Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором українська мова

Методичні рекомендації

Зарубіжна література в 5-10 класах спеціальних шкіл для дітей сліпих і зі зниженим зором є важливою складовою літературної освіти учнів. Вивчаючи кращі твори зарубіжних авторів, школярі ознайомлюються з національною своєрідністю та загальнолюдськими цінностями народів світу. Цей предмет покликаний сприяти формуванню в учнів позитивних особистісних якостей, духовно-ціннісних орієнтацій, культурно-пізнавальних інтересів, естетичних смаків, а водночас розвивати у них образне зв’язне мовлення, теоретичне логічне мислення, стимулювати інтелектуальну діяльність, потребу в самостійному поповненні своїх знань з різних джерел інформації.

Головними загальними завданнями курсу „Зарубіжна література”, як і в масовій школі, є наступні:

 • ознайомлювати учнів з духовними і художніми здобутками зарубіжної літератури, сприяти перетворенню духовних цінностей, закарбованих у літературних творах, в індивідуальний досвід учнів;

 • вчити учнів сприймати літературний твір як мистецьке явище, авторське відображення дійсності, критично оцінювати зображені в ньому події, вчинки героїв, їхню поведінку;

 • навчати змістового, мовного, зображувального аналізу літературних творів;

 • розвивати почуття, мовлення і мислення учнів, їхню читацьку культуру, творчі здібності, сприяти індивідуальному самовиявленню;

 • виховувати в учнів толерантність, повагу до традицій інших національностей, усвідомлення власної самобутності, особистісну позицію в оцінюванні здобутків світової культури та місця в ній української літератури;

 • розширювати читацький досвід учнів, навчати самостійно вибирати на ринку сучасних друкованих видань цінну книжку, спілкуватися з нею.

Такий спектр завдань потребує цілісного підходу до вивчення кожного літературного твору, організації його аналізу в єдності змісту й форми. Під час вивчення літератури вчитель має чітко визначити основні та другорядні знання, дібрати аналогічні факти в інших видах мистецтва, застосувати такі засоби і прийоми роботи, які найефективніше розкрили б художню своєрідність твору.

Одночасно із загальними завданнями, в процесі вивчення зарубіжної літератури вирішуються специфічні корекційно-компенсаторні завдання, зумовлені складністю засвоєння сліпими і слабозорими учнями її образного змісту через своєрідність їхньої пізнавальної діяльності, дефіцит зорових відчуттів, обмеженість сенсорного досвіду, бідність конкретних уявлень тощо. Це в свою чергу зумовлює особливості і трудності наочно-дійового та образного мислення, що ускладнює накопичення художнього досвіду й опосередковано негативно впливає на якість опанування програмного матеріалу.

До корекційно-компенсаторних завдань курсу належать наступні:

 • формування сенсорного досвіду учнів з вадами зору на основі наочного (натурального і зображувального) матеріалу, що передбачає формування конкретних уявлень і понять, встановлення між ними різних зв’язків, удосконалення прийомів пізнавальної діяльності;

 • збагачення особистісного досвіду учнів за рахунок художнього відображення в літературі усіх сторін реальної дійсності через ознайомлення з мовними особливостями художньої літератури, лексичну доступність творі:

 • формування мисленнєвих процесів на основі аналізу літературних творів, що має коригуючий вплив на розвиток різних психічних процесів: сприймання, уявлення, пам’ять, уяву, образне мислення, мовлення;

 • виховання таких якостей особистості учнів з порушеннями зору, які відіграють компенсаторно-корекційну роль у розвитку пізнавальної діяльності дітей з сенсорною недостатністю: інтересу до навчання, самостійності, потреби в знаннях тощо;

 • розвиток мовлення через збагачення словникового запасу, граматичну організацію мовлення, запозичений з літературних творів зміст і форму мовленнєвого спілкування тощо;

 • формування морально повноцінної особистості на прикладах позитивних літературних героїв, зразків подолання моральних труднощів, пов’язаних з втратою зору.

Таким чином, вивчення зарубіжної літератури в школах для дітей з порушеннями зору виконує освітні, виховні та корекційно-компенсаторні функції в їх взаємозв’язку та взаємозумовленості.

Програма курсу „Зарубіжна література” для учнів 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей сліпих і зі зниженим зором відповідає чинній програмі для учнів 5-9 класів з нормальним зором 2005 р. видання. Отож програму з цього предмета в спеціальній школі розтягнуто в часі на один рік. Для цього окремі теми перенесено в наступні класи. Необхідність такого перерозподілу змісту навчального матеріалу зумовлюється уповільненим темпом читання і письма учнів з глибокими порушеннями зору, слабкою орієнтацією в друкованому тексті, труднощами у перечитуванні власних записів, особливо грифелем, обмеженістю предметних, просторових і часових уявлень і складністю їх формування через недостатність зорових відчуттів. Через це дуже часто вчителі змушені фронтальну роботу на уроці заміняти на індивідуальну, використовувати допоміжні засоби навчання (макети, рельєфні малюнки, репродукції картин тощо), що вимагає додаткового часу на вивчення програмових тем. У зв’язку з цим на вивчення в спеціальних школах майже всіх програмних тем збільшено кількість годин. При цьому враховано також обсяги творів, їх насиченість проблемами часу, жанрові особливості.

Об’єктом вивчення зарубіжної літератури є художній твір, його естетична природа та духовно-етична сутність. Аналіз художнього твору має опиратися на текст та докладний розгляд основних епізодів, виразне читання уривків, окремих творів тощо.

Теоретичні аспекти вивчення твору при цьому слід розглядати не як самоціль, а лише як один із засобів визначення своєрідності авторської поетики.

Вкрай необхідним в спеціальній школі для дітей з порушеннями зору є диференційований підхід до організації ознайомлення учнів зі змістом твору, індивідуалізаація завдань для окремих учнів (внутрішня диференціація) чи групп (зовнішня диференціація). При цьому доцільно враховувати рівень підготовки учнів до усвідомленого сприймання літературних текстів, а для слабозорих ще й час рекомендовааного зорового навантаження.

У програмі широко представлені різні національні літератури світу. Тому рекомендується використання на уроках зарубіжної літератури оригінальних текстів: творів Байрона – англійською, Міцкевича – польською, Достоєвського – російською мовою тощо. Це сприятиме опануванню учнями з вадами зору іноземним мовленням, що є життєвою потребою культурної людини сучасності.

Для вивчення зарубіжної літератури в спеціальних школах використовуються наявні підручники для учнів масової школи, в тому числі видрукувані шрифтом Брайля для сліпих дітей.

На початку вивчення зарубіжної літератури особливі труднощі відчувають учні 5-их класів, техніка читання яких значно відстає від зрячих учнів. Через це 5 клас цієї програми дещо розвантажений переносом вивчення творчості Р.Бернса і Марка Твена до 6 класу. Відповідно з програми для 6 класу вивчення творів Р.Стівенсона,. Роя Бредбері перенесено до 7 класу; твори О.Генрі, Дж.Олдріджа, Антуана де Сент-Екзюпері – з 7 до 8 класу; Ф.Петрарка, Боккаччо, Сервантес, В.Шекспір – з 8 до 9 класу; всі твори розділів „Із літератури романтизму” (Е.Гофман, Г.Гейне). „Із літератури класицизму” (Мольєр), „Із літератури ХУІІІ століття. Просвітництво” (Вольтер, Й.Ґете, Байрон, А.Міцкевич) та „Від романтизму до реалізму”(О.Пушкін, М.Лермонтов, М.Гоголь) – з 9 до 10 класу. А також дещо скорочено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів переважно 5 класу через обмеженість широкого доступу дітей сліпих і з різко зниженим зором до засобів масової інформації. Вчитель зарубіжної літератури має право зробити інший перерозподіл змісту навчального матеріалу на основі врахування зорових можливостей і стану техніки читання учнів свого класу.

Критерії оцінювання результатів навчальної діяльності сліпих і школярів зі зниженим зором на уроках зарубіжної літератури загалом мають відповідати загальнодержавним, затвердженим Міністерством освіти і науки України (див. додаток 1). Водночас такому оцінюванню покликана сприяти також згадана рубрика “Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів”, в якій деталізовані конкретні вимоги до учнів за кожною програмовою темою.

Для стимулювання творчості вчителя виділяється резервний час — по 8 годин на рік у кожному класі. Кількість годин на вивчення конкретних тем і творів має орієнтовний характер. Резервний час учитель може використати на власний розсуд: додати години на вивчення якоїсь програмової теми, ввести до кола вивчення додатковий твір тощо.

Години на уроки розвитку зв’язного мовлення і позакласного читання вчитель виокремлює самостійно із загальної кількості годин, відведених на конкретний розділ/тему, виходячи з конкретних умов роботи. Він також самостійно визначаає тематику та кількість творчих робіт в кожному класі.

Під час календарно-тематичного та поурочного планування вчителеві слід враховувати, з одного боку, обсяг і структуру навчального матеріалу програми, запропоновані в розділі “Зміст навчального матеріалу”, з другого — конкретні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури, закладені до розділу “Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів”, а також рівень підготовленості сліпих чи слабозорих учнів до сприймання навчального маттеріалу.

Оскільки програма розроблена відповідно до вимог чинного Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти, вчитель може кращекоординувати викладання зарубіжної літератури з іншими шкільними дисциплінами гуманітарного й естетичного циклів (“Українська література”, “Історія України”, “Всесвітня історія”, “Музичне мистецтво”, “Художня культура” та ін.).

Така координація, з одного боку,дозволить уникнути дублювання змісту навчального матеріалу, який школярі отримують на уроках із суміжних предметів, з другого — сприятиме формуванню в учнів цілісної картини світу, “розсипаної” в змісті інших шкільних предметів.

Критерії оцінювання навчальних досягнень
учнів із зарубіжної літератури

Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Учень відтворює матеріал, називаючи окремий факт.

2

Учень розуміє навчальний матеріал і може відтворити фрагмент з нього окремим реченням.

3

Учень розуміє навчальний матеріал і за допомогою вчителя дає відповідь у формі висловлювання.

II. Середній

4

Учень має уявлення про зміст твору, здатний переказати незначну його частину та з допомогою вчителя визначити основні сюжетні елементи.

5

Учень знає зміст твору, переказує окрему його частину, з допомогою вчителя знаходить приклади у тексті.

6

Учень знає зміст твору, здатний переказати значну його частину, з допомогою вчителя виділяє головні епізоди.

ІІІ. Достатній

7

Учень володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору за поданим учителем зразком, наводить окремі приклади з тексту.

8

Учень володіє матеріалом, під керівництвом учителя аналізує текст, виправляє допущені помилки й добирає докази на підтвердження висловленої думки.

9

Учень володіє матеріалом та навичками аналізу лiтературного твору, оцінює окремі літературні явища, добирає аргументи на підтвердження власних міркувань.

ІV. Високий

10

Учень володіє матеріалом та навичками аналізу лiтературного твору, систематизує набуті знання, знаходить і виправляє допущені помилки.

11

Учень володіє матеріалом, вміннями та навичками аналізу художнього твору, висловлює свої думки, самостійно оцінює літературні явища.

12

Учень вільно володіє матеріалом та навичками аналізу літературного твору, оригінально розв’язує різноманітні навчальні завдання.

На уроках літератури домінуючою формою навчання і здійснення контролю за досягнутими результатами є діалог, який відбувається на всіх етапах навчальної діяльності і до якого учнів залучає вчитель, спонукаючи розмірковувати, робити узагальнення і висновки, висловлювати власні думки, оцінювати. При цьому й відбувається перевірка та оцінювання навчальних досягнень учнів і рівня їхньої компетентності, тобто поточне оцінювання знань та вмінь. Під час такого оцінювання обов’язковим має стати контроль за прочитанням кожним учнем програмових творів, визначення рівня засвоєння їхнього змісту, перевірка виконання зазначених у програмі видів усних та письмових робіт.

Основною структурною одиницею кожного навчального предмета є тема, передбачена навчальною програмою.

Під час тематичного оцінювання кількість балів, яку отримує учень, має визначати рівень опанування ним кожної конкретної теми.

Тематичне оцінювання є обов’язковим, і результати його проведення фіксуються в журналі в окремій колонці (За тему ...).

За згодою учня відповідні бали за тему можуть бути виставлені й на підставі поточного оцінювання.

Знання напам’ять визначених програмою творів та виразне читання їх оцінюється 12 балами.

Тематичну атестацію у процесі вивчення літератури краще проводити за певними блоками (розділами) курсу, зважаючи на те, що на вивчення більшості літературних творів визначено невелику кількість годин.

Підсумкове оцінювання проводиться наприкінці семестру та навчального року. Підсумкова оцінка за семестр визначається результатами тематичного оцінювання.

Семестрові бали виставляються за умови проходження учнем усіх запланованих тематичних атестацій, так само виставляються й підсумкові бали за рік. У випускних класах проводиться державна підсумкова атестація, яка визначає освітній рівень учнів.

Бали за ведення зошитів з літератури виставляються в журнал один раз на семестр (півріччя).

Додаткова література для читання

5 клас

Андерсен Г. К. Вибрані казки; Біанкі В. Оповідання про тварин; Гауф В. Казки; Гофман Е. Т. А. Лускунчик; Грімм Я. і В. Вибрані казки; Даррелл Дж. Моя родина та інші звірі; Іскандер Ф. Дідусь; Кіплінг Р. Рікі-Тікі-Таві. Як і чому; Коллоді К. Пригоди Піноккіо; Корчак Януш. Король Матіуш Перший; Лагерлеф С. Дивовижна подорож Нільса Хольгерсона з дикими гусками по Швеції; Ліндгрен А. Расмус-волоцюга. Пеппі Довгапанчоха; Олеша Ю. Три товстуни; Паустовський К. Оповідання про природу; Перро Ш. Казки; Пушкін О. Казки; Распе Р. Е. Дивовижні пригоди, подорожі й бойові подвиги барона Мюнхгаузена; Родарі Дж. Казки по телефону; Ролінґ Дж. К. Гаррі Поттер і філософський камінь. Гаррі Поттер і таємна кімната. Гаррі Поттер і в’язень Азкабана. Гаррі Поттер і келих вогню. Гаррі Поттер і Орден Фенікса; Роні-Старший Ж. Печерний лев. Боротьба за вогонь; Сетон-Томпсон Е. Оповідання про тварин; Толкін Д.Р. Гоббіт, або Мандрівка за Імлисті гори. Володар кілець. Братство кільця; Топеліус Ц. Вибрані казки.

6 клас

Арський Ф. В країні міфів; Беляєв О. Людина-амфібія; Бічер-Стоу Г. Хатина дядька Тома; Бредбері Р. Марсіанські хроніки; Буссенар Л. А. Викрадачі діамантів; Верн Ж. Таємничий острів; Гловацька К. Міфи Стародавньої Греції; Голдінг В. Володар мух; Дюма А. Три мушкетери; Езоп. Байки; Керролл Л. Аліса в країні чудес; Крилов І. Байки; Крюс Дж. Тім Талер, або Проданий сміх; Кун М. Легенди та міфи Стародавньої Греції; Купрін О. Білий пудель; ЛондонДжек. Біле ікло. Поклик предків; Носов М. Вибрані оповідання; Островський О. Снігуронька; Парандовський Я. Мiфологія; Паустовський К. Теплий хліб; Пушкін О. Дубровський; Сенкевич Г. Янко-музикант; Стівенсон Р. Л. Острів скарбів. Чорна стріла; Твен Марк. Принц і злидар; Троєпольський Г. Білий Бім Чорне Вухо; Уеллс Г. Війна світів; Хаггард Г. Р. Рудники царя Соломона; Харріс Дж.Ч. Казки дядечка Рімуса.

7 клас

Бредбері Р. Канікули; Вазов І. Під ігом; Васильєв Б. А зорі тут тихі. У списках не значився; Верн Ж. Діти капітана Гранта. 20 000 льє під водою; ГрінО. Пурпурові вітрила. Та, що біжить по хвилях; Джованьйолі Р. Спартак; Діккенс Ч. Пригоди Олівера Твіста; Дюма А. Граф Монте-Крісто; Конан-Дойль А. Пригоди Шерлока Холмса; Костер Ш. Легенда про Тіля Уленшпігеля; Купер Ф. Звіробій. Останній з могікан; О. Генрі. Новели (за вибором); Пушкін О. Капітанська дочка; Рід М. Оцеола, вождь семінолів; Сабатіні Р. Одіссея капітана Блада; Скотт В. Роб Рой. Квентін Дорвард; Толстой Л. Дитинство; Уеллс Г. Невидимець; Чапек К. Оповідання; Чехов А. Гумористичні оповідання; Шеклі Р. Запах думки.

8 клас

Биков В. Знак біди; Боккаччо Дж. Декамерон; Геродот. Історія; Гоголь М. Вечори на хуторі біля Диканьки; Гофман Е. Т. А. Золотий горнець. Життєва філософія кота Мурра; Еврипід. Медея; ІбнСіна. Вибрані вірші; Корнель П. Сид; Мелвілл Г. Мобі Дік, або Білий Кит; Пісня про мого Сида; Пісня про Нібелунгів; Плутарх. Порівняльні життєписи; Рабле Ф. Гаргантюа і Пантагрюель; РоттердамськийЕразм. Похвала Глупоті; Румі. Вибрані вірші; Сааді. Вибрані вірші; Софокл. Едіп-цар; Чосер Дж. Кентерберійські оповідання; Шекспір В. Сон літньої ночі. Венеційський купець. Король Лір.

9 клас

Байрон Дж. Корсар. Манфред; Бомарше П. Весілля Фігаро; Вольтер. Кандід, або Оптимізм; Гоголь М. Ревізор. Мертві душі; Гофман Е. Т. А. Золотий горнець; Грибоєдов О. Лихо з розуму; ГюгоВ. Знедолені; Ґете Й. В. Вибрані поезії; Лермонтов М. Демон. Маскарад; Міцкевич А. Пан Тадеуш; Петефі Ш. Витязь Янош; По Е. А. Вибрані новели; Пушкін О. Цигани. Борис Годунов; Санд Жорж. Консуело; Словацький Ю. Мазепа; Філдінг Г. Історія Тома Джонса, знайди; Фонвізін Д. Недоросток; Шеллі П. Б. Звільнений Прометей. З лірики; Шіллер Ф. Дон Карлос. Підступність і кохання.

На розсуд учителя, можна вивчати іншу трагедію В. Шекспіра (наприклад,
“Ромео і Джульєтта”).

 1. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором історія України

  Документ
  Курс інформатики в школах для дітей сліпих та зі зниженим зором вивчається в 9-10 класах, запропонована програма з інформатики пропонує розпочинати вивчення цього курсу з 5-класу.
 2. Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором українська художня культура для учнів сліпих та зі зниженим зором

  Документ
  У 2009/2010 навчальному році за новими програмами працюватимуть 5-7 класи спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором.
 3. Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей

  Документ
  Навчання сліпих і дітей зі зниженим зором в 5-10 класах здійснюється за адаптованими програмами загальноосвітніх навчальних закладів, зміст яких відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної середньої освіти.
 4. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей (2)

  Документ
  Навчальні програми для 5-10 класів шкіл для дітей зі зниженим слухом розроблено відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової
 5. Програми Українська мова (з педагогічними технологіями) Під ред. Луцько К. В підг. 1-5

  Документ
  Примітка: - 5-10 класи працюють за програмами і підручниками для 5-9 класів загальноосвітньої школи, крім трудового навчання, яке планується за Програмами з трудового навчання для спеціальних шкіл для дітей з вадами слуху.
 6. Програми з української мови для 3-10 класів І літератури для 6-10 класів (для шкіл з російською мовою навчання) 3-10

  Документ
  програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах у 2003/2004 навчальному році
 7. Міністерство освіти І науки україни (68)

  Документ
  Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти
 8. Рагоманова бібліотека українська педагогічна бібліографія 1997 рік Покажчик літератури Випуск 8 Київ-нпу-2003 ббк 91. 9: 74

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.
 9. Основні програми Програма виховання І навчання дітей дошкільного віку “Дитина” Науковий керівник (1)

  Документ
  П. укр. Педагогічна думка 1 Програма виховання та навчання дітей в дошкільному віці “Українське дошкілля” Білан О.І., Дідух О.І. укр.

Другие похожие документы..