Конспект уроку на тему “Толерантність” Тема уроку: Толерантність

Конспект уроку на тему “Толерантність”

Тема уроку: Толерантність.

Автор

Фідря Олег Григорович, викладач історії та правознавства ЗОШ №5 м.Рівного.

Мета уроку

спираючись на власний життєвий досвід учнів, допомогти їм усвідомити суть поняття "толерантність" і встановити свій рівень толерантності:

 • продовжити формувати в учнів розуміння переваги розумного компромісу над конфронтацією;

 • сприяти виробленню потреби у толерантній поведінці та несприйняттю

 • почуття расової, релігійної, культурної переваги у свідомості людей в любій формі.


Основні (базові) вивідні ідеї:

 • Неприпустимість порушення прав людей за національною, релігійною та культур­ною ознаками.

 • Те, що інші відрізняються від Вас, не є показником вашої переваги;

 • Толерантне ставлення до інших – основ а для порозуміння та співробітництва

Обладнання: Таблиця узагальнених результатів випереджуючого завдання № 1; таблиця узагальнених результатів випереджаючого завдання №2; інформаційно-розвивальний вузол до теми.

Метод проведення уроку: Комунікативно – діалогічна модель з елементами технології інформаційно-розвивальних вузлів (ІРВ).

Час проведення: урок (45 хвилин).

Хід уроку

Структ. Елементи

Час

Облад­нання

Короткий зміст роботи

Очік. результат

Прим.

Вступ

3хв

3 курсів вітчизняної та всесвітньої історії, правознавства, громадянської освіти та інших Ви вже побачили, що, нажаль, протиріччя, сутички, конфлікти та війни супроводжують людство з перших кроків його існування. За 50 віків, за підрахунками вчених, відбулося приблизно 14500 воєн (за останні 50 - 200 воєн). За всю свою історію людство мало лише 300 "мирних років". Якшо весь час існування людства прийняти за добу (24 год.), то ці мирні роки складуть у ній лише 6,5 секунди. Людство витрати.гю на конфлікти величезні кошти і заплати.п.о мільйони житпгів за свої потреби, інтереси, помилки та прорахунки. Люди навчились. Навіть поділяти війни та конфлікти на "справедливі" і "несправедливі", "прогресивні" та "рєакційні".

Конфлікти, війни велися за ринки збуту, за джерела сировини, за контроль над торгівельнилш шляхами, за чужі території за звільнення від іноземного гноблення, за владу.

Особливу групу серед них займають війни і конфлікти за ідеологічними мотивами, інколи вони викликалися почуттям власної переваги, впевненістю у власній правоті, нетерпимістю до звичаїв, традицій і переконань інших народів, релігійних груп тощо.

Блок орієнтовної діяльності (акту­алізація, моти­ва­ція)

5хв

На попередніх заняттях ми вже знайомилися з поняттям "дискримінація" та різними її проявами. Давайте згадаємо основні поняття з попередніх тем

ІРВ,

завд. №1

Виконання учнями завдання №1 ІРВ, звірка результатів.

 • Чи стикалися ви у своєму житті з нетолерантним ставленням до себе за етнічною або релігійною ознакою? (Образливі прізвиська, анекдоти, не брали в гру).

 • Чи знаєте ви подібні випадки з життя своїх знайомих?

 • Що ви (або вони) відчували при цьому? Нетолерантності треба протиставляти толерантність. Що це таке?

Актуалізація опорних по­нять. Усві­дом­лення то­го, що дане яви­ще існує і є негативним

Альтерна­ти­ва: Назвіть при­к­­лад з історії

ІРВ,

завд. №2

Виконайте завдання №2 ІРВ

Чи вважаєте ви себе людиною толерантною, себто такою, що терпимо ставиться до поглядів та переконань інших людей?

Блок пізнавальної діяльності

20хв

Спробуємо проаналізувати дані опитування, яке проводилося напередодні уроку.

Узагаль­ню­юча табли­ця №1

Бесіда за результатами таблиці №1

Давайте спробуємо встановити, чим викликається нетолерантне ставлення один до одного. Вам пропонувалося виконати завдання №2

Люди виби­рають подіб­не, те, що краще зна­ють, що спів­па­дає з їх пог­ля­дами.

Узагаль­нююча таб­лиця №2

Бесіда за результатами таблиці №2

Отже, як бачимо, нам не подобається, коли нам дають поради, дратує, коли не поділяють нашу точку зору, говорять навпаки, поперек.

В той же час ми самі втручаємося в чуже життя без дозволу (даємо поради, робимо зауваження, оцінюємо, критично висловлюємося). Якщо ми стикаємося з іншим поглядом, ми одразу пробуємо заперечити, а не зрозуміти.

Чому?

Як правило, за нетолерантністю, за неприйняттям права іншої людини на відмінність, на власну точку зору лежать ІІІ причини:

 • По-перше, страх всього невідомого, бо невідоме може ховати в собі загрозу;

 • По-друге, впевненість у своїй правоті;

 • По-третє, обмеженість наших знань;.

ІРВ,

звд. №3

 • Ознайомтесь із завданням №3 ІРВ, висловіть свою точку зору відносно прочитаного

Бесіда

На побутовому рівні нетолерантність має форму категоричних тверджень.

Усвідомлен­ня: кожна лю­ди­на має пра­во бути не­пов­тор­ною, це не є при­чиною для дискримінації

Блок контро­люючо-коре­гуючий (через ви­конання зав­дан­ня; за ре­зуль­татом)

15хв

ІРВ,

завд. №4

Спробуйте виконати завдання №4 ІРВ, пояснити свій вибір

На рівні міжнародних, міждержавних та міжре­гіональних відносин, обгрунтовуючи своє право на свою винятковість та перевагу, часто посилаються на:

 • Більш високу і давню культуру

 • Терпіли більше несправедливості та образ

 • Їх представники переважають інших своїми якостями, характером, здібностями

 • Як ви думаєте, чи виправдовує це почуття винятковості та переваги?

Практика то­лерантного спілкування

Альтернати­ва: Дати ка­те­горичне твердження, попросити ска­зати теж саме толе­рантно.

Аль­тер­на­ти­ва:

Про­ілюс­труйте це ж положення прикладами.

ІРВ,

завд. №5

Ознайомтеся з інформацією 1 РВ, завд. №5

 • Як ви вважаєте, чи можливі прояви нетолерантного ставлення до національних меншин, релігійних громад та політичних опонентів в Україні?

Теоретично мо­жливо. Щоб запо­біг­ти: від­мова від ради­ка­ліз­му, розу­мін­­ня, ви­рі­шен­­ня право­вих конфліктів

Альтернати­ва: Мо­ж­ли­ва робо­та по гру­­пах

Домашнє завдання

2хв.

І РВ, завд. №5

Обговорення

Загальне: запам’ятати термін “толерантність”, пояс­нювати причини нетолерантного ставлення, підготувати (усно) виступ: “Переваги толерантної поведінки”;

Індивідуальне: (для бажаючих): використовуючи знання з курсу правознавства, довести, що Українська держава законодавчо сприяє поширенню толерантності і недопустимості дискримінації за національною, етнічною та релігійною ознаками.

Підготовчі завдання до теми “Толерантність”


Увага!

Виконання завдань анонімне! Дані будуть використані лише для складаннятаблиць


Завдання №1

Ви – староста кімнати у літньому міжнародному таборі. У вашій кімнаті є вільне місце. Кого з осіб перерахованих у групі “А”, ви виберете собі як сусіда аж на ціле літо? А якщо двох? А трьох?

Виконайте завдання в кожній з трьох груп. Кожний раз коротко обгрунтуйте свій вибір.

 1. Конспект лекцій філософія історія філософії. Антропологія культура І цивілізація

  План-конспект
  Розглянуто основну проблематику університетського курсу філософії, що включає розділи з історії філософії, філософської антропології, онтології та теорії пізнання.
 2. Львівський національний університет імені Івана Франка (1)

  Документ
  Розглянуто найактуальніші проблеми мови й стилю, теорії і практики засобів масової інформації, культури мови періодичних видань, ефірного мовлення, а також важливі питання української публіцистики, історії журналістики тощо.
 3. Конспект лекцій Змістовий модуль Психологія І педагогіка як наука про людину, її світ

  План-конспект
  Протиріччя внутрішнього і зовнішнього в психіці людини розв язуються через рухи, дії і вчинки, що виражають ставлення лю­дини до інших людей, природи й суспільства.
 4. Уроку (21)

  Урок
  Стереотип – слово походить від об’єднання двох грецьких слів: «stereos» – «твердий» і «typos» – «відбиток» і означає спрощене, схематичне, часто викривлене уявлення про щось або про когось;
 5. Конспект лекцій з культурології для студентів всіх спеціальностей та форм навчання ухвален о

  План-конспект
  Курс лекцій з культурології розрахований на студентів І та ІІ курсу всіх спеціальностей та форм навчання. За тематикою та змістом лекції відповідають програмі навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів вищих навчальних закладів
 6. Тема Предмет та основні категорії педагогіки

  Документ
  Педагогіка – це фундаментальна суспільна наука, яка вивчає закономірності здійснення навчально-виховної діяльності, а також функціонування системи освіти.
 7. На уроках географії

  Урок
  Мойсеєва С.Г., завідувач лабораторією природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
 8. Конспект и лек

  План-конспект
  У багатовіковій історії України дев ятнадцятому століттю належить особлива роль. Попри всі інші духовні й культурні здобутки, що ними збагатилася українська нація в ХІХ столітті, це період, упродовж якого здійснилося перебазування
 9. Правила проведення “мозкового штурму” (плакат) розподіл ролей в малих групах (пам’ятка плакат) орієнтований план І методи проведення уроку

  Урок
  Запропонований урок започатковує вивчення блоку “Перебудова в СРСР та Україна” (4-й урок теми 4 Всесвітньої історії(1939-2001) та 7 уроків теми 5 Новітньої історії України (1939-2001).

Другие похожие документы..