, виявлення ставлення учнів;

 • використовувати традиційні та інтерактивні технології оцінювання;

 • застосувати групове, змагальне та індивідуальне оцінювання, самооцінку та взаємооцінку учнів;

 • обов'язковим є обговорення критеріїв оцінювання з учнями;

« необхідно враховувати досягнення класу та індивідуальний прогрес учнів.

 1. План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних кадрів та спеціалістів освітніх установ Закарпатської області на лютий-грудень 2011 року

  Документ
  Проректори (завідувачі навчальних відділів) з упровадження кредитно-модульної системи орга-нізації навчального процесу закладів післядип-ломної педагогічної освіти
 2. Про підсумки роботи педагогічних колективів закладів освіти Кілійського району у 2010-2011 н р. І основні завдання на 2011 2012 н р

  Документ
 3. Зведений план науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек україни та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності (1)

  Документ
  Зведений план науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України у 2011
 4. На засіданні вченої ради Закарпатського іппо протокол №4 від 18 грудня 2009 року

  Документ
  У структурі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти у 2009 році діяли такі навчальні і наукові підрозділи: три кафедри – педагогіки, психології і теорії управління освітою (завідувач кафедрою професор Химинець В.
 5. На уроках географії

  Урок
  Мойсеєва С.Г., завідувач лабораторією природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
 6. Зміст (94)

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації
 7. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (3)

  Дипломная работа
  Проектування та моделювання професійного зростання педагогічних працівників в системі неперевної освіти на засадах комепетентнісно орієнтованого навчання
 8. Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

  Дипломная работа
  У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року.
 9. План роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу кз «Горянівська сзш»

  Документ
  1.1. Методичне об’єднання (далі МО) вчителів здійснює навчально-методичне забезпечення середньої освіти та позакласну діяльність з предмету, організовує вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників

Другие похожие документы..