Цивільне законодавство 21

ЗМІСТ

ЗМІСТ 1

7

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО В КОНТЕКСТІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ 7

ПРАВО ТА РЕЛІГІЯ 7

ТЕОРІЯ ПРАВА 7

ЗАГАЛЬНОПРАВОВІ ПРИНЦИПИ 9

ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 9

ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ СИСТЕМ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 9

ПРАВОВА СИСТЕМА. СИСТЕМА ПРАВА 10

ПРИВАТНЕ ПРАВО 10

ФІЛОСОФІЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА 11

СИСТЕМА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 11

ІНТЕРЕС У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 11

РЕЦЕПЦІЯ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 11

ПРАВОТВОРЧІСТЬ І НОРМОТВОРЕННЯ 12

ЮРИДИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ 12

СУДДІВСЬКА ПРАВОТВОРЧІСТЬ 12

ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА 12

ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ ЩОДО ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА 12

ТЛУМАЧЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 12

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 13

ПРАВА ЛЮДИНИ 13

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ 14

ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 14

СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ. 14

НАУКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 14

ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 14

ПРИНЦИП СВОБОДИ ДОГОВОРУ 15

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН 15

ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО І ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 15

ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ТА ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА 16

ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 17

МЕТОД ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 17

ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ 17

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ВІДНОСИНИ 19

МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ 19

СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 19

ЮРИДИЧНІ ФАКТИ 19

ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 20

ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 20

РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ 20

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 21

ЦИВІЛЬНІ КОДИФІКАЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 21

СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 21

СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 22

СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 22

ДОГОВІР ЯК ФОРМА ПРАВА 22

АНАЛОГІЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 22

ОСОБИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБУ 23

ФІЗИЧНА ОСОБА 23

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ 23

ЧАСТКОВА ТА НЕПОВНА ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ 23

ПОВНА ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ 23

ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ 23

ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ 24

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 24

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 24

ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ 24

ОГОЛОШЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПОМЕРЛОЮ 24

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ 24

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ 25

СПІВВІДНОШЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРИВАТНОГО І ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 25

ПРАВОЗДАТНІСТЬ І ДІЄЗДАТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 26

ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 26

НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 26

МІСЦЕЗНАХОДЖЕНЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 26

СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 26

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 26

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 26

СТАТУТНИЙ ФОНД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 27

ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 27

ПОДІЛ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 27

ВИДІЛ 27

ЗЛИТТЯ, ПРИЄДНАННЯ І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 27

ПРАВОНАСТУПНИЦТВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 28

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 28

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 28

УСТАНОВА 28

СПІВВІДНОШЕННЯ ТОВАРИСТВ ТА УСТАНОВ 29

СУПЕРЕЧНОСТІ В РЕГУЛЮВАННІ СТАТУСУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЦИВІЛЬНИМ ТА ГОСПОДАРСЬКИМ КОДЕКСАМИ 29

РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 29

ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА 29

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА 29

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 30

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА 30

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 30

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 30

НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 31

ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ 31

ОРГАГНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЗАКРІПЛЕНІ В ГОСПОДАРСЬКОМУ КОДЕКСІ 31

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 31

УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО 31

ПІДПРИЄМСТВО КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ 31

ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 31

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 31

ЖБК 31

ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 32

ФОНДОВА БІРЖА 32

ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА 32

ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 32

ВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ ТА ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 33

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 33

БАНКРУТСТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА 33

ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 34

ВІДНОСИНИ РЕСТИТУЦІЇ 34

ДЕРЖАВА ЯК УЧАСНИК ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 34

РЕАЛІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 35

ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 36

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 36

РЕЧІ. МАЙНО 36

СПЕЦІАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 36

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ 36

АКЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 37

ВЕКСЕЛЬ 37

ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ 37

МАЙНОВІ КОМПЛЕКСИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 38

ПІДПРИЄМСТВО – ЄДИНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 38

СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 38

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 38

ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 38

ІНФОРМАЦІЯ ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНЕ БЛАГО 39

НЕРУХОМІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 40

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НЕРУХОМІСТЬ 40

ПОНЯТТЯ НЕРУХОМОСТІ 40

ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО НЕРУХОМОСТІ 41

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НЕРУХОМОСТІ 41

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОКРЕМИХ ВИДІВ НЕРУХОМОСТІ 42

НАБУТТЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА НЕРУХОМІСТЬ 42

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВ НА НЕРУХОМІСТЬ 43

РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА НЕРУХОМІСТЬ НА ПІДСТАВІ СУДОВИХ АКТІВ 43

МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМІСТЬ 43

СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМІСТЬ 43

УКЛАДЕННЯ ПРАВОЧИНІВ З НЕРУХОМІСТЮ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 44

НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВОЧИНІВ З НЕРУХОМІСТЮ 44

ПРОБЛЕМИ ФОРМИ ПРАВОЧИНУ ЩОДО НЕРУХОМОСТІ 45

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБОРОТУ НЕРУХОМОСТІ 45

ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 45

УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ 46

ГАРАНТІЇ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРИ УКЛАДЕННІ ДОГОВОРІВ ЩОДО НЕРУХОМОСТІ 46

ОКРЕМІ ВИДИ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО НЕРУХОМОСТІ 46

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО НЕРУХОМОСТІ 46

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО 48

ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 48

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 48

САМОЧИННЕ БУДІВНИЦТВО 48

ПРОБЛЕМИ САМОВІЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 49

ПРАВОЧИНИ 50

ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВОЧИНИ 50

ОДНОСТОРОННІЙ ПРАВОЧИН 50

НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ПРАВОЧИНУ 51

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВОЧИНУ 51

ФОРМА ПРАВОЧИНУ 52

ПРАВОЧИНИ, ВЧИНЮВАНІ ЗА УЧАСТЮ ПОДРУЖЖЯ 52

НЕУКЛАДЕНІ ПРАВОЧИНИ 52

НЕДІЙСНІСТЬ ПРАВОЧИНУ 52

НІКЧЕМНИЙ ПРАВОЧИН. ОСПОРЮВАНИЙ ПРАВОЧИН 53

НЕДІЙСНІСТЬ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРАВОЧИНІВ 53

СУДДІВСЬКА ПРАКТИКА У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ ПРАВОЧИНУ НЕДІЙСНИМ 54

ПРЕДСТАВНИЦТВО. ДОВІРЕНІСТЬ 55

ПЕРЕДОРУЧЕННЯ 55

НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТІ 55

ПРЕДСТАВНИЦТВО УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ 55

СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМИ ПРЕДСТАВНИЦТВА 56

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРОКИ, ПОЗОВНУ ТА НАБУВАЛЬНУ ДАВНІСТЬ. ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ 57

ПОНЯТТЯ СТРОКІВ 57

ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ 57

ПОНЯТТЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ 57

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ 58

ПЕРЕРИВАННЯ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ ПЕРЕБІГУ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ 58

ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 59

ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 59

УМОВИ ТА ГАРАНТІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 59

МЕЖІ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 59

ОХОРОНА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 60

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 60

ФОРМИ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 61

СУДОВИЙ ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ 61

ЗАХИСТ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИМ СУДОМ 62

НОТАРІАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ 62

ПОРЯДОК САМОЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 62

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 63

ЗАХИСТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 63

ЗАХИСТ ПРАВ МАЛОЛІТНІХ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ. ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ ПРАВ 63

ЗАХИСТ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАВ 63

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА. ЇХ ЗМІСТ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПРЕДМЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА. 65

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 65

ОКРЕМІ КАТЕГОРІЇ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 65

ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ 65

ЗАХИСТ ПРАВ НА ЖИТТЯ ТА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я 66

ЗАХИСТ ІНШИХ КАТЕГОРІЙ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 66

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 67

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 67

ПІДСТАВИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 67

ВИНА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 67

РИЗИК В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 67

ЗБИТКИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 68

ВИДИ ТА ФОРМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 68

ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 68

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 68

ФОРС-МАЖОР ТА НЕПЕРЕБОРНА СИЛА 68

ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА 69

69

ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА 69

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ 69

РИЗИКИ, ОБМЕЖЕННЯ ТА ОБТЯЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 70

РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 71

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО МЕЖІ 71

ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 71

ПРАВО ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 72

ПРАВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 72

НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 72

НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ВІД НЕПРАВОМОЧНОГО ВІДЧУЖУВАЧА 73

МОМЕНТ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 73

НАБУВАЛЬНА ДАВНІСТЬ 73

ПРАВО ПЕРЕВАЖНОЇ КУПІВЛІ МАЙНА 73

ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 73

ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 74

ПРАВО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ 74

ПРАВО СПІЛЬНОЇ ЧАСТКОВОЇ ВЛАСНОСТІ 74

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ 75

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО 76

ПРАВОМОЧНОСТІ ВОЛОДІННЯ І КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОМ 76

ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА НА НЕРУХОМІСТЬ 77

ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ІНШИХ РЕЧОВИХ ПРАВ 77

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО 78

СЕРВІТУТ 78

ЕМФІТЕВЗИС 79

СУПЕРФІЦІЙ 79

ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА 80

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 81

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 81

СПІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 81

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 81

АВТОРСЬКЕ ПРАВО 82

ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ 82

СУМІЖНІ ПРАВА 82

ЗАХИСТ СУМІЖНІХ ПРАВ 83

ПАТЕНТНЕ ПРАВО 83

ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ 83

РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ 83

КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ 83

ТОРГІВЕЛЬНА МАРКА 83

ТОВАРНИЙ ЗНАК 84

НОУ- ХАУ 84

ГЕОГРАФІЧНА НАЗВА 84

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ 84

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ІНТЕРНЕТ 84

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПІДРЯД ТА УГОДИ В ГАЛУЗІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 85

ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО 86

ПОНЯТТЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 86

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 86

ПРИПИНЕНЯ ЗОБОВЯЗАННЯ 86

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДЕРЖАВИ 87

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 87

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР 87

ПРИНЦИП СВОБОДИ ДОГОВОРУ 88

ВИДИ ДОГОВОРІВ 88

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР 89

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 89

ВИЗНАННЯ ДОГОВОРУ НЕУКЛАДЕНИМ 89

ЗМІНА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 89

ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 91

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 91

НЕУСТОЙКА 91

ЗАСТАВА 91

ЗАСТАВА НЕРУХОМОСТІ 91

ІПОТЕКА НЕРУХОМОСТІ 92

ЗАВДАТОК 92

ПОРУКА 93

ПРИТРИМАННЯ 93

ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 94

ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 94

КУПІВЛЯ – ПРОДАЖ 94

ДОГОВОРИ ЩОДО ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОСТІ 95

ДОГОВОРИ ЩОДО ВІДЧУЖЕННЯ ЖИТЛА 95

ГАРАНТІЇ ПРИ УКЛАДЕНІ ДОГОВОРУ ВІДЧУЖЕННЯ ЖИТЛА 96

ДОГОВОРИ ЩОДО ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 96

ДАРУВАННЯ 96

РЕНТА 97

ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ 97

НАЙМ 97

ДОГОВІР НАЙМУ НЕРУХОМОГО МАЙНА 98

ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛА 98

ЛІЗИНГ 98

ПОЗИЧКА 98

ПІДРЯД 98

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГОГІЧНИХ РОБІТ 99

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСЛУГИ 99

ПЕРЕВЕЗЕННЯ 99

СТРАХУВАННЯ 99

СТРАХУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ 99

ДОРУЧЕННЯ 99

КОМІСІЯ 99

УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ 100

ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД 100

БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК 100

РОЗРАХУНКИ. ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ 100

КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ 100

ФРАНЧАЙЗИНГ 101

ДОГОВОРИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЗЕМЛЕЮ ТА НЕРУХОМІСТЮ 101

НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 102

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ 102

ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 102

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 102

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ДЕРЖАВОЮ, ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ЧИ ПУБЛІЧНИМИ УТВОРЕННЯМИ 103

ВІДШКОДУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ШКОДИ 103

БЕЗПІДСТАВНЕ ЗБАГАЧЕННЯ 103

ПУБЛІЧНИЙ КОНКУРС 104

АЛІМЕНТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 104

ІНВЕСТИЦІЇ ТА БУДІВНИЦТВО 105

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ 105

ПРИВАТИЗАЦІЯ 106

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 106

СПАДКУВАННЯ 107

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ 107

УСУНЕННЯ ВІД ПРАВА НА СПАДЩИНУ 107

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ 107

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ 107

ОСОБЛИВІ ФОРМИ ЗАПОВІТІВ 108

ВИКОНАННЯ ЗАПОВІТУ 108

ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ 108

СПАДКУВАННЯ ТА ШЛЮБНІ ВІДНОСИНИ 109

СПАДКОВИЙ ДОГОВІР 109

СПАДКУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ 109

ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ СПАДКОВИХ ПРАВ 110

 1. І. Поняття, принципи І система цивільного права ІІ. Цивільне законодавство

  Закон
  Цивільне право є однією з фундаментальних і найважливіших дисциплін, які вивчають студенти юридичного відділення. Цивільне право регулює всю сукупність майнових відносин у сфері суспільного відтворення: виробництво, розподіл, обмін і споживання.
 2. М.І. Панченко цивільне право україни Навчальний посібник

  Документ
  І.Д. Копайгора, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету;
 3. Цивільне право України Т.1 Шишка

  Кодекс
  З прийняттям 16 січня й підписання Президентом України 6 березня 2003 р. нового Цивільного кодексу України цивільне право в Україні отримало стабільну основу для свого подальшого розвитку і вишколу фахівців.
 4. Цивільне право України Шишка

  Лекція
  Курс Зобов’язальне право України відображає новітнє позитивне законодавство та тенденції його розвитку на традиційних цивілістичних засадах. Він викладається у трьох книгах: Книга перша – “Загальні положення зобов’язального права”,
 5. Цивільне право України Мазур

  Документ
  За редакцією Малишевої Н.Р., доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Академії наук України, провідного наукового співробітника Інституту держави і права імені В.
 6. Цивільне право Баранова

  Документ
  Крияша В. М., кандидат юридичних наук, доцент - гл. 43 (§ 4) (у співав­торстві з В. Л. Яроцьким), гл. 44 (у співавторстві з В. Л. Яроцьким); гл. 59; гл.
 7. Цивільне право

  Документ
  Ще з часів римського права існує проблема дуалізму права, тобто необхідності поділу права у об єктивному смислі1 на публічне І при­ватне. Так, у Дигестах Юстініана знаходимо: «вивчення права розпа­дається на два положення - публічне та приватне (право).
 8. Цивільне право України частково Дзера

  Документ
  В авторському договорі може бути передбачена умова про його конфіденційність, за якою сторона зобов язується не розголошувати інформацію як щодо самого договору, так і його змісту третім особам.
 9. Цивільне право україни» для підготовки бакалаврів напряму підготовки 090101 «Менеджмент» (спеціальність «Правознавство») Вінниця «Аграрна освіта» 2011

  Документ
  Цивільне право України є однією з провідних галузей у системі національного права. Його вивчення передбачає, крім лекцій, проведення семінарських занять,

Другие похожие документы..