Методичні рекомендації слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів біології Зміст

2.4. Психологічна компетентність вчителя

Мета

Підвищити рівень обізнаності педагогів з проблем психології особистості, особливостей формування особистості учня на різних вікових етапах розвитку та виробити вміння ефективно застосовувати набуті знання у навчально-виховному процесі.

Короткий зміст

Застосування репрезентативних систем учнів на допомогу педагогу для розкриття потенційних можливостей дитини та прогнозування моделі її розвитку.

Методологія і теорія особистісно-орієнтованої освіти. Порівняльний аналіз особистісно-орієнтованої та традиційної педагогіки. Гуманістична психологія як психологічна основа особистісно-орієнтованої освіти. Понятійно-термінологічний апарат гуманістичної психології. Теорія потреб А. Маслоу. Клієнт-центричний підхід К. Роджерса. Теорія соціалізації особистості Е. Еріксона. Сучасні підходи до вирішення питань про розвиток і саморозвиток особистості. Форми саморозвитку: самоствердження, самовдосконалення, самоактуалізація. Педагогічні технології, орієнтовані на самопізнання і саморозвиток особистості. Роль особистості та позиції вчителя в особистісно-орієнтованій системі навчання й виховання. Вплив учителя на формування Я-концепції та самоідентифікації учня.

Понятійно-категоріальний апарат психології учіння. Учіння як діяльність. Структура навчальної діяльності. Мотивація учіння. Засвоєння як центральна категорія психології учіння. Психологічні особливості сприйняття, розуміння навчального матеріалу. Психологічні закономірності запам’ятовування навчального матеріалу. Контроль, самоконтроль. Оцінка, самооцінка.

Психологічні фактори успішності навчально-пізнавальної діяльності учнів. Створення ситуації успіху на уроці. Вплив психологічного клімату на уроці на навчальну діяльність учня та на розвиток його особистості. Психологічні основи побудови діалогу між суб’єктами навчальної діяльності. Психологічні умови формування уміння вчитися.

Завдання й запитання для самоконтролю

1. Які мета і завдання особистісно-зорієнтованої освіти?

2. Назвіть основні напрями реалізації особистісно-зорієнтованої парадигми освіти.

3. У чому полягає проблема якості освіти?

4. У чому полягає процес виховання в особистісному вимірі?

5. Яку роль в особистісно-зорієнтованому вихованні відіграє педагог?

Література

1. Белухин Д. А. Учитель: от любви до ненависти. (Техника профессионального поведения). - М.: Нар . Образование, 1994. - 140 с.

2. Волков К. Н. Психологи о педагогических проблемах: Кн. для учителя/ Под ред. А. А. Бодалева. - М.: Просвещение, 1981. - 128 с.

3. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика-Пресс, 1996. - 534 с.

4. Ильясов И. И. Структура процесса учения. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. - 262 с.

5. Ковалев В. И. Мотивы поведения и деятельности. - М.: Наука, 1998. - 191 с.

6. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: Рад. шк., 1989.- 182с.

7. Крупенин А. Л., Крохина И. М. Эффективный учитель: [Кн. О технологии превращения детей в хороших учеников]: Практ. психология для педагогов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. - 478 с.

8. Кумекер Л., Шейн Д. Свобода учиться, свобода учить: Пособ. для учит. - М.: Нар. образов., 1994. -158 с.

9. Маслов А. Г. Дальние пределы человеческой психики: - СПб.: Евразия, 1997. - 430 с.

10. Маралов В. Г. Основы самопознания и саморазвития: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр “Академия”, 2002. - 210 с.

11. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. - М.: Просвещение, 1983. - 251 с.

12. Педагогічна психологія: Навч. посібник/ За ред. Л. М. Проколієнко Д. Ф. Ніколенка. -К.: Вища школа., 1991. - 183 с.

13. Петровский А. В. Психология о каждом из нас. - М.: Российский открытый университет, 1992. - 200 с.

14. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. - М.: Прогресс, Универс, 1994. - 205 с.

15. Самоактуализация людей: исследование психического здоровья. Курс практической психологии. - М.: Психолог, 1992. - 356 с.

16. Столяренко Л. Д., Самыгин С. И. Психология и педагогика в вопросах и ответах: Серия “Учебник, учебные пособия”. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.-245 с.

17. Формирование учебной деятельности школьников/ Под. ред. В.В. Давидова и др. - М.: Педагогика, 1982 - 210 с.

18. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990.-208 с.

2.5. Система виховної роботи

в загальноосвітньому навчальному закладі

Мета

Сформувати сутність, мету та завдання виховного процесу в загальноосвітніх закладах, основні принципи процесу виховання. Ознайомити зі структурою сучасної моделі виховної системи школи, науково – методичним та інформаційним забезпеченням виховного процесу.

Короткий зміст

Сутність, мета та завдання виховного процесу в школі. Принципи процесу виховання.

Основні напрями та зміст системи виховної роботи в школі: створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку; виховання патріотизму, планетарного мислення; вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду; задоволення освітньо-культурних потреб вихованців; виховання шанобливого ставлення до родини, людей похилого віку; задоволення потреб у професійному самовизначенні й творчій самореалізації; пошук, розвиток, підтримка обдарованості; організація змістовного дозвілля; формування здорового способу життя.

Структура, складові, взаємозв’язки елементів моделі виховної системи в школі: виховання в процесі навчання; позаурочна та позашкільна діяльність; взаємозв’язок з позашкільними закладами.

Структура та організація дитячого самоврядування у загальноосвітньому навчальному закладі.

Науково-методичне та інформаційне забезпечення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі.

Завдання й запитання для самоконтролю

1. Які основні завдання вчителя у будові виховної роботи?

2. Які форми організації роботи з обдарованими дітьми Ви використовуєте?

3. Як формувати патріотизм, планетарне мислення, вільність особистості?

4. Напишіть свою модель виховної системи школярів.

5. Самоврядування у загальноосвітньому навчальному закладі.

Література

1. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. - К.: ІВМН, 2000. - 204 с.

2. Бернс Р. Развитие Я- концепции и воспитание // Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986. -422 с.

3. Бондаревская Е.В. Воспитание как возрождение гражданина, человека культуры и нравственности. (Основные положения концепции воспитания в меняющихся социальных условиях). – Ростов на Дону: Изд-во Рост. Гос. пед. ун-та, 1995.- 32 с.

4. Бондаревский В. Б. Воспитание интереса к знаниям и потребности к самообразованию .-М.: Просвещение, 1980. -140 с.

5. Гончаренко Г.І. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичний посібник. - К.: ІСДО, 2006. - 214 с.

6. ИвановИ.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М.: Просвещение, 1989. -256 с.

7. Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. Воспитание? Воспитание... Воспитание! Теория и практика школьных воспитательных систем. — М.: Новая школа, 1996.-160 с.

8. Класному керівнику про виховну роботу в класі: метод, посібник / Під ред. Е.Н.Степанова. - М.: Нова школа, 2007.-253 с.

9. Цвірова Т. Виховна робота в позашкільних закладах України: історія і сьогодення // Рідна школа. - 2007. - №2. - С. 20-22.

10. Національна програма “Діти України”. Указ Президента України №63/96 від 18.01.1996р. [Online]. Доступ НТТР: http:// .

11. Соловейчик С. Воспитание по Иванову. - М: Прогресc, 2006. - 389 с.

12. Сорока А.И. Организация коллективной творческой деятельности учащихся. - X.: Основа, 2004. - 43 с.

13. Штейнер Р. Воспитание ребенка с точки зрения духовной науки. - М.: Новая школа, 2005. - 164 с.

2.6. Атестація педагогічних кадрів

Мета

Визначити роль атестації вчителів, ознайомити слухачів із структурою вивчення роботи вчителя, обов’язками та правами вчителя під час атестації.

Короткий зміст

Поняття про атестацію педагогічних кадрів.

Нормативна документація з питань атестації педагогічних кадрів.

Місце атестації в системі роботи загальноосвітнього навчального закладу, підготовка вчителя до атестації.

Організація та проведення атестації, види атестації, кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, загальні вимоги щодо кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, вивчення та оцінка роботи вчителя в атестаційний період.

Атестація педпрацівників, які не мають відповідної фахової освіти, які припинили педагогічну діяльність, які займають декілька посад.

Порядок проведення атестації, обов’язки та права вчителя під час атестації.

Деталізація рішень, оформлення документації за наслідками роботи атестаційної комісії.

Завдання й запитання для самоконтролю

1. Вимоги професійно-кваліфікаційної характеристики спеціаліста вищої категорії.

2. Що повинен знати спеціаліст вищої категорії?

3. Що повинен вміти спеціаліст вищої категорії?

4. Кому можна присвоювати звання?

5. Як оформляти досвід роботи, атестаційні документи?

Література

1. Закон України “Про освіту” // Освіта України. Нормативно-правовий документ. – К.: Міленіум, 2001. – С.11-38.

2. Бальон М.В., На допомогу голові атестаційної комісії. Чернівці, 2007.

3. Типове положення про атестацію педпрацівників України // Інформаційний збірник МО України. – №5-6.

4. Сметанський М.І. Теорія та техніка атестації педпрацівників. – Вінниця, 1998р – 200 с.

2.7. Зовнішнє незалежне оцінювання в системі освіти України

Мета

Показати проблеми необхідності введення на Україні зовнішнього незалежного тестування, як у вирішенні проблеми якості освіти, так і її оцінки; створення гарантованих стандартизованих умов для проведення високого рівня об’єктивності оцінювання, отримання достовірних даних про навчальні досягнення випускників, ступінь їхньої відповідності нормативним вимогам, соціальним та особистісним очікуванням. Надати методичну допомогу щодо вироблення освітньої стратегії і тактики по удосконаленню якості підготовки випускників до ЗНО. Ознайомити педагогів із єдиними загальними вимогами і процедурами проведення ЗНО.

Короткий зміст

Зовнішнє незалежне оцінювання в освіті України. Зовнішнє незалежне тестування в освіті України: цифри і факти. Зовнішнє незалежне тестування в освіті області: цифри і факти. Основна нормативно-правова база. Учасники тестування, права і обов’язки учасника тестування. Загальні правила проведення процедури тестування. Процедура розробки тесту. Реєстрація учасників на основне і попереднє тестування. Додаткова сесія та її учасники.

Завдання й запитання для самоконтролю

  1. Які документи потрібні учаснику тестування при реєстрації?

  2. Як розробляються тести?

  3. Як зареєструватись на пробне тестування?

  4. Яка роль вчителя у підготовці до ЗНО?

  5. Як ефективно спланувати навчальний процес викладання предмета для підвищення якості підготовки учасника до ЗНО?

  6. Якими основними нормативними документами має володіти кожний вчитель предмета, по якому проводиться незалежне тестування?

Література

  1. Основи педагогічного оцінювання. Частина І. Теорія: Навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників / За заг. ред. Ірини Булах. – К.: Майстер-клас, 2005. – 96 с.

  2. Основи педагогічного оцінювання. Частина ІІ. Практика: Навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників / За заг. ред. Ірини Булах. – К.: Майстер-клас, 2005. – 56 с.

  3. Зовнішнє незалежне оцінювання начальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів. 2008р. : Інформаційні матеріали / Український центр оцінювання якості освіти: Уклад.: І.Л. Лікарчук (наук. ред.) та ін. – К., 2007. – 288 с.

  4. Уроки перших кроків. Інформаційно-методичний збірник з питань організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання. – Чернівці: Технодрук, 2008.– 424с.

2.8. Євроінтеграція освіти в Україні

Мета

Ознайомити слухачів курсів із Євроінтеграцією освіти в Україні, як однією з галузей наукових знань. Сформувати світоглядне, прагматичне бачення про функціонування та розвиток освіти в суспільстві. Визначити світоглядну, гуманістичну соціальну та культурологічну спрямованість та гуманістичні цінності нової освіти. Охарактеризувати основні ознаки та напрями освіти, які будуються на діагностичній основі, новій педагогічній етиці спілкування, запровадженні, діалогу як домінуючої форми спілкування.

Короткий зміст

Євроінтеграція освіти в Україні, як галузі наукових знань, що забезпечує світоглядне, прагматичне функціонування та розвиток освіти в суспільстві і має когнітивну світоглядну, гуманістичну соціальну та культурологічну спрямованість. Гуманістичні цінності нової освіти.

Сутність ознаки освіти: природовідповідність, мотивоційно-процесуальне забезпечення навчального процесу, який будується на діагностичній основі, новій педагогічній етиці спілкування, запровадженні, діалогу як домінуючої форми спілкування.

Основні напрями освіти у вирішенні найважливіших педагогічних проблем.

Сучасні філософські засади систематизації основних предметів навчання, виховання і методів їх викладання.

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті це є Євроінтеграція освіти і Україні як філософська основа освітньої політики держави.

 1. Тематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  завідувач кафедри філософії і соціології освіти Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук, доцент
 2. Тематика випускних робіт, творчих про ектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т.
 3. Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних І науково-педагогічних працівників) Київ 2011

  Документ
  Для використання в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл, обласних закладів післядипломної педагогічної освіти
 4. Програма для слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Громадянська освіта» Пояснювальна записка

  Документ
  Процес розбудови і утвердження України як суверенної, правової, демократичної, соціально орієнтованої держави, визнання її світовою спільнотою відкрило перед шкільною соціогуманітарною освітою нові горизонти.
 5. Програма та навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації Укладач

  Документ
  Програма курсів підвищення кваліфікації практичних психологів передбачає підвищення фахового рівня та вдосконалення фахової майстерності практичних психологів дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи
 6. Тематика випускних робіт, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів біології

  Реферат
  Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей. – Луганск: Янтарь, Учебная книга, 2003.
 7. Тематика випускних робіт І рефератів та література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії

  Реферат
  Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические проблемы. Методическое пособие для учителя. — М.: Школьная Пресса, 2002. — 159 с.
 8. Функціональна підготовка учителів фізики та астрономії програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації

  Документ
  Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії розроблена на основі навчально-тематичних планів Міністерства освіти і науки України, концепції фізичної та астрономічної освіти 12-річної школи, законів
 9. Програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації Укладачі: Рецензенти: Кирилюк М. В., методист

  Документ
  Барболіна Т.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського державного педагогічного університету ім.

Другие похожие документы..