Методичні рекомендації слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів біології Зміст

Модуль 3. Діагностико – аналітичний

3.1. Вхідне та вихідне комплексне діагностування

3.2. Настановне заняття.

3.3. Фахове тестування.

3.4. Вихідне комплексне діагностування. Комплексний залік.

3.5. Конференція з обміну досвідом.

Мета проведення модуля

Встановити ефективність курсів підвищення кваліфікації. Здійснити комплексну діагностику методичного та фахового рівня педагогів з метою корекції непорозуміння методичного та фахового напрямків, задовольнити потреби слухачів у наданні методичної допомоги.

Короткий зміст курсу

Програма модуля містить п’ять розділів, послідовна реалізація яких дозволить встановити ефективність курсів підвищення кваліфікації. Перший розділ – вхідне комплексне діагностування проводиться на початку курсів і передбачає встановлення рівня соціально-гуманітарної та професійної підготовки, усвідомлення характеру власних прогалин, які дають можливість обрати необхідні курси, і в яких аспект базових психолого-педагогічних знань посідає одне з провідних місць.

Головним завданням другого розділу - установчого заняття, тривалість якого диференціюється залежно від категорії та досвіду слухачів, - є формування потреби у поглибленні знань з курсів, установленої за результатами вхідного діагностування та з урахуванням побажань слухачів. Крім того, цей розділ передбачає ознайомлення зі списком рекомендованої літератури, вивчення якої допоможе розширити та поглибити знання слухачів.

Вихідне комплексне діагностування передбачає встановлення рівня знань слухачів за результатами курсів підвищення кваліфікації. Цей розділ є завершальною ланкою в засвоєнні програми підвищення кваліфікації і має подвійний характер. З одного боку, педагог має продемонструвати необхідний об’єм знань, отриманих під час навчання , з другого боку - вміння вирішувати конкретні практичні завдання. Під час проведення вихідного комплексного діагностування створюються слухачам рівноправні умови для підтвердження їх знань незалежно від обраної теми випускної роботи.

Конференція з обміну досвідом передбачає організацію обговорення педагогічних інновацій, елементів нових технологій, впровадження інформаційних технологій у навчання, які сприяють росту професійної майстерності педагогічних працівників.

Третій розділ – фахове тестування дає можливість діагностувати фаховий та методичний рівень педагога. Він проводиться на початку занять з метою надання методичної допомоги в корекції фахових та методичних помилок. Завдання для фахового тестування складаються різнорівневих завдань з диференційованим підходом, відповідно до кваліфікаційної категорії, в межах шкільної програми достатнього та високого рівня компетенції.

Захист творчих робіт передбачає звіт про індивідуально виконану творчу роботу. Практична користь від виконання таких творчих робіт, за умови розумно визначеного цільового завдання, закладеного у тематику, полягає в формуванні умінь колективно приймати рішення, відповідати за них, бути комунікабельним, толерантним. Розподіл годин на захист здійснюється залежно від категорії та досвіду працівників.

Питання до заліку
 1. Цілі та завдання шкільного курсу біології у сучасних мовах.

 2. Зміст чинних програм викладання біології в загальноосвітніх закладах.

 3. Основні вимоги до проведення сучасного уроку біології.

 4. Особливості формування основних понять в курсі шкільної біології.

 5. Педагогічні технології викладання біології.

 6. Методика викладання основ молекулярної біології.

 7. Основні поняття статистичного методу дослідження спадковості.

 8. Основні поняття і закономірності загальної екології.

 9. Навчальні моделі при вивчені генетики.

 10. Особливості шкільного біологічного експерименту в умовах сучасної школи.

 11. Роль та значення екскурсій при вивчені біології.

 12. Організація практичної діяльності учнів у літній період.

 13. Шляхи оновлення навчальної бази кабінету біології в школі.

 14. Організація навчальної діяльності учнів під час розв’язування біологічних задач.

 15. Організація навчальної діяльності учнів в умовах до профільного та профільного навчання.

 16. Міжпредметні зв’язки у шкільному курсі біології.

 17. Метод алгоритмів при розв’язування біологічних задач.

 18. Особливості методики розв’язування біологічних задач.

 19. Принцип об’єктивності в системі оцінювання навчальних досягнень учнів.

20. Метод моделювання в біології.

Тематика творчих робіт та рефератів

  1. Сучасний урок біології в загальноосвітній школі .

  2. Особливості викладання біології в навчальних закладах нового типу.

  3. Підвищення творчої активності учнів на уроках біології.

  4. Проблема пошуку нових шляхів формування пізнавальних інтересів при вивчення шкільного курсу біології.

  5. Міжпредметні зв’язки: біологія і математика.

  6. Міжпредметні зв’язки: біологія і фізика.

  7. Міжпредметні зв’язки: біологія і хімія.

  8. Удосконалення форм і методів позакласної роботи з біології на сучасному етапі.

  9. Тестовий контроль знань учнів з біології.

  10. Шляхи удосконалення шкільного біологічного кабінету.

  11. Проблема підбору задач з біології в умовах профільного навчання.

  12. Розв’язування задач в умовах різнопрофільного навчання.

  13. Біологічна задача як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів при вивчені шкільного курсу біології.

  14. Підбір завдань для поточного оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою за розділам курсу біології.

  15. Питання методології біологічного пізнання та її відображення в шкільному курсі біології.

  16. Використання предметних та мислених моделей в процесі викладання біології.

  17. Методика використання ПЕОМ на уроках біології.

  18. Групова форма самостійної роботи учнів з біології як одна з форм пізнавального інтересу та виявлення здібностей.

  19. Організація самостійної роботи учнів з біології.

  20. Графічний метод у викладанні курс біології.

  21. Екологічне виконання на уроках біології.

  22. Система підготовки учнів для участі в олімпіадах.

  23. Рівнева диференціація навчання на уроках біології.

  24. Гуманізація біологічної освіти.

  25. Нестандартні уроки біології.

  26. Місце і роль лабораторного дослідження на уроках біології.

  27. Оптимізація інструктивно-методичного супроводу виконання лабораторних робіт в курсі біології.

  28. Модульно-рейтингова система навчання, її місце у класно-урочній системі.

29.Провідні дидактичні принципи. Взаємодія принципів навчання.

30.Прийоми актуалізації опорних знань учнів та мотивації пізнавальної діяльності.

ВИМОГИ

ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ творчої РОБОТИ

Загальні вимоги

Підготовка й захист творчої роботи є заключним етапом самоосвітньої діяльності педагогічних працівників у міжкурсовий період. Творча робота виконується на основі узагальнень теоретичного матеріалу та власного досвіду, практичної діяльності.

Тема роботи обирається слухачем самостійно із запропонованого переліку, виходячи з його фахових інтересів, проблематики курсу, що вивчається, та узгоджується з керівником курсів.

У роботі повинні бути збалансовано представлені теоретичні засади проблеми, що вивчається, шляхи практичної реалізації накреслених рішень та можливі наслідки їхнього практичного здійснення.

При висвітленні проблеми необхідно викладати матеріал логічно, послідовно, без граматичних та стилістичних помилок; чітко формулювати думки; узагальнювати результати досліджень у вигляді таблиць, схем, діаграм, безпосередньо пов’язаних зі змістом теми, з огляду на те, щоб їхня загальна кількість не була надмірною.

Підготовка та написання роботи має показати вміння слухача:

• використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні навички для вирішення певних педагогічних завдань;

• аналізувати літературні, наукові джерела;

• узагальнювати теоретичні та практичні дані, власний досвід педагогічної діяльності.

Структура творчої роботи

Творча робота повинна включати:

• титульний аркуш;

• зміст;

• вступ;

• основну частину, що може складатися з декількох розділів (підрозділів);

• висновки та пропозиції;

• список використаних джерел.

Вимоги до змісту творчої роботи

Титульний аркуш оформляється за встановленою формою (Додаток 1).

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів, висновків, списку використаної літератури та додатків (в разі необхідності). Найменування у змісті повинні точно повторювати назви розділів та підрозділів у тексті роботи.

Вступ розкриває сутність теми, стан наукового вивчення та практичного вирішення обраної проблеми, її практичне значення, підстави й вихідні дані для розкриття теми. У вступі обґрунтовується актуальність теми, мета й завдання підсумкової роботи.

Основна частина підсумкової роботи може складатися з розділів та підрозділів. Кожний розділ починається з нової сторінки. Зміст розділів основної частини має точно відповідати темі підсумкової роботи і цілком розкривати її зміст. Стиль викладення матеріалу основної частини характеризує вміння слухача стисло, логічно та аргументовано викладати матеріал відповідно до встановлених вимог.

У висновках підсумовуються одержані результати, дається узагальнена оцінка виконаної роботи та наводяться практичні рекомендації щодо удосконалення діяльності педагогічних працівників, навчального процесу, управлінської діяльності у закладах та установах освіти з визначеної слухачем теми (предмета дослідження). Заключна частина дозволяє оцінити ступінь професійної підготовки та фахової зрілості слухача.

Після заключної частини наводиться список використаних джерел.

Після списку використаних джерел при необхідності надаються додатки, що вміщують допоміжні нормативні, інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для повного розкриття основної частини підсумкової роботи. До додатків можуть бути включені матеріали, що є копією нормативних актів, службових документів, інструкцій, звітів, або розрахункові таблиці, узагальнюючі схеми, діаграми тощо. Бажано включати у додаток словник (глосарій) термінів (10-15 слів), що увійшли в основну частину, для пояснення ключових понять.

Перелік посилань

Перелік використаних джерел, на які є посилання в основній частині, наводять укінці роботи. У відповідних місцях тексту мають бути посилання на джерела наведеної інформації, які подаються у квадратних дужках із вказівкою на номер джерела та сторінку (якщо наводиться точна цитата або фактичні дані), наприклад, [30, с. 102].

Бібліографічні описи у списку використаних джерел подаються у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті.

Технічні вимоги до оформлення роботи

Обсяг підсумкової роботи – 14-16 сторінок друкованого (бажано) тексту. Додатки не входять до вказаного обсягу. Текст роботи необхідно викладати державною мовою.

Робота виконується за допомогою комп’ютерної техніки у редакторі Word for Windows. Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Текст слід друкувати з одного боку аркуша білого паперу, додержуючись таких розмірів берегів: верхній та нижній - 20 мм, лівий - 25 мм, правий - 10 мм.

Набір тексту здійснюють через 1,5 міжрядкових інтервали (кегль 14). Колір тексту повинен бути однаковим упродовж всієї роботи. Скорочення слів і словосполучень повинні відповідати чинним стандартам.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки вкінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами (крім першої великої), не підкреслюючи, без крапки вкінці.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом повинна дорівнювати двом інтервалам. Відстань між рядками заголовку, а також між двома заголовками залишається такою, як у тексті.

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту і дорівнювати 1см.

Сторінки необхідно нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті. Ілюстрації нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, після чого вказується назва ілюстрації, наприклад, “Рис: 3.1. Схема розміщення....” Таблиці також нумерують арабськими цифрами в межах розділу. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Слово “Таблиця ....”вказують один раз у правому верхньому куті над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: “Продовження таблиці ...” із зазначенням її номера. При переносі частини таблиці на інший аркуш заголовки таблиці допускається заміняти відповідно номерами граф, нумеруючи їх арабськими цифрами.

Додаток 1

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації

Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ТВОРЧА РОБОТА

«Підвищення пізнавальної активності учнів

на уроках біології»

виконана слухачем курсів

підвищення кваліфікації

вчителів біології

Прізвище, ім’я, по батькові,

кваліфікаційна категорія,

педагогічне звання,

навчальний заклад

 1. Тематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  завідувач кафедри філософії і соціології освіти Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук, доцент
 2. Тематика випускних робіт, творчих про ектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т.
 3. Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних І науково-педагогічних працівників) Київ 2011

  Документ
  Для використання в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл, обласних закладів післядипломної педагогічної освіти
 4. Програма для слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Громадянська освіта» Пояснювальна записка

  Документ
  Процес розбудови і утвердження України як суверенної, правової, демократичної, соціально орієнтованої держави, визнання її світовою спільнотою відкрило перед шкільною соціогуманітарною освітою нові горизонти.
 5. Програма та навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації Укладач

  Документ
  Програма курсів підвищення кваліфікації практичних психологів передбачає підвищення фахового рівня та вдосконалення фахової майстерності практичних психологів дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи
 6. Тематика випускних робіт, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів біології

  Реферат
  Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей. – Луганск: Янтарь, Учебная книга, 2003.
 7. Тематика випускних робіт І рефератів та література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії

  Реферат
  Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические проблемы. Методическое пособие для учителя. — М.: Школьная Пресса, 2002. — 159 с.
 8. Функціональна підготовка учителів фізики та астрономії програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації

  Документ
  Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії розроблена на основі навчально-тематичних планів Міністерства освіти і науки України, концепції фізичної та астрономічної освіти 12-річної школи, законів
 9. Програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації Укладачі: Рецензенти: Кирилюк М. В., методист

  Документ
  Барболіна Т.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського державного педагогічного університету ім.

Другие похожие документы..