Доклад за дейността

Доклад за дейността на Областна администрация Шумен

към 31.12.2010 година

І. Направление “Държавна собственост”

В изпълнение на основните дейности, съгласно Закона за държавна собственост и правилника за прилагането му, за отчетния период са комплектовани и изпратени до МРРБ - 8 броя преписки с искания за предоставяне на бивши военни имоти и такива с отпаднала необходимост за ведомства - за управление на областен управител или на община Шумен. (Лагер “Ивански”, Тютюнева, Пети полк, Дивизионна болница, част от ІV етаж на сградата на ул. “Съединение” 107, Климатично у-ще, Метрология, Хан Крум-гробище). За част от горните имоти е поискана смяна на статута им от публична в частна държавна собственост. По преписките е водена кореспонденция с министерства и ведомства – 23 броя писма. Подготвени са 7 становища, касаещи процедури с горните имоти. Експерти ДС са взели участие в осем броя комисии при извършване на фактическото приемане-предаване на горепосочените имоти.

Експерт ДС участва в комисия по чл. 80 от ЗДС – за изземване жилище по искане на ДП „Кабиюк”.

Експерт ДС участва в комисия по предаване на имот - апартамент № 119, находящ се на осми етаж от жилищен блок в гр. Шумен, ул. „Дедеагач” 9 - на Община Шумен.

Организиран е един търг за продажба на имот – частна държавна собственост и един търг за отдаване под наем на офис – държавна собственост. Впоследствие, със заповеди на областния управител търговете са прекратени, поради липса на желаещи.

Комплектовани и изпратени в Агенция за приватизация и следприватизационен контрол са преписки за продажба на шест броя имоти. От тях 3 броя са върнати на областен управител за по-нататъшно процедиране, поради промяна на ЗДС.

Отправени са 5 предложения до собствениците на сгради, построени върху поземлени имоти – държавна собственост, за закупуване на прилежащите терени, но не са постъпили обратни отговори.

Въз основа на постъпило искане от регионалната структура на политическа партия ГЕРБ за предоставяне под наем на имот – частна държавна собственост е определена наемна цена и е издадена заповед за отдаване под наем на пет броя помещения, находящи се в сградата на ул. „Съединение” 107. Сключен е договор за наем.

Към два броя от сключените наемни договори с политически партии, са подписани допълнителни споразумения.

Във връзка с искане от ПП „Новото време” за прекратяване договора за наем е изпратено писмо до г-н Кошлуков с приложена справка за останала дължима сума. Сумата е изплатена и договора е прекратен.

Извършена е процедура за предоставяне безвъзмездно на автомобил “Опел” на регионалния исторически музей гр. Шумен.

От 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. са съставени и утвърдени 75 акта за държавна собственост, от които 18 бр. за публична държавна собственост и 57 бр. за частна държавна собственост. Нанесени са корекции на 14 броя акта за държавна собственост. Издадени са 38 броя заповеди за отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост, в т.ч. 33 броя заповеди за имоти преминали в собственост на общините.

За посочения период са изготвени удостоверения както следва: 304 броя удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост - по обстоятелствена проверка; 12 броя удостоверения за липса на реституционни претенции; 11 броя удостоверения дали имотът е държавна собственост.

Извършени са писмени справки за имоти по 6 броя запитвания, а към 22 броя заявления са предоставени заверени преписи от актове и документи с общ обем 1 080 страници.

По запитване на Българската агенция за инвестиции са изискани данни от всички общини за наличие на свободни терени, като представените материали са изпратени на агенцията.

С цел издирване на имоти ДС, които не се ползват по предназначение или са с отпаднала необходимост е водена кореспонденция с министерства и ведомства (10 бр. писма). За резултатите от проверката е информиран министър-председателят и медиите.

Във връзка с постъпило заявление за закупуване на земя – държавна собственост, върху която е изградена жилищна сграда и съгласно изискванията на чл. 85, ал. 2 от ППЗДС е възложен и изработен проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ V-8681, кв. 593, а именно: поземлен имот в гр. Шумен, ул. „Бреза” № 19,21. Имотът е разделен на четири броя УПИ-та. Проведено е едно заседание на постоянната комисия от длъжностни лица по продажбата и е изготвен протокол.

Във връзка с постъпили искания от ведомства за предоставяне на имоти – държавна собственост за офиси са изготвени и изпратени 4 броя писма-отговори.

Във връзка с извършвана проверка за работата на областна администрация от дирекция „Главен инспекторат” към Министерски съвет, са изготвени справки в табличен вид за дейността на дирекцията.

ІІ. Направление “Регионално развитие и териториално устройство”

Със заповед на Областен управител е актуализиран постоянен състав на Областния експертен съвет по устройство на територията (ОбЕСУТ). Същият е провел три заседания: за одобряване на ПУП – парцеларен план за обект от техническата инфраструктура на територията на две общини; за одобряване на технически проекти за същия обект и за разглеждане на Предварителен проект за ПУП – парцеларен план за обект: Газопровод „Набуко”. Въз основа на протокола от ОбЕСУТ е изготвено становище на Областен управител относно избор на трасе за газопровода.

Разгледан е идеен проект за обект „Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ” гр. Каспичан и дадени писмени указания за отстраняване на недостатъци и комплектоване преди внасяне за разглеждане в ОбЕСУТ. Разгледана е преписка за учредяване право на преминаване на ЧТК през имот частна държавна собственост в гр. Каспичан под управление на Областен управител.

Разгледан на ОбЕСУТ и одобрен със Заповед на Областен управител ПУП – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура – „Външно електрозахранване на Базова станция на Глобул” на територията на община Шумен и община Каспичан. След влизане в сила на заповедта са одобрени проекти и издадено разрешение за строеж на същия обект, което е изпратено за публикуване в ДВ.

Разгледан на ОбЕСУТ и одобрен със Заповед на Областен управител ПУП – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура – „Подмяна на тласкателен водопровод от ПС Велино до ПС Каменяк” на територията на община Шумен и община Хитрино. Заповедта е изпратена за публикуване в ДВ.

Разгледани са и съгласувани пет проекта за изменение и допълнение на закони. Разгледани и съгласувани два проекта за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства.

Подготвено искане до (МКВП) за отпускане на средства за възстановяване на западната фасада на високото тяло от сградата на областна администрация. След събиране на оферти чрез отправени писмени покани, комисия избра изпълнител на обекта. Обектът е приключен и отчетен м. ноември 2010 г.

Изготвени са разчети и искания за средства по процедури за възлагане на проектирането на територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Възложени за преработка на планове, отменени съгласно решения на ШАС. Разглеждане на жалби във връзка с територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – 5 броя.

Със Заповед № РД-15-212/14.12.2010 г. е открита процедура по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за територии, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Служители на дирекцията изготви техническото задание за определяне на местносттите, кадастралния район и площите, предмет на поръчката. Директорът на дирекцията участвува в комисията, назначена със Заповед на Областен управител за определяне на изпълнител на поръчката. На 17.12.2010 г. е сключен договор с фирмата изпълнител.

Представител на дирекцията участва в работата на комисията, назначена от министъра на културата за прецизиране и уточняване на границите и режимите за опазване на НИАР „Мадара”.

Представител на дирекцията участва в работата на комисията, назначена от министъра на културата за прецизиране и уточняване на границите на „Шуменска крепост”.

Участие във всички заседания на комисията по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, определена със заповед на министъра на земеделието.

С приетите промени в Закона за социалното подпомагане бе въведено задължението на областните управители да разработят и приемат областни стратегии за развитието на социалните услуги (2010 г.-2015 г.). Служител на Дирекцията бе включен в състава на Областния оперативен екип за осъществяване на всички дейности по процеса на областно планиране. Бе изготвен „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област Шумен”. В резултат от изводите от Анализа бе изготвена Областна стратегия за развитието на социалните услуги (2010 г.-2015 г.) в област Шумен. Тя беше приета на заседание на Областния съвет за развитие на 27.10.2010 г.

През месец юни 2010 г. стартираха дейности по Националната програма “Старт в кариерата” - Процедура 2010. Областна администрация заяви 2 работни места по програмата. Областният управител определи със свои заповеди комисия за подбор на кандидатите и комисия за провеждане на интервю с номинираните кандидати. Служители на Дирекцията участват пряко в дейностите по осъществяване на процедурата.

Служител на Дирекцията бе включен в състава на комисия, назначена със Заповед № РД-15-182/02.11.2010 г. на Областния управител на област Шумен за „Изготвяне на междинна оценка, междинен доклад и предложение за проект на актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Шумен 2005-2013 г., до остатъка от периода на нейното действие”.

ІІІ. Направление “Административен контрол”

Във връзка с осъществяване на държавната политика в областта и осъществяване правомощията на областния управител, през 2010 г. са проведени общо 19 (деветнадесет) заседания на постоянно действащи комисии и съвети:

 1. Областен съвет за развитие – 2 заседания (19.03.2010 г. и 27.10.2010 г.)

 2. Областен съвет по условия на труд – 2 заседания (18.03.2010 г. и 28.04.2010 г.)

 3. Областен съвет за тристранно сътрудничество – 2 заседания (28.07.2010 г. и 24.11.2010 г.)

 4. Областна епизоотична комисия - 3 заседания (22.03.2010 г., 25.05.2010 г. и 01.12.2010 г.)

 5. Постоянна комисия по заетост - 4 заседания (27.01.2010 г., 04.02.2010 г., 27.09.2010 г. и 26.11.2010 г.)

 6. Постоянна консултативна комисия по туризъм - 1 заседание (12.05.2010 г.)

 7. Областен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси - 2 заседания (10.06.2010 г. и 28.10.2010 г.).

 8. Областна транспортна комисия – 2 заседания (28.09.2010 г. и 23.11.2010 г.)

 9. Със заповед № РД-15-194/16.11.2010 г. на Областния управител на област Шумен бе създаден Консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата. В състава на Съвета са включени представители на Областна администрация Шумен и регионални служби на територията на област Шумен. На 24.11.2010 г. бе проведено първото заседание на Съвета.

Представители на Областна администрация са участвали в работата на Междуведомствени комисии за обследване на язовирите и проходимостта на речните легла на територията на област Шумен – през пролетта и през м. септември; за състоянието на пътищата; и на свлачището в Дивдядово. Организирани със заповед на Областен управител и съвместно с други институции са 3 броя комисии: за проверка на НИАР Плиска след наводнението и за укрепване и обезопасяване на изкопи по проекта ИСПА. По искане на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане (МКВП) еизвършена проверка от служители на дирекция АКРРДС на място на обекти: Язовир Хърсово и Здравна служба с. Вълнари, община Никола Козлево.

Във връзка със Закона за защита при бедствия и писмени указания на заместник министър – председателя, Областен управител е назначил три Междуведомствени комисии за обследване и контрол за обектите с източници на йонизиращи лъчения; за обследване и контрол за обектите, работещи с опасни химични вещества и за обследване на складовете и депата с растително-защитни препарати с изтекъл срок на годност. По съгласуван график са проверени обектите и са изготвени доклади.

Във връзка със Заповед № РД-907/30.12.2009 г., на Министъра на околната среда и водите и съгласно Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества (по Постановление № 42 от 19.03.2010 г.), служител на дирекцията участва в междуведомствена комисия, организирана от РИОСВ Шумен. Бе извършена съвместна проверка във връзка с настъпили промени в производствената дейност на складова база „обособено производство гр. Смядово” и съществено увеличение на максималния капацитет по смисъла на чл. 116, т. б от Закона за опазване на околната среда.

Във връзка със Заповед № РД-907/30.12.2009 г., на Министъра на околната среда и водите и съгласно Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества (по Постановление № 42 от 19.03.2010 г.), служител на дирекцията участва в междуведомствена комисия, организирана от РИОСВ Шумен. Извършена бе съвместна проверка на петролна база „Каспичан” гр. Каспичан.

Във връзка със Заповед № РД-907/30.12.2009 г., на Министъра на околната среда и водите и съгласно Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества (по Постановление № 42 от 19.03.2010 г.), служител на Дирекцията участва в междуведомствена комисия, организирана от РИОСВ Шумен. На 16.11.2010 г. бе извършена съвместна проверка на „Мега груп”АД, гр. Смядово.

На 12.11.2010 г. служител на Дирекцията взе участие в работна среща, организирана от „Областно пътно управление” Шумен, относно подготовката на фирми и регионални служби, пряко ангажирани с дейностите по зимното поддържане на областната пътна инфраструктура в област Шумен.

Съгласно изискванията на Закона за администрацията в началото на годината е попълнен отчет на администрацията за предходната година. За отчетния период, служители на Дирекция „АКРРДС” са публикували данни по исканите критерии.

Създаден е Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт, в който се актуализират редовно данните за администрацията. Публикуват се конкурсите от Областна администрация Шумен.

В период от шест месеца се изготвят отчети, чрез Системата за самооценка на административното обслужване. Служител от Дирекция „АКРРДС” събира, обобщава и публикува данни за администрацията по установени критерии. За отчетния период бяха изготвени и публикувани 3 отчета, съответно за І полугодие на 2009 г., за ІІ полугодие на 2009 г. и за І полугодие на 2010 г.

През м. октомври 2010 г. служители на Дирекцията попълваха справки и изготвяне на информация, свързани с административната проверка от инспектората на МС.

През м. октомври 2010 г. служители на Дирекцията изготвиха и актуализираха вътрешни правила за различни дейностти на Дирекция „АКРРДС”.

През периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. са обработени общо 54 бр. препискипо предложения, сигнали, жалби и молби от физически и юридически лица от общ характер.

Постъпилите преписки са преобладаващо от физически лица. Част от засегнатите проблеми касаят имотни спорове, лошо състояние на пътната инфраструктура, неправомерни действия на кметове на населени места, трудово- правни спорове, спорове от частно-битов характер. По искане на жалбоподател е съставена комисия за установяване на възможността за прокарване на път от с. Стоян Михайловски до Базиликата в Плиска. Констатациите са съобщени на жалбоподателя.

Голяма част от преписките са изпратени по компетентност.

ІV. Направление “Програми и проекти”

Проекти, в които Областна администрация – Шумен е взела участие :

 1. Съдействие при разработване на проект за реконструкция и внедряване мерките за енергийна ефективност на МБАЛ – Шумен АД, който ще бъде включен в цялостен инвестиционен проект на Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Бъдещи проекти, които са в процес на разработване и предстои да бъдат подадени до края на 2010 г.:

2. Участие в партньорски проект между Общините Шумен, Велики Преслав и Каспичан по схема за финансиране „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

3.Кандидатстване по процедура Подприоритет 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

4.Кандидатстване като водеща организация и партньор с два проекта по процедура Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

5.Разработване проект на НЧ „Васил Левски”, с.Янково, Община Смядово за цялостна реконструкция, изграждане на вътрешна отоплителна инсталация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за кандидатстване по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г.

6.Съдействие на Фондация „Надежда за живот” – Шумен за кандидатсване с проект за Център за социални услуги в Община Велики Преслав по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013

7.Съдействие на НЧ „Никола Йонков Вапцаров” и ОУ „Св.Климент Охридски” с.Пет могили, за кадидатстване в партньорство по схема „Да направим училището привлекателно за младите хора” към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

8.Съдействие на ОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Илия Р.Блъсков” гр.Шумен за кадидатстване в партньорство по схема „Да направим училището привлекателно за младите хора” към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Основните задачи и дейността по отбранително-мобилизационната подготовка в Област Шумен през последното тримесечие на 2010 г бяха насочени към:

 • подготовка на ръководния състав и специализираните органи за работа при кризи от военен и невоенен характер;

 • поддържане в готовност на военновременните пунктове за управление и на системата за свръзка и оповестяване за привеждане в по-високи състояния и степени на готовност;

 • Проверка на техниката с мобилизационно назначение на фирми и организации;

 • организиране и носене на денонощно дежурство за оповестяване на органите на държавната и местната администрации за привеждане в по-високи състояния и степени на готовност;

 • създаване, обработване, съхранение и достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

Подготовката на ръководния състав и на органите за управление по отбранително-мобилизационна подготовка беше насочена към повишаване на знанията и усвояване функционалните задължения за мирно и военно време, регламентирани с ПМС 351/1997 г. На 19.11.2010 г. се проведе работно съвещание със специалистите по ОМП и системните администратори от общини по въпросите за използване на комуникационно-информационните системи при кризи от военен характер. На съвещанието присъстваха специалисти от ИА „ЕСМИС” и предприятие „Виваком”.

Денонощното дежурство за оповестяване при привеждане на областта и общините от мирно на военно положение е добре организирано в съответствие с ПМС №258/2005 г. Тренировките по оповестяването се извършват съгласно годишният график разработен от Министерство на отбраната. Проведени са изпити с оперативните дежурни по ОСС и ОбСС за познаване и изпълнение на функционалните им задължения. Ежемесечно с тях се провежда инструктаж по носене на дежурството.

Полагат се необходимите грижи за поддържането на военновременната система за управление на областта и общините и пунктовете за управление. На 25 и 26.11.2010 г. съгласно „План за използване на пощенските и електронно-съобщителните мрежи при кризи от военен характер” се проведе учение с използване на комуникационно-информационната система за работа при кризи от военен характер.

Проведени са необходимите есенно-зимните профилактични мероприятия на техниката, апаратурата, вентилационните системи и електроагрегатите за аварийно захранване.

През месец септември и октомври се извърши преглед на мобилизационната готовност на фирмите собственици на техника водеща се на военен отчет в област Шумен.

През медец декември изпратихме във Военно окръжие Варна списъците с резервисти и техника от областна администрация Шумен за отсрочване от повикване във въоръжените сили при мобилизация за 2011 г. Издаден е допуск за работа с класифицирана информация на Директор дирекция „АКРРДС”. Преразгледана е документацията съдържаща класифицирана информация с цел извършване на годишна проверка на РКИ. Служителя по сигурността на информацията е провел първоначално обучение на получилия за първи път допуск за работа с класифицирана информация. На 09.12.2010 г. проведохме заседание на Областна комисия „Военни паметници”.

1. За периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. в Областна администрация гр.Шумен са постъпили общо 19 (деветнадесет) искания за изплащане на еднократно обезщетение по реда на ЗПГРРЛ.

2. За периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.. Областен управител на област Шумен е издалобщо24 (двадесет и четири) заповеди на основание чл. 5 от ЗПГРРЛ, от които - 15 (петнадесет) за изплащане на обещетение по реда на ЗПГРРЛ, на общо 22 (двадесет и две) „правоимащи лица” по смисъла на ЗПГРРЛ, като общият размер на изплатените обезщетения за посочения период е 29 405,80 (двадесет и девет хиляди четиристотин и пет лева и 0,80ст.). В посочения период Областен управител на област Шумен е издал 8 (осем) заповеди, с които е ОТКАЗАЛ да уважи искане за изплащане на обещетение по реда на ЗПГРРЛ, а по отношение на 1 (едно) искане е констатирал, че същото е недупостимо на основание чл. 27, т.1 от АПК, като само тази заповед понастоящем се обжалва и все още няма влязло в сила съдебно решение.

3. За периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. Областен управител на област Шумен е изпратил доЦКПГРРЛ4 (четири) преписки.

4. За периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. Областен управител на област Шумен е изпратил по компетентност общо 3 (три) преписки за изплащане на обещетение по реда на ЗПГРРЛ – все доОбластен управител на област Хасково.

 1. Доклад за дейността (2)

  Доклад
  “Турин имоти” АДСИЦ, гр. София, рег. по ф.д. № 10692 по описа на СГС, ФО за 2007 г., вписано в регистъра на търговските дружества при СГС с парт. № 123750 , том 1706 , стр.
 2. Доклад за дейността на софийски районен съд

  Доклад
  За Софийския районен съд изминалата 2010 г. беше поредната динамична и тежка година, която беше белязана от продължаващото устойчиво увеличаване броя на новопостъпващите дела, при което през годината материалните и битови условия на
 3. Доклад за дейността (3)

  Доклад
  Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството през 2010 г.
 4. Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад

  Доклад
  Настоящият междинен консолидиран отчет на управлението на “Доверие – Обединен холдинг” АД обхваща периода, приключващ на 31 март е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.
 5. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 03. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 6. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 12. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 7. Отчетен доклад за дейността на ус на блс за периода

  Содержательный отчет
  Изминалият период бе изключително динамичен и без да преувеличаваме – ползотворен за Българския лекарски съюз. През последните три години проведохме 6 извънредни събора, голям брой заседания на Националния и Управителния съвет, пресконференции,
 8. Годишен доклад за дейността (2)

  Доклад
  В края на 2008 год. „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД закупи акции на „Артескос 98” АД, равняващи се на 53,07% от капитала на дружеството.
 9. Оловно цинков комплекс ” ад годишен доклад за дейността 200

  Доклад
  Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.33 от Закона за счетоводството и чл. 100 Н, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Другие похожие документы..