Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М.КОРЕЦЬКОГО

ДМИТРІЄВ Анатолій Іванович

УДК 341.24 "1648"

ВЕСТФАЛЬСЬКИЙ МИР 1648 РОКУ
І СУЧАСНЕ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Спеціальність 12.00.11 — міжнародне право

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора юридичних наук

Київ — 2003

Дисертацією є монографія "Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право". — К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. — 426 с.: ил. 27.

Робота виконана у відділі міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.

Науковий консультант

доктор юридичних наук, професор

БУТКЕВИЧ Володимир Григорович,

суддя Європейського суду з прав людини.

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор

ЛУКАШУК Ігор Іванович,

директор Центру міжнародно-правових досліджень Інсти­туту держави і права Російської академії наук (м. Москва);

доктор юридичних наук, професор

БАЙМУРАТОВ Михайло Олександрович,

проректор Одеської національної юридичної академії;

доктор юридичних наук, доцент,

член-кореспондент Академії правових наук України

БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович,

професор кафедри міжнародного права та іноземного зако­нодавства Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого (м. Харків)

Провідна установа

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (кафедра міжнародного права).

Захист відбудеться 26 вересня 2003 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.236.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці інституту.

Автореферат розіслано 21 серпня 2003 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Усенко І.Б.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Вже 58 років світове співтовариство живе в умовах міжнародного правового порядку, встановленого шляхом підписання у червні 1945 р. Статуту універсального міжнародного утворення — Організації Об'єднаних Націй. ООН передувала не дуже вдала спроба створення у 1919 р. світового правопорядку в рамках Ліги Націй. Встановленню європейського правопорядку після наполеонівських війн був присвячений Віденський конгрес 1815 р., що закріпив територіальний розподіл у Європі. Однак, корені першої спроби створення міжнародного правового порядку сягають у Вестфальський мир 1648 р., який вперше в історії людства створив якісно нову конфігурацію міжнародного права, зупинив кровопролитну Тридцятилітню війну 1618–1648 рр. у Європі та забезпечив баланс сил на континенті.

Феномен Вестфальського миру, складовими якого є Оснабрюцький та Мюнстерський договори 1648 р., більш ніж 350 років вивчається юристами Західної Європи. Інтерес до наукового вивчення вказаних договорів виявляли насамперед історики німецького права, які вважали їх складовою історії правової системи Священної Римської імперії німецької нації. Європейські юристи-між­народники XVII–XIX століть розглядали Оснабрюцький та Мюнстерський договори 1648 р. не лише як нормативну основу міжнародної правосуб'єктності територіальних німецьких утворень, а і як фундамент європейського правопорядку, створеного Вестфальським миром. Серед юристів того часу, наукові дослідження котрих розкривають міжнародно-правове значення Вестфальського миру 1648 р., слід відзначити таких вчених, як З. Брі, Е. де Ваттель, Е.К. Вестфаль, К.В. Гертнер, А.В. Геффтер, Й.Л. Клюбер, М.К. Лондорп, Г.Ф. фон Мартенс, Й.Я. Мозер, Й.Ш. Пюттер, К.Г. фон Ремер, Р. Сменд, Г. Шмолер, Й.К.В. фон Штек та інших.

Незважаючи на віддаленість у часі, Вестфальський мир залишається у центрі уваги зарубіжних юристів-міжнародників ХХ ст., серед яких знаходимо і такі відомі імена, як В.Александров, Е.-В.Бекенферде, В.Бекер, К.Бранді, Г.Бухштаб, П.Вагнер, Г.Вазер, Г.Веберг, Г.Везенберг, К.Гаттен­хауер, В.Г.Греве, Е.Кауфманн, Г.Кваббе, К.-Г.Лінгенс, К.Лінк, Ш.У.Піпер, Б.Пірот, А.Рандельцхофер, Е.Трапп, Г.Трипель, А.Фердрос, Г.Хольцхауер, В.Шлезінгер, Х.Штайгер, К.Штрупп та інші.

Актуальність теми дисертації визначається недостатнім рівнем її дослідженості в доктрині української та радянської (до 1991 р.) науки міжнародного права. Вважалося, що Вестфальський мир 1648 р. не мав прямого впливу на події у Росії XVII ст. Після 1917 р. почалася розбудова соціалістичного міжнародного права. Тому тексти Оснабрюцького та Мюнстерського договорів 1648 р. українською та російською мовами не перекладались, а юридична матерія зазначених міжнародно-правових документів ґрунтовно не вивчалась. Хоча ми і знаходимо більшою або меншою мірою визнання значення Вестфальського миру в процесі становлення міжнародного права в широко відомих і визнаних підручниках таких російських вчених ХІХ ст. — початку ХХ ст., як В.П. Даневський, О.О. Ейхельман, П.Є. Казанський, Л.О. Камаровський, Д.І. Каченовський, Н.М. Коркунов, Ф.Ф. Мартенс, А.М. Стоянов, В.А. Уля­ницький тощо.

Визнаючи той факт, що сучасна конфігурація міжнародного права бере свої витоки у Вестфальському мирі 1648 р., автори сучасної вітчизняної наукової юридичної літератури лише згадують Оснабрюцький та Мюн­стерський мирні договори 1648 р. як історико-правове явище, без їх спеціального аналізу. Це праці М.О. Баймуратова, В.Г. Буткевича, В.А. Васи­ленка, А.З. Георгіци, В.Н. Денисова, А.С. Мацка, В.І. Муравйова, Л.Д. Тимченка тощо.

Аналогічні підходи до аналізу Вестфальського миру 1648 р. у розділах історії міжнародного права у відповідних підручниках використовують такі російські вчені, як Ю.Я. Баскін, К.Я. Бекяшев, Н.Т. Блатова, Г.В. Ігна­тенко, Ф.І. Кожевников, В.І. Лісовський, І.І. Лукашук, Л.А. Моджорян, В.Я. Суворова, О.І. Тіунов, Г.І. Тункін, Д.І. Фельдман та інші.

Незадовільний стан розробки проблеми впливу Вестфальського миру 1648 року на систему сучасного міжнародного права зумовлює актуальність обраної автором теми дисертації та впливає на вибір об'єкта і предмета дослід­ження.

Об'єктом дисертаційного дослідження є міжнародні відносини учасників Вестфальського конгресу 1643–1648 рр., які підписали так званий Вестфальський мир 1648 р., що зупинив Тридцятилітню війну (1618–1648) у Європі.

Предметом дисертаційного дослідження є: складові Вестфальського миру — Оснабрюцький та Мюнстерський договори 1648 р., що регламентували пер­ший в історії людства правовий порядок; іспансько-нідер­ландський договір 1648 р. як важлива передумова їх підписання; деякі сучасні інститути міжнарод­ного права, корені яких ми знаходимо саме у договорах Вестфальського миру.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу правових складових Вестфальського миру розкрити сутність феномену першого в історії людства міжнародного правопорядку, що був встановлений у Європі.

Відповідно до мети дослідження автор поставив перед собою наступні
завдання:

оцінити конструктивність лабільної системи європейських держав на шляху розбудови архітектури Вестфальського миру;

показати місце та роль східноєвропейських народів та держав, у тому числі народу України, у лабільній системі європейських сил та країн XVII ст.;

визначити особливості європейських міжнародних відносин у площині
категорії толерантності;

ідентифікувати межі впливу Вестфальського миру на правове розв'язання внутрішньонімецьких питань XVII ст.;

виявити особливості вестфальської конфігурації міжнародного права у формуванні європейського правопорядку XVII–XVIII століть;

проаналізувати вестфальські корені становлення таких сучасних інститутів міжнародного права як міжнародно-правове визнання, мирні способи розв'язання міжнародних спорів, відповідальність у міжнародному праві;

встановити особливості формування деяких підгалузей міжнародного економічного права;

висвітлити процес виникнення ідеї забезпечення міжнародно-правових
гарантій щодо дотримання міжнародних договорів;

розкрити значення мирних договорів 1648 р. у міжнародно-правовому
забезпеченні окремих прав людини;

ввести в науковий обіг української науки міжнародного права авторський переклад текстів Оснабрюцького та Мюнстерського договорів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дослідження пов'язаний з плановою темою відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України "Актуальні проблеми розвитку міжна­родного права і міжнародної судової системи" (№ держ. реєстр. 0199 U 004029).

Методологічну основу дисертації складає сукупність загальновизнаних принципів та методів наукового пізнання. Для одержання наукових результатів застосовувалися загальнонаукові принципи та підходи, які забезпечили єдність аналізу, історизм, об’єктивність дослідження тощо. Використання історичного, соціологічного та інших методів зумовило необхідність обґрунтування концепції лабільної системи держав. Історико-правовий, історико-порівняльний, нормативний, діалектичний, системно-структурний та інші методи були задіяні з метою досягнення розуміння виникнення та розвитку першого міжнародного правопорядку, окремих інститутів міжнародного права. З арсеналу спеціальних методів використовувався метод наукової абстракції, формально-логічний та ін..

На формування методології дисертаційного дослідження справили вплив вироблені світовим співтовариством норми і принципи міжнародного права, спрямовані на утвердження демократії, забезпечення прав та свобод людини, виконання міжнародно-правових зобов'язань щодо міжнародних договорів. Дисертант використав широкий спектр наукових праць з міжнародного права, історії вітчизняного, російського та німецького права, історії Німеччини та загальної історії, соціології, філософії.

Положення дисертаційного дослідження базуються на аналізі доктрини міжнародного публічного права, міжнародно-правових норм і норм законодавства окремих держав.

При підготовці дисертаційного дослідження автор спирався також на результати, отримані ним у ході дискусій між науковцями під час участі в міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах.

Інформаційною та емпіричною основою дисертаційного дослідження став авторський переклад з німецької на українську мову текстів Осна­брюцького та Мюнстерського мирних договорів 1648 р., європейські законодавчі акти XVII–XIX ст.ст., наукова юридична література вітчизняних авторів, а також науковців з Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Франції, Швеції, Росії, публікації періодичних видань, енциклопедична та довідкова література, статистичні матеріали.

Теоретичне і практичне значення дисертаційного дослідження визначаються кількома аспектами. Головний науково-дослідницький результат полягає у новаторському висвітленні у вітчизняній науці міжнародного права великого значення Вестфальського миру 1648 року для процесу становлення в Європі правового порядку та створення якісно нової конфігурації міжнародного права, яку слід визнати як "вестфальську".

Крім того, положення і висновки дисертації, а також авторський переклад з німецької на українську мову Оснабрюцького і Мюнстерського договорів 1648 р., які вперше в Україні введені в науковий обіг, створюють базу для подальшого поглибленого вивчення документів Вестфальського миру 1648 р.; осмислення періодизації історії міжнародного права; ретельного пізнання опосередкованої ролі частини населення України у процесі забезпечення гарантій виконання вказаних міжнародно-правових документів; дослідження вестфальських коренів формування деяких сучасних категорій, інститутів та галузей міжнародного права; для підготовки загальних і спеціальних курсів у вищих навчальних закладах, підручників і навчальних посібників з міжнародного права та його історії.

Наукова новизна дисертації визначається тим, що вона є першим в українській та пострадянській правовій літературі монографічним дослідженням проблем впливу Вестфальського миру 1648 р. на процес становлення якісно нового міжнародного права, детермінованого виникненням його вестфальської конфігурації, основні риси якої продовжують ефективно діяти і сьогодні.

У дисертації обґрунтовується ряд нових концептуальних в науковому плані підходів до розуміння значення міжнародного правопорядку та умов його виникнення:

на історичному міжнародно-правовому прикладі доведено, що мир і безпека людства можливі лише за умови існуючого, історично детермінованого універсального міжнародного правопорядку, ідея встановлення якого виникла в процесі роботи Вестфальського конгресу 1643–1648 рр. та була успішно реалізована шляхом підписання Оснабрюцького та Мюнстерського договорів 1648 р.;

на прикладі державно-правового устрою Священної Римської імперії німецької нації проаналізовано модель монополярного європейського правопорядку як попередника вестфальської конфігурації міжнародного права;

 1. Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук та їх апробацію

  Документ
  7.5. Наявність журналу (періодичного видання) у фондах бібліотек України, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22 травня 1997 р.
 2. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (112)

  Автореферат диссертации
  Робота виконана на кафедрі історії, теорії та практики культури Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України.
 3. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (127)

  Автореферат диссертации
  Захист дисертації відбудеться 23 червня 2011 р. о 1300 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.055.02 у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м.
 4. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (34)

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться 07 лютого 2009 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м.
 5. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (37)

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться “__” 2002 року о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м.
 6. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (85)

  Автореферат диссертации
  Науковий консультант - академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Панов Микола Іванович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, проректор з наукової роботи.
 7. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (94)

  Автореферат диссертации
  Дисертація виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України
 8. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться 3 жовтня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м.
 9. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (3)

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться «22» жовтня 2010 р. о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.15 у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України за адресою: 79013, м.

Другие похожие документы..