Зміст

Зміст

Зміст 1

ВСТУП 2

1.ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ТА ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 5

1.1 Нормативні акти, що регламентують діяльність підприємства ВАТ „Хлібозавод №9” та бухгалтерський облік витрат 5

1.2 Огляд літературних джерел стосовно обліку витрат 20

1.3 Вимоги міжнародних стандартів з обліку витрат 22

2.ХАРАКТЕРІСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „ХЛІБОЗАВОД №9” 27

2.1 Особливості роботи ВАТ „Хлібозавод №9” в сучасних умовах 27

2.2 Техніко-економічні показники діяльності ВАТ „Хлібозавод №9” в сучасних умовах 31

Аналітичний баланс – нетто 31

2.3 Види та методи аналізу витрат 41

2.4 Аналіз витрат ВАТ „Хлібозавод №9” 44

3. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ВАТ „ХЛІБОЗАВОД №9” 50

3.1 Синтетичний та аналітичний облік витрат 50

3.2 Автоматизація обліку витрат 54

3.3 Контроль за витратами підприємства 60

4. СКЛАДАННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ВИТРАТ 65

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВАТ „ХЛІБОЗАВОД №9” 68

ВИСНОВОК 72

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 74

ДОДАТКИ 76

ВСТУП

Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування, керування і контролю. Щоб керувати підприємством різних форм власності і всім народним господарством України, необхідно володіти інформацією про господарську діяльність кожного підприємства: розміри коштів , розвиток окремих галузей і ін. Усю цю інформацію можна одержати тільки в обліку.

Облік існує дуже давно. Він виник у процесі розвитку людського суспільства, що для забезпечення своїх потреб здійснює господарську діяльність, тобто матеріальне виробництво, що вимагає керування і контролю.

Однак, у ринкових умовах господарювання традиційні форми фінансового контролю не можуть виконувати функції захисту майнових інтересів власника. Як показує світовий досвід, захистити ці інтереси може незалежний фінансовий контроль - аудит. Взаємна зацікавленість підприємства , в особі власника, держави, в особі податкових органів і самого аудитора забезпечать вірогідність обліку і звітності.

Ефективне використання усіх видів ресурсів - факторів, зниження витрат і ріст прибутковості є основними задачами діяльності суб'єкта, що хазяює. Визначальна роль у реалізації даних задач належить економічному аналізу.

Аудит, як метод господарського контролю, проводиться з метою виявлення і вивчення фактичного стану підприємства, порівняння його з поставленими цілями, необхідності попередження небажаних тенденцій розвитку. Ліквідуються умови, що породжують безгосподарність. Важливо, щоб виключалася можливість повторення помилок і відхилень у майбутньому. У процесі контролю виявляються не тільки негативні, але і позитивні сторони діяльності, і це дає можливість поділяється своїм досвідом з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

Відхід від централізовано - планової системи господарювання і перехід до ринкової економіки по-новому порушує питання про методи ведення економічної діяльності підприємства. Традиційні структури та форми господарювання змінюються. У цих умовах керівники підприємств, вивчаючи і формуючи те , що називається цивілізованою формою ринкових відносин, стають своєрідними “архітекторами“ розвитку нових господарських зв'язків і методів здійснення господарської діяльності.

В таких умовах розвитку економіки в країнах колишнього радянського союзу, все більше і більше зростає роль витрат підприємства, як невід’ємної складової виробничого процесу, що в свою чергу вимагає повного переосмислення теорії виробництва починаючи від вхідних ресурсів і закінчуючи кінцевим продуктом, готовим для продажу. Визначення витрат - це невід’ємна умова успіху, тому що від їх обсягу безпосередньо залежить розмір прибутку, який одержить підприємець.

Ефективне використання усіх видів ресурсів - факторів, зниження витрат і ріст прибутковості є основними задачами діяльності суб'єкта, що хазяює. Визначальна роль у реалізації даних задач належить економічному аналізу.

Аудит, як метод господарського контролю, проводиться з метою виявлення і вивчення фактичного стану підприємства, порівняння його з поставленими цілями, необхідності попередження небажаних тенденцій розвитку. Ліквідуються умови, що породжують безгосподарність. Важливо, щоб виключалася можливість повторення помилок і відхилень у майбутньому. У процесі контролю виявляються не тільки негативні, але і позитивні сторони діяльності, і це дає можливість поділяється своїм досвідом з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

В даній роботі розкриваються три загальні питання, що пов'язані з витратами виробництва. Це облік, аналіз та контроль фінансових результатів діяльності проектної організації. Виходячи з цього усі оглянуті літературні джерела можна розділити на три умовні групи:

 • літературні джерела що висвітлюють питання організації та ведення
  бухгалтерського обліку фінансових результатів діяльності підприємства;

 • літературні джерела, що висвітлюють питання економічного аналізу
  фінансових результатів діяльності підприємства;

 • літературні джерела, що висвітлюють питання контролю фінансових
  результатів діяльності підприємства.

Відповідно з порядком висвітлювання літературних джерел в цієй роботі:

У першому розділі роботи викладені теоретичні основи витрат, те яким чином витрати підприємства впливають на розмір прибутку і яка різниця між витратами з погляду економіста та бухгалтера.

У другому розділі досліджуються методи вимірювання, оцінки та прогнозування витрат на підприємстві і відповідно їхнього розподілу.

У третьому розділу увага приділяється джерелам і факторам зниження витрат.

У четвертому розділі визначається складання методики аудиту витрат підприємства.

У пятому розділі дан характерістика організацїя охорони праці на ВАТ „Хлібозавод №9”.

1.ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ТА ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1.1 Нормативні акти, що регламентують діяльність підприємства ВАТ „Хлібозавод №9” та бухгалтерський облік витрат

Нормативне регулювання ВАТ „Хлібозавод №9”здіснюеться на основі таких законодавчих актів:

Конституції України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України

28 червня, 1996 р.

Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 р. №887- XII

Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. №1576- XII

Закои України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 2004 p. № 966-XIV.

Закон України "Про державну статистику" від 13 липня 2003 р. №1922-III

Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. №3125- XII.

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 2004 p. № 966-XIV.

Закон України "Про електронний цифровий підпис" від 22 травня
2003 p. № 852-IV.

Закон України "Про електронні документи та електронний докумен­тообіг" від 22 травня 2003 p. № 851-IV.

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтер­ському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.

Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2003 р. № 419.

Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затверджений наказом головного верховного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 р. № 41.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних ак­тивів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серп­ня 1994 р. № 69.

Технологічно бухгалтерський облік як процес розпочинається з виявлення, вимірювання і реєстрації фактів, дій і подій з метою отримання інформації про господарські операції. Суцільне і безпе­рервне спостереження за всіма господарськими операціями на підприємстві здійснюється за допомогою документування. Доку­ментування є важливою ланкою в ланцюгу функціонування бухгал­терського обліку. Це початок і основа бухгалтерського обліку. Без належно оформленого документа не може бути бухгалтерського за­пису, від нього залежать повнота і достовірність облікової інфор­мації для користувачів.

Документ (лат. dokumentum) буквально означає свідоцтво, доказ. У широкому значенні під документом розуміють матеріальний носій, що його використовують у процесі спілкування, на якому за допомо­гою різних засобів і способів зафіксовано в доцільній для сприйнят­тя формі інформацію. Документи складають у різних сферах люд­ської діяльності (науці, освіті, медицині, техніці, економіці тощо).

Бухгалтерський документ — письмове свідоцтво певної форми, яке містить відомості про господарську операцію і є доказом її здійснення.

Спосіб оформлення господарських операцій документами нази­вається документацією. Документація є важливим елементом ме­тоду бухгалтерського обліку, оскільки служить для первинного спо­стереження за господарськими операціями, і обов'язковою умовою для відображення їх в обліку.

Первинні документи, які фіксують факти здійснення господар­ських операцій, є підставою для бухгалтерського обліку цих операцій. Первинні документи мають бути складені під час господарської опе­рації.

Порядок документального оформлення господарських операцій, вимоги щодо складання документів регламентуються статтею 9 ("Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку") Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність Україні" від 16 липня 2004 p. № 996-XIV.

Первинне спостереження, документування та документація віді­грають важливу роль в управлінні діяльністю підприємства, а саме:

— дають уявлення про фактичний стан господарських засобів та і міни у процесі кругообороту засобів;

 • забезпечують прозорість у роботі підприємства та контроль
  наявності та руху майна і коштів;

 • є юридичним (правовим) свідченням господарських операцій,
  що здійснюються;

 • є важливим джерелом контролю для зовнішніх і внутрішніх
  користувачів при проведенні ревізії, аудиту, аналізу господарської
  діяльності.

Первинні документи мають бути складені на паперових або ма­шинних (електронних) носіях. Відповідно до цього існують і вимоги до змісту й оформлення документів. Порядок створення первинних документів, записів у регістрах бухгалтерського обліку та зберігання документів, регістрів і звітів установлено Положенням про докумен­тальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.

Планування витрат у торговельній діяльності здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій із формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності, затверджених Наказом Міністра економіки та з Питань Європейській інтеграції України від 22.05.2005 р. №145.

До складу витрат торговельної діяльності належать витрати підприємств, що здійснюють таку діяльність, які виникають у процесі руху товарів, а також витрати підприємств , що пов'язані з випуском і реалізацією продукції.

Поточні витрати підприємства торгівлі — це грошове відбиття витрат живої - упредметненої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльності підприємства, що за натурально-речовим складом становлять спожиту частину матері­альних, нематеріальних трудових та фінансових ресурсів. Згідно з стандартами бух­галтерського обліку, витрати - це зменшення економічної вигоди у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками). До складу поточних витрат підприємства торгівлі входять витрати обігу - представ­лені в грошовій формі витрати підприємства на здійснення процесу реалізації товарів, які складають за своєю суттю собівартість послуг із доведення товарів від виробника до споживача, та пов'язаних із зміною форм вартості.

Поточні витрати є одним з результативних показників господарської діяльності підприємств торгівлі, основна мета планування яких - визначення загальної суми витрат, необхідної для забезпечення нормальної роботи та якісного обслуговування споживачів, з урахуванням наявних резервів зниження витрат. Планові розрахунки витрат діяльності використовують для визначення потреби в обігових коштах, планування фінансових результатів діяльності підприємства, визначення економічної ефективності реалізації окремих товарів, комерцій­них угод, інвестиційних проектів, а також для формування цінової політики підприємства.

Витрати звичайної діяльності планують за такими видами: опе­раційні витрати, фінансові витрати, інші витрати звичайної діяльності. Операційні вит­рати планують за групами: собівартість реалізованих товарів та продукції власного виробництва, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати.

 1. Зміст (94)

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації
 2. Зміст (33)

  Документ
  1.1. Криміналістично значущі особливості обігу приватного житла в Україні. Стан розробленості проблеми щодо розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням приватного житла 11
 3. Зміст (75)

  Документ
  1.Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах. Образно грошовий потік можна представити як систему "фінансового кровообігу" господарського організму підприємства.
 4. Зміст (83)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. На перехідному етапі становлення ринкової економіки фінансові системи країн в цілому й банківські системи, зокрема, вимагають поглибленого наукового дослідження, оскільки їх розвиток значно відрізняється
 5. Зміст (117)

  Документ
  В даний час в українському суспільстві відбувається визначена "переоцінка цінностей". Замість колишньої системи цінностей, що розвивається в соціалістичному суспільстві, затверджується нова система.
 6. Зміст (24)

  Документ
  Юридична наука з позицій теорії держави і права, різних галузей права традиційно і всебічно досліджує проблему правового становища особи. Воно характеризується через ряд самостійних елементів.
 7. Зміст (26)

  Документ
  Актуальність теми. Історичним призначенням держави згідно з Конституцією України є всебічне забезпечення прав і свобод людини, захист її життя і здоров’я, честі, гідності й недоторканності як найвищих соціальних цінностей (ст.
 8. Зміст (35)

  Документ
  Актуальність теми. Глибокі політичні зміни, що відбуваються в нашій державі, обумовлені інтеграцією країни в русло загальних демократичних процесів світового розвитку.
 9. Зміст (36)

  Документ
  Продуктивність праці – це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження і свої методи вивчення явищ виробничої діяльності людини. Продуктивність праці – це економічна наука, пов’язана з іншими економічними, а також

Другие похожие документы..