Лекцияның қысқаша курсы

1. Ќазаќ хандыѓыныњ тарихында µшпес із ќалдырѓан:

а). Асан ќайѓы

є). Жошы хан

б). Башу хан

в). Шыњѓыс хан

г). Ќасым хан, Абылай хан, Тєуке хан

2. Саясаттану єдістері нешеге бµлінді?

а). 3

є). 4

б). 5

в). 6

г). 7

3. Ш.Уєлихановтыњ экономикалыќ, єлеуметтік саяси реформаѓа ‰лкен мєн берген ењбегі?

а). “Білім туралы”

є). “Баќытќа жету туралы”

б). “Азаматтыќ туралы”

в). “Сот реформасы жайында хат”

г). “Жеті жарѓы”

4. Ќазаќ халќынан шыќќан т±њѓыш ±стаз.

а). Ш.Уалиханов

є). Ы.Алынсарин

б). А.Ќ±нанбаев

в). Єл-Фараби

г). А.Байт±рсынов

5. Б‰кіл адамзат ќоѓамында маќсатќа жеткізетін не деді Абай.

а). Білім

є). Ѓылым

б). Сана

в). Ењбек

г). Халыќ

6. Парламент сµзі ќай елден енген?

а). аѓылшын

є). орыс

б). т‰рік

в). грек

г). латын

7. Саяси ж‰йеніњ ќ±рлымы неше топќа бµлінеді?

а). 2

є). 3

б). 4

в). 5

г). 6

8. Сайлау ќ±ќыѓыныњ неше т‰рі бар?

а). 1

є). 2

б). 3

в). 4

г). 5

9. Ќазаќстан Президенті неше жылѓа сайланады?

а). 2

є). 4

б). 5

в). 7

г). 9

10. АЌШ Президенті неше жылѓа сайланады?

а). 2

є). 4

б). 5

в). 7

г). 9

11. Єлемде неше мемлекет бар?

а). 170

є). 180

б). 195

в). 220

г). 225

12. Неше жаста Ќазаќстанныњ Президенті болып сайлана алады?

а). 25 жаста

є). 30 жаста

б). 35 жаста

в). 40 жаста

г). 45 жаста

13. 1917ж. 21-ќазанда ќандай баѓдарламаныњ жобасы басылып шыќты?

а). “Алаш” партиясыныњ

є). “Большевиктік” партияныњ

б). Дала уалятыныњ

в). Ќазаќ газетініњ

г). Ќазаќ Республикасыныњ

14. Саясаттыќ субъектісіне нелер жатады?

а). Біліктілік

є). Танымдылыќ

б). Ењбек

в). Ж‰йелілік

г). Топтар, ¦лтар, Мемлекеттер, саяси партиялар.

15. Субъект сµзі ќай тілден шыќќан жєне ќандай маѓана береді?

а). Латынныњ жату деген сµзі.

є). Латынныњ ќарсы ќою деген сµзі.

б). Латыныњ орташа деген сµзі.

в). Гректіњ т±лѓа деген сµзі.

г). Гректіњ жеке адам деген сµзі.

16. Єлеуметтік белгілермен бір немесе бірнеше бірлескен адамдар жиынтыѓын не дейді?

а). Ќоѓамдыќ топ

є). Рухани топ

б). Єлеуметтік топ

в). Єлеуметтік ќ±рылым

г). Єлеуметтік бірлестік

17. Єлеуметтік ќ±рылымды, єлеуметтік стратификациялану деген ±ѓым нешінші ѓасырда енгізілді?

а). XIXѓ.

є). XVIIIѓ.

б). XXѓ.

в). XVIIѓ.

г).XIVѓ.

18. Бюрократиялыќ негізгі жіктері неше топќа бµлінеді?

а). 2

є). 4

б). 3

в). 5

г). 6

19. Батыстыњ индустриалды дамыѓан елдерініњ ќазіргі топтыќ ќ±рылымы ќай ѓасырда б±рын-соњды болмаѓан µзгерістерге ±шырады?

а). XVIIѓ. басында

є). XVIIIѓ. басында

б). XVIIIѓ. ортасында

в). XIXѓ. І-жартысында

г). XXѓ. ІІ-жартысында

20. Ќай ѓасырда ж±мысшы табыныњ саны ‰здіксіз µсті?

а). XV-XVIѓас.

є). XVI-XVIIѓас.

б). XVII-XVIIIѓас.

в). XVIII-XIXѓас.

г). XIX-XXѓас.

21. XIXѓ. жєне XХѓас. басында ж±мысшылардыњ басым кµпшілігініњ жаѓдайы ќандай болды?
а). ж±мыссыз болды

є). сауатсыз болды

б). ењбегі ауыр болды

в). жалаќы алмады

г). саяси сауатсыз болды.

22. “Этнос” сµзі ќай тілден алынѓан жєне ќандай маѓана береді?

а). Француздыќ адам деген сµзі

є). Гректіњ тайпа, халыќ деген сµзі

б). Орыстыњ ел деген сµзі

в). Латынныњ ±лт деген сµзі

г). Немістіњ тайпа, ру деген сµзі

23. Ассимиляция дегеніміз не?

а). Бір халыќтыњ µз тілін, мєдениетін, сана-сезімін жоѓалтып екінші халыќќа сіњіп кетуін айтады.

є). ¦лтыќ ерекшелікті саќтау

б). ¦лттыќ жетістіктерді насихаттау

в). Бір ±лттыњ мєдениетін екінші ±лтќа мойындату.

г). Бір ±лттан екінші ±лттыњ бµлініп шыѓуы

24.Ќазаќстанда ќазір ќанша ±лт µмір с‰реді?
а). 90

є). 100

б). 110

в). 120

г). 130

25. Ќоѓамныњ ењ жоѓары ќ±ндылыѓы не?

а). Саясат

є). Мемлекет

б). Мєдениет

в). ¤ркениет

г). Адам

26. Саяси идеология ќандай дєуірде д‰ниеге келді?

а). Ќайта жањѓыру дєуірінде

є). Аѓартушылыќ дєуірінде

б). Рационализм дєуірінде

в). Класика дєуірінде

г). Жања заманда

27. Христиан дінініњ саяси теориясын жасап шыњына жеткізген?

а). А.Августин

є). Фома Аквинский

б). Н.Макиавелли

в). Цицирон

г). Томас Гоббс

28. Франциядаѓы буржуазиялыќ революцияныњ кµрнекті µкілі?

а). Шарль Лун Монтескье

є). Жан Жак Руссо

б). Томас Пейн

в). Томас Гоббс

г). Томас Джефферсон

29. Маркс пен Энгельстіњ із басары кім?

а). Плеханов

є). Каменев

б). Сталин

в). Ленин

г). Троцкий

30. Єл-Фараби ќанша трактат жазѓан?

а). 110

є). 130

б). 160

в). 180

г). 200

31. Шоќан ќай ханныњ шµбересі?

а). Абылай ханныњ

є). Тєуке ханныњ

б). Жєнгір ханныњ

в). Аќназар ханныњ

г). Есім ханныњ

32. Ќазаќстанда парламент неше палатадан т±рады?

а). 1

є). 2

б). 3

в). 4

г). 5

33. Д‰ние ж‰зіндегі ењ демократияшыл мемлекет:

а). Англя

є). АЌШ

б). Франция

в). Германия

г). Ресей

34. Мемлекет ќашан пайда болды?

а). Алѓашќы ќауымдыќ ќ±рылыста

є). Ќ±л иеленушілік ќ±рылыста

б). Феодалдыќ ќ±рылыста

в). Капиталистік ќ±рылыста

г). Адам пайда болѓанда

35. Саяси идеологияныњ т±њѓыш т‰рлерініњ бірі?

а). Легитимдік

є). Либерализм

б). Лобби

в). Лояльдыќ

г). Люмпен

36. ¤кіметті, оныњ зањдарын, ќаулыларын, ќ±рметтеу, орындау?

а). Легитимдік

є). Либерализм

б). Лобби

в). Лояльдыќ

г). Люмпен

37. Халыќтыњ ‰стемдік етіп отырѓан саяси билікті мойындауы, оныњ зањдылыѓы мен шешімдерін растауы?

а). Легитимдік

є). Либерализм

б). Лобби

в). Лояльдыќ

г). Люмпен

38. Жоѓары µкімет билігі шексіз жеке-дара бір адамныњ ќолында т±рѓан мемлекеттік басќарудыњ т‰рі?

а). Абсолютизм

є). Абсентизм

б). Авантюризм

в). Автаркия

г). Автократия

39. Елдіњ экономикасын басќа елдердіњ экономикасынан оќшауландыруѓа баѓытталѓан ±лттыќ маќсат?

а). Абсолютизм

є). Абсентизм

б). Авантюризм

в). Автаркия

г). Автократия

40. Бір мемлекеттініњ шењберінде µзін-µзі басќарудаѓы ќ±ќыќ берілген саяси ±лтыќ ќ±рылым?

а). Автократия

є). Авантюризм

б). Автономия

в). Авторитазим

г). Абсентизм

41. 1). Шет мемлекетте µкілеттілікке ие болу, сенім грамотасын тапcыру; 2). Аќша алуѓа немесе сауда операцияларын жасауѓа µкілеттілік?

а). Аккредитация

є). Альтеркатива

б). Альянс

в). Анархизм

г). Анархия

42. Бірнеше м‰мкіндіктіњ ішінен мєселесніњ шешімін тањдап, бірін ѓана талѓап алу. Мысалы: сайлау кезінде бірнеше ‰міткердіњ біреуіне ѓана дауыс беру?

а). Аккредитация

є). Альтеркатива

б). Альянс

в). Анархизм

г). Анархия

43. 1). Мемлекеттік биліксіз єр т‰рлі ќауымдастыќтар, бірлестіктер, одаќтар арќылы µзін-µзі басќаратын ќоѓам ќ±руѓа тырысушалыќ; 2). ‡йреншікті µмірде тєртіпсіздікті, жµнсіздікті, зањсыздыќты, басшылыќтыњ жоќтыѓын білдіретін ±ѓым?

а). Аккредитация

є). Альтеркатива

б). Альянс

в). Анархизм

г). Анархия

44. Істіњ мєніне немќ±райды, формальды ќарау, істі кµпке созу?

а). Блакада

є). Бюрократимзм

б). Б‰лік

в). Б±рмалаушылыќ

г). Брифинг

45. ‡кіметтіњ, саяси партиялыќ, халыќаралыќ ±йымыныњ атынан ќандай болмасын негізгі ќаѓидаларды, маќсат-м‰деллерді жариялайтын мєлімдеме?

а). Дейдеологизация

є). Декларация

б). Делогирование

в). Демагогия

г). Демекрация

46. Бір субъектініњ екінші субъектіге билікті беруі, сенім білдіруі?

а). Дейдеологизация

є). Декларация

б). Делогирование

в). Демагогия

г). Демекрация

47. ¤з маќсатына жету ‰шін адамдарѓа жалѓан уєделер беру, деректерді б±рмалау жєне т.б. арќылы єсер ететін саяси єрекеттіњ т‰рі. К‰нделікті т±рмыста бос сµз, шатпаќ деген маѓынаны білдіреді?

а). Дейдеологизация

є). Декларация

б). Делогирование

в). Демагогия

г). Демекрация

 1. Лекция: 45 сағат

  Лекция
  Оқу әдістемелік кешен “Дүние жүзінің қазіргі саяси мәселелері” пәні бойынша «050116-География» мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрылым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік
 2. Лекция: 15

  Лекция
  Оқу әдістемелік кешені экологиялық білім мен тәрбие беру пәні бойынша география мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрлым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды.
 3. Лекция: 52

  Лекция
  Абай атындағы Алматы Мемлекеттік Университетінің Жоғары оқу орындарының тарих факультетінің студенттеріне арналған “Табиғатты қорғау және ерекше қорғалатын территориялар” пәні бойынша 2002 жылы бекіткен типтік бағдарлама негізінде жасалды.
 4. Курс, 2 семестр, орта кәсіптік білімнен кейін жоғарғы білім алушылар үшін №

  Лекция
  Қазіргі кезде адамның қоршаған ортамен қарым –қатынасы ерекше маңызға ие болып отыр.Соңғы жылдары жер шарындағы халық санының жедел өсуі, пайдалы қазба қорларының азаюы, жер бетінен өсімдік пен жануарлар дүниесінің көптеген өкілдерінің
 5. С. Л. Сауытбеков туралы ќысќаша маѓл±мат

  Документ
  С.Л.Сауытбеков (1907-1997) Солт‰стік Ќазаќстан облысы (б±рынѓы Ќызылжар уезі, 4-ші ауыл) Тµњкеріс ауылы, М‰сірепов ауданында д‰ниеге келген. Єкесі Лейман молданыњ арќасында он ‰ш жасында араб тілін жетік мењгеріп, Ќ±ран с‰релерін жатќа білген.
 6. Лекциялар 8с

  Лекция
  “Қолданбалы биология және топырақтану” курсы жалпы теориялық мәселелерді қамтып, университеттердің Химия мамандықтары студенттеріне арналған. Курс материалы өзара логикалық түрде байланысты болған бірнеше тақырыптардан тұрады.
 7. С. А. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 2005

  Документ
  Оқу-әдістемелік кешенінде мамандыққа кіріспе курсының тақырыптық жоспары, студенттер үшін оқытушымен және өз бетінше орындайтын тапсырмалар, емтиханға арналған сұрақтар және тесттер , пайдаланылатын әдебиеттер тізімі берілді.
 8. Лекцияны әзірлеген: оқытушы Саденова Айнаш Қадылбековна

  Лекция
  Бұл тақырып «Өндірістік оқытуды ұйымдастыру әдістемесі» пәнінің кіріспелік бөлімі ретінде қарастырылады. Оның негізгі мақсаты-өндірістік оқытудың теориялық негіздерін бере отырып, оны ұйымдастыру әдістемесінің жалпы педагогикалық негізімен таныстыру.
 9. Лекция 45 сағат

  Лекция
  «Қазақстан тарихы» пәнінің оқу-жұмысы (Syllabus) бағдарламасы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес 050301 «Құқықтану» мамандығына арналған Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің ОӘК-нің

Другие похожие документы..