Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей

Методичні рекомендації

Образотворче мистецтво є складовою частиною загальної освіти, естетичного виховання, а також важливим засобом всебічного розвитку сліпих дітей. Воно дає широкі можливості як для розвитку творчих здібності дітей, в тому числі творчої відтворюючої уяви та фантазії, так і сприяє правильному сприйманню сліпими дітьми дійсності, розвитку спостережливості, образного мовлення і мислення, просторової орієнтації. На уроках образотворчого мистецтва створюються сприятливі умови для розвитку уявлень про навколишній світ, розширення чуттєвого досвіду, виховання впевненості в собі, власних діях. При цьому образотворче мистецтво виступає засобом компенсації сліпоти, формування особистості сліпої дитини, створює сприятливі умови для її інтеграції у суспільство зрячих однолітків.

Проте, працюючи з дітьми з глибокими вадами зору на уроках образотворчого мистецтва, потрібно враховувати, що програма образотворчого мистецтва для шкіл сліпих має суттєві відмінності від програми масової школи як у змісті, темах, послідовності навчання, так і в засобах та прийомах, які використовуються під час навчання рельєфного малювання незрячих дітей.

Основними завданнями навчання дітей з глибокими вадами зору образотворчого мистецтва є наступні:

 1. навчити дітей цілеспрямовано сприймати й обстежувати предмети навколишньої дійсності, аналізувати, порівнювати їх між собою, оцінювати за розмірами та просторовими ознаками;

 2. сформувати навички графічного зображення предметів з натури, по пам’яті та за уявленням;

 3. розвинути творчі здібності дітей, їхню уяву і фантазію;

 4. навчити читати рельєфні малюнки, співставляти зображені предмети з натуральними, використовувати малюнки при вивченні різних навчальних предметів, в побуті, практичній діяльності;

 5. ознайомити та дати загальне уявлення про видатні зразки мистецтва, в тому числі живопису, скульптури, архітектури, прикладних мистецтв, розвинути естетичні відчуття;

 6. сформувати навички з техніки елементарного креслення.

Відповідно основним завданням курсу в школі для сліпих дітей проводяться наступні види занять:

1) ознайомлення з технічними і образотворчими засобами, технікою та прийомами роботи;

2) читання рельєфних зображень;

3) малювання з натури;

4) декоративне малювання;

5) малювання на теми;

6) креслення;

6) бесіди про мистецтво, знайомство з рельєфними, барельєфними, скульптурними зображеннями і декоративно-прикладними зразками, архітектурою.

Ознайомлення з технічними і образотворчими засобами, технікою та прийомами роботи дає можливість дитині навчитись передавати в рельєфному малюнку форму, розміри, пропорції, матеріальну структуру предмету, його основні ознаки. Формування правильних технічних навичок зображення предметів не лише позитивно впливає на кінцевий результат у вигляді поліпшення якості малюнка, а й розвиває впевненість у собі, позитивно впливає на емоційний стан дитини під час заняття, зацікавленість образотворчою діяльністю, спонукає до подальшого творчого пошуку. Водночас потрібно враховувати, що малюнки дітей з глибокими вадами зору мають насамперед передавати форму, величину, структуру предмета, лінійні співвідношення і пропорції, хоча малюнок за технічним виконанням може бути схематичним. В той же час учні, особливо з залишками зору, мають вміти користуватись олівцями, фломастерами або маркерами, фарбами для передачі просторових якостей і відношень предметів з використанням кольорів.

Читання рельєфних малюнків сприяє формуванню уявлень про предмети навколишньої дійсності, дає змогу встановлювати зв’язки і відношення між натуральними предметами та їх зображенням. При цьому в дитини потрібно сформувати чіткий алгоритм виконання дій обстеження, поступово ускладнюючи рельєфні малюнки, що пропонуються для читання, йдучи від простих, знайомих предметів до зображень предметів, які не є доступними для сприймання в повсякденному житті, або сприймання яких ускладнюється через їх розмір чи інші особливості.

Важливого значення також набуваємалювання з натури, оскільки воно створює сприятливі умови для цілеспрямованого сприймання натуральних об’єктів, без якого неможливе не лише виконання учнями відносно правильних рельєфних малюнків, але і формування адекватних, повних уявлень про навколишній світ. Слід зазначити, що малювання з натури вимагає використання різних дидактичних прийомів, цілеспрямованих на створення у сліпої дитини правильних образів зображуваних предметів, поєднання наочних і словесних методів роботи.

Навчання декоративного малювання також має велике значення для демонстрації зв’язку між реальними і декоративними формами, формування естетичних смаків і розвитку творчих здібностей. В процесі декоративного малювання зосереджується додаткова увага на композиції, ритмі, симетрії.

Окремо слід зазначити, що малювання на теми дає значні можливості для розвитку образного мислення дітей, творчої ініціативи, уяви, фантазії, конструктивного мислення, вміння створювати композицію. Воно дає можливість поєднання сюжетів літератури, уроків ознайомлення з навколишнім світом та екскурсій. Додаткову увагу під час малювання на тему потрібно приділити індивідуальній роботі з дитиною, наданню консультативної допомоги як в техніці виконання, так і в сюжетній лінії та композиції малюнка.

Учням доцільно давити завдання не лише з визначених програмою тем, але й на вільні теми, аби задовольнити їх індивідуальні потреби, заохочувати творчий пошук.

У процесі навчання рельєфного малювання відбувається також навчання елементів креслення, забезпечуються додаткові можливості не лише для розвитку технічних навичок і формування просторових уявлень, але й уточнення, конкретизація уявлень про геометричні поняття і фігури, попередження вербалізму геометричних уявлень, що сприятиме подальшому успішному вивченню геометрії в наступних класах. При цьому особливу увагу слід приділяти формуванню вмінь користуватися спеціальними технічними засобами, в тому числі циркулем, лінійкою і кутником, читання схем. Слід зазначити і те, що саме на уроках креслення діти з глибокими вадами зору можуть навчитись письма «плоским» шрифтом, чому потрібно приділити додаткову увагу.

Програма також передбачає бесіди про образотворче мистецтво і знайомство з репродуктивними картинами, скульптурою та архітектурою, зразками живопису і прикладного мистецтва. Це має сприяти естетичному і моральному вихованню, розвитку естетичних почуттів і художніх смаків, розвитку світогляду дитини. Учнів знайомлять з ідеєю твору, композицією і прийомами зображення. При цьому використовується як опис зразків вчителем, так і безпосереднє сприймання і обстеження зразків мистецтва в досяжній для сліпої дитини формі.

Зміст навчального матеріалу з усіх розділів образотворчого мистецтва (рельєфного малювання) для сліпих учнів 5-7 класів, представлений у цій програмі, є орієнтовним. Вчитель має право замінити, спростити або ускладнити зміст окремих видів занять з рельєфного малювання, враховуючи рівень підготовленості дітей до цього виду занять, можливості школи та регіону. в якому вона розташована.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

(для 5-10 класів шкіл сліпих)

5 КЛАС (88 год.)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретико - методичні знання

Передумови виникнення фізичних вправ. Поняття про фізичний розвиток і фізичну підготовку. Здоровий спосіб життя. Роль народних і рухливих ігор у керуванні емоціями. Шкідливість паління для здоров’я школяра. Правила загартування. Значення стану шкіряного покрову для здоров’я людини. Найпростіші прийоми самоконтролю. Гігієнічні вимоги до занять фізичними вправами. Руховий режим молодшого підлітка. Правила безпеки на уроках фізичної культури.

Учень:

наводить прикладиролінародних і рухливих ігор у керуванні емоціями;

називає передумови виникнення фізичних вправ;

пояснює:шкідливість паління для здоров’я школяра; значення стану шкіряного покрову для здоров’я людини;

характеризує: поняття про фізичний розвиток і фізичну підготовку; здоровий спосіб життя;

володіє найпростішими прийомами самоконтролю;

дотримується правил: загартування, гігієнічних вимог під час занять фізичними вправами, рухового режиму; безпеки на уроках фізичної культури.

18

Гімнастика

Шикування та перешикування

 1. Розрахунки у шерензі по три, по чотири і т.д.

 2. Розрахунки на 6, 4, 2 на місці або 9, 6, 3 на місці.

 3. Поворот кругом і півоберти наліво / направо.

 4. Шикування з одного кола у два кола.

 5. Шикування під час руху в шеренгу, в колону по одному і в коло.

 6. Ходьба проти ходом.

 7. Ходьба по діагоналі.

 8. Зміна місця положення (з сусідом справа/зліва).

*

Вправи загального розвитку

 1. Згинання та розгинання рук одночасно, швидко, поволі, в різних напрямках і те саме, опираючись руками гімнастичний снаряд, на руки партнера.

 2. Колові рухи однією і двома руками в боковій площині те саме у лицевій площині.

 3. Асиметричні рухи руками.

 4. Розслаблене струшування кистями рук у різних вихідних положеннях рук, те саме під час руху рук.

 5. Повороти і нахили тулуба у положеннях стоячи, сидячи ноги нарізно, схрестивши ноги, у поєднанні з рухами рук, у всіх напрямках. Те саме у поєднанні з поворотами.

 6. Колові рухи тулубом.

 7. Лежачи на животі, прогинання тулуба.

 8. Лежачі на спині, піднімання ніг у всіх напрямках, згинання і випрямлення ніг.

 9. Упор лежачи на животі - прогинання тулуба, випрямляючи руки і дістаючи ступнями зігнутих ніг до потилиці.

 10. Махи ногою у всіх напрямках, тримаючись за гімнастич­ний снаряд.

 11. Напівприсідання і присідання на одній нозі, тримаючись за гімнастичний снаряд.

 12. Випад в сторону з різними вихідними положеннями рук і рухами рук.

 13. У положенні упору присівши виставити одну ногу в сторону.

 14. З положення лежачи на спині (ноги закріплені) сідати, лягати на підлогу.

 15. Сидячи і лежачи на підлозі на спині різні рухи прямих ніг, не торкаючись ними підлоги.

 16. Перехід з упору присівши в упор лежачи і в зворотному порядку з почерговим переставлянням рук.

 17. Комбінації вільних вправ на 8 тактів.

 18. Виконання вільних вправ (поєднання з 8-10 найпростіших рухів) під диктовку вчителя.

*

Вправи для формування правильної постави

Вправи в утримуванням вантажу на голові (вага 150-200 г)

 1. Повороти на 360°.

 2. Пересування по рейках гімнастичної стінки в сторону, вгору, вниз.

 3. Ходьба різними способами по дошці, що лежить на підлозі, або на гімнастичній лаві.

 4. Ходьба вгору і вниз по похилій лаві.

Вправи на рівновагу

 1. Стоячи на одній нозі, зігнути другу і дістати лобом коліна; те саме, стоячи на носку однієї ноги.

 2. Стоячи на одній нозі, другу - назад - горизонтальна рівновага («ластівка»).

 3. Ходьба з підібраними під ступню пальцями.

 4. Стійка на носках, п’ятки разом.

 5. Поєднання вправ з утримуванням вантажу на голові з вправами на рівновагу.

Вправи для зміцнення м’язів стопи

 1. Збирання пальцями ніг під стопу скакалки, що лежить на підлозі.

 2. Пальцями ноги взяти ручку скакалки і, піднявши її, взяти рукою, те саме у зворотному порядку.

 3. Пальцями ніг взяти булавку за шийку і, піднявши її, перехопити пальцями другої ноги, потім поставити на підлогу.

*

Акробатичні вправи

 1. Групування в положенні сидячи.

 2. Перекат назад з упору присівши.

 3. Перекат в сторону з упору стоячи на колінах; те саме з упору присівши.

 4. Перекид уперед.

*

Вправи з набивним м’ячем (вага І кг)

 1. Передача м’яча один одному в шерензі і в колі вліво і вправо, в колоні - зліва, справа, над головою і між ногами.

 2. Кидки обома руками стоячи ноги нарізно: від колін уперед - вгору; з-за голови уперед; через голову назад; між ніг назад – угору.

 3. Перекочування м’яча по підлозі на відстані 10-12 м на швидкість.

 4. Кидки м’яча ногою вперед - догори.

*

Ритмічні вправи і танцювальні кроки

 1. Ходьба - 2 кроки на рахунок тривалістю, що відповідає восьми нотам.

 2. Виконання комбінацій з рівних кроків, відповідних тривалості цілих, половинних, четвертних і восьмих нот.

 3. Виконання рухів на 1 і 4 рахунки, пауза на 2 і З рахунки.

 4. Перемінний крок уперед.

 5. Перемінний крок в сторону.

*

Ходьба

 1. Ходьба з переміною ніг під час ходьби.

 2. Ходьба з високим підніманням стегна.

 3. Ходьба із зупинками і тривалими завданнями.

 4. Ходьба на носках, не згинаючи колін.

 5. Ходьба спиною вперед.

 6. Ходьба на носках кроком польки.

 7. Чергування ходьби і легких стрибків.

 8. Ходьба з різними рухами рук і тулуба.

Вправи на орієнтування

 1. Ходьба на звукові сигнали і по пам’яті до 50 м.

 2. Ходьба в колоні по одному, тримаючись за руки, вико­нуючи на кожні 7 і 8 рахунки сплески долонями і знову беручись на руки.

 3. Ходьба в коридорчику до 50 м завдовжки, 1-1,5 м завширшки з паралельною постановкою стоп на носках, високим підніманням стегна, із завданням йти точно по прямій, не виходячи за межі доріжки.

 4. Ходьба за вчителем або поруч з ним по звуку його кроків у залі, по асфальту, по землі.

 5. Визначення відстані по звуку з наступною перевіркою (в межах 30‑50 м).

 6. Ходьба в розімкнутій колоні по одному по стежках і дорогах у лісі, в полі, із завданням йти точно за тим, хто йде попереду, весь час дотримуючись відстані 3-4 кроків.

 7. Раптові повороти на сигнал учителя під час занять на раніше вказаний напрямок.

 8. Повороти на 90° і 180° з різних положень, різними способами.

 9. Кидки м’ячів, мішечків з піском в обручі, що лежать на підлозі (з відстані від 3 до 8 м).

 10. Ходьба на рівні звукові сигнали.

Ходьба з тростиною

 1. Ходьба в залі у різних напрямках у заданому темпі (учитель дає рахунок), обминаючи мати і різні предмети, розкладені і розставлені в залі.

 2. Пройти з однієї сторони залу на іншу через "лабіринт".

 3. Ходьба по щитах, що лежать з перервами і під різними кутами.

 4. Ходьба по дорогах і стежках у лісі, в полі з подоланням нескладних перешкод (невисокі схили, спуски, невисокі яри, переходи по чагарниках).

*

Лазіння

 1. Лазіння по гімнастичній стінці в усіх напрямках: з одночасним перехватом рук і одночасним переступанням ніг, за допомогою однієї руки, однієї ноги, з м’ячем у руках, спиною до стіни.

 2. Лазіння по похилій лаві (під кутом 45°): на ступнях і хватом однієї руки; з предметом у руці.

 3. Лазіння по верхній стороні похилої драбини однойменним і різнойменним способами, руки на рейках і на бічних брусах.

 4. Пересування у висі вліво і вправо.

 5. Лазіння по канату в три прийоми на висоту до 2 м (тільки підйом, спуск довільний).

 6. Подолання різних перешкод до 90 см заввишки.

 7. Лазіння, перелізання і підлізання в іграх.

Мішані і прості виси

 1. Вис завісом двома і однією впоперек.

 2. Вис завісом двома і однією.

 3. Короткі поєднання з мішаних висів.

 4. Вис на гімнастичній стінці обличчям і спиною до неї.

 5. Виси на перекладині, кільцях, брусах.

 6. Прості рухи ногами у висі.

*

Рівновага

Вправи на підлозі

 1. У положенні рівноваги на одній нозі: рухи ногами, утримувати набивний м’яч на коліні зігнутої другої ноги.

 2. Повороти на 90° стоячи на одній нозі.

 3. В упорі стоячи на колінах почергове піднімання ніг назад (поступово наближаючи стопи одна до одної, нарешті, стопи кладуться одна на одну).

 4. Повороти на 90° і 180° із зупинкою на носках.

Вправи на колоді,

укріпленій на підлозі і на висоті 50 см

 1. Піднімання на колоду, стоячи обличчям, боком до неї; те саме стоячи на одній нозі.

 2. Присідання і перехід в упор присівши (поздовжньо і впоперек).

 3. Метання м’яча в ціль.

 4. Перехід у положення стоячи на одному коліні (кроком уперед і відведенням ноги назад).

 5. Ходьба приставними і перемінними кроками вперед, боком і назад з рухами рук.

 6. Стрибки на одній нозі по дошці, то лежить на підлозі.

 7. Поєднання з вивченого матеріалу.

*

Стрибки

 1. Стрибки на двох ногах і одній з різною висотою польоту.

 2. Стрибки попарно взявшись за руки.

 3. Стрибки з поворотами на 90° і 180°.

 4. Чергування стрибків біля гімнастичної стінки хватом за рейку - стрибки на другу рейку і повне присідання, випрямляючи ноги, стрибок на підлогу і повне присідання.

 5. Поєднання стрибків з вивченого матеріалу.

Стрибки через коротку скакалку

 1. Стрибки на обох і одній нозі під час обертання скакалки вперед і назад з міжскоками і без них.

 2. Стрибки із схресним полоненням ніг; удвох на місці і з просуванням уперед; стоячи на одній, друга вперед.

 3. Поєднання стрибків з вивченого матеріалу.

 4. Стрибки з висоти до 70 см. Стрибки, вивчені в ІІІ класі, ускладнюються додатковими рухами рук, поворотами.

 5. Стрибки стоячи на снаряді обличчям, боком і спиною до місця приземлення.

 6. Стрибки з положення присівши із сиду.

 7. Стрибки з вису з опусканням рук, махом назад і вперед.

 8. Стрибки наступаючи (до 60 см).

 9. Стрибки у висоту з прямого розбігу.

Стрибок вивчається шляхом виконання ряду спеціальних вправ для правильного розбігу, поштовху, польоту і приземлення. Для оволодіння стрибком у цілому даються стрибки з п’яти крокового розбігу, поступово збільшуючи висоту вірьовочки.

Опорні стрибки

 1. Стрибки з місця на коня з ручками в упор сидячи на колінах; в упор присівши; в упор присівши на одній, друга нога - в сторону на носок.

 2. З цих положень виконуються зіскоки без випрямлення і з випрямленням, з упору присівши з поворотами на 90°, тримаючись однією рукою за ручки, і без повороту.

 3. Зіскочити махом рук уперед зі стійки на колінах.

Перелічені стрибки виконуються також з одно крокового роз­бігу з попереднім відходом назад від снаряду і без нього.

*

16

Легка атлетика

Теоретична підготовка

Історія розвитку легкої атлетики в Україні. Значення розвитку швидкості та спритності в оволодінні руховими діями. Низький старт, фінішування. Дихання під час бігу.

Учень:

пояснює значення розвитку швидкості та спритності в оволодінні руховими діями;

характеризує: історію розвитку легкої атлетики в Україні; положення тіла під час виконання різних фаз низького старту;

володіє навичками дихання під час бігу;

виконує:загально розвиваючі вправи (на місці, у русі, в парах);

спеціальні бігові та стрибкові вправи, спеціальні вправи для метання; стрибки;

дотримуєтьсяправил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою.

Біг

 1. Високий старт.

 2. Біг, високо піднімаючи стегна, на місці і з просуванням уперед.

 3. Біг, згинаючи ноги назад.

 4. Біг з прискоренням до 15-20 м, пробігаючи якомога швидше один з відрізків дистанції.

 5. Біг на "густій драбині" (лінії розташовані на відстані 40 см одна від одної).

 6. Біг рівномірний до 40 сек.

 7. Крос 200 м (чергування бігу з ходьбою).

 8. Біг з подоланням перешкод.

 9. Біг у коридорі (ширина - 150 см) на звуковий сигнал до 150 м і по пам’яті до 30 м).

 10. Вільний біг в іграх.

Метання

 1. Метання малого м’яча в ціль (щит 1х1 м висить на висоті 2,5 м від підлоги) з відстані 4 м - хлопчики і 5 м -дівчатка.

 2. Метання в щит, що пересувається по підлозі.

 3. Метання різних предметів вагою 200 г через перешкоду, висотою 3 м з відстані 5-6 м: на дальність з місця, з кроку і з ходьби; протягом 5 сек. у напрямку сигналів, що виникли раптово на відстані 15 м від метальника.

 4. Визначення відстані за різними звуковими сигналами, що виникають на відстані 5-20 м.

 5. Метання в іграх: "Квач в м’ячем", "Хто вище?" - метання парашутиків, "Колесо" та ін.

Стрибки

 1. Переступання через вірьовочку боком з місця і з одного кроку.

 2. Тренування розбігу для стрибків у висоту з 1-5 кроків, з наступним переступанням через вірьовочку.

 3. Стрибки з місця в довжину (тренування відштовхування, польоту і приземлення).

 4. Стрибок у довжину з розбігу.

Стрибок вивчають шляхом виконання ряду спеціальних вправ для вироблення правильного напрямку під час розбігу; для відштовхування в зоні; для розвитку поштовху для правильного польоту і приземлення. Стрибок в цілому виковується з довільно­го розбігу, але не менше як 7 кроків.

*

10

Ігри

«Карусель», «Квач маршем», «Карасі і щука», «Порожнє місце», «Мисливці», «Хто швидше?», «Лінійні естафети», «Класи в м’ячем», «Гонки з м’ячем», «Відбивай м’яч!», «Два міста», «Газета», «Де ти?», «Злови скакалкою!» та ін.

*

12

Лижі

 1. Самостійне кріплення і знімання лиж.

 2. Шикування в шеренгу і колону по одному з лижами біля ноги і на лижах.

 3. Шикування в колону по одному в лижами на плечі.

 4. Пересування з лижами на плечі і на лижах у колоні по одному (розвинути відчуття дистанції).

 5. Ходьба на лижах по прямій на звукові сигнали і по пам’яті (60-80 м); те саме, але орієнтуючись на шурхіт лиж того, хто йде попереду.

 6. Ходьба поруч з товаришем, орієнтуючись на шурхіт його лиж, дотримуючись однакової відстані від нього (1-1,5 м).

 7. Пересування на лижах ковзним кроком без палок і з палками і перемінним двокроковим ходом.

 8. Підйом поперемінно ступаючи кроком прямо і "ялинкою".

 9. Спуск в основній стійці з вузьким ведінням лиж рівному схилу.

 10. Поворот переступанням у кінці схилу.

 11. Пересування на лижах у повільному і середньому темпі по слабопересіченій місцевості до 500 м - хлопчики і 300 м дівчатка.

Учень:

виконує: загально розвиваючі вправи; спеціальні бігові та стрибкові вправи; повторний біг відрізками; рухливі ігри та естафети; поворот і гальмування упором; подолання пагорбів і впадин; поворот на місці махом; одночасний двокроковий хід; подолання лижної дистанції до 2 км;

дотримується правил: естафет та рухливих ігор; техніки безпеки під час занять лижною підготовкою.

12

Кросова підготовка

 1. Загально розвиваючі вправи.

 2. Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

 3. Біг у рівномірному темпі та повторюваний біг відрізками в чергуванні з ходьбою до 300-350 м.

 4. Біг на місці з високим підніманням стегна.

 5. Вправи на тренажерах: «Велотренажер», «Бігова доріжка», «Орбітрек» з дозованим навантаженням до 2 хвилин.

*

10

Плавання

 1. Загально розвиваючі та спеціальні вправи.

 2. Підвідні вправи для ознайомлення з водним середовищем (вдих-видих у воду, «поплавок», «зірочка»).

 3. Імітація рухів руками, ногами способом «кроль» на спині, «брас» (на суші та у воді).

 4. Плавання способом «кроль» за допомогою дощечки (рука вгорі, рука на дощечці) з диханням через декілька циклів.

 5. Плавання на спині брасом з дощечкою по елементах і в координації.

 6. Вправи для розвитку рухових якостей: сили, витривалості, збільшення рухливості у суглобах.

 7. проплив дистанції 100-150 м.

*

10

Баскетбол

Теоретична підготовка

Історія розвитку баскетболу; гігієна тіла, одягу, спортивної форми. Режим дня. Харчування баскетболіста. Поняття про техніку гри. Основні правила гри. Ознайомлення з правилами проведення змагань з баскетболу.

Фізична підготовка

 1. Вивчення правил гри.

 2. Ведення м’яча, сидячи на лаві, стоячи, з переміщенням вперед, назад, вліво, вправо двома руками разом, однією рукою та поперемінно правою/лівою.

 3. Передача м’яча двома руками від грудей та ловіння м’яча двома руками.

 4. Кидки м’яча в кошик з 1-2 м від щита на звуковий сигнал.

 5. Ігри та естафети: з веденням м’яча та кидками м’яча в кошик.

Учень:

пояснює: поняття про техніку гри; основні правила гри; основні положення проведення змагань з баскетболу;

характеризує історію розвитку баскетболу;

виконує: загально розвиваючі й гімнастичні вправи, вправи на розтягування, координацію рухів; вправи для корекції постави та профілактики плоскостопості

 1. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором українська мова

  Документ
  ДО РОЗПОДІЛУ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ 5-10 КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ШКІЛ ДЛЯ ДІТЕЙ СЛІПИХ ТА ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ
 2. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором історія України

  Документ
  Курс інформатики в школах для дітей сліпих та зі зниженим зором вивчається в 9-10 класах, запропонована програма з інформатики пропонує розпочинати вивчення цього курсу з 5-класу.
 3. Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором українська художня культура для учнів сліпих та зі зниженим зором

  Документ
  У 2009/2010 навчальному році за новими програмами працюватимуть 5-7 класи спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором.
 4. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (5)

  Документ
  Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, укладено відповідно до вимог Державного стандарту
 5. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (9)

  Документ
 6. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (1)

  Документ
  Згідно з Типовим положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 15.
 7. Міністерство освіти І науки україни (68)

  Документ
  Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти
 8. Програми Українська мова (з педагогічними технологіями) Під ред. Луцько К. В підг. 1-5

  Документ
  Примітка: - 5-10 класи працюють за програмами і підручниками для 5-9 класів загальноосвітньої школи, крім трудового навчання, яке планується за Програмами з трудового навчання для спеціальних шкіл для дітей з вадами слуху.
 9. Програми з української мови для 3-10 класів І літератури для 6-10 класів (для шкіл з російською мовою навчання) 3-10

  Документ
  програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах у 2003/2004 навчальному році

Другие похожие документы..