Національного Університету «одеська юридична академія»

Миколаївський комплекс

Національного Університету

«одеська юридична академія»

Кафедра кримінально-правових дисциплін

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор_______П.М. Шапірко

“­­__”­­­___________2011 р.

Робоча навчальна програма

на 2011-2012 навчальний рік

митне право України

Розробила: викладач Каплій О.В.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

Протокол №____ від»_____» ___________ 2011 р.

Миколаїв -2011

1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ

Робоча програма навчального курсу “Митне право” розроблена для студентів спеціальності 6.030401, „Право” вечірньої форми навчання.

Вечірня форма навчання

Форма навчання

Спеціалізація

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік

Вечірня форма навчання

3

5

24

12

36

42

78

*

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

АКТУАЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.Термін «Митне право» має декілька тлумачень в залежності від змісту, який вкладається, тому «Митне право» можна розуміти у якості: галузі законодавства, митно-правової науки та начальної дисципліни.

Митно-правова наука – це самостійна галузь правової науки України, яка вивчає:

 • місце митної політики в забезпеченні національної безпеки;

 • чинники, що впливають на її формування;

 • стан чинного митного законодавства України та його співвідношення із світовими митними правилами, нормами та стандартами, напрямки;

 • шляхи інтегрування національного митного законодавства до митного законодавства СОТ та Європейського Союзу;

 • історією створення та розвитку системи митних органів, проблеми, які виникають в процесі їх роботи, особливо в зв’язку з реалізацією ринкових реформ в Україні та підвищенням гарантій прав людини у сфері митної справи;

 • організацією боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями в цій сфері державної діяльності.

ОБ’ЄКТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Є:

 • акти, які формулюють напрями митної політики України, рівень їх виконання відповідними державними структурами;

 • стан організації митної справи в нашій державі, рівень її правового забезпечення;

 • практики виконання норм, що забезпечують права особи та підприємця в стосунках з митними органами;

 • митна статистика, статистичні дані щодо кримінальних справ та інших правопорушень митних правил;

 • форми та заходи забезпечення законності в діяльності митних органів;

 • зарубіжне митне законодавство;

 • ефективність використання спеціальної техніки при здійсненні митного контролю;

 • конфлікти в митній справі та методи їх вирішення.

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ.

 1. Вивчення закономірностей формулювання митної політики України, митного законодавства, практики його застосування з метою виявлення недоліків як у його змісті, а також у діяльності органів та посадових осіб, що застосовують положення цього законодавства.

 2. Наукове обґрунтування та розроблення окремих аспектів, концепцій, програм та заходів реформування митної системи у зв’язку з інтеграцією України в світове економічне співтовариство, вступом до СОТ та реалізації європейського вибору.

 3. Наукове дослідження рівня кваліфікації співробітників митних органів з метою її підвищення з урахуванням міжнародних митних правил, норм та стандартів, обґрунтування нових кваліфікаційних вимог до цих співробітників.

 4. Обґрунтування якісно нових та оптимізація наявних організаційних форм, видів та методів митного контролю та митного оформлення в умовах соціально-орієнтованого ринкового суспільства.

 5. Вивчення організаційних та правових основ регулювання підприємницької діяльності в митній сфері.

 6. Аналіз особливостей процесуального та процедурного оформлення митної діяльності та пошуку шляхів їх покращення та оптимізації.

 7. Вивчення можливостей та аналізу використання існуючих технічних засобів у митній справі, розробка нових спеціальних засобів та методики їх запровадження для попередження контрабанди та порушення митних правил.

 8. Дослідження проблем інформаційного забезпечення діяльності митних органів, правове регулювання створення та використання інформаційно-комунікативних технологій в митній справі.

 9. Наукове дослідження обставин та умов вчинення порушень правил переміщення через митний кордон України товарів та транспортних засобів, розробка пропозицій відносно профілактики цих діянь.

 10. Вивчення практики зарубіжних країн по регулюванню порядку здійснення митного контролю та оформлення товарів та транспортних засобів та визначення шляхів її використання.

На відміну від кола цих питань, які вивчаються митно-правовою наукою, структура та напрямок учбової дисципліни «Митне право» обумовлюється необхідністю володіння знаннями тих положень митного законодавства та практики його застосування, які потрібні для належного виконання службових обов’язків особами, що виконують прокурорські або слідчі функції. Тому структура учбової дисципліни «Митне право», що вивчається студентами прокурорсько-слідчої спеціалізації МК НУ «ОЮА» має значні особливості порівняно з тими, що вивчаються студентами інших факультетів. Як свідчить нижче наведений тематичний план учбового курсу «Митне право» для студентів прокурорсько-слідчої спеціалізації, особлива увага звертається на вивчення організації та здійснення правоохоронної діяльності митними органами, а саме боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, взаємодія митних органів з іншими правоохоронними органами країни при виконанні ними своїх функцій, особливості прокурорського нагляду за законністю діяльності митних органів та деякі інші.

У зв’язку з визначеною загальною метою, деякі теми учбової дисципліни «Митне право» (наприклад, підприємницька діяльність у сфері митної справи) вивчається студентами самостійно.

Практичні заняття з митного права мають за мету закріплення і поглиблення теоретичних знань, набутих під час лекцій, а також вироблення навичок застосування норм митного права в конкретних ситуаціях.

Загальні завдання навчального курсу – вивчення і засвоєння міжнародного та національного митного законодавства та основних положень митної нормотворчої діяльності, які тісно пов’язані з порядком переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України. Це дозволить студентам повною мірою використовувати набуті знання у практичній діяльності.

У результаті вивчення курсу митного права студент повинен оволодіти:

 • ЗНАННЯМИ:

поняття, сутність та співвідношення понять: митне право, митна політика, митна справа, митні правила, митне законодавство; предмет, джерела, функції митного права; система та структура митних органів України; про стандарти тарифного та нетарифного регулювання в галузі митної справи; організацію та здійснення митного контролю та митного оформлення; порядок переміщення та пропуску товарів та транспортних засобів через митний кордон України; поняття та порядок встановлення митних режимів; відповідальність за порушення митних правил; та основні форми забезпеченнязаконності в правоохоронній діяльності митних органів.

 • ВМІННЯМ:

аналізувати міжнародно-правові та національно-правові норми, які регламентують відносини у сфері митної справи, використовувати отримані при вивченні навчального курсу знання при вирішенні професійних задач, застосовувати положення нормативно-правових актів у практичній діяльності.

 • НАВИЧКАМИ:

збір, обробка, систематизація та використання нормативно-правової інформації, її порівняльно-правового аналізу та використання в практичній діяльності.

Методична структура учбового курсу. Вивчення положень курсу «Митне право» здійснюється у формі викладання лекційних занять з наступною перевіркою та закріпленням теоретичного матеріалу на практичних заняттях, а також самостійної роботи студентів за темами.

Мета лекції – формування орієнтованої основи для поступового засвоєння навчального матеріалу. У ряді випадків лекція виконує функції основного джерела інформації: при відсутності підручників, навчальних посібників або при наведенні новітніх даних, яки не знайшли свого відображення у підручниках, та у випадках, коли окремі теми дуже складні для засвоєння при самостійному вивченні.

Практичне заняття – являється ефективною формою закріплення набутих знань, шляхом виконання практичних вправ, вирішенню типових завдань.

Форми поточного контролюзнань: опитування, контрольні роботи, колоквіуми, тестові завдання.

Іспит – виступає формою підсумкового контролю знань студентами з оцінкою рівня знань по п'ятибальній шкалі.

Програма курсу спрямована на підготовку студентів за спеціальністю 6.030401 «Право» і вивчається на протязі V семестру 3 курсу вечірної форми навчання.

Вивчення навчальної дисципліни «Митне право» рекомендовано студентам юридичних та економічних вузів для підвищення різня знань, одержаних в галузі адміністративного, кримінального та фінансового права.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми

Вечірня форма навчання

спеціальність 6.030401

ІII курс

Лекції

Сем. Заняття

Сам. робота

1.

Поняття та співвідношення понять: митне право, митна політика, митна справа, митні правила.

2

1

4

2.

Законодавство України з питань митної справи. Його структура, виникнення, розвиток, сучасний стан. Шляхи адаптації митного законодавства України до міжнародних митних правил, норм та стандартів

2

1

4

3.

Сучасна система та структура митних органів України. Її створення та розвиток

2

2

4

4.

Митний контроль. Його організація та здійснення. Органи, що здійснюють додатковий митний контроль. Митний пост-аудит

2

1

4

5.

Митне оформлення. Втілення нових заходів та засобів в організації митного оформлення. Митна декларація. Електронне декларування.«Білі» та «зелені» списки

2

1

4

6.

Порядок переміщення та пропуску товарів та транспортних засобів через митний кордон України. Рішення про дозвіл переміщення цих предметів

2

1

4

7.

Митні режими. Поняття, порядок їх встановлення. Вибір відповідного режиму

2

2

4

8.

Переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України фізичними особами. Загальні правила. Пільги, щодо застосування такої процедури відносно окремих груп фізичних осіб

2

1

4

9.

Адміністративна відповідальність за порушення митних правил. Провадження справ про порушення митних правил

2

-

2

10.

Кримінальна відповідальність за порушення митних правил. Склади злочинів, їх розмежування. Контрабанда

2

2

2

11.

Міжнародно-правові стандарти боротьби з контрабандою. Судова практика в Україні по справах про контрабанду. Організація боротьби з контрабандою. Попередження контрабанди

2

-

2

12.

Забезпечення законності в правоохоронній діяльності митних органів. Судовий контроль, прокурорський нагляд, внутрішній контроль

2

-

4

Всього:

24

12

42

 1. Національного Університету «одеська юридична академія» (2)

  Документ
  Адміністративно-процесуальне право – це одна з базових навчальних дисциплін, що викладається студентам вищих навчальних закладів України. Вивчення питань пов’язаних з адміністративним процесом є складовою частиною спеціальної підготовки
 2. Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012

  Документ
  Директор Відокремленого структурного підрозділу «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Шапірко П.М. (керівник авторського колективу)
 3. Миколаївський Комплекс національного університету «одеська юридична академія» Кафедра кримінально-правових дисциплін (1)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 4. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (3)

  Документ
  Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.
 5. Комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

  Документ
  Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю.
 6. Миколаївський Комплекс національного університету «одеська юридична академія» Кафедра кримінально-правових дисциплін (2)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 7. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (1)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 8. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (4)

  Документ
  Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во сприяє
 9. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (2)

  Документ
  У всіх вищих навчальних закладах юридичного профілю кримінальний процес відноситься до переліку навчальних дисциплін, вивчення яких є умовою і передумовою для отримання диплому відповідного зразка.

Другие похожие документы..