Методичні рекомендації слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів біології Зміст

1.6. Українське ділове мовлення

Мета

Розвивати загальну культуру ділового мовлення та загальну культуру мовлення. Розглянути питання сучасного писемного й усного ділового мовлення, зокрема вимоги щодо оформлення службових документів і основ ділового спілкування. Ознайомити слухачів із лексичними новаціями в українській мові.

Короткий зміст

Поняття про мову і мовлення. Основні норми літературної мови. Поняття про ділове мовлення та правила оформлення документів різних видів. Практичні завдання із загальної культури мовлення та діловодства.

Мова ділової документації (вимоги до укладання та оформлення, стандартизація, реквізити ділових паперів, використання термінів, неологізмів, запрошень).

Усне ділове мовлення. Культура усного ділового мовлення. Види усного спілкування: усне публічне мовлення, ділова бесіда, телефонне ділове спілкування.

Професійне мовлення, усна та писемна форми його вираження. Діалог як усно-розмовний тип професійного мовлення. Монолог як усно-публіцистичний тип професійного мовлення. Типи монологу: розповідь, опис, міркування.

Синтаксис усного й писемного ділового мовлення.

Завдання й запитання для самоконтролю

1. Що означає поняття “літературна мова”?

2. Що таке унормованість літературної мови?

3. Які документи належать до документації особового складу, особистих офіційних, інформаційних? Які реквізити характерні для них?

4. Які основні ознаки культури мовлення?

5. Чому правильність і нормативність мовлення обов’язкові?

6. Які універсальні величини ділового мовлення?

7. Чим відрізняється зміст понять “мовний етикет” та “мовний службовий етикет”?

8. Чим відрізняється повсякденна бесіда від ділової?

Література

1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991.

2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990.

3. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К.: «АртЕк», 1999.

4. Волощак М. Неправильно – правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. – К., 2000.

5. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К., 2000.

6. Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 2000.

7. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. – Донецьк: Сталкер, 1997.

8. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К.: Рідна мова, 2000.

9. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. – К.: Рад. шк., 1986.

10. Ділова українська мова: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.

11. Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів /За ред. Бабич. – Чернівці: Рута, 1996.

12. Ділові папери та документи підприємницької діяльності /Упоряд. В.Л.Кулініченко. – К.: Український центр духовної культури, 1996.

13. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне «я». – К.: Видавничий центр «Академія», 2001.

14. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992.

15. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. – Львів: Світ, 1996.

16. Культура мови на щодень. – К.: Довіра, 2000.

17. Культура української мови: Довідник. – К.: Либідь, 1990.

18. Молдованов М.І, Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техніка, 1992.

19. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль. – К.: Наук, думка, 1976. – 287с.

20. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 1999.

21. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.

22. Російсько-український словник-довідник «Порадник ділової людини». – К.: Основи, 1995.

23. Сліпушко О.М. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини. – К.: Криниця, 1999.

24. Словник-довідник з культури української мови. – Львів: ФЕНІКС, 1996.

25. Український правопис. – К.: Наук. думка, 1996.

26. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К.: Довіра, 1998.

27. Чак Є.Д. Чи правильно ми говоримо? – К.: Освіта, 1997.

28. Шевчук С.В. Службове листування: Довідник. – К.: Літера, 1999.

29. Шевчук СВ. Українське ділове мовлення. – К.: Вища школа, 1997.

Модуль 2. Професійний

Інваріантна частина

2.1. Сучасні педагогічні інноваційні технології

Мета

Надати вчителю методологію вибору педагогічних інноваційних технологій та механізм реалізації відібраного програмного змісту освіти в реальному навчальному процесі з урахуванням інтересів, здібностей учнів та його особистої творчої індивідуальності.

Висвітити зародження інноваційного підходу в освіті, що забезпечує розвивальний характер навчання і виховання дитини, а також усієї педагогічної діяльності вчителя.

Короткий зміст

Витоки української педагогічної інноватики. Об’єкт, предмет, завдання педагогічної інноватики як науки та педагогічної дисципліни. Взаємозв’язок педагогічної інноватики з іншими науками. Понятійно-термінологічний апарат педагогічної інноватики.

Загальна характеристика інноваційних процесів в освітній галузі. Класифікація педагогічних інновацій. Структура педагогічних інновацій. Життєвий цикл інновацій. Етапи педагогічних інновацій.

Економічні, політичні, соціокультурні та цивілізаційні чинники процесів модернізації освітньої системи в Україні. Основні напрями модернізації системи загальної освіти в Україні. Законодавча база процесів модернізації системи загальної освіти в Україні. Науково-методичне та організаційне супроводження процесів модернізації системи загальної освіти в Україні. Поняття про загальноосвітні навчальні заклади, що працюють в режимі функціонування та режимі розвитку (інноваційному режимі). Нормативно-правова та теоретико-методична база освітніх інновацій, що ініціюються загальноосвітніми навчальними закладами.

Соціокультурний і економічний аспекти розповсюдження освітніх інновацій.

Соціопсихологічний аспект розповсюдження освітніх інновацій. Класифікація учасників інноваційного процесу (за Е. Роджерсом). Загальне уявлення про антиінноваційні бар’єри та шляхи їх подолання. Схема прийняття рішення про використання (невикористання) нововведення.

Загальне уявлення про об’єктивні інновації, їх види, класифікацію. Учитель як суб’єкт об’єктивних педагогічних інновацій. Психограма творчої особистості педагога. Умови ефективності творчої педагогічної діяльності вчителя.

Завдання для самоконтролю

 1. Запропонуйте ключові слова, які б визначали професійну майстерність вчителя.

 2. Перерахуйте окремі ланки сучасного уроку.

 3. Сформулюйте загальні правила, які забезпечать успішність уроку.

 4. Назвіть причини невдалого уроку.

 5. Найважливіші принципи функціонування будь-якої педагогічної технології.

 6. Обґрунтуйте послідовності процесу навчання.

 7. Які типи уроків Вам відомі?

 8. Які методи Ви найчастіше використовуєте при побудові ефективного навчального процесу?

 9. Складіть «алгоритм» індивідуальної роботи з учнями.

Література

 1. Гільбух Ю. З., Дробноход М. І. Інноваційний експеримент у школі. – К.: УІПКККО, 1994. – 90 с.

 2. Ліговицький А. О. Теоретичні основи проектування сучасних освітніх систем. – К.: Техніка, 1997. – 210 с.

 3. Попова О. В. Розвиток інноваційних процесів у середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах України в XX столітті: Дис. докт. пед. наук: 13.08.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харків, 2001. – 468 с.

 4. Аніскіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості. – К.: Вид. Дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2005. – 128 с. – (Б-ка «Шкіл. світу»).

 5. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 6. Комісарова С.М., Ведмеденко Д.В., Білогорка М.В. Робота з обдарованими дітьми. – Чернівці, 2004. – 90 с.

 7. Лук’янова М.І., Разіна Н.А., Абдуліна Т.М. особистісно-орієнтований урок. Конструювання та діагностика. –Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. – 176 с.

 8. Освітній менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Л. Даниленко, Л. Кара мушки. – К.: Шкільний світ, 2003. – 400 с.

 9. Островєрхова Н.М. Нестандартні уроки в школі. Науково-методичний посібник. – К.: Видавництво Харитоненка, 2003. – 152 с.

 10. Паламарчук В.Ф., Даниленко Л.І. Проблеми і перспективи становлення 12-річної школи. Науково-методичний посібник. – К.: Логос, 2003. – 78 с.

 11. Пєхота О.М. та інші. Освітні технології. Навчально-методичний посібник. – Київ «А.С.К.», 2002. – 255 с.

 12. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посіб./ О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. За ред. О.І. Пироженко. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

Як зробити школу успішною: Практичні кроки / Упорядник В. Зоц. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.

2.2. Основи проектної діяльності

Мета

Налаштувати вчителів курсів підвищення кваліфікації на модернізацію методів, засобів навчання, націлити на пошук нових дидактичних технологій, які спрямовані на активізацію пізнавально-творчих потенцій здібних дітей; добитися засвоєння науково-практичних основ побудови проектної діяльності учнів на уроках та позаурочний час.

Короткий зміст

Наявність педагогічної проблеми, яка потребує інтегрованих знань та дослідницького пошуку для її вирішення.

Практична, теоретична та пізнавальна значущість запропонованих результатів при дослідженні.

Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів в методі проектів.

Структурування змістовної частини проекту.

Використання дослідницьких методів, висування гіпотези їх розв’язання, обговорення методів дослідження, оформлення остаточних результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, коректування, висновки.

Основні типи проектів: дослідницькі; ігрові; інформаційні; практичні.

За кількістю учасників проекти поділяються на особистісні, парні, групові.

Завдання для самоконтролю

 1. Кому належить створення методу проектів? Хто розвинув ідеї автора?

 2. Що притягує в проектній технології педагогів?

 3. Яке сучасне розуміння проектного навчання?

 4. Як поділяються проекти за головним видом діяльності?

 5. Укажіть основні вимоги до використання методу проектів.

 6. Опишіть алгоритм роботи над проектом.

 7. Що може стати проектною технологією?

 8. Запропонуйте теми проектів з математики.

Література

 1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 2. Пєхота О.М. та інші. Освітні технології. Навчально-методичний посібник. – Київ «А.С.К.», 2002. – 255 с.

 3. Андрєєва В.М., Григора В.В. Настільна книга педагога: Посібник.- Х.:Вид. Група „Основа”, 2006.-352 с.

2.3. Педагогічні аспекти організації навчально-виховного процесу

Мета

Розкрити основні аспекти сучасної дидактики: принципи навчання, навчальну діяльність вчителя, учня, методи навчання, систему контролю, ключові ідеї розвивального навчання, а також основні загально навчальні уміння і навички.

Акцентувати увагу слухачів на сучасні педагогічні технології, їх структуру та складові елементи особистісно-орієнтованого навчання.

Короткий зміст

Дидактика в контексті особистісно-орієнтованого навчання. Ознаки особистісно-орієнтованого навчання. Принципи навчання. Компоненти навчальної діяльності. Методи навчання, їх класифікація та функції. Урок – основна форма організації навчальної діяльності. Порівняльний аналіз традиційного уроку та сучасного. Педагогічні технології в сучасному навчально-виховному процесі.

Запитання для самоконтролю

1. Назвіть продуктивні методи навчання.

2. Дайте характеристику ідей розвивального навчання.

3. В чому суть особистісно-орієнтованого навчання?

4. Назвіть форми і методи визначення навчальних вмінь і навичок.

Література

1. Капусевич Г. Основы общей дидактики. - М.: Высшая школа, 1989.

2. Ленгер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М., 1981.

3.Фурман А.В. Методологічна модель школи розвитку. - К.: Рідна школа, 1994.

4. Москаленко Л.Г. Навчання як педагогічна система. - Тернопіль: ТДПІ, 1995.

5. Палтишев М.М. Думка вчителя про сучасну освіту (В пошуках практико-орієнтовних підходів у роботі вчителя). - Одеса, - 1997.

6. Беспалько В.П. Системные педагогические технологии. - М.: Педагогика, 1989.

7. Фурман А.В. Нові педагогічні технології// Освіта. -2002.- № 44.

 1. Тематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  завідувач кафедри філософії і соціології освіти Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук, доцент
 2. Тематика випускних робіт, творчих про ектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т.
 3. Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних І науково-педагогічних працівників) Київ 2011

  Документ
  Для використання в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл, обласних закладів післядипломної педагогічної освіти
 4. Програма для слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Громадянська освіта» Пояснювальна записка

  Документ
  Процес розбудови і утвердження України як суверенної, правової, демократичної, соціально орієнтованої держави, визнання її світовою спільнотою відкрило перед шкільною соціогуманітарною освітою нові горизонти.
 5. Програма та навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації Укладач

  Документ
  Програма курсів підвищення кваліфікації практичних психологів передбачає підвищення фахового рівня та вдосконалення фахової майстерності практичних психологів дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи
 6. Тематика випускних робіт, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів біології

  Реферат
  Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей. – Луганск: Янтарь, Учебная книга, 2003.
 7. Тематика випускних робіт І рефератів та література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії

  Реферат
  Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические проблемы. Методическое пособие для учителя. — М.: Школьная Пресса, 2002. — 159 с.
 8. Функціональна підготовка учителів фізики та астрономії програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації

  Документ
  Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії розроблена на основі навчально-тематичних планів Міністерства освіти і науки України, концепції фізичної та астрономічної освіти 12-річної школи, законів
 9. Програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації Укладачі: Рецензенти: Кирилюк М. В., методист

  Документ
  Барболіна Т.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського державного педагогічного університету ім.

Другие похожие документы..