Методичні рекомендації слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів біології Зміст

з навчальної роботи В.Д.Жукотинська

Методист з фаху Л.О.Тороус

Анотація навчальних розділів

Модуль 1. Соціально–гуманітарний

Інваріантна частина

1.1. Філософські основи сучасної освіти

Мета

Сприяти розумінню педагогами найважливіших проблем, що існують у виховному просторі суспільства, формуванню вміння визначати його ціннісні пріоритети. Ознайомити слухачів курсів із сучасними підходами організації виховного процесу на засадах гуманістичної педагогіки.

Короткий зміст

Цінності освіти й виховання в сучасній Україні. Гуманізація відносин – фактор формування гармонійної особистості. Сутнісні ознаки особистісно – орієнтованого виховання. Традиційні та нові парадигми освіти. Моделі самореалізації особистості в освітньому просторі.

Філософія освіти як галузь наукових знань, що забезпечує світоглядне, прагматичне функціонування та розвиток освіти в суспільстві і має когнітивну, світоглядну, гуманістичну, соціальну та культурологічну спрямованість.

Гуманістичні цінності нової філософії освіти.

Сутність ознаки філософії освіти: природовідповідність й мотиваційно-процесуальне забезпечення навчального процесу, який будується на діагностичній основі, новій педагогічній етиці спілкування, запровадженні діалогу як домінуючої форми спілкування.

Основні напрями філософії освіти у вирішенні найважливіших педагогічних проблем.

Сучасні філософські засади систематизації основних предметів навчання, виховання і методів їх викладання.

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті як філософська основа освітньої політики держави.

Завдання й запитання для контролю

1. Як Ви розумієте сутність філософії освіти?

2. Назвіть основні цінності філософії освіти.

3. Що передбачає гуманізація освіти?

4. Які засоби, на Вашу думку, сприятимуть подоланню освітньої кризи?

Література

1. Зазюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії .-К.: Українсько –Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.

2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник.-К.:ІЗМН, 1998.- 204 с.

3. Литвененко С.А. Гуманістичні засади сучасної шкільної освіти // Педагогіка і психологія.-1999.-№3; - С. 30-33.

4. Ганди М. Моя вера в ненасилие // Вопросы философии. - 1992. - №3.

5. Гончаренко С, Мальований Ю. Гуманізація і гуманітаризація освіти Л Шлях освіти.-2001.-№2.

6. Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи. -К.: Український центр духовної культури, 2001. - 378 с.

7. Іщенко Ю. Толерантність як філософсько-світоглядна проблема // Філософська і соціологічна думка. - 1991. - №4.

8. Лутай В.Філософія сучасної освіти. - К.: Центр, Магістр-8, 1996. - 255с.

9. Философия образования // Педагогика. - 1995. - №4. - С. 3-28.

10. Філософський енциклопедичний словник. - К.: Абрис. - 2002. - 742 с.

1.2. Законодавство про освіту

Мета

Проаналізувати із слухачами курсів основні нормативно-правові акти та виділити серед них ті, які забезпечують навчально-виховний процес у ЗНЗ.

Короткий зміст

Характеристика законодавства про освіту. Основні положення державної програми “Вчитель”. Проблемні питання правового запиту учасників навчально-виховного процесу.

Національна доктрина розвитку освіти України як нова гуманістично-інноваційна парадигма освіти, як визначення перспективних ідей щодо осучаснення національної освітньої системи.

Концепція переходу до 12-річної середньої освіти.

Постанови Кабінету Міністрів України: “Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад”, “Про розвиток сільської загальноосвітньої школи”, “Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку середньої освіти”.

Запитання для самоконтролю

1. Що Вам відомо про історію становлення прав людини?

2. Які права людини, визначені Декларацією прав людини 1948 р., Конвенцією прав дитини 1989 р. та Конституцією України, Ви знаєте?

3. Який механізм захисту прав людини існує в Україні?

4. Яка мета громадянських рухів та об’єднань? Як законодавство визначає створення громадянських об’єднань?

Література

1. Законодавство України про загальну середню освіту.-К.:Ю.Рінком інтер, 1999.

2. Тищенко О. Закон України Про загальну середню освіту: аналіз деяких правових положень // Право України.-2000, - №2. - С.82-84

3. Державна програма “Вчитель” //Інформаційний збірник МОН України. - 2002 - №10.

4. Закон України “Про загальну середню освіту” // Інформаційний вісник України.-1999.-№15.

5. Закон України “Про дошкільну освіту” // Урядовий кур’єр. - 2001.- № 96, 8 серпня.

6. Закон України “Про освіту”. - К.: Генеза, 1996. - 36 с.

7. Національна доктрина розвитку освіти України. Указ Президента України від 17.04. 2002 р., № 347 // Офіційний вісник України. - 2002. - №16. - С. 12- 24.

8. Освіта в Україні. Доповідь Міністра освіти і науки України на II Всеукраїнському з’їзді працівників освіти // Освіта України. - 2002. - № 47, 12 жовтня.

9. Освіченість, інтелект, творчий потенціал особистості - наріжний камінь прогресу цивілізації. Виступ Президента України Л.Д. Кучми на ІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти // Урядовий кур’єр. - 2001. - № 84, 10 жовтня.

10. Про Національну програму правової освіти населення. Указ Президента України від 18.10. 2001 р., № 992 // Офіційний вісник України. - 2001. - №15.

1.3. Законодавство з охорони дитинства. Права дитини

Мета

Ознайомити слухачів із загальними принципами захисту прав дитини, роботою служб у справах неповнолітніх.

Короткий зміст

Загальні принципи захисту прав дитини згідно з міжнародними стандартами. Загальна декларація прав людини. Конвенція про права дитини.

Права і обов’язки громадян України за Конституцією України. Нормативні акти, що стосуються правового статусу неповнолітніх: Закони “Про охорону дитинства”, “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про попередження насильства в сім’ї”. Національна програма “Діти України”.

Запитання для самоконтролю

1. Які права громадян закріплено у Конституції України?

2. Якими є конституційні обов’язки громадян України?

3. В яких міжнародних документах визначено права дітей?

4. Як захищаються права дитини?

5. Які основні права і свободи проголошує Загальна декларація прав людини?

Література

1. Всеобщая декларация прав человека / А. Булгакова Основные положення Всеобщей декларации прав человека. - Харьков: «Константа», 1998.— С. 24-29.

2. Житловий кодекс України. - Харків: Одісей, 1998. - 143 с.

3. Конвенція про права дитини: 35 документів. - К.: Представництво ЮНІСЕФ в Україні. - 2001.-С. 5-22.

4. Кодекс законів про працю України // Право України. - 1996. - № 23.

5. Конституція України. - К.: Право, 1996. - 56 с.

6. Кримінальний кодекс України. - Харків: Одісей, 2002. - 240 с.

7. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1995.- № 6. - С. 35.

8. Про охорону дитинства: Закон України //Директор школи. - 2002. - № 8. - С. 7-10.

9. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2001.

10. Сімейний кодекс України. - Харків: Одісей, 2002. - 104 с.

11. Шость Н.В., Козир М.К., Ситник О.М. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх. - К.: Рідна мова, 1997. - 384 с.

1.4. Трудове законодавство

Мета

Ознайомити слухачів із правом на працю згідно Конституції України та Кодексу законів про працю. Трудовий договір, строки трудового договору, укладання трудового договору, Закон України “Про відпустки”.

Короткий зміст

Право на працю за Конституцією України і право громадян на працю за Кодексом законів про працю України.

Загальна характеристика колективного договору. Закон України “Про колективні договори і угоди”

Поняття “строки трудового договору”. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, додаткові підстави розірвання.

Контракт як особлива форма укладення трудового договору. Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності.

Відпустки. Закон України “Про відпустки”.

Запитання для самоконтролю

1. Яке визначення права на працю дає Конституція України?

2. Який зміст колективного договору?

3. Які строки трудового договору передбачені КЗпП України?

4. В яких випадках може бути розірваний власником трудовий договір?

5. Які види відпусток?

Література

1. Конституція України, 28.06.96р.

2. Кодекс законів про працю України, 1996р.

3. Закон України “Про колективні договори та угоди”.

4. Закон України “Про освіту”, 1996р.

5. Закон України “Про загальну середню освіту”, 1999р.

6. Закон України “Про відпустки”, 1996р.

7. Положення “Про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності, 1993р. (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 2003р.).

8. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, 1993р.

9. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, 1993р.

10. Інструкція з ведення ділової документації у ЗНЗ І-ІІІ ступенів, 2000р.

1.5. Охорона праці, безпеки життєдіяльності

Мета

Ознайомити слухачів з вимогами щодо організації роботи з безпеки життєдіяльності та охорони праці в закладах освіти, виконання законів України “Про пожежну безпеку”, “ Про дорожній рух”, “ Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки”, що запобігають збереженню життя і здоров’я учнів.

Короткий зміст

Законодавчі та нормативні акти з охорони праці. Організація роботи, функціональні обов’язки з охорони праці.

Закон України “Про охорону праці” та Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 року №229. Принципи державної політики в галузі охорони праці, права працівників на охорону праці, обов’язки працівника щодо виконання нормативних актів про охорону праці.

“Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України №563 від 01 серпня 2001р.

Виконання законів України “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, “Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки”, як умова збереження життя і здоров’я учнів.

Основні засади предмета “Безпека життєдіяльності”, що вивчається в загальноосвітніх навчальних закладах. Проблема травматизму учасників навчально-виховного процесу, створення безпечних умов праці та навчання в установах і закладах освіти віднесена до категорії особливої державної і суспільної значимості, а її розв’язання – до пріоритетних завдань національної безпеки.

Завдання й запитання для самоконтролю

1. Назвіть обов’язки працівника щодо виконання нормативних актів про охорону праці.

2. Що передбачає «Положення про організацію роботи і охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти»?

3. Охарактеризуйте принципи державної політики у галузі охорони праці.

Література

1. Закон України “Про охорону праці” / Васильчук М.В. та ін. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. - К.: Фенікс, 2000. - С. 21— 41 (ст. 4, 7, 15, 18, 19).

2. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці” // Урядовий кур’єр. - 2002. -№ 236. - С. 5-13.

3. Закон України “Про пожежну безпеку”(витяг) // Урядовий кур’єр. - 2002. -№ 236. - С. 47-53.

4. Закон України “Про дорожній рух” ( витяг) // Урядовий кур’єр. - 2002. -№ 236.- С. 53-62.

5. Охорона праці і пожежна безпека в закладах освіти: Зб. нормативних документів. 1 частина Упор.В.Е. Лунячек.— Харків: Гімназія,2000.- 150 с.

6. Охорона праці і пожежна безпека в закладах освіти: Зб. нормативних документів. 2 частина /Упор. В.Е. Лунячек, Ю.С. Давиденко, ВР. Короєв - Харків: Гімназія,2000.- 159 с.

7. Охорона праці і пожежна безпека в закладах освіти: Зб. Нормативних документів. 3 частина / Упор. В.Е. Лунячек, Ю.С. Давиденю. - Харків: Гімназія,2002.-144с.

8. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти: Затв. наказом МОНУ №563 від 01.08.2001.//Все для вчителя.-2003.-№ 7-8.-С. 1-22.

9. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах: Затв. наказом МОНУ №616 від 31.08.2001 //Безпека життєдіяльності. - 2003.-№ З .-С. 39-47.

10. Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводиться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи: Затв. наказ Мін. праці та соц. політики України №574 від 12.112002 // Офіц. вісник України.-2002.-№51.- С. 194-205.

Варіативна частина. Спецкурси за вибором

 1. Тематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  завідувач кафедри філософії і соціології освіти Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук, доцент
 2. Тематика випускних робіт, творчих про ектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т.
 3. Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних І науково-педагогічних працівників) Київ 2011

  Документ
  Для використання в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл, обласних закладів післядипломної педагогічної освіти
 4. Програма для слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Громадянська освіта» Пояснювальна записка

  Документ
  Процес розбудови і утвердження України як суверенної, правової, демократичної, соціально орієнтованої держави, визнання її світовою спільнотою відкрило перед шкільною соціогуманітарною освітою нові горизонти.
 5. Програма та навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації Укладач

  Документ
  Програма курсів підвищення кваліфікації практичних психологів передбачає підвищення фахового рівня та вдосконалення фахової майстерності практичних психологів дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи
 6. Тематика випускних робіт, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів біології

  Реферат
  Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей. – Луганск: Янтарь, Учебная книга, 2003.
 7. Тематика випускних робіт І рефератів та література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії

  Реферат
  Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические проблемы. Методическое пособие для учителя. — М.: Школьная Пресса, 2002. — 159 с.
 8. Функціональна підготовка учителів фізики та астрономії програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації

  Документ
  Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії розроблена на основі навчально-тематичних планів Міністерства освіти і науки України, концепції фізичної та астрономічної освіти 12-річної школи, законів
 9. Програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації Укладачі: Рецензенти: Кирилюк М. В., методист

  Документ
  Барболіна Т.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського державного педагогічного університету ім.

Другие похожие документы..