Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором українська мова

9-й клас

(105 год., 3 год. на тиждень)

( 8 год. - резерв годин для використання на розсуд учителя;

16 год. - уроки розвитку зв’язного мовлення і додаткової корекції знань)

Мовна змістова лінія

п/п

Кіль- кість годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

1

Вступ.
Розвиток української мови.

Учень: знає, як здійснювався процес і результат розвитку української мови в ході історичного становлення українського суспільства та його культури.

2

6

Повторення вивченого у 8 класі.

Правопис. Основні правила правопису (за вибором учителя).
Внутрішньопредметні зв'язки. Лексикологія і фразеологія. Засвоєння фразеологізмів (у тому числі прислів'їв і приказок), крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика. Удосконалення вмінь нормативного вживання вивчених мовних явищ. Складні випадки слововживання.
Текст (риторичний аспект). Підготовка виступу типу розповіді на основі особистих вражень.

Учень: знаходить і розрізняє види простого речення;
визначає їх істотні ознаки;
правильно ставить розділові знаки у простому реченні й обґрунтовує їх;
знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;
складає
усні і письмові висловлювання на самостійно визначену соціокультурну тему, використовуючи вивчені виражальні можливості мовних засобів простого речення.

3

10

Речення з однорідними членами Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком). Речення з кількома рядами однорідних членів. Однорідні й неоднорідні означення. Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами.
Правопис. Кома між однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.
Внутрішньопредметні зв'язки. Лексикологія і фразеологія. Засвоєння фразеологізмів (у тому числі прислів'їв і приказок), крилатих висловів (з однорідними членами речення)
Культура мовлення і стилістика. Правильна побудова речень із сполучниками не лише.., а й..; як..., так і... Синоніміка рядів однорідних членів з різними типами зв'язку між ними. Інтонація речень з однорідними членами (у тому числі з узагальнюючими словами).
Текст(риторичний аспект). Використання однорідних членів речення в текстах офіційно-ділового, наукового і художнього стилів.
Міжпредметні зв'язки. Ряди різних за характером слів у ролі однорідних членів як засіб художньої виразності (література).

Учень: знаходить речення з однорідними членами (непоширеними й поширеними), з узагальнюючими словами, різними рядами однорідних членів в одному реченні;
правильно ставить розділові знаки при однорідних членах речення та обґрунтовує їх;
знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;
правильно інтонує речення з однорідними членами;
аналізує й оцінює виражальні можливості речень з однорідними членами в різних стилях мовлення;
конструює речення, до складу яких входять однорідні члени з різними типами зв'язку між ними, зокрема з парними сполучниками, узагальнюючими словами при однорідних членах;
будує висловлювання в різних стилях мовлення, використовуючи виражальні можливості речень з однорідними членами в усному і писемному мовленні.

4

14

Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями). Звертання непоширені й поширені. Вставні слова (словосполучення, речення).
Правопис. Розділові знаки при звертанні і вставних словах.
Внутрішньопредметні зв'язки. Лексикологія і фразеологія. Засвоєння фразеологізмів (у тому числі прислів'їв і приказок), крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика. Використання звертань і вставних слів для передачі ставлення до адресата. Синоніміка вставних слів і речень у тексті. Інтонація речень із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями).
Текст (риторичний аспект). Використання морфологічних і синтаксичних засобів привернення уваги слухачів та вираження особистого ставлення до висловлюваного.
Міжпредметні зв'язки. Використання вставних слів для зв'язку частин наукового тексту (математика, фізика, історія та ін.)

Учень: знаходить звертання, вставні слова (словосполучення, речення) у реченні;
аналізує й оцінює виражальні можливості речень із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) у тексті;
правильно ставить розділові знаки при звертаннях, вставних словах (словосполученнях, реченнях) та обґрунтовує їх;
знаходить та виправляє помилки на вивчені пунктуаційні правила;
конструює та інтонує правильно речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями);
використовує виражальні можливості речень із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) в усному і писемному мовленні

5

18

Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (в тому числі уточнюючі).
Правопис. Розділові знаки при відокремлених членах.
Внутрішньопредметні зв'язки. Лексикологія і фразеологія. Засвоєння фразеологізмів (у тому числі прислів'їв і приказок), крилатих висловів ( з відокремленими членами речення).
Культура мовлення і стилістика. Правильна побудова речень з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами. Дієприслівникові звороти як засіб зв'язку речень у тексті. Інтонація речень з відокремленими й уточнюючими членами. Синоніміка простих речень з відокремленими членами і складних речень.
Текст (риторичний аспект). Використання виражальних засобів фразеології та відокремлених членів речення в мовленні.
Міжпредметні зв'язки. Відокремлення як засіб художнього зображення (література); використання конструкцій з відокремленням у текстах наукового стилю (історія, географія, фізика, література та ін.).

Учень: знаходить відокремлені та уточнюючі члени в реченні;
правильно розставляє розділові знаки при відокремлених та уточнюючих членах речення та обґрунтовує їх;
знаходить і виправляє допущені пунктуаційні і граматичні помилки;
правильно інтонує речення з відокремленими та уточнюючими членами речення;
аналізує й оцінює виражальні можливості речень з відокремленими та уточнюючими членами в текстах різних стилів;
будує висловлювання в публіцистичному і науковому стилях, використовуючи виражальні можливості речень з відокремленими та уточнюючими членами речення в усному і писемному мовленні.

6

10

Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як спосіб передачі чужої мови. Діалог.
Внутрішньопредметні зв'язки. Лексикологія і фразеологія. Засвоєння фразеологізмів (у тому числі прислів'їв і приказок), крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика. Синоніміка різних способів передачі прямої мови. Інтонація речень з прямою мовою, діалогом.
Текст (риторичний аспект). Використання цитування, уособлення як виражальних засобів усного і писемного мовлення.
Міжпредметні зв'язки. Мова персонажа в діалозі та словах автора (література).

Учень: знаходить речення з прямою і непрямою мовою, з цитатами, репліками діалогу;
визначає їх особливості, виражальні можливості;
правильно ставить розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі й обґрунтовує їх;
замінює пряму мову непрямою;
знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;
порівнює виражальні можливості різних способів передачі прямої мови;
складає усні та письмові висловлювання на соціокультурну тему, використовуючи виражальні можливості речень з прямою і непрямою мовою та діалогів.

7

16

Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв'язком.
Складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому. Смислові зв'язки між частинами складносурядного речення.
Правопис. Розділові знаки між частинами складносурядного речення.
Внутрішньопредметні зв'язки.
Лексикологія і фразеологія. Засвоєння фразеологізмів (у тому числі прислів'їв і приказок), крилатих висловів, що мають будову складносурядних речень.
Культура мовлення і стилістика. Інтонація складносурядного речення. Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і простих речень.
Текст (риторичний аспект). Використання складносурядних речень у текстах наукового, публіцистичного стилів.
Міжпредметні зв'язки. Опис у художньому творі (література).

Учень: розрізняє структурні відмінності простих і складних речень, складних речень із сурядним і підрядним зв'язком;
знаходить у тексті складносурядні речення;
визначає види складних речень (сполучникові й безсполучникові), засоби зв'язку між частинами речення у складному, межі частин у складному реченні, кількість граматичних основ у ньому;
правильно ставить розділові знаки між частинами складносурядного речення й обґрунтовує їх;
знаходити і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;
аналізує й оцінює виражальні можливості складносурядних речень та інших синонімічних конструкцій;
складає речення і мікротексти, використовуючи виражальні можливості складносурядних речень.

 8

6

Повторення і систематизація вивченого Слово як предмет вивчення. Мовні аспекти вивчення речення.
Правопис.Орфографія. Пунктуація.

Учень: аналізує і систематизує вивчені в шкільному курсі мовні поняття і правила;
виділяє в них подібне й узагальнює його;
здійснює самоконтроль за результатами навчальних досягнень.

10-й клас

(105 год., 3 год. на тиждень)

(10 год. - резерв годин для використання на розсуд учителя;

18 год. - уроки розвитку зв’язного мовлення і додаткової корекції знань)

Мовна змістова лінія

п/п

Кіль- кість годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

1

Вступ.

Розвиток української мови

Учень: знає, як здійснювався процес і результат розвитку української мови в ході історичного становлення українського суспільства та його культури

2

9

Повторення вивченого в 9 класі.

Правопис. Основні правила правопису (за вибором учителя).
Внутрішньопредметні зв'язки. Лексикологія і фразеологія. Засвоєння фразеологізмів (у тому числі прислів'їв і приказок), крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика. Удосконалення вмінь нормативного вживання вивчених мовних явищ. Складні випадки слововживання.
Текст (риторичний аспект). Підготовка виступу типу розповіді на основі особистих вражень.

Учень: знаходить і розрізняє види простого речення;
визначає їх істотні ознаки;
правильно ставить розділові знаки у простому реченні й обґрунтовує їх;
знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;
складає
усні і письмові висловлювання на самостійно визначену соціокультурну тему, використовуючи вивчені виражальні можливості мовних засобів простого речення.

3

18

Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому. Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з'ясувальними, обставинними підрядними частинами (місця, часу, способу дії і ступеня, порівняльні, причини, мети, умови, наслідкові, допустові). Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами.
Правопис.Розділові знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного речення. Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами.
Внутрішньопредметні зв'язки: Лексикологія і фразеологія. Засвоєння фразеологізмів (у тому числі прислів'їв і приказок), крилатих висловів, що мають будову складнопідрядних речень.
Культура мовлення і стилістика
. Синоніміка сполучникових складних, складнопідрядних і простих речень з відокремленими членами. Інтонація складнопідрядного речення.
Текст (риторичний аспект). Роль визначень понять, складнопідрядних речень у текстах наукового і публіцистичного стилів.
Міжпредметні зв'язки. Наукові визначення, встановлення причинно-наслідкових зв'язків між явищами (історія, географія, хімія, біологія, математика, фізика).

Учень: знаходить складнопідрядне речення у тексті, у тому числі з кількома підрядними частинами;
визначає головну і підрядну частини, види складнопідрядних речень, їх істотні ознаки, межі головної і підрядної частин, кількість частин;
розрізняє сполучники і сполучні слова;
правильно ставить коми між частинами складнопідрядного речення й обґрунтовує їх;
знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;
правильно інтонує складнопідрядні речення;
аналізує й порівнює виражальні можливості складнопідрядних речень та інших синонімічних конструкцій у текстах різних стилів;
конструює складнопідрядні речення різних видів;
складає висловлювання в усній і письмовій формі на соціокультурну тему, використовуючи в них виражальні можливості складнопідрядних речень.

4

10

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.
Правопис. Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні.
Внутрішньопредметні зв'язки.
Лексикологія і фразеологія. Засвоєння фразеологізмів (у тому числі прислів'їв і приказок), крилатих висловів, що мають будову безсполучникових складних речень.
Культура мовлення і стилістика. Синоніміка складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень. Особливості інтонації складного безсполучникового речення.
Текст (риторичний аспект). Використання безсполучникових складних речень у висловлюваннях розмовного, публіцистичного і художнього стилю.
Міжпредметні зв'язки. Опис у художньому творі (література).

Учень: знаходить безсполучникові складні речення;
визначає його основні ознаки, смислові відношення між частинами безсполучникових складних речень;
правильно ставить розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення й обґрунтовує їх;
знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;
правильно інтонує безсполучникові складні речення;
аналізує й порівнює виражальні можливості безсполучникових складних речень із синонімічними синтаксичними конструкціями в невеликих текстах розмовного, публіцистичного і художнього стилів;
правильно будує безсполучникові складні речення з різними смисловими відношеннями між його частинами;
використовує виражальні їх можливості в усних і письмових висловлюваннях на певну соціокультурну тему.

5

12

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку.
Правопис.Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку.
Внутрішньопредметні зв'язки.
Лексикологія і фразеологія. Засвоєння фразеологізмів (у тому числі прислів'їв і приказок), крилатих висловів.
Культура мовлення. Синоніміка складних синтаксичних конструкцій з простими.
Текст (риторичний аспект). Використання складних речень з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку в текстах різних стилів.
Міжпредметні зв'язки. Використання складних синтаксичних конструкцій у художніх описах (література).

Учень: знаходить у тексті складне речення з різними видами зв'язку;
визначає його основні ознаки і структуру;
правильно розставляє в них розділові знаки й обґрунтовує їх;
знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;
розрізняє вивчені пунктуаційні правила;
аналізує й зіставляє виражальні можливості складних речень з різними видами зв'язку і синонімічних конструкцій;
будує складні речення з різними видами зв'язку;
складає усні й письмові висловлювання публіцистичного і наукового стилів, доцільно використовуючи виражальні можливості складних синтаксичних конструкцій.

6

9

Складне синтаксичне ціле (ССЦ), його основні ознаки. ССЦ і абзац. Види і засоби міжфразного зв'язку. Актуальне членування речень у висловленні: відоме і нове.
Правопис. Повторення вивчених пунктограм у простому і складному реченнях.
Внутрішньопредметні зв'язки. Лексикологія і фразеологія. Засвоєння фразеологізмів (у тому числі прислів'їв і приказок), крилатих висловів, що мають будову ССЦ.
Культура мовлення і стилістика. Засвоєння складних випадків слововживання. Синоніміка синтаксичних конструкцій.
Текст (риторичний аспект). Оптимальне структурування складних синтаксичних цілих у висловлюваннях, що належать до різних типів мовлення.

Учень: знаходить складне синтаксичне ціле в тексті;
визначає його істотні ознаки, види і засоби міжфразного зв'язку, розподіл тексту на мікротеми, членування речень у висловленні на відоме і нове, співвідношення ССЦ з абзацом;
оцінює виражальні можливості ССЦ різних типів і стилів;
конструює невеликі тексти на певну тему, доцільно розподіляючи їх на ССЦ й абзаци відповідно до комунікативного задуму, використовуючи членування речень на відоме й нове для забезпечення оптимальної зв'язності текстів;
використовує виражальні можливості ССЦ різних типів і стилів у власному усному і писемному мовленні

7

18

Повторення вивченого у кінці року

 1. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором історія України

  Документ
  Курс інформатики в школах для дітей сліпих та зі зниженим зором вивчається в 9-10 класах, запропонована програма з інформатики пропонує розпочинати вивчення цього курсу з 5-класу.
 2. Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором українська художня культура для учнів сліпих та зі зниженим зором

  Документ
  У 2009/2010 навчальному році за новими програмами працюватимуть 5-7 класи спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором.
 3. Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей

  Документ
  Навчання сліпих і дітей зі зниженим зором в 5-10 класах здійснюється за адаптованими програмами загальноосвітніх навчальних закладів, зміст яких відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної середньої освіти.
 4. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей (2)

  Документ
  Навчальні програми для 5-10 класів шкіл для дітей зі зниженим слухом розроблено відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової
 5. Програми Українська мова (з педагогічними технологіями) Під ред. Луцько К. В підг. 1-5

  Документ
  Примітка: - 5-10 класи працюють за програмами і підручниками для 5-9 класів загальноосвітньої школи, крім трудового навчання, яке планується за Програмами з трудового навчання для спеціальних шкіл для дітей з вадами слуху.
 6. Програми з української мови для 3-10 класів І літератури для 6-10 класів (для шкіл з російською мовою навчання) 3-10

  Документ
  програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах у 2003/2004 навчальному році
 7. Міністерство освіти І науки україни (68)

  Документ
  Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти
 8. Рагоманова бібліотека українська педагогічна бібліографія 1997 рік Покажчик літератури Випуск 8 Київ-нпу-2003 ббк 91. 9: 74

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.
 9. Основні програми Програма виховання І навчання дітей дошкільного віку “Дитина” Науковий керівник (1)

  Документ
  П. укр. Педагогічна думка 1 Програма виховання та навчання дітей в дошкільному віці “Українське дошкілля” Білан О.І., Дідух О.І. укр.

Другие похожие документы..