Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМПЛЕКС

Національного університету

„Одеська юридична академія”

Кафедра кримінально-правових дисциплін

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор _______П.М. Шапірко

„______” __________ 2011 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

на 2011-2012 н.р.

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

для спеціальності 6.030401 „Право”

Цивільно-правова спеціалізація

Денна форма навчання

Розробив

Кандидат юридичних наук, доцент О.В. Козаченко

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

протокол № __ від __________ 2011 р.

Миколаїв – 2011

1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ

Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість кредитів ЕСТS

Кількість модульних контролів

Форми контролю

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік

Прокурорсько-слідчий факультет

3

5

4

2

1-МК

2-МК

36

36

72

-

-

64

136

-

-

3

6

4

2

3-МК

4-МК

40

44

84

-

-

68

152

+

-

Всього

3

5,6

8

4

1,2,3,4 МК

76

80

156

-

-

132

288

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У всіх вищих навчальних закладах юридичного профілю кримінальний процес відноситься до переліку навчальних дисциплін, вивчення яких є умовою і передумовою для отримання диплому відповідного зразка. Метою вивчення курсу є надання студентам відповідних юридичних знань щодо порядку, умов і основних принципів здійснення провадження по кримінальним справам. Навчальна програма курсу містить дослідження підґрунтя діяльності таких державних органів як суд (суддя), прокуратура, органів, які здійснюють досудове слідство та дізнання. Враховуючи те, що кримінальний процес повинен розглядатися як сукупність трьох поєднаних складових: діяльність окремих органів та осіб, кримінально-процесуальне законодавство, наука кримінального процесу, навчальна робоча програма органічно поєднує знання кожної з них.

Мета навчальної дисципліни. При вивченні дисципліни “Кримінальний процес” студенти повинні чітко засвоїти основні положення Загальної частини стосовно характеристик кримінального процесу (кримінально-процесуальні функції, форми, гарантії, строки. судові витрати, кримінально-процесуальне законодавство). Особливу увагу приділяється вивченню принципів кримінального процесу як фундаментальних підвалин всієї процесуальної діяльності під час розслідування та розгляду кримінальних справ. Значний об`єм курсу присвячений аналізу процесуального положення суб`єктів кримінального процесу, які приймають більш або менш тривалу участь у процесуальній діяльності. Серцевиною всієї Загальної частини виступає теорія судових доказів, оволодіння знань про яку створить умови для інструментального визначення кримінального процесу.

Структура Особливої частини вимагає засвоєння студентами знань про окремі стадії кримінального процесу та спеціальні види провадження (провадження відносно неповнолітніх, по застосуванню протокольної форми досудової підготовки матеріалів, провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру, по справах приватного обвинувачення).

Міжпредметні зв’язки: кримінальний процес відносить до фундаментальних юридичних дисциплін і характеризується тісною взаємодією з: галузями права: конституційним, кримінальним, кримінально-виконавчим;законодавством:про судоустрій, прокурорський нагляд, адвокатуру, оперативно-розшукову діяльність; окремими юридичними дисциплінами: криміналістикою, кримінологією, судовою медициною, судовою психіатрією, судовою психологією, судовою статистикою. Вивчення кримінального процесу базується на знанні основних положень теорії держави і права, основ діяльності судових і правоохоронних органів України, і в свою чергу виступає підґрунтям для вивчення спеціальних юридичних курсів кримінального спрямування.

В результаті вивчення кримінального процесу студент має знати:

 • Основні принципи кримінального процесу, на яких базується вся діяльність по порушенню, розслідуванню, розгляду та вирішенню кримінальних справ;

 • Орієнтуватися в кримінально-процесуальній діяльності державних органів і посадових осіб і легко визначати правовий статус осіб, які приймають участь в провадженні у кримінальних справах;

 • Основні засади здійснення доказування у кримінальних справах;

 • Порядок обрання, зміни та скасування запобіжних заходів;

 • Засади розгляду цивільного позову в межах провадження у кримінальних справах;

 • Порядок провадження на окремих стадіях кримінального процесу, загальні умови доказування, порядок прийняття і види рішень;

 • Особливі виді провадження які виступають формою диференціації процесуальної діяльності;

 • Порядок прийняття окремих процесуальних рішень та їх оформлення.

 1. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (3)

  Документ
  Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.
 2. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (1)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 3. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (4)

  Документ
  Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во сприяє
 4. Миколаївський Комплекс національного університету «одеська юридична академія» Кафедра кримінально-правових дисциплін (1)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 5. Миколаївський Комплекс національного університету «одеська юридична академія» Кафедра кримінально-правових дисциплін (2)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 6. Миколаївський комплекс національного університету «одеська юридчна академія»

  Документ
  В науці кримінального процесу традиційною визнається класифікація правових норм, які регулюють діяльність по притягненню до кримінальної відповідальності на дві частини – Загальну і Особливу, при цьому остання виступає предметом вивчення
 7. Комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

  Документ
  Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю.
 8. Національного Університету «одеська юридична академія» (1)

  Документ
  АКТУАЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Термін «Митне право» має декілька тлумачень в залежності від змісту, який вкладається, тому «Митне право» можна розуміти у якості: галузі законодавства, митно-правової науки та начальної дисципліни.
 9. Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012

  Документ
  Директор Відокремленого структурного підрозділу «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Шапірко П.М. (керівник авторського колективу)

Другие похожие документы..