Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМПЛЕКС

Національного університету

„Одеська юридична академія”

Кафедра кримінально-правових дисциплін

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор _____П.М. Шапірко

„______” __________ 2011 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

на 2011/2012 навчальний рік

з дисципліни

Митне право

форма навчання: денна

спеціальність: прокурорсько-слідча спеціалізація

Розробила: викладач Зотенко О.О.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

протокол № ___ від _ вересня 2011 року

Миколаїв – 2011

1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ

Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість кредитів ЕСТS

Кількість модульних контролів

Форми контролю

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік

Денна форма навчання

Прокурорсько-слідча спеціалізація

4

2

1-МК

30

14

44

-

28

72

-

-

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.

Митне право пов’язане з такими галузями як: конституційне, міжнародне, екологічне, цивільне, адміністративне, кримінальне право.

Метою вивчення дисципліни «Митне право» є володіння нормативно-правовою базою з питань переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, митного оформленням, нарахування та сплати митних платежів та відповідальністі за порушення митного законодваства.

Вимоги до знань та умінь

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- поняття та джерела митного права України;

- поняття та цілі митної справи і митної політики;

- завдання і структуру митних органів України;

- поняття та види митного режиму;

- поняття та завдання митно-тарифнного та нетарифного регулювання;

- поняття Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та основні правила інтерпретації УКТЗЕД;

- поняття та форми здійснення митного контролю;

- поняття та порядок здійснення митного оформлення;

- порядок нарахування та стягнення митних платежів;

- порядок та методи визначення митної вартості;

- поняття та види порушень митних правил;

- порядок притягнення до відповідальності за порушення митних правил;

- поняття контрабанди та порядок притягнення до відповідальності

уміти:

- застосовувати положення нормативно-правових актів у практичній діяльності;

- визначати митну вартість товарів з використанням методів визначення митної вартості;

- застосовувати правила інтерпретації класифікації товарів;

- самостійно визначати той чи інший вид митного режиму товарів в залежності від мети їх переміщення черех митний кордон України;

- кваліфікувати (за допомогою Митного кодексу України) правопорушення у сфері митної діяльності.

3. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Теми, які входять до модулів

Кількість годин

Форма СРС

Лекц.

практичні

Самостійна робота

Модуль 1

2

2

4

реферат

1.

Поняття та співвідношення понять: митне право, митна справа, митна політика.

2.

Сучасна система та структура митних органів України. Служба в митних органах України. Дисциплінарний статут митної служби України.

6

2

4

реферат

Модуль 2

4

2

4

реферат

3.

Митний контроль та митне оформлення. Організаційно-правові засади та форми. Декларування. Вантажна митна дакларація.

4.

Поняття та види митного режиму. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. Визначення відповідності товару коду УКТ ЗЕД.

6

2

4

реферат

5.

Митно-тарифне та нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

6

2

4

реферат

6.

Переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України фізичними особами. Митні процедури на різних видах транспорту.

2

2

4

реферат

7.

Порушення митних правил. Провадження у справах про порушення митних правил. Контрабанда.

4

2

4

реферат

Модульний контроль

Всього:

30

14

28

 1. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (3)

  Документ
  Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.
 2. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (2)

  Документ
  У всіх вищих навчальних закладах юридичного профілю кримінальний процес відноситься до переліку навчальних дисциплін, вивчення яких є умовою і передумовою для отримання диплому відповідного зразка.
 3. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (4)

  Документ
  Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во сприяє
 4. Миколаївський Комплекс національного університету «одеська юридична академія» Кафедра кримінально-правових дисциплін (1)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 5. Миколаївський Комплекс національного університету «одеська юридична академія» Кафедра кримінально-правових дисциплін (2)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 6. Миколаївський комплекс національного університету «одеська юридчна академія»

  Документ
  В науці кримінального процесу традиційною визнається класифікація правових норм, які регулюють діяльність по притягненню до кримінальної відповідальності на дві частини – Загальну і Особливу, при цьому остання виступає предметом вивчення
 7. Комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

  Документ
  Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю.
 8. Національного Університету «одеська юридична академія» (1)

  Документ
  АКТУАЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Термін «Митне право» має декілька тлумачень в залежності від змісту, який вкладається, тому «Митне право» можна розуміти у якості: галузі законодавства, митно-правової науки та начальної дисципліни.
 9. Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012

  Документ
  Директор Відокремленого структурного підрозділу «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Шапірко П.М. (керівник авторського колективу)

Другие похожие документы..