Методичні рекомендації слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів біології Зміст

Чернівецька обласна державна адміністрація

Головне управління освіти і науки

Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

слухачам курсів підвищення кваліфікації

вчителів біології

Зміст

Зміст програми

Сторінка

Пояснювальна записка

Загальні відомості

Призначення програми

Кваліфікаційні вимоги

Пояснювальна записка

Зміст програми

Навчально-тематичний план

Соціально-гуманітарний модуль

Фаховий модуль

Психолого-педагогічна підготовка

Загальна фахова підготовка

Навчальна і науково-методична підготовка

Контрольно-діагностичний модуль

Пояснювальна записка

Програма курсів підвищення кваліфікації вчителів біології в системі загальної середньої освіти розроблена у відповідності до Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» і передбачає оволодіння філософсько-методологічними основами педагогіки і психології, законодавчими аспектами діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу, сучасними знаннями наукових дисциплін, методичними навичками організації навчання з допомогою інформаційних технологій.

За змістом програма підвищення кваліфікації спрямована на приведення професійного рівня педагогічних працівників у відповідність із вимогами сьогодення, індивідуальними і виробничими потребами з урахуванням тенденцій розвитку сучасної післядипломної педагогічної освіти.

Програма модуля науково-теоретичної підготовки передбачає опрацювання різноманітних питань з метою підвищення професійного та фахового рівня педагогів.

Метою є: ознайомлення слухачів з питаннями загального професійного змісту (напрямами модернізації освіти, інноваційної педагогіки, сучасної педагогічної психології тощо).

У розділі фахової підготовки розкриваються питання сучасного стану біологічних наук, перспективних технологій та новітніх методик викладання шкільного біологічного курсу.

Передбачається організація педагогічної практики на базі опорних навчальних закладів, розробку індивідуальних або групових курсових проектів за обраною тематикою.

Програма модуля містить вхідне комплексне діагностування, яке проводиться на початку роботи курсів і передбачає встановлення рівня соціально-гуманітарної та професійної підготовки, означення характеру власних потреб в аспекті базових психолого-педагогічних та методичних знань.

Діагностико-аналітичний модуль є інваріантним. Передбачені в ньому види і тематика занять дають можливість слухачам спираючись на результати вхідного діагностування, засвоївши необхідний для нього курс, реалізувати набуті знання під час складання та захисту курсового проекту та на вихідному комплексному діагностуванні.

Завданням установчого заняття є формування потреби слухачів у поглибленні знань, потреба в яких виявлена в процесі вхідного діагностування та декларованих запитів педагогів.

Розділ «Рекомендована література» дає змогу слухачам самостійно оволодіти тим обсягом знань, які мають найбільш актуальне значення для особистості.

Захист курсових проектів здійснюється незалежно від форм роботи (індивідуальної чи групової). Практична користь від виконання творчих робіт полягає у формуванні в слухачів практичних умінь щодо комунікабельності, толерантності, прийнятті виважених рішень, висновків та пропозицій.

Вихідне комплексне діагностування має за мету встановлення рівня знань слухачів за результатами курсової підготовки. Цей розділ є завершальним за програмою курсів. Педагог зобов’язаний продемонструвати необхідний об’єм знань, отриманих у процесі навчання.

Диференціація навчального плану для різних категорій слухачів забезпечується різними формами організації занять: чим вищий професійний рівень педагогів, тим більшою повинна бути частка форм роботи, яка передбачає обмін думками, спільне вирішення навчально-методичних завдань тощо.

Поділ аудиторних форм роботи (лекції, семінари, практичні роботи) є орієнтовним і може бути змінений при сталій кількості годин на вивчення того чи іншого курсу та в залежності від наявного професорсько-викладацького складу ОІППО.

Загальні відомості

Призначення програми. Програма призначення для підвищення кваліфікації вчителів біології усіх категорій.

Метою курсів є поглиблення науково-технічних знань з біології, ознайомлення з сучасними методичними підходами до викладання біології в загальноосвітніх навчальних закладах.

Форми навчання: стаціонарне навчання – 72 год, самостійне навчання – 72 год. Завершення стаціонарного навчання є комплексний залік.

Кваліфікаційні вимоги. Вчитель біології повинен:

ЗНАТИ:

 1. Предмет викладання

  • Зміст навчальної програми з біології;

  • Державний стандарт вивчення біології в загальноосвітніх навчальних закладах;

  • Зміст основних та додаткових підручників, навчальних посібників з біології.

 2. Методику викладання:

 • Методологічні основи викладання біології;

 • Форми, методи та засоби навчальної роботи;

 • Тематичне планування навчального матеріалу;

 • Методику та техніку навчального дослідження,

 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою оцінювання;

 • Форми позакласної роботи з біології.

 1. Основні здобутки кращого педагогічного досвіду:

 • Ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом та методами його продовження в практику викладання біології;

 • Ознайомлення з авторськими школами та творчими групами.

 1. Законодавчо-нормативне забезпечення:

 • Конституція України;

 • Нормативні документи про освіту;

 • Закон України “Про освіту”;

 • Державна національна програма “Освіта України 21 століття”;

 • Основи трудового законодавства.

УМІТИ:

 • Аналізувати програми з біології, структуру та зміст підручників та навчальних посібників;

 • Опрацьовувати науково-методичну та спеціальну літературу, присвячену сучасним досягненням біології, адаптувати одержану інформацію для використання на уроці;

 • Аналізувати результати власної педагогічної роботи та планувати пошук щодо її вдосконалення;

 • Сприяти самовихованню, саморозвитку учнів, володіти прийомами розвитку творчих здібностей учнів.

ВОЛОДІТИ:

 • Базовими знаннями з психолого-педагогічних дисциплін;

 • Методикою педагогічних досліджень та експерименту;

 • Прийомами розвитку творчих здібностей учнів; методами контролю та обліку знань учнів.

2. Зміст програми

Програма складається із соціально-гуманітарного, фахового та контрольно-діагностичного модулів.

1. Соціально-гуманітарний модуль.

1.1. Філософія освіти. Законодавство про освіту

  1. Ділове мовлення.

  1. Права дитини.

  2. Трудове законодавство.

  3. Охорона праці, ОБЖ

2. Фаховий модуль.

  1. Психолого-педагогічна підготовка.

   1. Сучасні педагогічні інноваційні технологія.

   2. Педагогічні аспекти організації навчально-виховного процесу.

   3. Психологічна компетентність вчителя.

   4. Актуальні питання виховання.

2.2. Загальна фахова підготовка.

2.2.1. Основні форми і зміст методичної діяльності педагогів.

2.2.2. Інформаційні та телекомунікаційні технології.

2.2.3. Атестація педкадрів.

2.2.4. Зовнішнє незалежне оцінювання та його впровадження в Україні.

2.3. Навчальна і науково-методична підготовка.

2.3.1. Сучасний етап розвитку біології.

2.3.2. Сучасна методика викладання біології.

2.3.3. Тренінгові заняття з оволодіння інтерактивними методами навчання та

виховання.

2.3.4. Організаційно-методичне забезпечення оцінювання навчальних досягнень

учнів.

2.3.5. Педагогічні новації в біології.

2.3.6. Актуальні питання викладання різних розділів біології.

2.3.7. Педагогічна практика.

2.3.8. Методика розв’язування біологічних задач.

2.3.9. Удосконалення методики проведення лабораторних досліджень.

3. Контрольно-діагностичний модуль.

3.1. Вхідне, вихідне анкетування.

3.2. Фахове тестування.

3.3. Науково-практична конференція.

3.4. Комплексний залік.

Навчальний план

Пояснювальна записка

 1. Навчальний план є перехідним варіантом до запровадження єдиних загальнодержавних навчальних планів і стандартів післядипломної педагогічної освіти.

 2. Тематику занять фахового модуля плану визначає методист, враховуючи категорію слухачів курсів.

 3. При плануванні навчального процесу переваги віддаються активним формам роботи. Лекції складають 30% загального числа годин.

 4. На практичних заняттях з основ комп’ютерної грамотності і під час загальної педагогічної практики група при наповненні 25 і більше слухачів ділиться на дві підгрупи.

 5. Фахове тестування проводиться протягом першого тижня, науково-теоретична конференція другого тижня, а залік в останній день курсів.

 6. До проведення занять залучаються кращі науковці вищих навчальних закладів, працівники ОІППО, досвідчені педагогічні працівники закладів освіти області.

 7. Контрольно-оцінювальні заняття проводять методист з фаху, представник адміністрації ОІППО.

 8. Педагогічну практику ведуть педагогічні працівники освітніх закладів області під керівництвом і контролем методиста з фаху.

 9. Загальна педагогічна практика проводиться на базі навчальних закладів області у формі відкритих занять або їх фрагментів.

 10. Педагогічна практика (аудиторна форма): пристендові уроки, тренінги, розробка методичних рекомендацій, дидактичного матеріалу, вирішення проблемних педагогічних ситуацій, відбір матеріалів на науково-теоретичну конференцію, ділові ігри тощо.

 11. Допускається погодинна оплата за перевірку рефератів, творчих робіт в розмірі

4-6 годин на кожну групу слухачів.

 1. Тематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  завідувач кафедри філософії і соціології освіти Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук, доцент
 2. Тематика випускних робіт, творчих про ектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т.
 3. Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних І науково-педагогічних працівників) Київ 2011

  Документ
  Для використання в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл, обласних закладів післядипломної педагогічної освіти
 4. Програма для слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Громадянська освіта» Пояснювальна записка

  Документ
  Процес розбудови і утвердження України як суверенної, правової, демократичної, соціально орієнтованої держави, визнання її світовою спільнотою відкрило перед шкільною соціогуманітарною освітою нові горизонти.
 5. Програма та навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації Укладач

  Документ
  Програма курсів підвищення кваліфікації практичних психологів передбачає підвищення фахового рівня та вдосконалення фахової майстерності практичних психологів дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи
 6. Тематика випускних робіт, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів біології

  Реферат
  Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей. – Луганск: Янтарь, Учебная книга, 2003.
 7. Тематика випускних робіт І рефератів та література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії

  Реферат
  Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические проблемы. Методическое пособие для учителя. — М.: Школьная Пресса, 2002. — 159 с.
 8. Функціональна підготовка учителів фізики та астрономії програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації

  Документ
  Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії розроблена на основі навчально-тематичних планів Міністерства освіти і науки України, концепції фізичної та астрономічної освіти 12-річної школи, законів
 9. Програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації Укладачі: Рецензенти: Кирилюк М. В., методист

  Документ
  Барболіна Т.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського державного педагогічного університету ім.

Другие похожие документы..