Програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації Укладачі: Рецензенти: Кирилюк М. В., методист

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації

Полтавський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

“Погоджено”

“Затверджено”

Управління освіти і науки

Полтавської облдержадміністрації

Вченою радою інституту

Протокол №_______від__________

Начальник В.І.Мирошниченко

Ректор В.В. Зелюк

Функціональна підготовка вчителів інформатики

Програма та навчально-тематичний план

підвищення кваліфікації

Укладачі:

Рецензенти:

Кирилюк М.В., методист

Барболіна Т.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка

Суворова С.С., вчитель-методист Полтавського ліцею № 1

Полтава 2008

Пояснювальна записка

Поява навчальних закладiв нового типу та перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання вимагає поглиблення змісту основного курсу інформатики та посилення його прикладної спрямованості. Інформатика на сьогоднішній день є одним із засобів формування не тільки освітнього, а й розвиваючого та інтелектуального потенціалу особистості. Необхідно виявляти та розвивати в учнів логічні здібності, займатися підготовкою їх до участі в олімпіадних змаганнях та наукових дискусіях, формувати в них стійкого інтересу до інформатики і пов’язаної з нею професійної діяльності, підготовки до навчання у вищих навчальних закладах.

Метою курсів підвищення кваліфікації вчителів інформатики є поглиблення науково-теоретичних знань слухачів з курсу інформатики; посилення фахової підготовки вчителів; ознайомлення з особливостями викладання інформатики за профільними програмами; вдосконалення методичної підготовки вчителів інформатики, які працюють у профільних класах; ознайомлення з педагогічними технологіями та сучасними вимогами до процесу викладання предмету, інноваційними технологіями навчання та можливостями їх впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Даною програмою передбачено оволодіння слухачами питаннями викладання програмування у шкільному курсі інформатики “Особливості викладання програмування”, “Реалізація профільного навчання в старшій школі ” тощо.

Включення у програму вищезазначеної тематики навчання зумовлено необхідністю модернізації підготовки вчителів інформатики в умовах профільного навчання, а також тим, що обрані теми є новими у шкільному курсі інформатики або темами підвищеної складності. Частина професійного модуля включає спецкурси, присвячені сучасним питанням змісту та методики викладання інформатики у класах різних напрямів профілізації.

Програма курсів підвищення кваліфікації вчителів інформатики складена відповідно до Закону України "Про освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання", рішення колегії Міносвіти і науки України від 11.04.2002 р. № 3/5-4 “Про затвердження Концепції розвитку післядипломної освіти в Україні”, рішення колегії Міносвіти і науки України від 25.09.2003 р. № 10/12-2 "Про затвердження Концепції профільного навчання в старшій школі", постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” від 14.01.2004 р. № 24 і спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002 та Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки, схваленої Кабінетом Міністрів України розпорядженням від 12.07.2006 р.

Державна програма розвитку освіти на 2006–2010 роки визначає як пріоритетний напрям інноваційний поступ, що буде результативним за умови впровадження ефективної системи безперервної освіти педагогічних працівників. Така система передбачає впровадження нових форм підвищення кваліфікації, які спонукатимуть кожного педагога до постійного вдосконалення професійної майстерності.

Діяльність педагогічних працівників буде суттєво ефективнішою за умови безперервного підвищення фахового рівня (навчання на курсах лише один раз на п’ять років уже не відповідає сучасним завданням, що постають перед освітянами).

Названі чинники зумовлюють необхідність активного використання варіативних форм підвищення кваліфікації, забезпечення поступового переходу до щорічних короткотривалих курсів підвищення кваліфікації вчителів, розробки, альтернативних механізмів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що орієнтовані на максимальну реалізацію принципу безперервності вдосконалення фахового рівня.

Кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників

з напряму інформатики

Повинен знати:

Предмет викладання:

 • Апаратне та програмне забезпечення комп’ютера

 • Технологіїобробки текстової інформації (Word, PowerPoint, Publisher)

 • Технології обробки мультимедійної інформації (Windows Media, Windows Movie Maker)

 • Технології обробки числової інформації (Excel)

 • Технології обробки, пошуку та сортування інформації (Access)

 • Технології побудови автоматів (основи математичної логіки)

 • Технології офісного програмування (VBA Word, PowerPoint, Excel)

 • Технології обробки графічної інформації (векторна графіка, Corel Draw, Adobe PhotoShop)

 • Комунікаційні технології (Комп’ютерні мережі, Інтернет, HTML)

 • Комунікаційні технології (JavaScript, Macromedia Flash, ActionScript)

 • Основи комп’ютерного проектування (Створення власних сайтів з використанням сучасних технологій)

 • Основи алгоритмізації та програмування.

 • Об’єктно-орієнтоване програмування

 • Методи побудови алгоритмів

 • Основи інформаційної безпеки

 • Програмні засоби навчального призначення

Методику викладання:

 • Форми, методи і засоби навчальної роботи. Методологічні основи та принципи викладання предмета

 • Типологію, структуру сучасного уроку, методи навчання

 • Структурування навчального матеріалу – виділення мети, завдань, змісту організації технології та корекції у реалізації навчальної, виховної і розвиваючої мети

 • Сучасні організаційні форми навчання

 • Методику ефективного використання навчально-матеріальної бази на уроках

 • Форми позаурочної роботи, зміст факультативних занять і гурткової роботи

 • Методи, прийоми майстрів педагогічної праці і шляхи впровадження їх ідей в практику

 • Методику проведення практичних робіт

Повинен володіти вміннями:

а) діагностико-прогностичними

 • адаптувати науковий матеріал у навчальну інформацію в межах системи уроків;

 • розробляти необхідне навчально-методичне забезпечення уроків;

 • володіти методикою педагогічних досліджень та експерименту;

 • здійснювати аналіз навчальної та методичної літератури.

б) організаційно-регулювальними

 • застосовувати ефективні технології навчання;

 • володіти прийомами розвитку творчих здібностей учнів;

 • уміти виявляти причини недоліків у навчальному процесі та проводити відповідну корекцію;

 • володіти методами позитивного впливу на дітей та управління дитячим колективом;

 • організовувати з учнями різні види діяльності;

 • сприяти самовихованню, самоосвіті, саморозвитку учнів;

 • уміти визначати ступінь досягнення поставленої педагогічної мети;

 • формувати власний стиль викладання предмета, розробляти моделі управляння навчально-виховним процесом;

 • розробляти навчальний та методичний матеріал, посібники, рекомендації для вчителів та учнів;

 • очолити творчу групу, школу молодого вчителя, школу передового педагогічного досвіду;

 • уміти планувати систему уроків, раціонально добирати зміст навчання, форми, методи, засоби досягнення навчальної мети.

в) контрольно-коригуючими

 • уміти визначати програму свого професійно-педагогічного самовиховання і самоосвіти, програму зміни своєї діяльності;

 • уміти використовувати результати аналізу виконуваної педагогічної роботи для того, щоб ставити і вирішувати нові завдання навчання та вносити необхідні корективи.

г) фаховими

 • уміти дати детальний аналіз позитивних і негативних сторін підручника

 • бути обізнаним з методичною літературою;

 • уміти опрацьовувати наукову та популярну літературу і доносити її до учнів;

 • уміти розв’язувати рівневі олімпіадні завдання підвищеної складності;

 • володіти всіма формами позаурочної роботи з предмета;

 • реалізувати нові підходи до забезпечення стандарту комп’ютерної освіти.

д) спеціальними

 • знати апаратне та програмне забезпечення комп’ютера

 • працювати в Word, PowerPoint, Publisher

 • працювати в Windows Media, Windows Movie Maker

 • працювати в Excel

 • працювати в Access

 • працювати в Corel Draw, Adobe PhotoShop

 • працювати в Інтернеті, вміти користуватися електронною поштою

 • працювати в JavaScript, Macromedia Flash, ActionScript

 • вміти створювати власні сайти з використанням сучасних технологій

 • розв’язувати типові задачі шкільного курсу алгоритмічною мовою;

 • складати програми на одній з мов програмування високого рівня.

Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації вчителів інформатики

Модуль І: Філософія освіти та інформаційні технології (КФіЕО)

Тема

Л

П

С

К

Викладач

1.

Сучасна філософія освіти: особистість, суспільство, економіка, держава.

2

1

2.

Європейський вибір: громадянська компетентність, критичне мислення, якість освіти.

2

2

3.

Інтернет-технології в освіті: принципи та концепція роботи, основні інформаційні сервіси з громадянської освіти.

2

4.

Основні інформаційні сервіси Інтернету і методи інтерактивоного обміну інформацією.

2

5.

Семінар: Філософія освіти – передумова професійної і громадянської компетентності вчителя.

2

6.

Залік.

2

Разом:

6

4

2

=12

 1. Педагогічна бібліографія (7)

  Документ
  2. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти" Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал.
 2. Ет імені м. П. Драгоманова наукова бібліотека українська педагогічна бібліографія 2003 Покажчик літератури Випуск 14 Київ-нпу-2009 ббк 91. 9: 74

  Документ
  1. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань професійно-технічної освіти / Закон України Голос України. - 2003. - №195 (16 жовтня).
 3. Донецька обласна державна адміністрація в ідділ у справах національностей управління культури та туризму Український культурологічний центр Донецьке обласне відділення Товариства зв'язків з українцями за межами України

  Документ
  Закордонне українство і Донеччина: вчора, сьогодні, завтра: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецьке обласне відділення Товариства "Україна-Світ", Український культурологічний центр, 2008.
 4. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  Про затвердження Порядку надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання незалежно від форм власності: останова від 27 травня 2 р.
 5. Педагогічна бібліографія (8)

  Документ
  Про збільшення розміру державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва, особливо обдарованих учнів і студентів спеціалізованих навчальних закладів у залузі культури : постанова від 7 лют.
 6. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, БД і каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до електронного каталогу і картотеки Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.
 7. Анова наукова бібліотека українська педагогічна бібліографія 2002 Покажчик літератури Випуск 13 Київ-нпу-2009 ббк 91. 9: 74

  Документ
  2. Закон України "Про вищу освіту": Зі змінами, внесеними згідно із Законом №380-IV (380-15) від 26.12.2002 Вища школа. - 2002. - N6. - С.
 8. Ти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

  Документ
  Синявський В. В., канд. пед. наук, ст. н. сп., ст. наук. співробітник відділу психології профорієнтації та психології особистості Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України
 9. European credit transfer system (4)

  Документ
  Вінницький національний технічний університет заснований у 1960 р. як загальнотехнічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості, який у 1964 р.

Другие похожие документы..