Методичні рекомендації слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів біології Зміст

Завдання і запитання для самоконтролю

 1. Як Ви розумієте Євроінтеграцію освіти в Україні?

 2. Назвіть основні цінності освіти в Україні.

 3. Що передбачає гуманізація освіти?

 4. Які засоби, на Вашу думку, сприятимуть подоланню освітньої кризи?

Література

 1. Гончаренко С, Мальований Ю. Гуманізація і гуманітаризація
  освіти. – Л. Шлях освіти. – 2001. – №2.

 2. Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи. – К.: Український центр духовної культури, 2001. – 378 с.

 3. Іщенко Ю. Толерантність як філософсько-світоглядна проблема // Філософська і соціологічна думка. – 1991. – №4.

 4. Лутам В. Філософія сучасної освіти. – К.: Центр, Магістр-8, 1996. – 255с.

 5. Философия образования // Педагогика. – 1995. – №4. – С. 28

 6. Філософський енциклопедичний словник. - К.: Абрис, 2002.

2.9. Розвиток творчих здібностей в обдарованих дітей

Мета

Розкрити особливості роботи вчителя з обдарованими дітьми. Ознайомити з методикою підготовки учнів до конкурсних змагань та біологічних олімпіад.

Короткий зміст

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховної роботи вчителя з обдарованими дітьми. Методологічні основи організації тренувальних занять. Особливості підготовки учнів до олімпіад з біології та до участі дітей у різного роду конкурсах, турнірах.

Література

1. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина. Київ: в-во”АПН України”, 2003. - 180 с.

2. Кнорр В.В.Розвиток природних здібностей обдарувань ліцеїстів // журнал Обдарована дитина. - 2006.-№ 4 - С. 7-9.

3. Л.Ващенко Біологічні олімпіади школярів – К., Ґенеза, 2004.

3. Навчальна і науково - методична підготовка з фаху

Мета

Ознайомити вчителів з концепцією шкільної біологічної освіти в Україні, Державним стандартом біологічної освіти, профілізацією навчання у старшій школі, структурними та методичними особливостями нових підручників і посібників з біології, сучасною дидактичною та методичною літературою, ефективними педагогічними технологіями викладання біології, здобутками перспективного педагогічного досвіду в області, Україні.

Надати методичні рекомендації вчителям біології щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Сприяти досягненню вчителями високого рівня науково-теоретичної та методичної підготовки.

Ознайомити вчителів із методами і прийомами управління розумовою діяльністю учнів під час розв’язування задач з молекулярної біології.

3.1.Сучасний етап розвитку шкільної біологічної освіти

Мета біологічної освіти. Цілі та завдання шкільного курсу біології у сучасних умовах. Зміст і структура біологічної освіти. Реалізація спірально-концентричних принципів біологічної освіти у системі організації навчально-виховного процесу.

Зміст чинних програм. Особливості тематичного планування. Аналітичний огляд діючих підручників і навчальних посібників для учнів, методичних матеріалів та посібників для вчителів. Застосування ТЗН та засобів електронних технологій навчання.

Організація навчально-виховного процесу у класах до профільного (поглибленого) та профільного навчання біології. Зміст чинних програм. Реалізація інваріантної та варіативної складової навчального плану.

3.2. Сучасна методика викладання предмета

Основні вимоги до проведення сучасного уроку біології. Вибір оптимальної форми уроку відповідно до змісту. Особливості викладання окремих розділів шкільного курсу. Використання спеціальних навчальних моделей у викладанні біології. Основні прийоми активізації пізнавальних можливостей учнів. Пошук прийомів мотивації пізнавальної активності школярів. Методика організації і проведення лабораторних та практичних робіт з розділів «Рослини», «Тварини», «Біологія людини», «Загальна біологія». Вимоги щодо їх оцінювання. Форми організації дослідницької роботи учнів.

3.3. Тренінгові заняття з оволодіння інтерактивними методами

навчання та виховання учнів на уроках біології

Дискусії з “відкритою відповіддю”, групові форми навчання, генерація ідей за допомогою “мозкової атаки”, відображення педагогічних знахідок у малюнках, творах, розробках власних проектів.

3.4. Організаційно-методичне забезпечення об’єктивності

оцінювання навчальних досягнень учнів

Основні принципи застосування оновленої системи оцінювання навчальних досягнень учнів, гуманізація освіти, методологічні переорієнтації процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості, впровадження особистісно-орієнтованого підходу до навчання та підвищення якості й об’єктивності навчання. Форми завдань, які можуть бути використані для поточного оцінювання знань. Діагностика рівня засвоєння нового навчального матеріалу. Аналіз якості навчальних досягнень учнів.

3.5. Педагогічні новації в системі викладання біології

Пробудження в учнів творчого ставлення до предмета, використання активних форм і методів навчання, які відкидають одноманітність, розвивають творче, продуктивне мислення, вчать культури спілкування, виховання і розвитку учня. Формування наукового світогляду школярів. Використання краєзнавчих матеріалів як засобів формування духовності і патріотизму в учнів.

3.6. Актуальні питання викладання розділів шкільного курсу біології

Філософські проблеми сучасної біології як науки. Біологія і сучасність. Сучасні досягнення генетики і медицини. Основи екології і сучасний стан довкілля. Сучасні напрямки розвитку екологічної науки.

3.7. Педагогічна практика

Проведення педагогічної практики на базі опорних закладів освіти різних профілів (універсальний, хіміко-біологічний, медичний) з метою презентації та поширення кращого педагогічного досвіду.

3.8. Методика розв’язування задач з біології

Розв’язування задач в умовах організації навчання учнів в загальноосвітніх закладах різного профілю. Реалізація міжпредметних зв’язків. Застосування методу алгоритму при розв’язуванні задач. Розв’язування задач підвищеної складності в процесі підготовки учнів до участі в олімпіадах.

3.9. Удосконалення методики організації та проведення

навчального лабораторного дослідження

Особливості форм демонстраційного, фронтального, групового та індивідуального лабораторного дослідження в умовах сучасної матеріально-технічної бази шкільного кабінету біології. Техніка безпеки в кабінеті біології. Оптимальні підходи щодо оновлення та поповнення матеріальної бази кабінету біології та його ефективне використання для проведення шкільного біологічного практикуму.

Література
  • Закон України "Про освіту"

  • Закон України "Про загальну середню освіту"

  • Національна доктрина розвитку освіти

  • Державна програма "Вчитель"

  • Конвенція про права дитини

  • Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)

  • Державний стандарт базової і повної середньої освіти

  • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 05.05.2008 № 371)

  • Нова Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 14.04.2008 № 319)

  • Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"

  • Навчальні програми для 12-річної школи

  • Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової Типових навчальних планів у 2008/2009 навчальному році

  • Навчальні програми  для 8-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивчення окремих предметів

  • Навчальні програми для старшої профільної 12-річної школи

 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія . 6-11.
Шкільний світ. 2001.
 • Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Біологія.10-11. Педагогічна преса. 2004.

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія (12-річна школа).

7-12. Перун, 2005.

 • Програма з природничих і математичних дисциплін для вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-12. Педагогічна преса. 2006.
 • Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів ЗНЗ
(лист МОНУ №1/9-61 від 06.02.08)
Основні підручники та навчальні посібники

Біологія.7. (підручник)* Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Ґенеза.2007

Біологія.7. (підручник)* Соболь В.І. Грамота. 2007.

Біологія.7. (підручник)* Ільченко В.Р., Рибалко Л.М., Півень Т.О. Довкілля-К. 2007.

Біологія.8. (підручник)* Межжерін С.В., Межжеріна Я.О. Освіта. 2008

Біологія.8. (підручник)* Фещенко Т.І. та ін. Гімназія. 2008.

Біологія.8. (підручник)* Запорожець Н.В., Влащенко С.В. АН ГРО ПЛЮС. 2008.

Біологія.8. (підручник)* Балан П.Г., Серебряков В.В. Ґенеза. 2008.

Біологія людини.9. (підручник)*Шабатура М.Н. та ін. Ґенеза. 2004.

Біологія людини. (підручник)Присяжнюк М.С. Фенікс. 2003.

Загальна біологія. 10. (підручник)* Кучеренко М.Є. та ін. Ґенеза.2003, 2004

Біологія. (підручник)* Данилова О.В. та ін. Ґенеза. 2006.

Загальна біологія.11. (підручник)* Кучеренко М.Є. та ін. Ґенеза.2003, 2004, 2006.

Основи екологічних знань.10-11. (підручник) Білявський Г.О. та ін. Либідь. 2002.

Додаткові підручники та навчальні посібники

1.Біологія. Тести. 6-11. Омельковець Я.А., Журавльов О.А. Академія. 2007.

2.Практикум з біології. 7. Васютіна Т.М., Буяло Т.Є. Навчальна книга Богдан. 2007.

3.Завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з біології.7.

Бітюк М.Ю. та ін. Аксіома. 2007.

4.Біологія.7. Уроки загальної характеристики основних таксонів царств Рослини, Гриби, Бактерії. Деревинська Л.В. Країна мрій.2008.

5.Біологія. Збірник тренувальних тестів.7-11. Матяш Н.Ю., Костильов О.В.,

Коршевнюк Т.В., Цуруль О.А. Ґенеза. 2008.

6.Біологія. Збірник тренувальних вправ для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 7-11. Волкова Т.І. Весна. 2008.

7.Біологія. Уроки узагальнення. 8. Сидоренко Ю.М. Країна мрій. 2008.

8.ВІЛ/СНІД та формування здорового способу життя. 9-11. Поліщук В.П.,

Молчанець О.В., Коротєєва Г.В. КНУ ім. Шевченка. 2006.

9.Формування у молоді здорового способу життя через екологічну освіту. 9.

за ред. Горяної Л.Г. Основа. 2006.

10.Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс основної школи (посібник). Матяш Н.Ю. та ін. Ґенеза 2002, 2004.

11.Біологія людини (посібник). Мотузний В.О. НАУ. 2005.

12.Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс старшої школи (посібник) Данилова О.В.. та ін. Ґенеза. 2002, 2004.

13.Сучасна біологія. Тести теоретичної частини І, ІІ, ІV-VII міжнародних біологічних олімпіад (укр./англ. мовами). Наук. Ред. Страшко С.В., Животовська Л.А.,

Гринева М.В. Вища школа. 2006.

14.Комплект посібників для підготовки до зовнішнього оцінювання з біології.

Данилова О.В. та ін. Ґенеза. 2007.

15.Мороз І.В., Гришко-Богменко Б.К. Ботаніка з основами екології: Навч. Посібник. –

К.: Вища школа, 1994.

16.Овчинніков С.О. Збірник задач і вправ із загальної біології: Навч. посібник.-

К.: Ґенеза, 2000.

17.Словник-довідник з біології./ Мороз І.В., Мороз Л.І. За ред.. К.М.Ситника. –

К.: Ґенеза, 2001.

Навчально-методична література

1.Уроки біології в 10 класі (посібник). Яковлєва Є.В. Просвіта. 2003.

2.Уроки біології в 10 класі (посібник). Яковлєва Є.В. Просвіта. 2003.

3.Збірник задач і вправ з біології. 10-11. Овчинніков С.О. Ґенеза. 2001.

4.Тестові завдання з біології. Коцюбинська Н.П. Ґенеза. 2003.

5.Біологічні олімпіади школярів. Ващенко Л.С. Ґенеза. 2002.

6.Бабанов Г. Що таке технологія навчання? // Шлях освіти.- №3.

7.Освітні технології: навчально-методичний посібник./ О.М.Пєхота, А.Д.Кіктенко,

О.М.Любарська та ін. За заг. ред О.М.Пєхоти.- К: А.С.ІК, 2001.-256с.

8.Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика,

досвід.- К., 2002. – 135с.

9.Онищук В.О. Структура і методика уроку в школі. – К., 1973.

10.Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.- К.АСК.- 2003. – 192с.

11.Падалка О.С. та ін.. Педагогічні технології.-К.: Укр. Енциклопедія, 1995.

12.Беспалько.В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Знание, 1987.

 1. Тематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  завідувач кафедри філософії і соціології освіти Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук, доцент
 2. Тематика випускних робіт, творчих про ектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т.
 3. Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних І науково-педагогічних працівників) Київ 2011

  Документ
  Для використання в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл, обласних закладів післядипломної педагогічної освіти
 4. Програма для слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Громадянська освіта» Пояснювальна записка

  Документ
  Процес розбудови і утвердження України як суверенної, правової, демократичної, соціально орієнтованої держави, визнання її світовою спільнотою відкрило перед шкільною соціогуманітарною освітою нові горизонти.
 5. Програма та навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації Укладач

  Документ
  Програма курсів підвищення кваліфікації практичних психологів передбачає підвищення фахового рівня та вдосконалення фахової майстерності практичних психологів дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи
 6. Тематика випускних робіт, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів біології

  Реферат
  Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей. – Луганск: Янтарь, Учебная книга, 2003.
 7. Тематика випускних робіт І рефератів та література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії

  Реферат
  Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические проблемы. Методическое пособие для учителя. — М.: Школьная Пресса, 2002. — 159 с.
 8. Функціональна підготовка учителів фізики та астрономії програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації

  Документ
  Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії розроблена на основі навчально-тематичних планів Міністерства освіти і науки України, концепції фізичної та астрономічної освіти 12-річної школи, законів
 9. Програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації Укладачі: Рецензенти: Кирилюк М. В., методист

  Документ
  Барболіна Т.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського державного педагогічного університету ім.

Другие похожие документы..